DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 77 JULI —AUGUST GODINA 1953


EKONOMIKA PROIZVODNJE I POTROŠNJE DRVETA U EVROPI
I NAŠ POSLERATNI IZVOZ


Ing. A. Urbanovski (Zemun)


O
O
graničenost i neravnomerna rasprostranjenost šuma i pojedinih vrsta
drveća, uslovljena geografskim, klimatskim i drugim prirodnim faktorima,
kao i potiskivanje i uništavanje šuma od strane čoveka, učinili su
da su danas sve zemlje podeljene na suficitarne i deficitarne, odnosno na
izvoznice i uvoznice drveta. Ova podela međutim nije kod svih zemalja
jasna i oštra, i može se reći da svaka zemlja sa malim izuzecima, u manjoj
ili većoj meri i izvozi i uvozi drvo i njegove proizvode. To dolazi pre svega
otuda što pojam drveta i njegovih proizvoda uključuje niz heterogenih
roba najrazličitijih upotrebnih vrednosti, u kojima svaka zemlja ne može
biti autarhična. Već sami prirodni uslovi za uspevanje pojedinih vrsta
drveća, zatim stanje i struktura šumskog i drvnog fonda, način privređivanja
u šumama, razvijenost industrije, a posebno industrije i onih privrednih
grana kojima je drvo osnovna sirovina, i t. d., uslovljavaju ovu
pojavu. Tako na primer SAD koja je u posleratnom periodu najveći uvoznik
na svetu (uglavnom celuloze i hartije), u isto vreme izvozi više rezane
četinarske građe, nego neke tipično izvozne zemlje. Isto tako, šumom bogate
i industriski razvijene skandinavske zemlje uvoze znatne količine
tvrdog drveta i izrada od njega. Ili Francuska, koja je u pogledu svih proizvoda
od drveta uvozna zemlja, istovremeno je najveći izvoznik rezane
lišćarske građe. No, ako se kao kriterium uzmu količine, apsolutne i relativne,
onda je ipak ova podela lako uočljiva. Uopšte se može reći, da obim
i strukturu proizvodnje i potrošnje drveta u svakoj zemlji, a time i njen
položaj kao suficitarne, odnosno deficitarne, određuju pomenuti prirodni
i društveni faktori.


Ako se posmatra Evropa (bez SSSR-a), onda se u raznim zemljama,
kao rezultat delovanja ovih faktora zapažaju osetne razlike u obimu
i strukturi proizvodnje i potrošnje drveta, a prema tome i u spoljnoj trgovini.
Ti odnosi se karakterišu pojavom da se svega nekoliko zemalja ističe
nesrazmerno velikom proizvodnjom i potrošnjom drveta, a kao posledica
toga i odlučujuće količine drveta i njegovih proizvoda koji cirkulišu u
međunarodnoj trgovini, dolazi isto tako na mali broj zemalja. Tako je
u 1950 g. od 24 evropske zemlje, na svega 5 (švedska, Finska, Francuska,
Nemačka i Jugoslavija) dolazilo oko 65% evropske proizvodnje tehničkog
drveta; u izvozu rezane četinarske građe, na svega 3 zemlje (švedska,
Finska i Austrija) dolazilo je oko 85% izvoza, a na isto tako svega 3 ze


297
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mije (Finska, Francuska i Jugoslavija), oko 88% evropskog izvoza rezane
lišćarske građe. Ovo se u još većoj meri odnosi na neke izrade od drveta,
kao celulozu, šper-ploče i ploče od drvenih vlakana. Iz ovoga izlazi da neke
zemlje s obzirom na svoje bogatstvo u drvetu, a naročito na stepen industriskog
razvitka kao uslova za racionalno korišćenje toga bogatstva,
imaju u izvesnom smislu monopolski položaj na svetskom i evropskom
tržištu (Kanada, švedska, Finska), i drvo i njegovi proizvodi igraju značajnu
ulogu u njihovoj ekonomici.


Slika 1


što se tiče zemalja uvoznica, njihov broj je — s obzirom na količine
koje uvoze — takođe mali. Tako je u 1951 g. od ukupnog uvoza rezane
četinarske građe, na svega 9 zemalja dolazilo oko 83% po količini, a svega
na dve zemlje, (V. Britaniju i SAD) 56%. Sve zemlje najveće uvoznice
drveta su po pravilu visoko industriski razvijene, i potrošnja drveta kao
građevnog i drugog materijala i industriske sirovine, daleko je više određena
samim potrebama građevinske delatnosti, rudarstva, industrije har


. tije, veštačkih vlakana i dr., nego veličinom i strukturom domaćeg fonda.
Drvo je danas, slično drugim bazičnim sirovinama, postalo u visoko razvijenim
zemljama neophodni sastavni deo privrednog života i razvitka, i kretanje
njegove proizvodnje i potrošnje, a samim tim i uvoza, od naročitog
je interesa i za našu zemlju kao tipično izvoznu. Jer obim, a naročito struktura
te potrošnje indirektno postavlja zahteve na obim i strukturu našeg
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 5     <-- 5 -->        PDF

izvoza. Pošto je naš posleratni izvoz uglavnom bio namenjen evropskim zemljama,
to ćemo se u ovom članku osvrnuti samo na njih, kao i na neke
važnije zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka. Isto tako, ispustiće se iz vida
SSSR koji u posleratnom periodu igra neznatnu ulogu na evropskom tržištu
(u prošeku izvoz je iznosio 1,5 mil. m3 ili oko 3% evropskog izvoza).


Ako se pođe od gornjeg stanovišta onda se sve evropske zemlje mogu
podeliti na dve grupe: grupa A, deficitarne, uvozne zemlje u koju dolazi
17 zemalja (vidi slika 1.) i grupa B, suficitarne, izvozne u koju dolazi
8 zemalja. Na grupu A dolazi 61% ukupne evropske teritorije sa 77,8%
stanovništva i gustinom naseljenosti od 95 stanovnika na 1 km2, a šumske
površine oko 39% ili 0,17 ha na 100 stanovnika. U grupi B gustina
naseljenosti je 43 po 1 km2, a na 100 stanovnika dolazi 0,95 ha šumske površine.
I u jednoj i u drugoj grupi ističe se nekoliko zemalja, kako po veličini
i broju stanovnika, tako i po šumskoj površini i značaju i udelu u proizvodnji
i potrošnji drveta. Tako u grupi A samo na Francusku, SR Nemačku,
1st. Nemačku i Italiju dolazi oko 49% šumske površine te grupe,
a u grupi B, na švedsku i Finsku 55,5%. Isto tako je od značaja okolnost
da su zemlje grupe B daleko bogatije četinarskim šumama, oko 0,64 ha
na 100 stanovnika, što uglavnom i određuje njihovu važnost kao izvoznica.
U proizvodnji oblog drveta, na pomenute 4 zemlje grupe A dolazi oko 70%


(u grupi), a slični odnosi su i u grupi B. U pogledu stepena industriskog
razvitka, unutar obe grupe takođe postoji prilična heterogenost koja sa
svoje strane, kao što će se kasnije videti, uslovljava veličinu i strukturu
potrošnje tehničkog drveta. Ako se uzme u obzir proizvodnja i potrošnja
svih proizvoda šumarstva, onda je svim zemljama grupe A zajedničko
višak potrošnje nad proizvodnjom, a u grupi B obratno. Iz niže navedenih
tablica vide se apsolutne količine i relativni udeo ovih grupa u ukupnoj
evropskoj proizvodnji: (lit. 3)1.


Proizvodnja (seča) oblog drveta u mil/m3


1913 % 20/24 % 25/29 % 30/34 % 35/38 % 46/500/0


A 108,16 41,4 121,45 42,7 115,31 38,3 111,73 41,2 123,32 41,5 140,03 46,6


B 153,18 58,6 163,17 53,7 185,85 61,7 159,24 58,8 173,99 58,5 160,74 53,4


A+B 261,34 100 284,62 100 301,16 100 270,97 100 297,31 100 300,77 100


Proizvodnja tehničkog drveta u mil/m3


1913 % 20/24 % 25/29 % 30/34 o/o 35/38 % 46/50 %


A 41,65 35,9 46,94 35,6 45,44 30,1 44,96 33,3 58,85 36,0 66,42 42,1


B 74,47 64,1 84,94 64,4 105,65 69,9 89,91 66,7 104,43 64,0 89,24 57,9


A+B 116,12 100 131,88 100 151,09 100 134,87 100 163,28 100 157,66 100


1 Posmatrani periodi su karakteristični utoliko što dva od njih, 1920/24 i 1946/50
pretstavljaju posleratne periode, 1930/34 period ekonomske krize, 1925/29 period privrednog
prosperiteta i 1935/38 period oporavljanja od krize. Godina 1913 uzeta je
radi upoređenja.


