DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 43     <-- 43 -->        PDF

završetka rukopisa do izlaska iz štampe »Dendrologije« uzrok je, da u knjigu nisu
ušli neki najnoviji rezultati istraživanja. Zbog toga je jamačno izostao i poljski
jasen (Fraxinus angustifolia), o kojemu danas imamo već prilično pisanog materijala.
U II. izdanju bit će ove» manjkavosti zacijelo popunjene.


Opširno su obrađeni i agrumi, kojima se kod nas u posljednje vrijeme obraća
sve veća pažnja, jer su važni za medicinu, prehranu ljudi i industriju (vitamini, južno
voće). Kod nas ima uslova za uzgoj naranča i limuna u južnoj Dalmaciji i crnogorskom
Primorju. Konačno su ušle u knjigu i sve važnije industrijske i ljekovite biljke,
koje pripadaju dendroflori, bilo da su domaćeg ili stranog porijekla (brnistra, Kudzubiljka,
lespedeza, kadulja, mažuran, uljika i t. d.).


Ne mala prednost djela je velik broj slika, koje su u većini jasno reproducirane
i vrlo instruktivne, što je za udžbenik neobično važno.


Jamačno treba štampariji pripisati u grijeh, da je kod roda Crataegus izostao
obični glog (C. oxyacantha), jer je na str. 137 otisnuta njegova slika, a i u kazalo
je uvršten — prema tome aulori ga nisu izostavili. Isto tako pripisujemo štampariji
propust, da je na str. 5 kod grupiranja drveća po namjeni izostala namjena za ogrev.


Djelo je u cjelini uspjelo i potpuno će odgovarati svojoj namjeni i kao udžbenik
i kao priručnik. Stvar je nastavnika pojedinih srednjih škola, da prema području,
na koje izobrazuju svoje đake, dadu prednost vrstama, koje su za to područje od
važnosti, a druge da se upoznaju samo radi potpunosti i zaokruženja znanja iz dendrologije.
Za detaljno učenje cijeloga gradiva knjiga je svakako preopširna baš zbog
toga, što je namijenjena da bude i priručnik šumarskim stručnjacima.


Ing. M. Špiranec.


| Ing. JOSIP HORAK |


.Dana 30. III. 1953. u četrdesetoj godini života !
umro je u Našicama poslije duge bolesti inžinjer šu- .^fltttafc.
marstva Horak Josip. j H


Pokojnik je po završetku studija na Šumarskom mf


fakutetu u Zagrebu i odsluženju vojnog roka dobio B**


a jesen 1939. godine namještenje i imenovanje za | |Hf «# ,.#&


šumarskog pristava kod tadašnjeg veleposjeda u


Vukovaru.


Poletan, za struku, a osobito za lovstvo vrlo za


interesiran, brzo ulazi u službi u osobitosti inten


zivnog šumskog gospodarenja najuže povezanog sa


lovstvom, koje se na tom području vodilo.


Nakon nešto više od godine dana, jer se isticao


svojim primjernim poslovanjem, vršenim sa puno


smisla i ljubavi za struku kod šumarije Vukovar,


prima povoljnu ponudu vlasteostva Nuštar početkom


1941. godine.


Poslije oslobođenja službuje kratko vrijeme kod


kotara Vukovar (Borovo) a zatim kod kotara i šu


marije Našice.


Počeci bolesti javljaju se već nakon prvih godina službovanja, a vremenom se


sve više ispoljavaju tako, da ga već 1949 godine bolest sprečava i onemogućuje mu


redovno vršenje službe na dužnosti upravitelja šumarije Našice. Ubrzo ga zatim


bolest potpuno onesposobljava za službu, te je se mora 1952. god. potpuno odreći


i odlazi u penziju.


Bolest i dalje napreduje i konačno ga potpuno savladava unatoč svih nastoja


nja specijalista i njegove jake želje, da je preboli. Niti u najtežim ´trenucima nije


gubio nadu u zdravljenje i vraćanje poslu u struci.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Drug je Horak svojim stručnim znanjem, staloženim radom, savjesnim vršenjem
službe kao i druželjubljem zadobio ugled kod pretpostavljenih, narodnih vlasti i građanstva,
prisno drugarstvo kod kolega, i puno poštovanje kod podređenih.


Svima s kojima je u struci radio i sarađivao ostat će zato drug Horak sa svojim
radom i osobitom ljubavlju prema šumi u svijetloj uspomeni.


Slava ing. Horak Josipu!


V. T.
POTRAŽNJA INŽENJERA ŠUMARSTVA I TEHNIČARA STRUKE


U broju 4—5 (1953 objavili smo dotadašnju potražnju inženjera šumarstva
i tehničara struke, Daljnja potražnja je slijedeća:


1. Šumsko gospodarstvo »Javornica« u Ogulinu traži 4 inženjera šumarstva sa
3—5 god. prakse i sa položenim stručnim ispitom za mjesta upravitelja šumarija
u Jasenku, Gomirju, Generalskom Stolu i Rakovici. U Jasenku postoji obiteljski stan,
dok su za ostala tri mjesta poželjni samci radi pomanjkanja stanova.
2. Šumsko gospodarstvo »Dalmacija« u Splitu traži 1 inženjera šumarstva za
mjesto upravitelja šumarije u Kninu.
3. »Jadran-drvo« iz Rijeke, Ulica Rade Končara br. 44 (DIP Rijeka) traži
2 inženjera šumarstva sa praksom od više godina u eksploataciji šuma, za mjesta
upravitelja radilišta. U direktnim ponudama treba opisati gdje su i koliko vremena
do sada molitelji radili.
4. Srednja drvno industrijska škola u Virovitici raspisala je putem Savjeta za
prosvjetu i kulturu NO gradske općine Virovitica natječaj za 2, a event, i 3 šumarska
inženjera, po mogućnosti s praksom u drvnoj industriji, za nastavnike te škole.
Stanovi su osigurani. Ostale uslove dostavit će škola na zahtjev interesenata. Prijave
podnositi navedenom Savjetu.
Iz š. D. NRH


ISPRAVAK


U članku »Xyloterus lineatus napada bukvu« u broju 3/53 »Šumarskog lista« ne
radi se o Xyloterus Lineatus-u, nego o Xyloterus signatus-u.
Ing. Tomaševski


Na str. 177. redak 35 mjesto »kvalitetnog« treba kvantitetnog , a na
str. 180. redak 4. mjesto »kvalitativno« treba »kvantitativno .


U br. 4/5 -1953 str. 225, redak 32 odozgo, mjesto kvalitetnih, treba k v a n t itetnih.
Strana 226, redak 1 odozgo, mjesto kvalitativna treba kvantitativna.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente
šumarstva i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-T-236. — Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb