DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 26     <-- 26 -->        PDF

carskog šumarstva, jer su se u Austriji i u Njemačkoj još u prošlom
stoljeću pojavljivali glasovi protiv stvaranja i održavanja jednodobnih
čistih šuma, a ta nastojanja u ovom stoljeću dobivaju sve veći broj
pristaša nakon što su se uvidjele vrlo loše posljedice stvaranja monokultura
za šumarstvo tih zemalja.


Konačno smatram svojom dužnošću da istaknem neobičnu, upravo
prijateljsku susretljivost mnogih švicarskih kolega, napose prof. Leibundguta,
direktora Burgera i dr. Badoux-a, koji su mi pomogli da se
upoznam sa radom tamošnjih šumarskih ustanova i sa njihovim šumama.


Die Wälder und Forstwirtschaft in der Schweiz


Nach seinem längeren Aufenthalt i der Schweiz hat der Verfasser in kurzen
Zügen folgendes beschrieben: Oekonomische und historische Verhältnisse in der
Schweiz, Fläche und demographische Angaben, die Wälder, Organisation der Forstverwaltung,
Administration, Forsteinrichtung, Waldbau, Transportanlagen, Forstreservefonds,
Forstbenutzung, Wissenschaft und Unterricht, Forstvereine, Rolle des
schweizerischen Forstwesens heute in Europa.


JOŠ 0 POJMU DIFERENCIJALNE RENTE POLOŽAJA


Ing. Nenad Prokopljević, Beograd


Na kraju diskusije po pitanju »diferencijalne rente položaja u šumarstvu«, ing.


M. Š.* izveo je zaključak da postoje dve diferencijalne rente položaja: jedna prava
koju — po njemu — treba »u interesu pravilne politike cena izostaviti« i druga
»moja« koju kao »kompromisnu« treba prepustiti samoj sebi (str. 150).
Sa ovakvim tretiranjem diferencijalne rente položaja ja se ne bih mogao
složiti. Stoga ću pokušati da pojam diferencijalne rente položaja još jedamput objasnim
i da dokažem da je diferencijalna renta položaja uslov »sine qua non«
u šumarstvu.


S tim u vezi upotrebiću podatke iz ranije dokumentacije s tom razlikom, što
ću sada koristiti te podatke po jedinici mere t. j . po 1 m3. Analizu u tom smislu
ranije (Š. 1. br. 10 i 11 1952) nisam pravio iz razloga, jer sam pretpostavljao da će
dato objašnjenje naići na razumevanje. Međutim, kako ing. M. Š. inzistira na svom
gledištu citirajući dvojicu autora (dr. Plavšića i ing. Trifunovića) u svoju korist,
smatram da će ovaj osvrt nesumnjivo pomoći da se pojam diferencijalne rente položaja
u šumarstvu pravilno shvati. Neosporno je, da bi reč pomenutih autora doprinela,
da se objasne i još neka druga pitanja iz ove teme. Pravilno tumačenje i određivanje
diferencijalne rente položaja u šumarstvu važno je radi održanja i unapređenja
šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gazdinstava.


I.
Diferencijalna renta položaja u šumarstvu formira se — kako je
poznato — kao razlika između društvene (tržne) prodajne cene i individualne
cene proizvođača (š. 1. br. 10 i 11/52 str. 402). Njena struktura
vidi se iz sledeće tablice:


* Ing. Mirko Špiranec: O pojmu »diferencijalne rente položaja«, šumarski list
br. 3, 1953. g. Zgb.


ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tablica 1. — (Vrednost jed. mere u din.)


a a>
Ui
N
CS
Formiranje diferencijalneEksploatacija šuma
rente položaja
Raspodjelajalne rente
diferencipoložaja
´5
O
a
u
>
Troškovi
proizvodnje
seča i
izrada
izvoz
(I)
AF
(višak
rada)
i4
ili
društ
i tržna
cena)
Razlika
(6-5)
ili
difer.
renta
I^ax-
Ikon
(NRH)
Super
višak
rada
(7-8)
Svega
(8 + 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 100 130 400 630 1.660 1.030 800 230 1030
II
III
IV
V
100
100
100
100
330
530
730
930
400
400
400
400
830
1.030
1230
1.430
1.660
1.660
1.660
1660
830
630
430
230
600
400
200
0
:3n
230
230
230
830
630
430
230


Primera radi, troškovi proizvodnje sadrže samo vrednosti radne snage.
Iz gornje tablice vidi se:


— da veličina diferencijalne rente položaja zavisi od troškova
proizvodnje i društvene (jugoslovenske) prodajne cene koja se formira
dejstvom ekonomskih zakona na slobodnom tržištu;
— da akumulacija i fondovi zavise od troškova proizvodnje najnepovoljnijeg
položaja (Imax) ;
— da diferencijalna renta položaja najnepovoljnijeg položaja (Imax)
u NR Hrvatskoj iznosi faktično 230 din po 1 m3 kao i to, da je ovo posledica
razlike između društvene (jugoslovenske) prodajne cene i individualne
prodajne cene proizvođača (NRH), naime, razlike 1.660 — 1.430
= 230 din;
da bi teoretski diferencijalna renta položaja najnepovoljnijeg položaja
u NR Hrvatskoj, trebala da bude jednaka 0 (nuli) iz razloga, jer
se cena drveta na panju određuje, slično, cenama poljoprivrednih proizvoda
t. j . prema uslovima proizvodnje sa najlošije i najudaljenije zemlje.
Usled toga kupac drveta na panju u najpovoljnijim uslovima, ostvaruje
ekstra-dobit koja nije ništa drugo nego diferencijalna renta
položaj a ili razlika između društvene (tržne) i individualne prodajne
cene proizvođača. Na taj način kupac dolazi u mogućnost da plati
šumskom gazdinstvu izračunatu diferencijalnu rentu položaja ili kako
se to kaže »šumsku taksu« (ŠT) na ime kupovine.


Prema tome, utvrđuje se da je diferencijalna renta položaja najnepovoljnijeg
položaja u šumarstvu NR Hrvatske veća za 230 din. od teoretske.
To je posledica hrvatskih troškova proizvodnje (posebno izvoza,
jer su seča i izrada, i akumulacija i fondovi jednaki u FNRJ) i tržne
(jugoslovenske) prodajne cene od 1660 dinara.


Pošto diferencijalna renta položaja najnepovoljnijeg položaja u
FNRJ mora biti i teoretski i praktično jednaka 0 (nuli), sledi da su jugoslovenski
troškovi izvoza veći za iznos od 230 din. po 1 m3 od troškova
izvoza NR Hrvatske, što se vidi iz sledeće tablice:
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tablica 2 — (Vrednost jed. mere u din.)


Forminnje difcenc jalne renie p< ložaja


u


IM


N


M Troškovi


U


Raspodjela diferencija
ne rente


Rzlika


proizvodnje


položaja


´5


AF


društ


(vi-ak
rada)


Individualna
pro lai cena
proizvođača


(t´žna
cena)


(6-5)
ili


diier.


t/t


ImaxS Super
višak


u seča i Iz> oz
Svega
(8-9)


k


ft)


u*


n


izrada


(I)
renta


(FNRJ) rada


>


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 100 360 400 860 1.660 800 800 800
11
III
100
100
560
760
400
400
1060
1260
1 661)
1.660
600
400
600
400 —
600
400
IV 100 960 400 146U 1.660 200 200 200
V 100 1160 400 1660 1.660 0 0 0