299»
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Proizvodnja ogrevnog drveta u mil/m3
1913 % 20/24 % 25/29 % 30/34 % 35/38 % 46/50 %


A 66,01 45,8 74,51 48,8 69,87 46,6 66,77 49,1 64,47 48,1 73,61 50,7
B 78,71 54,2 78,23 51.2 80,20 53,4 69,33 50,9 69,56 51,9 71,50 49.3
A+B 145,22 100 152.74 100 150,07 100 136,10 100 134,03 100 145.11 100


Iz ovih podataka se vidi da je ukupna, a naročito proizvodnja tehničkog
drveta u grupi A imala drukčiji tok nego u grupi B, posmatrano po
periodima. U grupi B proizvodnja dostiže najviši nivo u 1925/29 i 1935/38


t. j . periodima privrednog prosperiteta, a u grupi B u 1920/24, a naročito
1946/50 t. j . u oba posleratna perioda. U ćelom je periodu između dva rata
proizvodnja oblog drveta u zemljama uvoznicama iznosila prosečno oko
41% , a proizvodnja samo tehničkog drveta oko 34% ukupne evropske proizvodnje.
Manji procenat učešća u proizvodnji tehničkog drveta objašnjava
se u prvom redu sastavom šuma: u grupi A na četinare dolazi oko 35%,
a u grupi B 68%. Usled povećanih potreba na drvetu u periodu 1946/50
i smanjenih izvoznih mogućnosti zemalja grupe B, došlo je do interesantnih
promena, što se vidi iz sledećeg pregleda: (lit. 3)
Prosečna proizvodnja oblog drveta u mil. m3


1920/38 1946/50
A 117,68 140,03 više za 19%
B 170,38 160,74 manje za 5,7%
Isto za tehničko drvo:
A 48,53 66,42 više za 36,9%
B 95,80 89,24 manje za 6,8%


U grupi A najveće povećanje proizvodnje pokazuje Francuska, Italija
i V. Britanija, a u grupi B smanjenje čehoslovačka i Poljska, a povećanje
Jugoslavija. Jasno je da povećana proizvodnja u grupi A, koja je inače
siromašna šumom, znači dalji pritisak i iscrpljenje šumskog fonda, što se
vidi iz upoređenja sa procenjenim prirastom: (lit. 3)


Višak (+ ) seče nad prirastom, odnosno manjak (—), u mil/m3


20/24 25/29 30/34 35/38 46/50
A + 8,80 + 1,71 — 3,02 + 7,87 + 40,83
B —9,33 +12,85 —14,96 —2,11 — 0,86


Iako su podaci o prirastu samo gruba procena, ipak ovaj pregled daje
jasnu sliku o izrazito negativnom bilansu u grupi A (izuzev u periodu
krize). U periodu 1946/50 to je jednim delom posledica II svetskog rata,
kada je u Evropi, prema jednoj proceni, smanjena površina pod šumom
za oko 9 mil. hektara, čemu odgovara godišnji prirast od oko
15—20 mil. m3. U grupi B posmatranoj kao celini, seča se danas uglavnom
nalazi u granicama prirasta, što još ni izdaleka ne znači da se ovde radi


o nekom planskom i racionalnom gazdovanju sa šumama. Detaljniji podaci
o odnosu seče i prirasta u pojedinim zemljama, naročito u odnosu na


ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 7     <-- 7 -->        PDF

pojedina područja, pojedine vrste drveća, Sortimente i dr., svakako bi pokazali
da je ova ravnoteža samo prividna, »računska«. U tom pogledu su
karakteristični podaci za grupu B u godinama 1925/29 i 1939/34. Oni jasno


PROIZVODNJA
mil.m1 (SEĆA)


GRUPA A GRUPA B


ZOO


160


160


.UKOP«*


m


120


/^


100

60


rEHtaĆK0


60


a-i


10 -REZ.CETIM.GR


19« Z0/w % \ % %


«« % % % % %


Slika 2


pokazuju koliko odlučujući značaj ima konjunktura i privredni prosperitet,
odnosno kriza, kako na obim seča, tako i na ravnotežu između seče
i prirasta.


Proizvodnja rezane građe pokazuje sledeću sliku: (000 m3) (lit. 3)


1913 % 20/24 % 25/29 o/0 30/34 % 35/38 % 46/50 %


A 21.590 47,1 20,654 44.0 22,096 41,7 20,876 43,9 26,090 48,2 29,219 54,2
B 24,288 52,9 26,286 56,0 30,922 58,3 26,684 56,1 28,005 51,8 24,668 45,8
A+ B 45,878 100 46,940 100 53,018 100 47,560 100 54,095 100 53,887 100
301
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Proizvodnja rezane četinarske građe u 000 m1


A 16,212 41,2 15,388 38,8 16,418 36,4 15,650 38,8 19,779 43,3 20,812 47,9


B 23,173 58,8 24,237 61,2 28,695 63,6 24,658 61,2 25,929 56,7 22,680 52,1


A+B 39,385 100 39,625 100 45,113 100 40,308 100 45,708 100 43,492 100


Proizvodnja rezane lišćarske građe u 000 m3


A 5,388 82,9 5,266 72,0 5,678 71,8 5,226 72.1 6,311 75,2 8,407 80,9


B 1,107 17,1´ 2,049 28,0 2,227 28,2 2,026 27,9 2,076 24,8 1,988 19,1


A+B, 6,485 100 7,315 100 7,905 100 7.252 100 8,387 100 10,395 100


I


Kretanje proizvodnje rezane građe je slično kao kod tehničkog drveta,
naročito u grupi A, gde rezana građa (pretvorena u oblo) čini oko 74%
tehničkog drveta. U posleratnom periodu i ovde se zapaža povećana proizvodnja
u grupi A, naročito kod rezane lišćarske građe. Dok u grupi A
na rezanu građu otpada 74% tehničkog drveta, a na celulozno svega 9%,
u grupi B na rezanu građu dolazi svega 46%, a na celulozno 30%. Zahvaljujući
bogatstvu u četinarskim šumama i visokom stepenu industriskog
razvitka najvažnijih zemalja proizvođača grupe B (švedska, Finska, Norveška)
, proizvodnja celuloze i drvenjače u ovoj grupi čini 2/3,
a u posleratnom periodu i y^ evropske proizvodnje, što se vidi iz ovog pregleda:
(000 tona) (lit. 3)


1913

A; 1,900 41,0 1,476 35,6 2,431 36,0 2,521 32,5 3,344 32^2 1,830 23,3


B: 2,730 59,0 2,675 64,4 4,320 64,0 5,246 67,5 7,035 67,8 6,008 76,7
A + B 4,630 100 4,151 100 6,751 100 7,767 100 10,379 100 7,838 100


U grupi A na SR Nemačku dolazi 31,3%, Francusku 22,4%, 1st. Nerriačku
17,3% i Italiju 10,6% ili svega 81,6%, a u grupi B, na Švedsku
45,3%, Finsku 25,8% i Norvešku 12,9%, ili svega 84,»/0.


Dok je učešće pojedinih zemalja, odnosno grupa u proizvodnji do sada
navedenih proizvoda uglavnom određeno prirodnim uslovima, proizvodnja
furnira i šper-ploča, novinske i druge hartije kao i kartona znatno je viša
u grupi A, industriski najrazvijenijim zemljama. Proizvodnja tih artikala
pokazuje sledeću sliku: (lit. 3)


Proizvodnja furnira i šper ploča u 000 m*


1913 % 20/24 o/0 25/29 % 30/34 »/„ 35/39 o/0 46/50 o/0


A 37 61,7 106 55,8 228 53,3 330 56,3 573 58,9 572 60,1


B 23 38,3 84 44,2 200 46,7 256 43,7 400 41,1 379 39,9


A + B 60 100 190 100 428 100 586 100 973 100 951 100


302
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Proizvodnja novinske i druge hartije u 000 tona


A 3890 78,3 3363 76,0 4706 73,0 5383 * 74,2 6553 73,5 4505 63,6
B 1078 21,7 1064 24,0 1738 27,0 1875 25,8 2366 26,5 2578 36,4
A + B 4968 100 4427 100 6444 100 7258 100 8919 100 7083 100


Proizvodnja kartona u 000 tona


A 609 69,0 500 75,6 796 73,7 1149 78,6 1514 77,3 1313 71,0
B. 274 31,0 161 24,4 284 26,3 312 21,4 445 22,7 537 29,0
A + B 883 100 661 100 1080 100 1461 100 1959 100 1850 100


Kod sve tri grupe ovih proizvoda u posleratnom periodu zapaža se
smanjenje, što je posledica niske proizvodnje u godinama neposredno posle
rata, dok u narednim godinama ta proizvodnja neprekidno raste Ako
1946 g. izjednačimo sa 100, onda je proizvodnja furnira i šper-ploča u
1950 g. 264, novinske i druge hartije 174 i kartona 195. Osim novinske
hartije, svi su ovi,proizvodi u 1950 g. već nadmašili najveću predratnu
proizvodnju.


