DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 26     <-- 26 -->        PDF

L´economie de la production et de la consummation du bois en Europe et notre
exportation d´apres guerre.


L´auteur expose et analyse des donnees sur la production et la consummation;


du bois en Europe dans les pays deficitaires (groupe A) d´une part et les pays ayant


un bilan actif en bois d´autre part. On donne tout particulierement une analyse d&


l´exportation d´apres-guerre des produits forestiers et de l´industrie du bois yougo


slaves.


L´auteur en tire la conclusion que la Yougoslavie ne joue sur le marche du bois
europeen qu´un role de second ordre du ä la structure du fonds forestier et ligneux
d´une part et ä son economie insuffisamment developpee d´autre part. On souligne
tout specialement la structure defavorable d´exportation caracterisee par un gros
pourcentage du bois de chauffage, du bois ä päte et d´autres produits de qualite inferieure.
Etant donne que les produits forestiers et ceux de l´andustrie du bois exportes
representent 1/s de toutes les exportations du pays, il est evident que l´amelioration
de la structure dans ce domaine ameliorerait sensiblement la structure de l´exportation
toute entiere. Tous ces efforts sont etroitement liees avec le progres general de l´industrialisation
et de l´electrification et on doit les considerer comme tres importants.
dans la lutte pour l´accroisement du pouvoir economique du pays.


PROIZVODNOST MAŠINA I ISKORIŠĆAVANJE PREDMETA RADA


Vujičić Ing. Lazar, Boljevci/ Srem


I
I
skorišćavanje predmeta rada posmatra se sa stanovišta količinskog,
kvalitetnog i ekonomskog iskorišćavanja. Ako bi se iskorišćavanje predmeta
rada posmatralo samo sa ekonomskog stanovišta koje je osnovni
pokretač u kapitalizmu, onda bi iskorišćavanje predmeta rada bilo najracionalnije
u onom preduzeću, u kome se na jedan dinar vrednosti utrošenih
sirovina, materijala i svih ostalih vrednosti, uz ostale jednake
uslove, postigne najveća vrednost gotovih proizvoda. Međutim, u socijalističkoj
organizaciji proizvodnje u jednakoj meri polazi se od najvećeg
i najboljeg i količinskog i kvalitetnog i ekonomskog iskorišćenja predmeta
rada i to kako sa gledišta narodne privrede kao celine, tako i sa
gledišta svakog preduzeća kao jedinke. U vezi sa ovim momentima, socijalistička
organizacija proizvodnje treba da obezbedi:


1. da se maksimalno iskorišćuju one vrste sirovina i materijala, koje
su najviše zastupljene u prirodnim izvorima i koje imaju najpovoljnije
uslove za iskorišćavanje kako sa materijalne strane, u pogledu dobave i
tehnološke prerade, tako i sa ekonomske strane — u pogledu troškova
proizvodnje i plasmana gotovih proizvoda;
2. da se postigne maksimalno količinsko, kvalitetno i ekonomsko
iskorišćenje predmeta rada i to tako, da se na njima kod neposredne upotrebe
ili ne vrši nikakva obrada, ili ako obrada mora da se vrši, tada
ovakvi poluproizvodi treba da odgovaraju najpovoljnijim uslovima i zahtevima
naredne upotrebe tako, da svaki prethodni oblik predmeta rada
odgovara kvalitativnim zahtevima narednog oblika.
Maksimalno iskorišćenje sirovinskih i materijalnih izvora zavisi
s jedne strane od kvaliteta organizacije proizvodnje i planiranja u samome
preduzeću, a s druge strane od kvaliteta planiranja u eksploataciji
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 27     <-- 27 -->        PDF

šuma, u mehaničkoj i hemiskoj preradi drveta, a sa treće strane i od privredne
politike društvene zajednice kao celine.


Maksimalno količinsko i kvalitetno iskorišćenje predmeta rada zavisi
od organizacije proizvodnje u preduzeću i od pravilne kooperacije
različitih vrsta preduzeća za preradu drveta, čija je proizvodnja sukcesivno
povezana.


Maksimalno ekonomsko iskorišćenje predmeta rada u preduzeću zavisi
od njegove organizacije proizvodnje, odnosno od povećanja proizvodnosti
rada uz istovremeno maksimalno iskorišćenje sirovina i materijala.


Porast proizvodnosti rada treba forsirati sve dotle, dok sa uštedom
mašinskog i živog rada raste ili ostaje nepromenjen procenat količinskog
i kvalitetnog iskorišcenja predmeta rada. Ako procenat količinskog i kvalitetnog
iskorišcenja pada, tada i proizvodnost rada i pored ušteda mašini
živog rada, može da opada, odnosno povećanje proizvodnosti može da
bude samo prividno, a u stvarnosti da bude negativno.


Ušteda na mašinskom i živom radu — uz istovremeni pad procenta
količinskog i kvalitetnog iskorišcenja može se tolerisati samo u izuzetnim
prilikama i to> samo do granice ekonomičnosti, čim se dostigne ova
granica, ušteda na mašinskom i živom radu na teret količinskog i kvalitetnog
iskorišcenja mora se obustaviti. Granica ekonomičnosti može se
kontrolisati pomoću formule za izračunavanje stvarne proizvodnosti, koja
glasi:


p 0


o


(tp + trn) 7-^-T + th S


Kip ka


gde su: Ps = stvarna proizvodnost mašinskog i živog rada,


Q = izrađena količina proizvoda,


tp== količina prethodnog rada uloženog u jedinicu polaznog materijala
do ulaza u mašinski tehnološki proces u časovima.
tm = količina tekućeg mašinskog rada po jedinici predmeta rada u
časovima,


kjB ^.koeficijent količinskog iskorišcenja sirovina i materijala,


k u = koeficijent kvalitetnog iskorišcenja,


th = količina živog rada potrebno za posluživanje mašina u svakoj
smeni tekućeg rada u časovima,
S = broj mašinskih smena za obradu odnosne količine proizvoda — Q.
Količina izrade mašina u jednoj smeni — P računa se po formuli:


Ps-s


Količina srednje izrade radnika po 1 času — Ph izračunava se po
formuli:


th S


Značenje za Q, S i th navedeno je posle formule za izračunavanje
stvarne proizvodnosti.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ako se uporede rezultati stvarne proizvodnosti gatera jedne strugare
za rezanje četinarskog drveta sa 2 gatera pre i posle povećanja proizvodnosti
dobiće se slika prikazana u sledećem pregledu


Pre Posle
Elementi obračuna
povećanja proizvodnosti mašina


1. [/rezana količina oblovine — Q 1000 1000 m3
2 Prethodni rad po 1 m3 — tp 4 4 h
3 Mašinski rad po 1 ma — tm 0,16 0,104 h
4.
Količ nski koeficijent iskorišćenja — kip 0,65 0,60
5.
Kvalitetni koeficijent iskorišćenja — kq 1,00 0,90
6.
Količina živog ljudskog rada za
1 smenu — th 56,00 64,00 h
7. broj smena za izradu 1000 m3 — S 20,00 13,00 smena
Izrada mašina — Ps = -=-= ^-50,00 I™ = 77,00 m3/S


J00*


1000


Srednja izrada radnika Ph = ? =
0S93 ´ - 1,202 nm


;
U´SJd


64,1364,13


th -b


Proizvodno strada Ps = n = 0,133 0,118 m8/h


(tp tm) j- .- tp S


Kip Kq


Iz ovoga pregleda se vidi, da je smenska izrada, upravo smenska proizvodnost
gatera posle povećanja proizvodnosti, porasla od 50 na 77 m3/s
ili za okruglo 54% i da je srednja izrada radnika porasla od 0,893 na
1,202 m3/h ili za okruglo 35%. Međutim i pored ovoga porasta stvarna
proizvodnost mašina je opala od 0,133 na 0,118 m3/h. ili za okruglo 11%
zbog toga, što je količinski procenat iskorišćenja pao od 65 na 60% ili
za 5% i kvalitetni procent iskorišćenja pao od 100 na 90% ili za 10%. Iz
ovoga se primera dalje vidi, da i srazmerno malo sniženje količinskog i
kvalitetnog iskorišćenja predmeta rada u odnosu na maksimalne moguće
iskorišćenje, može da izazove osetne ekonomske gubitke u preduzeću i u
materijalu i u vrednosti izrađenih proizvoda i pored prividnog porasta
proizvodnosti mašinskog i živog rada.