Iz ove, kao i prve tablice vidi se da su diferencijalne rente položaja
u šumarstvu u pojedinim vrednosnim razredima u FNRJ: u I vrednosnom
razredu 800, u II vrednosnom razredu 600, u III vrednosnom razredu
400, u IV vrednosnom razredu 200 i u V vrednosnom razredu 0´
(nula) — (Tablica 2) -— dinara po 1 m3, a u NRH: u I vrednosnom
razredu 1030, u II vrednosnom razredu 830, u III vrednosnom razredu
630, u IV vrednosnom razredu 430 i u V vrednosnom razredu 230 (Tablica
1) — dinara po 1 m3. Manje diferencijalne rente položaja u FNRJ
za 230 din po 1 m3 u poređenju sa hrvatskim moguće su i razumljive
usled unapređenja tehničke opremljenosti šumarstva NR Hrvatske (komunikacije,
mehanizacija i si.). Otuda diferencijalna renta položaja u
NR Hrvatske sadrži u pojedinom vrednosnom razredu: extra - dobit
(višak rada) t. j . jugoslovensku diferencijalnu rentu roložaja i super do
b i t (višak rada) od 230 dinara po I m3 kao razliku između individualne
(NRH) i društvene (FNRJ) diferencijalne rente položaja u šumarstvu
(Tablica 1).


Meni se čini da ing. M. Š. nije sagledao odnose koji se vide iz sledeće
tablice:
Iz tablice se vidi da društvena (tržna) prodajna cena (realizacija)
od 1660 dinara, u NR Hrvatskoj obezbeđuje:


— u I vrednosnom razredu: individualnu prodajnu cenu (eksploatacije
šume) od 630 din. plus diferencijalnu rentu položaja od 1030 din,
koja se raspoređuje na: CDNP (NRH) = 630 din (gajenje šuma) više
ostatak -f- 400 din. koji treba uložiti u društvenu akumulaciju;


— u II vrednosnom razredu: individualnu prodajnu cenu od 830 din
(kao gore) plus diferencijalnu rentu položaja od 830 din., koja se raspodeljuje
na: CDNP (NRH) = 630 din. (kao gore) više + 200 din, koji
treba uložiti u društvenu akumulaciju;
— u III vrednosnom razredu: individualnu prodajnu cenu od 1030
din. (kao gore) plus diferencijalnu rentu položaja od 630 din, koja se
raspoređuje na: CDNP (NRH) = 630 din. (kao gore) bez ostatka;


— u IV vrednosnom razredu: individualnu prodajnu cenu od 1230
din (kao gore) plus diferencijalnu rentu položaja od 430 din. na ime
CDNP (NRH). Pošto diferencijalna renta položaja u ovom vrednosnom


ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tablica 3 — (Vrednost jed. mere u din.)
Od toga ot jack i na: Rdspode a društv. (tržne) pr adajne cene


1—
trn
a
cn os
1-1
co
o
o
a.
c
cts
a
IH
vffl
0)
5 ™
K as
7. c
X
3
a
es
E
rta aIM
CL
3
73
+
no
SB
>
co
0>
~; o
Q.
DL
c
ILK
z
a. z
QO
5 g.
i=,S
« ^ o
so
1
IO
CTJ
EvJ
c3
IM
«
a
3
T3 oD.
es
c
>
a
c
IM
CL
T3
> 0
-a <^
Oda
a
ccd
lm
-S ™"
toga
o
+
CN
cd
OJ >
to
otp da ns
ca
c
.13 -a o
IH
.5 °
II
E
as
o
:
tome
n
+
cd M
>
CO
i
rt
CS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I 1030 800 230 1030 630 + 400 1660 630 1030 1660 630 630 1260 + 400
II 830 600 230 830 630 + 200 16f0 830 830 1660 830 630 1460 + 200
III 630 400 2?0 630 630 — 1(60 1030 630 1660 1030 630 1660 —
IV 430 200 220 430 630 —200 1660 1230 430 1660 1230 630 1860 —200
V 230 0 230 230 630 —400 1660 1430 230 1660 1430 630 2060 -40 0
i


razredu sama po sebi nije dovoljna da bi podmirila CDNP (NRH), razumljivo
je da manjak od 200 din. treba uzeti iz društvene akumulacije
u koju su uloženi viškovi sredstava iz prva dva vrednosna razreda. U
protivnom, ne bi se mogli podmiriti troškovi proizvodnje gajenja šuma
odnosno CDNP (NRH) koja iznosi 630 din. Zbog toga potreba da se
diferencijalnoj renti položaja od 430 dinara iz ovog razreda doda 200
din. iz društvene akumulacije; i