Odnos potrošnj e drveta i njegovih proizvoda u ove dve grupe
zemalja daje nešto drukčiju sliku nego kod proizvodnje. Potrošnja drveta
uopšte, zavisi od nekoliko faktora od kojih su najvažniji: 1. izvori, odnosno
bogatstvo zemlje drvetom, 2. stepen industriskog razvitka i 3. odnos cena
drveta i drugih materijala koji ga mogu zameniti. Pri ovome treba razlikovati
potrošnju ogrevnog i tehničkog drveta. Dok potrošnja ogr. drva
u najvišoj meri zavisi od bogatstva zemlje sa šumom i raspoloživosti drugih
goriva (ugalj, plin, polj. otpatci), od procenta seoskog stanovništva,
a takođe je uslovljena i klimom, dotle je potrošnja tehničkog drveta najviše
određena stepenom industriskog razvitka zemlje. Iz niže navedenih
podataka vidi se da šumom siromašne, a industriski visoko razvijene zemlje,
kao V. Britanija, Holandija, Danska i Belgija, troše više tehničkog
drveta po stanovniku nego izvozne zemlje Srednje Evrope (Austrija, ČSR,
Poljska, Rumunija, Jugoslavija). Najveću potrošnju po stanovniku imaju
šumom bogate i industriski razvijene zemlje (Finska, Norveška, švedska),
a najmanju šumom siromašne i nerazvijene zemlje (Turska, španija,
Grčka). U posleratnom periodu potrošnja drveta je smanjena u Evropi, a
naročito potrošnja tehničkog drveta u grupi A. To je u prvom redu posledica
naglog porasta cena, a naročito relativno većeg porasta nego kod
cementa i čelika. Tako potrošnja tehničkog drveta u 1946/50 iznosi svega
92% potrošnje iz 1935/38, a rezane četinarske građe 87%. Kod grupe A
odgovarajući procenti su: 84% i 77%. Jedino se zapaža povećanje potrošnje
rezane lišćarske građe u obe grupe. U posleratnom periodu uopšte,
a naročito posle izbijanja rata u Koreji, drvo nije više kao nekada jeftin
materijal, i ta njegova prednost pred drugim građevinskim materijalom
danas je svedena na najmanju meru.


S obzirom na veću teritoriju i broj stanovnika, jasno je da grupa A,
uvozne zemlje, troše u apsolutnim iznosima više drveta nego grupa B, što
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

se naročito odnosi na tehničko drvo i finalne proizvode. Ti odnosi su dati
u sledećem pregledu: (lit. 3)


Ukupna potrošnja u mil/m3 svi proizvodi pretvoreni u oblo drvo


1913 % 20/24 % 25/29 °/0 30/34 % 35/38 % 46/50%
A 169,60 61,8 165,20 59,3 185,55 62,2 172,75 62,7 190,85 63,2 176,10 59,9
B 104,70 38,2 U3.45 40,7 112,00 37,8 102,85 37,3 111,05 36,8 117,96 40,1
A + B 274,30 100 278,65 100 296 54 100 275,60 100 301,90 100 294,06 100


Potrošnja tehničkog drveta u mil/m3


A 102,95 74,7 88,90 67,2 111,55 73,1 104,84 72.3 125,90 72,6 106,04 66,4
B 34,80 25,3 43,30 32,8 41,10 26,9 40,20 27,7 47,50 27,4 53,77 33,6
A+B 137,75 100 132,20 100 152,65 100 145,05 100 173,40 100 159,81 100


Potrošnja ogrevnog drveta u mil/m3


A 66,65 48,8 73,30 51,1 73,00 50,7 67,90 52,0 64,95 50,5 7006 52,2
B 69,90 51,2 70,15 48,9 70,90 49,3 62,65 48,0 63,55 49,5 64,16 47,8
A + B 136,55 100 143,45 100 143.90 100 130,55 100 128,50 100 134,22 100


Potrošnja rezane građe u mil/m3


A 43,65 80,1 36,20 74,5 45,50 80,5 41,25 76,7 47,10 77,0 39,09 69,2
B 10,85 19,9 12,40 25,5 11,00 19,5 12,55 23,3 14,10 23,0 17,39 30,8
A+B 54,50 100 48,60 100 56,50 100 53,80 100 61,20 100 56,48 100


Potrošnja rezane četinarske građe u mil/m3


A 36,68 78,1 29,90 73,1 37,84 78,6 34,34 75,4 38,08 74,8 29,25 66,0
B 10,28 21,9 10,98 26,9 10,28 21,4 11,21 24,6 12,85 25,2 15,09 34,0
A+B 46,96 100 40,88 100 48,12 100 45,55 100 50,93 100 44,34 100


Potrošnja rezane građe lišćara u mil/m3


A 6,97 92,4 6,30 81,6 7,66 91,4 6,91 83,8 8,15 86,7 9,84 81,1
B 0,57 7,6 1,42 18,4 0,72 8,6 1,34 16,2 1,25 13,3 2,30 18,9
A+B 9,54 100 7,72 100 8,38 100 8,25 100 9,40 100 12,40 100


304
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Osim već navedenog, iz gornjih podataka se zapaža pojava da je procenat
učešća grupe B u potrošnji u periodima posle oba rata (1920/24 i
1946/50) veći nego u ostalim godinama. To pokazuje da šuma i drvo u tim
zemljama dobijaju veći značaj u periodima pojačane privredne aktivnosti.


P0TR0SN3A


mil. m5


Z00 -GRUPA GRUPA B


«3 % % % % % «13 % % % % %


Slika 3


Relativna potrošnja tehničkog drveta (po stanovniku) i njen odnos
prema stepenu industriskog razvitka vidi se iz sledećeg pregleda:
(1935/38) (lit. 4)


Prema tome, industriski razvijene zemlje grupe A trošile su u periodu
1935/38 68,8% celokupne evropske potrošnje tehničkog drveta; u
periodu 1947/50 taj procenat je nešto niži, 60,4%, što je posledica smanjene
potrošnje u Nemačkoj i V. Britaniji, ali samo u 1950 g. već iznosi
62,4% a verovatno da će se u budućnosti još povećati. Te odnose određuje
uglavnom potrošnja u svega nekoliko najrazvijenijih zemalja (Nemačka,
V. Britanija, Francuska i Holandija), na koje je 1935/38 dolazilo
oko 57%, a 1950 g. 48,4% ukupne evropske potrošnje tehničkog drveta.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ind. razvijene
zemlje


Manje
razvijene
zemlje


Grupa A


Belgija, Danska, Francuska,
Nemačka, Irska,
Holandija, V. Britanija,
Švajcarska, Mađarska,
Italija


Bugarska, Grčka, Portugalija,
Španija, Turska


po
mil,m3 stan.


3


m


119,40 0,50


6,50 0,10


125,90


Qrupa B


Finska, Norveška,
Švedska, Austrija,
Cehoslovačka


Poljska, Rumunija, Jugoslavija


po
mil/m3 stan.
m


31,30 0,91


16,20 0,30


47,50


Osim potrošnje u apsolutnim i relativnim pokazateljima od naročitog
interesa je struktura potrošnje za obe grupe zemalja, što je dato u sledećem
pregledu: (lit. 4)


Struktura potrošnje tehničkog drveta u 1950 g. (bez furnira i šperploča)
u mil. m3 — ekvivalentne količine oblog drveta


Građevinarstvo
Rudarstvo
Transport i veze
Stolarija i druge izrade
Ambalaža
Novinska i druga hartija (osim


hartije za ambalažu)
Tekstilna vlakna i drugi proizvodi
od celuloze


Gr u p a A Gr u pa B
mil/m3 0/70 mil/m3
/O »
39,8 35,2 26,7 53,4
13,5 11,9 3,5 7,0
7,7 6,8 3,4 6,8
14,9 13,2 6,6 13,2
19,9 17,6 5,6 11,2
11,8 10,4 2,8 5,6
5.5 4,9 1,4 2,8
113,1 100 50,0 100


