DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ako se uporede rezultati stvarne proizvodnosti gatera jedne strugare
za rezanje četinarskog drveta sa 2 gatera pre i posle povećanja proizvodnosti
dobiće se slika prikazana u sledećem pregledu


Pre Posle
Elementi obračuna
povećanja proizvodnosti mašina


1. [/rezana količina oblovine — Q 1000 1000 m3
2 Prethodni rad po 1 m3 — tp 4 4 h
3 Mašinski rad po 1 ma — tm 0,16 0,104 h
4.
Količ nski koeficijent iskorišćenja — kip 0,65 0,60
5.
Kvalitetni koeficijent iskorišćenja — kq 1,00 0,90
6.
Količina živog ljudskog rada za
1 smenu — th 56,00 64,00 h
7. broj smena za izradu 1000 m3 — S 20,00 13,00 smena
Izrada mašina — Ps = -=-= ^-50,00 I™ = 77,00 m3/S


J00*


1000


Srednja izrada radnika Ph = ? =
0S93 ´ - 1,202 nm


;
U´SJd


64,1364,13


th -b


Proizvodno strada Ps = n = 0,133 0,118 m8/h


(tp tm) j- .- tp S


Kip Kq


Iz ovoga pregleda se vidi, da je smenska izrada, upravo smenska proizvodnost
gatera posle povećanja proizvodnosti, porasla od 50 na 77 m3/s
ili za okruglo 54% i da je srednja izrada radnika porasla od 0,893 na
1,202 m3/h ili za okruglo 35%. Međutim i pored ovoga porasta stvarna
proizvodnost mašina je opala od 0,133 na 0,118 m3/h. ili za okruglo 11%
zbog toga, što je količinski procenat iskorišćenja pao od 65 na 60% ili
za 5% i kvalitetni procent iskorišćenja pao od 100 na 90% ili za 10%. Iz
ovoga se primera dalje vidi, da i srazmerno malo sniženje količinskog i
kvalitetnog iskorišćenja predmeta rada u odnosu na maksimalne moguće
iskorišćenje, može da izazove osetne ekonomske gubitke u preduzeću i u
materijalu i u vrednosti izrađenih proizvoda i pored prividnog porasta
proizvodnosti mašinskog i živog rada.


Na osnovu navedenog može se doći do zaključka, da povećanje proizvodnosti
mašinskog i živog rada treba forsirati sve dotle, dok se sa povećanjem
proizvodnosti povećava količinsko i kvalitetno iskorišćavanje
predmeta rada do maksimalne granice, a iznad ove granice povećanje proizvodnosti
ekonomično je dotle, dok predmeti rada i proizvodi zadržavaju
standardni ili uobičajeni ili ugovoreni kvalitet. čim maksimalno količinsko
i kvalitetno iskorišćenje počinje da pada znači, da je granica ekonomičnosti
vrlo blizu, pa daljnje forsiranje povećanja proizvodnosti može