Na osnovu navedenog može se doći do zaključka, da povećanje proizvodnosti
mašinskog i živog rada treba forsirati sve dotle, dok se sa povećanjem
proizvodnosti povećava količinsko i kvalitetno iskorišćavanje
predmeta rada do maksimalne granice, a iznad ove granice povećanje proizvodnosti
ekonomično je dotle, dok predmeti rada i proizvodi zadržavaju
standardni ili uobičajeni ili ugovoreni kvalitet. čim maksimalno količinsko
i kvalitetno iskorišćenje počinje da pada znači, da je granica ekonomičnosti
vrlo blizu, pa daljnje forsiranje povećanja proizvodnosti može
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 29     <-- 29 -->        PDF

se vršiti samo izuzetno i to samo do granice ekonomičnosti, koju treba
najtačnije proračunati, a za proračunavanje mogu se primeniti i napred
date formule.


0 izračunavanju količinskog i kvalitetnog iskorišćenja ovde se neće
govoriti, jer je to predmet posebnog rada.


NEKI PROBLEMI FRUKTIFIKACIJE I C/N TEORIJA


Glavač ing. Mladen, Zagreb


U
U
VOD. Prije nekoliko godina objavljene su u našem listu rasprave ing.
Panova »Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog drveća«, i ing.
Špiranca »Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća«, u kojima
se tretiraju za naše šumarstvo neobično važni i do sada nenačeti problemi.
Autori u njima prije svega ukazuju na značenje ovog pitanja za
našu privredu, zatim na nemogućnost korištenja inozemnih podataka u
našoj zemlji, problematiku cijelog niza pojava i načelne smjernice i metode
proučavanja plodonosnosti.


Svrha ovog članka nije razmatranje centralnog problema, t. j . poznavanja
plodonosnosti našeg drveća, nego prikaz nekoliko pitanja, koja
spomenuti autori ostavljaju najvećim dijelom otvorena (a ističu važnost
njihovog rješenja), u svjetlu jedne vrlo zanimljive teorije koja zauzima
u najmodernijoj botaničkoj i šumarskoj literaturi dosta prostora. Ova se
pitanja sastoje od slijedećih točaka:


1. Da li fiziološka zrelost nastupa ranije na boljim ili lošijim tlima
2. Kakav je odnos između visinskog prirasta i rađanja sjemena
3. Utjecaj požara i mehaničkih povreda na fruktifikaciju
4. Utjecaj biljaka i životinja koji ometaju normalan razvitak drveća
Svako ovo pitanje je vrlo složeno, jer općenito uzevši život drveća
a i svaki fiziološki proces kao na primjer plodonosnost, rezultat je kompleksa
unutarnjih (najvećim dijelom nasljednih) i vanjskih, ekoloških
faktora. Svaki pojedini od tih faktora sastavljen je opet od mnoštva elemenata,
koji su po svom kvalitetu i intenzitetu upravo neshvatljivo raznolični,
ovisni i isprepleteni ne samo međusobno nego i sa elementima ostalih
faktora. Nadalje svaki od tih činilaca počevši od koncentracije iona
u tekućoj fazi tla pa nadalje, podvrgnut je neprekidnim promjenama u
vremenu. Broj kombinacija njihovog skupnog djelovanja je beskonačan.
Svaki pojedini individuum karakterizira jedna od tih kombinacija, t. j .
ona daje specifičnost svim njegovim životnim fenomenima. Drveće koje
ima približno jednake unutarnje i vanjske faktore, pokazuje i približno
iste životne fenomene.
Za mnoge svakodnevne probleme prakse, koji su odraz fizioloških
procesa u drveću (a koju smo složenu prirodu istaknuli), nemamo zadovoljavajuće
rješenje. Osnovni uzrok ovome je to, što je fiziologija drveća
još uvijek na žalost mutno područje, a možda i nije pretjerano reći »terra
incognita« (pokusi se rijetko vrše na šumskim vrstama zbog dugog trajanja
životnog ciklusa). Zato se često ne samo praksa nego i šumarska