Iz ovoga se vidi da je u svim sektorima potrošnje veće relativno
učešće kod grupe A nego kod grupe B, izuzev građevinarstva, dok je
učešće u stolariji i transportu jednako; odnosno, zemlje grupe B odlučujuće
količine, 53,4% troše u građevinarstvu. Unutar ovog najvažnijeg sektora
potrošnje u grupi A dolazi na novogradnje (gradske i seoske) 71,0%,
dok u grupi B svega 53,6%, a na seosko građevinarstvo (bez novogradnji)
u prvoj grupi 29,0% a u drugoj 46,4%. Na račun građevinarstva u grupi A
je znatno veće učešće drveta za ambalažu, hartiju, rudarstvo i tekstilna
vlakna. Ako se dalje izvrši podela ovih zemalja kao gore, na industriski
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 13     <-- 13 -->        PDF

razvijene i manje razvijene, onda se kod uvoznih zemalja Zapadne Evrope
(ind. razvijene) zapaža dalje pomeranje u tom smislu, t. j . smanjenje potrošnje
u građevinarstvu, a povećanje u rudarstvu, ambalaži, hartiji i veštačkim
vlaknima. Iako potrošnja u pojedinim sektorima a naročito u građevinarstvu
zavisi od mnogih faktora, kao na primer od raspoloživosti i
cena drugih kompetitivnih materijala, naglog porasta industrije (Nemačka
u periodu 1935/38), ratnih pustošenja i dr., ipak se na osnovu gornjeg
materijala može zaključiti da oršte privredni razvitak i podizanje zemalja
na viši industriski nivo, prati promena u strukturi potrošnje tehničkog
drveta u smislu njegove smanjene upotrebe u građevinarstvu, naročito
na selu, i povećane upotrebe u proizvodnji hartije, tekstilnih vlakana i
ambalaže.


što se tiče apsolutnih količina za budućnost, prema jednoj studiji
stručnjaka FAO i ECE1 ona će najviše zavisiti od dva faktora: 1. od opšteg
povećanja bruto-produkta, t. j . od intenziteta privrednog razvitka
i 2. od relativnih cena. Ako se potrošnja u 1950 g. izjednači sa 100, onda
će ona — prema toj proceni — u zavisnosti od delovanja ovih faktora u
1960 g. iznositi: (lit. 4)


Potrošnja
u
Povećanje bruto produkta
1950—1960 z« 50%
Povećanje bruto produkta
1950—1960 za 20%
1950
godini
Cene kao pre
Korejskog rata Znatno više cene
Cene kao pre
Korejskog rata Znatno više cene
100 129,3 113,9 114,? 101,0


Jača privredna aktivnost i smanjenje cena dovode do povećanja potrošnje
drveta i obratno. Ovi faktori međutim ne utiču podjednako na
potrošnju u svim sektorima. Dok je index opšte potrošnje za IV varijantu
101,0, za građevinarstvo je za istu varijantu 90,7, rudničko drvo
106,0, transport i veze 87,4, stolariju 100,0, ambalažu 111,8, hartiju
124,7, i veštačka vlakna 124,6. Prema tome, i pri najnepovoljnijim uslovima
predviđa se povećana potrošnja drveta za ambalažu, hartiju i veštačka
vlakna, dok se u najpovoljnijem slučaju (I varijanta) to povećanje
predviđa na 162,8, 167,1, 162,3 t. j . više nego povećanje bruto produkta.


Iz upoređenja podataka o proizvodnji i potrošnji drveta vide se
manjkovi odnosno viškovi u obema grupama zemalja. Manjkovi su kod
grupe A uglavnom određeni manjkom rezane četinarske građe, celuloznog
i rudničkog drveta, dok su kod grupe B približno odgovarajući
viškovi. Ili tačnije rečeno, suficitarne zemlje posle podmirenja svojih
potreba prilagođavaju strukturu svoje proizvodnje zahtevima tržišta, a
manje faktičnim proizvodnim mogućnostima svojih šuma.


Uopšte se može reći da Evropa (bez SSSR-a) uglavnom zadovoljava
svoje potrebe iz vlastitih šuma. Iz SSSR-a se uvoze neznatne količine,
oko 1,4% potrošnje tehničkog drveta, a u Sev. Ameriku se izvozi oko
2%. Ovo međutim ne "vredi za sve vrste proizvoda i za sve zemlje. Tako
su Skandinavske zemlje oduvek bile izvoznici celuloze za SAD, a Engleska
uvoznik rezane četinarske građe iz Kanade i SAD. U izvozu i uvozu,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 14     <-- 14 -->        PDF

odnosno snabdevanju deficitarnih zemalja pokazuje se opet odlučujući
značaj svega nekoliko zemalja. I to, u izvozu švedske i Finske, a u uvozu


V. Britanije, Holandije, Francuske, Belgije i Italije, što je prikazano
na slici 4.
Na slici je prikazano relativno učešće najvažnijih zemalja u izvozu
i uvoz svih proizvoda od drveta (pretvoreno u oblo). Ovo se međutim
ne odnosi i na sve grupe proizvoda. Tako je na primjer, najvažniji izvoznik
celuloznog drveta Finska, a rezane lišćarske građe i ogrevnog
drveta Francuska i Jugoslavija. Najvažnij uvoznice rezane četinarske
građe su V. Britanija i Holandija, celuloznog drveta Nemačka, švedska
i Norveška, ogrevnog drveta Italija i švajcarska i t. d. Iz ovoga se vidi
da su neke zemlje uvoznice (Francuska) značajni izvoznici
pojedinih grupa proizvoda, i obratno, zemlje izvoznic e (švedska,
Norveška) uvoz e znatne količine celuloznog drveta, rezane lišćarske
građe i dr. Osim apsolutnih količina, izvoz i uvoz pojedinih zemalja
znatno se razlikuje po strukturi. Strukturu izvoza takođe određuju s jedne
strane prirodni uslovi (na primer, bogatstvo zemlje jednom određenom
vrstom drveta), a s druge strane stepen industrijskog razvitka, a naročito
razvijenost industrije koja prerađuje drvo. Iz niže navedenog pregleda
za neke zemlje izvoznice vide se te razlike u strukturi, s obzirom
na stepen obrade pojedinih proizvoda od drveta1.


Struktura izvoza po vrednosti u %


Obla i rezana Celuloza i Izrade od Hartija i
građa drvenjača drveta karton
lo °/o % %
Austrija 49,2 18,8 2.2 29,7
Finska 34,4 37,5 6,6 16,1
Norveška 3,1 44,3 3,6 49,0
Švedska 19,5 53,2 4,1 23,2
Jugoslavija 90,2 1.4 6,9 1,7


U kasnijem izlaganju, kod analize strukture našeg izvoza, još ćemo
se vratiti na podatke iz ovog pregleda.


Posle ovog prikaza osvrnućemo se na mesto i ulogu Jugoslavije u
evropskoj proizvodnji i potrošnji drveta, a naročito na obim i strukturu
izvoza. Prema pomenutoj publikaciji2 Jugoslavija je učestvovala u evropskoj
proizvodnji i potrošnji pojedinih grupa proizvoda sa sledećim iznosima
(u %):


1 Izračunato na osnovu podataka iz: Yearbook of Forest Prodvets Statistics 1952.


2 Izračunato na osnovu podataka iz: European Timber Statistics 1913—1950.
Genova 1953.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 15     <-- 15 -->        PDF

20/24 25/29 30/34 35/38 46/50
Proiz. Potr. Proiz. Potr. Proiz. Potr. Proiz. Potr. Proiz. Potr.
Ukupno oblo 4.8 4,3 5,2 3,9 5,5 4,6 6,5 5.7 8,4 8,2
Tehn. drvo 3,8 2,8 4,2 1,9 4,6 2,8 4,4 3,1 5,2 4,3
Ogrevno drvo 5,6 5,8 6,3 6,1 6,5 6,5 8,9 9,2 11,8 12,8
Rezana čet. građa 3,7 2,3 4,1 1,9 4,7 2,6 5,0 3,2 5,0 3,3
Rez. lišć. građa 7,8 3,4 8,6 3,2 8,2 1,6 8,2 3,4 6,4 3,6


PROCENTUALNO UČE&fcE NEKIH ZEMAL3A U UKUPNOM
EVROPSKOM «VOZU I UVOZU TEHNIČKO« DRVETA 4946-4954


evropskoj proizvodnji i potrošnji drveta. Zapaža se nešto povećano uče


IZVOZ UVOZ
ŠVEDSKA
FINSKA
NORVEŠKA
| AUSTRI3A
1 3UG05LAVI3A
V. BRJTANI3A
FRANCUSKA
l p ilili HDLANDIOA
. J ITAU3A ´///J\ BELGI3A 3 OSTALE ZEML3E
Slika 4
Iz ovoga se vidi da Jugoslavija ne igra neku značajniju ulogu u