— u V vrednosnom razredu: individualnu prodajnu cenu od 1430
din (kao gore) plus diferencijalnu rentu položaja od 230 din. kojoj se
dodaje 400 din iz društvene akumulacije t. j . 230 + 400 = 630 dinara
— CDNP (NRH). Objašnjenje je identično onome u IV vrednosnom
razredu.
Razlik e između društvene (tržne) prodajne cene, s jedne strane,
i troškova proizvodnje (eksploatacije šume) plus troškovi proizvodnje
(gajenja šuma odnosno CDNP), s druge strane, potrebno je da se ulože
odnosno dobiju iz društvene akumulacije. Samo tako se i nikako drugačije
može da tumači moja analiza u članku: »Prilog pitanju strukture
cene drvetu na panju«, »šumarstvo« br. 6, 1950 g. str. 233, koja ide za
tim da obezbedi preduzećima za eksploataciju šuma koja rade pod različim
uslovima, jednake uslove rada i zarade. Zbog toga stalno inzistiram
na tom, da se kategorija »cene drveta na ranju« — CDNP koja odražava
odnos između rashoda (utrošenih materijalnih sredstava i radne snage


— društveno potrebnih troškova za proizvodnju drvne materije na panju)
i rezultata proizvodnje (količinske) bez obzira na bonitet zemljišta,
vrstu drveća, asortiman i udaljenost šume od tržišta, diferencira
od pojma »šumske takse« — ŠT odnosno diferencijalne rente položaja
kao novčanog izraza vrednosti drveta na panju u konkretnim uslovima.
Samo na toj osnovi se omogućava pravilna raspodela društvenog produkta
šumarstva i sagledavanje društveno-ekonomskih odnosa u šumar


ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 30     <-- 30 -->        PDF

stvu. »šumska taksa« — ŠT sama po sebi kao pojam cene drveta na
panju u konkretnim uslovima proizvodnje ne obezbeđuje pravilnu raspodelu
društvenog produkta u šumarstvu. Usled toga je bilo potrebno
uvođenje kategorije »cene drveta na panju« — CDNP, kako je gore
objašnjeno.


Prema tome prosečna cena drveta na panju NR Hrvatske koja je
dobijena po metodu ing. M. š. je diferencijalna renta položaja u šumarstvu
NRH., ali u toj diferencijalnoj renti ing. M. Š. nije sagledao njena
dva dela: ekstra i super dobit.


Da bi se shvatila prava diferencijalna renta položaja moraju se sagledati
dve vrste diferencijalnih renta položaja: jugoslovenska i hrvatska,
i utvrditi, da je jugoslovenska diferencijalna renta položaja društvena
t. j . prava, a hrvatska u poređenju sa jugoslovenskom da obezbeđuje
neopravdano brži tempo razvoja i inače naprednog šumarstva
NR Hrvatske. Kako može biti sada govora o razvoju šumarstva ostalih
narodnih republika kod kojih su diferencijalne rente položaja ispod jugoslovenskog
prošeka? One su osuđene ili da stangiraju ili da padnu na
teret društva. Prema tome, šumarstvo NR Hrvatske pod uslovima jugoslovenskog
tržišta ostvaruje super dobit koji se s gledišta jugoslovenskog
šumarstva neopravdano ulaže u inače napredno šumarstvo NR
Hrvatske. Ukupni iznos ovog super viška iznosi 4,000.000 m3 X 230 =
920 mil. dinara. Ovaj super višak ing. M. š. nije video, ali je zato meni
imputirao da moj metod povećava cene!