šće u periodu 1946/50 i to više kod ogrevnog drveta. U tom periodu naša
zemlja se nalazila na petom mestu u Evropi po ukupnoj proizvodnji, na
šestom po proizvodnji tehničkog drveta, a na prvom po proizvodnji ogrevnog
(ako se Zap. i 1st. Nemačka uzmu kao dve zemlje). Naročito je
beznačajno učešće u proizvodnji nekih polufinalnih i finalnih proizvoda,
kao celuloze, šper-ploča, hartije. Isto tako naš izvoz svih proizvoda šumarstva
i drvne industrije iznosio je u tom periodu svega 4,51% od
ukupnog evropskog izvoza po težini i 2,11% po vrednosti. (1951 g.).
U izvozu tehničkog drveta bili smo na petom mestu (po težini) a u izvozu
ogrevnog na prvom (tek u 1950 g. i 1951. g. Francuska izvozi više).
Isto tako, u izvozu tvrde rezane građe, a naročito bukve i hrasta, naša
zemlja je jedan od najvažnijih izvoznika u Evropi, naročito u pogledu
kvaliteta. U izvozu bukovine, jedino u 1950 i 1951 g. Francuska je bila
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ispred nas (zbog velikih požara u tim godinama i seča je bila izuzetno
visoka), dok se već u 1952 g. Jugoslavija nalazi na prvom mestu u Evropi.
Ako se međutim računa izvoz po vrednosti, zajedno sa hartijom i kartonom,
onda se Jugoslavija, na primer 1951 g., nalazila na IX mestu( ne
računajući ČSR, Rumuniju i Poljsku za koje ne postoje podaci). U toj godini
u izvozu su se nalazile ispred nas i tako tipične uvozne zemlje
kao što su Engleska, Portugalija i Holandija, što je posledica izvoza
proizvoda većih vrednosti kod tih zemalja (hartija, izrade od pluta).


Ovako mesto Jugoslavije u evropskoj ekonomici proizvodnje i potrošnje
drveta otprilike odgovara našem učešću u Evropi po površini šuma.
Međutim struktura te proizvodnje i potrošnje pokazuje, u poređenju sa
drugim zemljama, nesrazmerno veliko učešće ogrevnog drveta, kao i proizvoda
niskog stepena obrade. Od svih zemalja izvoznica Jugoslavija ima
u proizvodnji najveće procentualno učešće ogrevnog drveta, i u tom pogledu
se izjednačava sa španijom, Portugalijom i Italijom, tipičnim zemljama
uvoznicama i siromašnim šumom. To je u prvom redu posledica
strukture našeg šumskog fonda (veliki % lišćara), ali i loše sortimentacije
i izuzetno visoke i neracionalne potrošnje ogrevnog drveta na selu.


Pored ovih prirodnih uslova, naš izvoz je u velikoj mjeri određen
još i strukturom i nivoom razvitka celokupne naše privrede i uslovima
u kojima se naša zemlja nalazi u posleratnom periodu. Dok naš izvoz, kao
što smo videli pretstavlja neznatan deo evropskog izvoza, naročito po
vrednosti, sasvim druga slika se dobij a ako taj izvoz posmatramo sa stanovišta
celokupne naše privrede. Posmatrano sa tog stanovišta — sa
stanovišta uloge i značaja u našoj spoljnjoj trgovini, drvo i njegovi proizvodi
igrali su vidnu ulogu, kako u periodu između dva rata, tako i u
posleratnom periodu, i čine jednu od važnih stavki u našem trgovinskom
i platnom bilansu. Zato je praćenje toga izvoza kako po obimu tako i po
vrednosti, a naročito po strukturi i njegovo poređenje sa drugim naprednim
zemljama od naročitog interesa. I to ne samo radi konstatovanja činjeničnog
stanja nego i radi uočavanja pojava koje mogu da budu od
koristi u praktičnom radu na tom sektoru. Zato ćemo ovde izneti nešto
detaljnije prikaz i karakteristike našeg posleratnog izvoza i to posebno
u periodu 1946—51 i posebno 1952 godini, upoređujući te periode sa predratnim,
1936—40 g. Posmatran po obimu izvoz drveta i njegovih proizvoda
u ova dva perioda i u 1952 g. kao i procenat učešća po težini i vrednosti
u ukupnom izvozu daje sledeću sliku: (lit. 6, 7, 8, 11)


Izvoz po količini Procenat od ukupnog izvoza
(tona) po težini po vrednosti


1936—40 1,095.100 30,02 19,40
1946—51 952.825 28,60 25,38
1952 933.695 26,83 19,68


U našem ukupnom izvozu po vrednosti 1952 g. najvažniju stavku
ima grana 211 — ratarstvo sa 24,94%, zatim grana 115 r->- metalurgija
obojenih metala sa 23,63%, grana 122 — drvna industrija sa 14,65%,
grana 214 — stočarstvo sa 9,76%, grana 127 — prehranbena industrija
sa 5,17% i grana 313 — eksploatacija šuma sa 4,29%; odnosno robni
sektor 15 (po sadašnjoj nomenklaturi spoljne trgovine) »drvo, pluta i


310
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 17     <-- 17 -->        PDF

pleteri« po težini ukupno čine 924,037 tona ili 26,56% i po vrednosti
13.810,469.000 Din. ili 18,67%. Ako se osim proizvoda ovih grana računaju
i proizvodi hemiske prerade drveta (celuloza, ekstrakti za štavljenje
koža i dr.) onda imamo ukupan izvoz u 1952 g. 933.695 tona i
14.554,219.000 Din. odnosno 26,83% i 19,68%.


Iz ovoga se vidi da je izvoz ovih proizvoda u periodu
1946—51 g. i 1952 godini po količini manji nego u period
u 1936—40 g. Pri ovome treba imati na umu da izvoz u posma


tranom predratnom peri


odu ne daje sliku prošeka 00N0S PROIZVODA 6&ANA


za ceo period 1920—1940.


515 i MZ U IZVOZU 4947-52


god. Tako je na primer u
periodu 1925—29. god.
prosečno godišnje
izvezeno 2,062.458 toi


170


na što je za 2,2 pu3tM
\


ta više nego pro160
-^ \


»A


sečno u poslerat-\


150


nom periodu. \


š/


140 -


Interesantno je posma-

\


trati odnos izvoza proiz130
-\


r


vodnih grana 122 (drvna 120 -\\


industrija) i 313 (eksplo


110 -\


atacija šuma), što je pri8RANA
122 -TEŽINA


\ vRaWosr s ioo


kazano na slici 5. 100 -


Ako se proizvodi grane 90 -
,


122 izjednače sa 100 i po \\ 1


/


težini i po vrednosti onda 80 -\ /


odgovarajuće količine i 70


V


vrednost grane 313 iznose: 60 -


Težina Vrednost 50 -
GRANA


»— <«. w


1947 132 35 40 --»"^


1948 162 43 30 -** ^


1949 173 41


1950 100 31 20 -*


1951 62 14 10


1952 95 29


1947 194Ä «49 1950 -1951 4952


Očigledno je da se taj


Slika 5


odnos u zadnje tri godine


promenio u korist grane


122, što se ima pripisati smanjenom izvozu ogrevnog drveta i trupaca i


povećanom izvozu izrada od drveta odnosno proizvoda veće vrednosti.


Tako je u 1948 godini izvezeno ogrevnog drveta 4 puta više nego u 1952.


g\, a trupaca 25 puta više, dok je u 1952 g. izvezeno izrada od drveta 3,3


puta više nego u 1948 g. i 8,1 puta više nego u 1947 g. ili u prošeku od


1946—51 više za 2,7 puta.


Struktura izvoza svake zemlje po vrstama proizvoda i stepenu nji


hove obrade odražava strukturu i stepen razvitka celokupne privrede.


Tako u izvozu FNRJ u 1952 g. učešće proizvoda zemljoradnje i stočar
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 18     <-- 18 -->        PDF

stva sa 34,7%, odražava još uvek pretežno poljoprivredni karakter zemlje,
a izvoz proizvoda metalurgije obojenih metala i drveta, pokazuje
bogatstvo zemlje u ovim proizvodima. Međutim struktura izvoza po
stepenu obrade proizvoda pokazuje stepen razvitka proizvodnih snaga,
odnosno stepen i racionalnost korišćenja prirodnih bogatstava. Sa tog
gledišta struktura našeg izvoza u 1952 godini izgledala je ovako:


o količini Po vrednosti
Neobrađeni proizvodi 65,76% 50,46%
Proizvodi obične prerade 30,76% 42,83%
Proizvodi visoke prerade 3,48% 6,71%
Ovako lošoj strukturi našeg izvoza u znatnoj mjeri su doprinosili
drvo i njegovi proizvodi, kod kojih ti odnosi pokazuju sledeću sliku1:


Po količini Po vrednosti
Neobrađeni proizvodi 43,99% 19,32%
Proizvodi obične prerade 53,46% 72,75%
Proizvodi visoke prerade 2,55% 7,93%


Neobrađeni proizvodi ovog sektora učestvovali su u ukupnom izvozu
po vrednosti sa 3,80%, proizvodi obične prerade sa 14,32 i proizvodi visoke
prerade sa 1,58%.


Detaljnija struktura izvoza proizvoda šumarstva i drvne industrije
u posmatranim periodima i 1952 g. vidi se iz sledećeg pregleda2:


Izvoz u prvim posleratnim godinama karakteristiše se velikim učešćem
proizvoda grane 313, uglavnom trupaca, ogrevnog i celuloznog drveta,
što je posledica teških ekonomskih uslova u kojima se zemlja nalazila
sve do 1951 g. Potrebe uvoza neophodnih sirovina (pamuk, gvožđe) mašina,
opreme, pa i hrane, a zatim ekonomska blokada od strane zemalja
sovjetskog bloka, prisiljavali su nas na izvoz velikih količina
proizvoda male vrednosti, radi pribavljanja potrebnih platežnih sredstava
u inostränstvu. Sa postepenim savladavanjem tih izuzetno teških
uslova, popravlja se u izvesnoj meri i struktura izvoza. Tako je ona u
1952 god. slična onoj iz perioda 1936—40, jedino što se zapaža malo
učešće trupaca u 1952 g. i znatno učešće celuloznog drveta, dok rezana
građa u svim godinama odnosno periodima zauzima najvažnije mesto.
Ovakva struktura je ipak sasvim nepovoljna i lošija je od svetskog i
evropskog prošeka, gdje preko 40% odnosno 50% otpada na celulozu.
Dok u našem izvozu na neobrađene proizvode i proizvode obične prerade
(rezana građa, želj pragovi i si.) dolazi preko 90% po vrednosti (vidi
tablicu na str. 308.), u izvozu Norveške na te proizvode dolazi svega 3,1%,


Ovi podaci nisu u potpunosti uporedivi, pošto nije poznat kriterijum po kome
je ta podela izvršena za ukupan izvoz. Za proizvode visoke prerade u ovom pregledu
uzeti su finalni proizvodi (namestaj, parketi i dr. izrade). Treba uzeti u obzir da kod
ovih proizvoda samo sanduci učestvuju sa blizu 70% po vrednosti.


2 Pošto je u periodu 1946—51 g. vrednost obračunata po paritetu 1 dolar = 50
din., a u 1952 1 dolar = 300 din., vrednosti su radi uporedivosti pretvorene u dolare.
Za period 1936—40 vrednost je izražena u predratnim dinarima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 19     <-- 19 -->        PDF

313
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Švedske 19,5% i Finske 34,4%. Kod ovih visoko razvijenih zemalja sav
ostali izvoz otpada na proizvode visoke vrednosti: celulozu, hartiju, šper-
i druge ploče.


Struktura izvoza ostalih evropskih zemalja, Francuske, Nemačke
i dr., karakteristiše se velikim učešćem hartije i izrada od drveta. Iako
za zemlje izvoznice sovjetskog bloka, ČSR, Poljsku i Rumuniju, postoje
podaci o izvozu samo po težini, može se zaključiti, zbog neznatnog učešća


STRUKTURA IZVOZA


PROŠEK 1936-40 PROSiK 4946-54


J 06AEVW DRVfl


\--~z\ OBLO DRVO


HtlJitlij] CELULOZNO DRVO


REZANA GRAĐA


IZRADE OD DRVETA


OSTALO


Slika 6


ogrevnog drveta i većeg učešća celuloze i hartije (naročito ČSR i Poljske)
da je i struktura izvoza ovih zemalja povoljnija nego kod nas. Iz ovoga
izlazi da Jugoslavija ima najlošiju strukturu izvoza u Evropi1. Poređenje
strukture našeg izvoza sa strukturom izvoza na primer Norveške, ili
iieke druge zemlje koja ima više četinara, nije u potpunosti opravdano
zbog različite sirovinske baze, naročito za celulozu i hartiju. Ali to niukoliko
ne znači da su naši lišćari nedovoljna baza za razvitak industrije
koja proizvodi skupocene finalne proizvode od drveta. To dokazuje primer
Finske i Francuske koje drže oko 80% evropskog izvoza furnira, šper-
i drugih ploča, uglavnom na bazi lišćarskog drveta.


Dok je za celokupnu evropsku trgovinu u 1950 g. bilo karakteristično
da je u izvozu dolazilo na celulozno drvo 5%, celulozu 31% i njene
proizvode 15%, i na rezanu četinarsku građu 35%, svega 86%, t. j . pretežno
učešće četinara, u našem posleratnom izvozu a naročito u 1952 g.
zapaža se manje relativno učešće četinarskog tehničkog drveta. Tako
je izvezeno:


1936—40 g. 1952 g.


tona index tona index


Lišćari 262.760 100 354.163 100
Četinari 556.550 212 317.670 90


1 Od vanevropskih zemalja lošiju strukturu imaju samo Brazilija i neke kolonijalne
i poluzavisne zemlje (Belgiski Kongo, Nigerija, Filipini i dr.) koje uglavnom
izvoze lišćarske trupce. Treba međutim mati na umu da su sve ove zemlje, kao i
Afrika, Azija, J. Amerika i Australija u celini, ustvari uvozne, t. j . uvoze više nega
što izvoze.


314
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Lišćari četinari
tona index tona index
1936—40 g.
1952 g.
262.760
354.163
100
135
556.550
317.670
100
57


Ova pojava, apsolutno i relativno smanjenje izvoza četinarskog
drveta — koja se s obzirom na stanje i sastav naših šuma može smatrati
povoljnom, dolazi od smanjenog izvoza četinarske rezane građe (za
oko 40%) i od povećanog izvoza lišćarskog celuloznog drveta koje je
činilo oko 78% celokupnog izvoza celuloznog drveta.


Struktura izvoza najvažnije stavke — rezane građe — pokazuje
sledeću sliku:


1936-40 1946 1947 1948
tona % tona °/o tona /o tona °/o
Hrast 39.111 6,80 7.133 58,6 37,680 18,6 48,787 9,4
Bukva 92.685 16,11 2 966 24,4 42.588 21,0 119.500 23,0
Ost. lišćari 20.198 3 53 230 1,9 4.137 2,1 5.414 1,0
Cet. 423.224 73.58 1.839 15,1 118 141 58,3 346.285 66,6
575.218 100 12.168 100 202.544 100 519.986 100


1949 1950 1951 1952


tona 0/ tona 0/IO tona , % tona 19/o
Hrast 40.870 6,7 70.718 11,4 40.044 7,4 24.719 6,69


Bukva 182 529 29,7 161.224 25,9 148.348 27,5 92.763 25,10


Ost. lišćari 7.329 1,2 6 315 1,0 12.250 2,2 4.716 1,27


Cet. 383.542 62,4 383.652 61,7 339 560 62,9 247.443 66,94


614 270 100 621.909 100 540.202 100 369.641 100


Ovo pokazuje da je struktura izvoza rezane građe slična predratnoj,
jedino što je došlo do promene od većeg učešća bukve na račun
četinara.


Izvoz izrada od drveta povećavao se iz godine u godinu (sa izuzetkom
1949 g.) i u 1951 g. dostigao je 47.918 tona, a u 1952 g. 46.744 t.
Taj izvoz je po količini još uvek manji nego u periodu 1936—40 g. za
oko 8% ali mu je struktura donekle izmenjena. U predratnom periodu je
iz ove grupe proizvoda više izvezeno jedino friza, i taj artikal koji je


315
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ujedno i najjeftiniji u toj grupi učestvovao je sa 87,9% po težini i
63,7% po vrednosti u tom periodu. U zadnjim godinama frize također
učestvuju sa oko 45% po težini i oko 25% po vrednosti (u grupi) ali se
zapaža porast učešća ostalih proizvoda veće vrednosti, kao nameštaja,
^alanterijskih izrada i ambalaže.


Izvoz proizvoda hemiske prerade drveta u zadnjim godinama iznosi
tek oko 25% predratnog, što je posledica naglog smanjenja izvoza ekstrakata
za štavljenje koža. Najvažniju poziciju u ovoj grupi ima nebe-
Ijena celuloza, zatim ekstrakti i retortni ugalj.


S obzirom na već istaknutu lošu strukturu našeg izvoza, jasno je
da su i postignute jedinične cene bile niske. Te cene međutim ne mogu
biti neki siguran pokazatelj pošto kod robe kao što je drvo i njegovi
proizvodi, kvalitet može mnogo da varira, a u zavisnosti od toga i cene.
To pokazuje i znatan raspon cena u jednoj istoj godini i za jedan isti
sortimenat izvezen u različite zemlje. Iz tih razloga i upoređenje cena
sa prethodnim godinama može da da neralnu sliku o promeni u njihovom


RELATIVNE JEDINIČNE CENE POJEDINIH PROIZVODA I RP.OCENTUALNO UČEŠĆE
TIH PROIZVODA U IZVOZU 195 2

Slika 7


kretanju. No, nama je ovde cilj da se ukaže na relativne cene, (»vrednosne
koeficijente«) t. j . na odnos između cena raznih sortimenata
različitog stepena obrade i na neke ekvivalente u drugoj vrsti robe. Ti
odnosi dosta realno mogu da prikažu rentabilnost ili nerentabilnost,
opravdanost ili neopravdanost izvoza pojedinih sortimenata, potrebu njihovog
forsiranja ili čak i eventualne zabrane.


Prosečna cena jedne tone svih proizvoda šumarstva i drvne industrije
(zajedno sa proizvodima hemiske prerade drveta) iznosila je u
1952 g. 51,96 dolara (u prethodnoj godini 54,52 dolara), što je za 18,89
dolara ili 36,4% niže od prosečne cene u ukupnom našem izvozu u 1952
,g. Ako posmatramo cene po trobnim sektorima, onda od sektora 15
(drvo i izrade) jeftinije proizvede imaju samo sektori 21 i 22 (pogonska
sredstva i nemetalni minerali), ali ova dva sektora učestvuju sa svega
4,20% u ukupnom izvozu po vrednosti, a sektor 15, sa 18,68% i time
znatno utiče na nisku vrednost našeg izvoza. Radi upoređenja navodimo
da je u izvozu drveta i njegovih proizvoda Norveške cena jedne tone
iznosila 181,95 dolara, a švedske 171,74 t. j . za 3,34 odnosno 3,15 puta
više nego cena u našem izvozu. Ako se svi izvezeni proizvodi preračunaj^
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 23     <-- 23 -->        PDF

na odgovarajuće količine oblog drveta, onda je cena 1 m3 oblovine u tim
zemljama bila za 2,1 puta viša nego kod nas. Ili drugim recima, da bi
postigle iste vrednosti ove zemlje treba da troše dva puta manje sirovine.


Kod proizvoda šumarstva najnižu cenu postizalo je ogrevno drvo,
14,13 dolara po toni (proizvodi koji učestvuju sa ispod 0,8% nisu uzeti
u obzir) a najvišu stolice od savijenog drveta, 362,89 dolara. Višu cenu:
postizali su neki proizvodi (orahovi i hrastovi furniri, pletarske izrade
i si.) koji su učestvovali u izvozu sa ispod 0,5% po vrednosti. Na slici 7
prikazane su relativne jedinične cene pojedinih´proizvoda kao i odgovarajuće
procentualno učešće tih proizvoda u izvozu. Ako se cena ogrevnog
drveta izjednači sa 100, onda dobijemo sledeću sliku o cenama ostalih,
proizvoda:


ogrevno drvo
bukovo celulozno drvo
100
174
ekstrakti za štavljenje
bukov furnir
1.184
1.315
meko celulozno drvo
žeij. pragovi
drveni ugalj
rezana čet. građa
frize
rezana građa bukve
rezana građa hrasta
sanduci
200
205
317
503
506
549
777
879
sirov nameštaj
šper ploče
kancelarijski nameštaj
nebeljena celuloza
polirani i bojen nameštaj
stolice od savijenog drveta
orahov furnir
hrastov furnir
1.518
1.531
2.146
2.471
2.529
2.568
3.399
3.438
parketi
furnirski orahovi trupci
992
1.130
pletarske izrade 4.735


Razlike u cenama kod ovih proizvoda ne mogu se isključivo tumačiti


o razlikama u stepenu obrade. Tu igraju ulogu i sami prirodni faktori;;
na pr. razlika u ceni između bukovog i orahovog furnira (renta!), zatim;
konjuktura, pa i moda i ukus potrošača (na pr. za pletarske izrade). Ipak,.,
može se uzeti da cene osnovnih proizvoda u najvišoj meri određuje količina
u njima opredmećenog rada, i da je odnos između tih cena ustvarii
posledica nejednakog stepena obrade. ,
Iz slike se vidi da smo uglavnom izvozili kabastu robu male vrednosti.
Proizvodi veće vrednosti, iznad 150 dolara po toni, skoro po pravilu
su zastupljeni u izvozu sa manje od 1%.


Polazeći od cena iskazanih u statistici Spoljne trgovine FNRJ za
1952 godinu, može se doći do interesantnih podataka o ekvivalentima između
pojedinih izvezenih proizvoda šumarstva i druge uvezene robe.
Tako je na pr.: jedan kamion srednje nosivosti = oko 560 prostornih
metara ogrevnog drveta, ili = oko 105 m3 rezane četinarske građe, ili
= oko 24 m3 šper ploča, ili == oko 11 tona bojenog i poliranog nameštaj a.
Jedna tona rotacione hartije = 12,4 prostornih metara mekog celuloznog
drveta, ili = 0,94 m3 šper ploča, ili = 0,43 tone nameštaj a.


Daljim obračunom radnog vremena potrebnog za proizvodnju ovih
količina proizvoda (kod nas i u zemlji iz koje se uvozi) došlo bi se do
karakterističnih podataka o neekvivalentnoj razmeri ljudskog rada kroz;
ove proizvode, na bazi nejednake proizvodnosti rada, ali to izlazi iz okvira,
ovog članka. Navešćemo samo radi ilustracije da je (prema konverzionim
faktorima FAO) za jednu tonu rotacione hartije potrebno 3,0 m3:


Sli
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 24     <-- 24 -->        PDF

celuloznog drveta, dok se u razmeni mora dati 12,4 prm odnosno oko
10 m3 celuloznog drveta.
Iako su navedeni podaci samo gruba slika ovih odnosa, oni jasno ukazuju
na to, od kolikog je značaja poboljšanje strukture izvoza uopšte, a


posebno
u ovom sektoru. Izvoz ogrevnog i celuloznog drveta i drugih
proizvoda male vrednosti upućuje s jedne strane na iscrpljivanje sirovinske
baze, šumskog i drvnog fonda, a s druge strane doprinosi da se kroz
neekvivalentnu razmenu besplatno daje višak rada stvoren rukama naših
radnih ljudi. Pri ovome treba imati na umu da za izvoz obično ide samo
prvoklasna roba (»eksportna«) i da mnoge zemlje na bazi tako uvezene sirovine
proizvode izrade od drveta visoke vrednosti, ne samo za svoje potrebe,
nego čak i za izvoz. Tako su u 1951 g. tipično uvozn e zemlje: V. Britanija,
Holandija, Italija, Danska i Belgija izvezl e izrada od drveta
(osim celuloze i hartije) u vrednosti od 28.611.000 dolara, t. j . u prošeku
svaka zemlja više za 45% od Jugoslavije.
Hako se struktura izvoza ne može promeniti dekretom — pošto je ona
odraz nivoa razvitka proizvodnih snaga — ove činjenice treba imati pred
očima i uzeti u razmatranje mogućnost smanjenja ili potpune zabrane
izvoza ogrevnog i celuloznog drveta. Novopodignuti kapaciteti za kombi-
Jiovanu i finalnu preradu drveta, kao i oni koji će se još podići, svakako
da će mnogo doprineti ublažavanju ovakvog stanja i učiniti da iz našeg
iscrpljenog šumskog fonda, iz drveta — ove dragocene i univerzalne sirovine
— dobijemo što skuplje proizvode. Ovo takođe jasno ukazuje na činjenicu
koliko je industrijalizacija zemlje naše životno pitanje.