Jugoslovenska diferencijalna renta položaja i njena raspodela vidi
se iz sledeće tablice:


Tablica 4 — (Vrednost jed. mere u din.)
us Od toga otpada na: Raspodela društv. (tržne) prodajne cene


.TS


>N Od toga otpad a na


O


eis


o


p. E
as 7


spod
ferei
nte
žaja


a U tome:


rt


T3


-a
t-i
a
c
a
>
C
rt
a
pin
C
o
CO
3
C s
S
rt
T 3 us
as
>co
p-
h
trt
?r~
+
rt
>
CO
os a v og-at-S
*"5
z
a. H H a
O
CD"
I O
rt
73
us
IH
Ot-i
*HS,
US
a
I H
>
l i
US
a
ul
a
I H
r us
a «
.su
ut
C
rt
u u g
CL) . „
5 ™
o
+
o
US
!M)
CD > CO
rt
C
us
a oIH
O. us
. C
.5 °
^ 5
04 Z
0L|
QZ
ro
+
uS
1 )
>
CO
"f
Jj
rt
«
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I 800 800 _ 800 400 + 400 1660 860 800 1660 860 400 1260 + 400
II 600 600 — 600 400 + 200 1660 1060 600 1660 1060 400 1460 + 200
III 400 400 — 400 400 — 1660 1260 400 1660 1260 400 1660 — IV 200 200 — 200 400 —200 1660 1460 200 1660 1460 400 1860 —200
V 0 0 — 0 400 —400 1660 1660 0 lb60 1660 400 2060 —400


Da se ne bih ponavljao utvrđuje se, da društvena (jugoslovenska)
prodajna cena (realizacija) u iznosu 1.660 po 1 m3 obezbeđuje: individualnu
prodajnu cenu proizvođača (eksploatacija šuma), zatim cenu dr
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 31     <-- 31 -->        PDF

veta na panju — CDNP (gajenje šuma) i razliku između društvene (tržne)
cene i prva dva zbira, kako se vidi iz sledeće tablice:
Tttbica 5 — (Vrednost jed. mere u dinarima)
Od toga otpada na:


DruU
tome


diferen´
5 štvena Ind. cijalna
(tržna prodajna retita Svega indiv. CDNP Svega Razlika


cena 3 + 4 prodajna


cena položaja (FNRJ) (6 + 7) (5-8)


cena


ili „ŠT"


1 2 3 4 5 6 7 8 9


I 1660 860 800 1660 860 400 1260 + 4d0
II 1660 1060 600 1660 1060 400 1460 + 200
IH 1660 1260 400 1660 1260 400 1660
IV 1660 1460 200 1660 1460 400 1860 —200
V lb60 16o0 0 1660 1660 400 2060 —400


Zaključci ove diskusije — u odnosu na zaključke ing. M. š., — bili
bi sledeći:


1. Ostajem kod toga da se cena drveta na panju — CDNP određuje
na bazi troškova proizvodnje u gajenju šuma (induktivni metod), a
šumska taksa — ŠT ili diferencijalna renta položaja na bazi troškova
proizvodnje eksploatacije šuma (deduktivni metod) ; da se razlike u rezultatima
između oba metoda imaju uskladiti. U protivnom, nastupila
bi ekonomska protivrečnost da šumarstvo ima veće ili manje društveno
potrebne troškove proizvodnje u odnosu na društvene (tržne) prodajne
cene (realizaciju). U prvom slučaju šumarstvo bi palo na teret društva,
u drugom, ostvarivalo neopravdane zarade u jednoj od svojih grana
delatnosti t. j . u gajenju šuma ili u eksploataciji šuma. Objektivni proizvodni
troškovi grane 811 samo su oni koje društvo priznaje kroz cene
proizvoda na tržištu (deduktivni metod)´.
2. Za mene je cena drveta na panju — CDNP jedna kategorija, a
šumska taksa — ŠT ili diferencijalna renta položaja, druga kategorija,
šumska taksa — ŠT sadrži u sebi cenu drveta na panju — CDNP i plus
ili minus razliku vrednosti kako sam to gore objasnio. Slažem se sa ing.
M. š. da je diferencijalna renta položaja razlika između troškova izvoza
najudaljenije i konkretne šume, s tom razlikom, što se ona teoretski
definiše kao razlika između društvene (tržne) cene i individualne prodajne
cene proizvođača. Ova poslednja diferencija je jedino i pravilna,
pošto se na taj način utvrđuje eventualna super-dibit koja ne potiče
od živog rada, već od cena. Ovi viškovi po mom mišljenju (konkretno
u NRH) ne bi pripadali šumarstvu NR Hrvatske, već društvenoj zajednici,
odnosno šumarstvu FNRJ, gde su specifični uslovi proizvodnje
nepovoljniji od NR Hrvatske.
3. Diferencijalna renta položaja o kojoj govori ing. M. š. kao »neopravdanoj
«, po mom mišljenju ne postoji. Zbog toga joj doista nema
mesta u šumarskoj ekonomici. Diferencijalna renta položaja koja je


ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 32     <-- 32 -->        PDF

identična sa šumskom taksom — ŠT (a ne CDNP!) je ekonomska kategorija
koju treba usvojiti.


4. Ostajem kod razloga zbog kojih sam se prvi put osvrnuo na članak
ing. M. š. (u š. 1. br. 10 i 11/52). Smatram da je neodrživo da se
diferencijalna renta položaja prvo priznaje kao ekonomska kategorija
u šumarstvu, a zatim kao takova izostavi zbog pravilne politike cena.
Meni se čini, da se takvim interpretiranjem diferencijalne rente polorente
položaja šumarstvu (Vidi š. 1. br. 10 i 11/52). Na kon


žaja u šumarstvukategorije.
ne približujemo, već udaljujemo od shvatanja ove
REZIM E
Autor dopunjuje ranije svoje objašnjenje o pojmu diferencijalne


u osnovukretnih troškova proizvodnje NR Hrvatske i jugoslovenskih tržnih cena
dokazuje postojanje i nužnost diferencijalne rente položaja u šumarstvu.
Objašnjava njeno formiranje i raspodelu, kao i raspodelu društvenog
produkta šumarstva (gajenje šuma i eksploatacija šuma zajedno) koji
obuhvata i diferencijalnu rentu položaja. S tim u vezi zagovara dve kategorije
u šumarstvu: »Cenu drveta na panju« — CDNP (induktivni
metod određivanja cene drveta na panju, gajenje šuma) i »šumsku
taksu« — ŠT ili diferencijalnu rentu položaja (deduktivni metod određivanja
cene drveta na panju, eksploatacija šuma). Svoj predlog opravdava
društveno-ekonomskim razlozima.


PROIZVODNJA, POTROŠNJA I TRGOVINA DRVETOM U EVROPI,
IZGLEDI U BUDUĆNOST


Ing. D. Radimir, Zagreb


N
N
a međunarodnoj konferenciji u Marijinim Lažnima 1947. godine procijenjen
je kapacitet Evrope na rezanoj građi na 2,5 milijuna standarda
t. j . 8,5 mhil. kubika, koju bi drvnu masu mogle zemlje izvoznice
ustupiti zemljama uvoznicama na upotrebu (bez SSSR). Međutim njihova
potrošnja se kretala između dva rata na oko 4,5 mil. stand, dakle
za 2 0 mil. stand, više te je i proizvodnja drveta imala stalnu rastuću
tendenciju, a pogotovu poslije Drugog rata, kada je nastupila potreba
obnove i življe izgradnje. Tako se u Jugoslaviji pored etata od 14,1 mil.
m3 — povećala godišnja sječa od 18,7 mil. m3 1945. godine na 28,0 mil.
m3 1949. godine; u susjednoj Austriji od 8 5 mil. m3 u 1947. g. na 10,2
mil. m3 u 1951., u Zap. Njemačkoj je od 1946. do 1949. iskorišteno oko
177 mil m3 t. j . za 94 mil. m3 više od normalnog prirasta ili 217% više
— prosječno godišnje 34,9 mil m3 ili 0,74 m3 po stanovniku. Prosječni
prirast se kroz to vrijeme smanjio od 3,2 m3 na 2,8 m3 (ha godišnje), a
drvna zaliha je pala od 738 mil. m3 u 1946. na 561 mil. kubika u 1949.
godini. Ovakvom abnormalnom gospodarenju šumama mnogo su doprinijele
izvanredno teške prilike u kojima se Zap. Njemačka nalazi. Uza


284