Iz ranijeg izlaganja smo videli da su najveći potrošači drveta deficitarne
zemlje Srednje i Zapadne Evrope, i sasvim je prirodno da je naš
izvoz u posleratnom periodu bio orijentisan na njih. Ovo tim pre, što smo
na te zemlje, kao visoko industrijski razvijene bili upućeni i u pogledu
«voza. Od 1947—1952 g. u našem izvozu drveta i njihovih proizvoda Velika
Britanija se nalazila na prvom mestu od 1948—1951 g., Italija u 1948
I 1952 g. dok se od drugog do petog mesta u pojedinim godinama smenjuju
Holandija, Mađarska, Austrija, Egipat, Argentina i STT. Redosled
zemalja u 1952 g. je sličan onom iz predratnih godina: Italija, sa 29,2%
po vrednosti, *V. Britanija sa 25,4%, SR. Nemačka sa 13,6%, Austrija
4,4% i t. d. Prema glavnim uvoznim područjima u 1952 g. naš izvoz bio
je orijentisan:


Po težini Po vrednosti
Srednja i Zapadna EvropaZemlje Mediterana, Sev. Afrike
i Bliskog IstokaJužna AmerikaOstala područja
92,8%
5,8%
0,8%
0,6%
84,0%
10,2%
3,2%
2,6%
~ioo~ n^oo
i


Najveći uvoznik jeftinih proizvoda je isto kao i u predratnom periodu
Italija (ogrev 70%, trupci 74%. bukovo celulozno drvo 80°/o) dok rezanu
četinarsku i bukovu građu, nameštaj, parkete i furnir najviše uvozi
Velika Britanija. Zemlje Bliskog Istoka najviše uvoze izrade od drveta


(sanduke za ambalažu, nameštaj, veštačke ploče i si.). Iz ove grupe zemalja
jedino je Egipat značajniji uvoznik meke i tvrde rezane građe.


:318
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Međutim zemlje Bliskog Istoka i Sev. Afrike kao i Indija, Indonezija i dr.,
u budućnosti mogu igrati daleko značajniju ulogu u našem izvozu. Potrošnja
drveta u ovom zemljama danas je još izvanredno niska, ali paralelno
sa političkim osamostaljenjem i brzim ekonomskim razvitkom, ove
zemlje, koje praktično nemaju šuma, sve više će morati da uvoze drvo
i njegove proizvode. Od svih evropskih zemalja izvoznica, Jugoslavija
ima najbolji položaj prema ovom ogromnom području, mada kao tržištu
drveta još nerazvijenom. Napori koje naša zemlja u ovoj godini čini za


uspostavljanje trgovinskih odnosa sa ovim zemljama, dovešće do intenzivnije
robne razmene. Za naše industrijske proizvode uopšte, a posebno
za finalne proizvode od drveta, naročito šper i druge ploče, ovo tržište će
u budućnosti biti sve povoljnije, s jedne strane zbog pogodnog prirodnog
položaja i transportnih uslova, a s druge, zbog malih mogućnosti konkurencije
od strane nordiskih zemalja. Razvitak tih odnosa će svakako zavisiti
od tempa privrednog razvitka tih zemalja kao i od naših izvoznih
mogućnosti proizvoda finalne prerade drveta.


Izloženi podaci o odnosima u proizvodnji i potrošnji drveta u Evropi,
kao i o našem izvozu, pokazuju relativno mali značaj Jugoslavije kao suficitarne
zemlje. To je s jedne strane posledica relativne privredne zaostalosti
naše zemlje i onih industriskih grana koje prerađuju drvo, a s druge,
prirodnih uslova, stanja i strukture našeg šumskog fonda. Isto tako,
niske proizvodne mogućnosti naših šuma, naročito u NR Srbiji i Makedoniji,
sa drvnom masom koja je daleko ispod normale, neracionalno
iskorišćavanje drveta u industriskoj preradi i drugim područjima upotrebe,
rasipničko trošenje za ogrev i velike količine otpatka i t. d., sve to
čini da drvo i u našoj ekonomici, prema potencijalnim mogućnostima igra
još uvek relativno malu ulogu. To između ostalog pokazuju i podaci o
našem izvozu upoređeni sa izvozom industriski razvijenih zemalja. Preorijentacija
na kombinovano i svestrano iskorišćavanje drveta kao sirovine,
naročito putem hemiskih postupaka i dobijanje proizvoda visoke
vrednosti, jeste jedini put za izlazak iz zaostalosti i primitivizma u proizvodnji
na ovom sektoru. A to je uopšte — put industrijalizacije naše zemlje.
Stoga i pitanje podizanja uloge naše zemlje na međunarodnom drvnom
tržištu kao i izmena strukture našeg izvoza, nije izolovano pitanje
šumske privrede, nego samo jedan, i to vrlo važan sektor naše borbe za
podizanje ekonomske moći zemlje.


LITERATURA I IZVORI:


1. U.
N. Economic Survey of Europe since the War, Geneva 1953.
2. FAO: Yearbook of Forest Products Statistics 1947, 1948, 1948, 1950, 1951 i 1952 g.
3. FAO: European Timber Statistics 1913—1950, Geneva 1953.
4. U.
N. i FAO: European Timber Trends and Prospects, Geneva 1953.
5. —
Geografski Atlas, Zagreb 1951.
€.
— Statistika spoljne trgovine Kr. Jugoslavije za godine 1920 do 1939, izdanje Min.
finansija


7.
— Statistika spoljne trgovine Kr. Jugoslavije za 1940 g. (neobjavljeni podaci bivšeg
Ministarstva spoljne trgovine FNRJ).
8.
— Statistika spoljne trgovine FNR Jugoslavije za 1950, 1951 i 1952 izd. Saveznog
zavoda za statistiku i evidenciju.
9. Marinović : Šumsko privredna geografija, Beograd 1934.
10.
— Weltforstatlas, izd. Zentralinstitut für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg-
Reinbek, 1951.
11.
— Neobjavljeni podaci »Jugodrva« o izvozu proizvoda šumarstva za godine 1946,
1947, 1948 i 1949.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 26     <-- 26 -->        PDF

L´economie de la production et de la consummation du bois en Europe et notre
exportation d´apres guerre.


L´auteur expose et analyse des donnees sur la production et la consummation;


du bois en Europe dans les pays deficitaires (groupe A) d´une part et les pays ayant


un bilan actif en bois d´autre part. On donne tout particulierement une analyse d&


l´exportation d´apres-guerre des produits forestiers et de l´industrie du bois yougo


slaves.


L´auteur en tire la conclusion que la Yougoslavie ne joue sur le marche du bois
europeen qu´un role de second ordre du ä la structure du fonds forestier et ligneux
d´une part et ä son economie insuffisamment developpee d´autre part. On souligne
tout specialement la structure defavorable d´exportation caracterisee par un gros
pourcentage du bois de chauffage, du bois ä päte et d´autres produits de qualite inferieure.
Etant donne que les produits forestiers et ceux de l´andustrie du bois exportes
representent 1/s de toutes les exportations du pays, il est evident que l´amelioration
de la structure dans ce domaine ameliorerait sensiblement la structure de l´exportation
toute entiere. Tous ces efforts sont etroitement liees avec le progres general de l´industrialisation
et de l´electrification et on doit les considerer comme tres importants.
dans la lutte pour l´accroisement du pouvoir economique du pays.


PROIZVODNOST MAŠINA I ISKORIŠĆAVANJE PREDMETA RADA


Vujičić Ing. Lazar, Boljevci/ Srem


I
I
skorišćavanje predmeta rada posmatra se sa stanovišta količinskog,
kvalitetnog i ekonomskog iskorišćavanja. Ako bi se iskorišćavanje predmeta
rada posmatralo samo sa ekonomskog stanovišta koje je osnovni
pokretač u kapitalizmu, onda bi iskorišćavanje predmeta rada bilo najracionalnije
u onom preduzeću, u kome se na jedan dinar vrednosti utrošenih
sirovina, materijala i svih ostalih vrednosti, uz ostale jednake
uslove, postigne najveća vrednost gotovih proizvoda. Međutim, u socijalističkoj
organizaciji proizvodnje u jednakoj meri polazi se od najvećeg
i najboljeg i količinskog i kvalitetnog i ekonomskog iskorišćenja predmeta
rada i to kako sa gledišta narodne privrede kao celine, tako i sa
gledišta svakog preduzeća kao jedinke. U vezi sa ovim momentima, socijalistička
organizacija proizvodnje treba da obezbedi:


1. da se maksimalno iskorišćuju one vrste sirovina i materijala, koje
su najviše zastupljene u prirodnim izvorima i koje imaju najpovoljnije
uslove za iskorišćavanje kako sa materijalne strane, u pogledu dobave i
tehnološke prerade, tako i sa ekonomske strane — u pogledu troškova
proizvodnje i plasmana gotovih proizvoda;
2. da se postigne maksimalno količinsko, kvalitetno i ekonomsko
iskorišćenje predmeta rada i to tako, da se na njima kod neposredne upotrebe
ili ne vrši nikakva obrada, ili ako obrada mora da se vrši, tada
ovakvi poluproizvodi treba da odgovaraju najpovoljnijim uslovima i zahtevima
naredne upotrebe tako, da svaki prethodni oblik predmeta rada
odgovara kvalitativnim zahtevima narednog oblika.
Maksimalno iskorišćenje sirovinskih i materijalnih izvora zavisi
s jedne strane od kvaliteta organizacije proizvodnje i planiranja u samome
preduzeću, a s druge strane od kvaliteta planiranja u eksploataciji