DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

After having described in details the technique applied ih this method,


the author emphasizes its advantages in the production of a large num


ber of young plants rooted form root pieces while the smaller quantity


may be produced by ordinary method practised till now.


In the second part the author gives information about his experiments
in the propagation of native poplar species by seed. There is no
need to remove the cotton from seeds. The most important fact, when
disseminating seeds with their cotton is to repose them closely to the
gravel layer in order that the radicula might immediately find contact
with the soil. This can be achieved by hand pressing and results observed
has been very satisfactory.


Furthermore the author investigated the germination % and its
duration in Populus nigra seeds. It has been shown that during the first
30 days the germination % was 86,4—98,2%. The following 8 days
50,0—86,4%. Thus for practical purposes one can calculate with a germination
of 50,0—98,2% in Populus nigra seeds during first 40 days in
normal conditions.


UTVRĐIVANJE I DEFINISANJE POJMOVA U ŠUMARSTVU


Ing. Dušan S. Simeunović, Beograd


U
U
tvrđivanje je pojmova od vrlo velikog značaja kako za pravilan
teoretski razvoj nauke uopšte, tako i za pravilnu praktičnu primenu
postignutih naučnih rezultata. Istraživanje naučnih istina (činjenica, stanja
i zakona), njihovo konstatovanje i obrazloženje nemoguće je zamisliti
bez prethodno jasno utvrđenih osnovnih pojmova. Iako je ovo od vrlo
velikog značaja, i skoro conditio sine qua non za humanističke, pravne
i ekonomske nauke, ipak ono ništa manje nije značajno za ostale naučne
grane i oblasti, kao što su prirodne i t. zv. primenjene nauke, u koje
uglavnom spadaju i šumarske nauke.


Međutim, utvrđivanje pojmova u nauci je vrlo težak i složen posao.
Da bi se došlo do izvesne naučne istine i do saznanja i konstatovanja izvesnih
činjenica, stanja i zakona, u naučnom smislu, potrebno je, ne samo
imati na raspoloženju neophodna materijalna sredstva za istraživački rad,
već i sva do tada stečena znanja o materiji koja se istražuje, odnosno na
koju se naša nova saznanja prirodno nadovezuju i iz kojih, po logici same
stvari, proističu.


Samo pak saznanje određene naučne istine nije još dovoljno da bi
ta istina kao takva ušla u naučnu riznicu ljudskog znanja i da bi postala
opšta naučna tekovina. Da se do toga dođe potrebno je novoutvrđenu
činjenicu naučno pojamno obeležiti, t. j . novi pojam i definisati. A definicija
pojma mora da bude pravilna, logična, potpuna i precizna.


Teško je, a vrlo često i nemoguće, upotrebljavati u nauci (a i u
praksi) izvesne pojmove koji su nepravilno ili nedovoljno jasno definisani.
Ovako definisani pojmovi mogu da izazovu vrlo često i sumnju u sadržajnu
autentičnost, pa čak i u samo sadržajno postojanje naučne istine


262
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 11     <-- 11 -->        PDF

u pitanju. Zbog ovoga je naučno utvrđivanje pojmova i njihovo pravilno",
potpuno i jasno definisanje najtešnje povezano, i jedno od drugog se teško
može odvojiti.


Kada je jedan pojam sadržajno i pojamno tačno utvrđen potrebno ga
je uvrstiti u sistem pojmova odgovarajuće naučne oblasti. Klasifikovanje
pojmova, t. j . određivanje pravog mesta i značaja jednom pojmu u sistemu
pojmova kome pripada, i utvrđivanje njegovog odnosa prema ostalim
pojmovima istog sistema, takođe je vrlo težak i delikatan posao. On se
može uspešno obaviti samo sa dubokim i svestranim poznavanjem naučne
oblasti kojoj pojam sadržajno pripada. Ako se ima u vidu da je svaka naučna
oblast (grana, disciplina) ustvari manje ili više upotpunjen sistem
pojmova, koji su međusobno povezani određenim odnosima (subordinirani,
koordinirani i si.), onda postaje potpuno jasan značaj utvrđivanja,
definisanja i sistematizovanja pojmova za pravilan i uspešan razvoj određene
naučne oblasti, odnosno nauke uopšte.


Iako je šuma još u počecima stvaranja ljudskog društva služila kao
najpovoljnija sredina za njegov razvoj, pružajući društvenoj zajednici
najraznovrsnije svoje proizvode; iako je u mnogim delovima sveta obilje
šuma omogućilo brz privredni razvoj i kulturni uspon mnogih naroda, —
ipak se šumi, kao proizvodnom dobru, poklanjalo u prošlosti vrlo malo
pažnje, šuma, kao ekonomski i privredni objekt u naučnom smislu, ulazi
u sferu društvenog interesovanja vrlo kasno — tek onda kada su se površine
šuma znatno smanjile, i kada se ekonomsko upravljanje i raspolaganje
sa njima postavilo kao istoriski nužno. Prinuđena da šume relativno
racionalnije iskorišćava društvena zajednica počinje da razmišlja o
najpogodnijim metodama za to. Tako se pojavljuju prve ideje o uvođenju
nauke u upravljanje šumama, o primeni naučnih tekovina tada relativno
razvijenih nauka (hernije, fizike, biologije i si.) na šumu i drvo, i o naučnom
konstatovanju izvesnih manifestacija (činjenica i stanja) svojstvenih
samo drvetu i šumi.


Zbog svega ovoga se šumarstvo, kao ekonomska delatnost narodne
privrede, počinje jasnije da diferencira i uobličuje u samostalnu privrednu
granu u najnaprednijim evropskim zemljama tek u 18 veku, a kod nas
početkom 19 veka (u Srbiji tek krajem 19 veka). Sa šumarskom naukom
je slično. Prvi njeni ozbiljniji začeci javljaju se u zapadnim zemljama
početkom 19 veka, a kod nas tek na prelazu iz prošlog u ovaj vek (u
Srbiji tek početkom treće decenije 20 veka).


Iz ovoga se jasno vidi da su šumska privreda i šumarske nauke relativno
vrlo mladi, šumarska nauka kod nas počela je da se razvija pre pedeset
godina, a u Srbiji tek pre nepunih trideset godina. Za razvoj ma
koje naučne oblasti ovo je vrlo kratak period, a pogotovu za razvoj šumarskih
nauka.


Iako šumarske nauke uslovljavaju pravilan i brz razvoj šumske privrede
jedne zemlje, i uopšte šumske privrede u svetu, ipak su one još u
značajnijoj meri uslovljene opštim stanjem šumske privrede u svetu a
posebno u pojedinim zemljama. Kad se ovo ima u vidu, i kad se zna da je
šumarstvo kao privredna grana najzaostaliji sektor narodne privrede u
najvećem broju zemalja, onda postaje sasvim jasno zašto šumarske nauke
nisu razvijene u onoj meri, kako bi se to moglo očekivati s obzirom na
naučni nivo koji su dostigle druge nauke (kao na pr. t. zv. čiste nauke),
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Da je šumarstvo kao nauka vrlo mlado i još nedovoljno razvijeno
dokaz je i to, što izvesni vrlo značajni pojmovi iz raznih oblasti šumarstva
nisu ni približno dovoljno jasno sadržajno određeni, definisani i sistematizovani.


Teškoće usled nedovoljne određenosti ili nepravilne formulacije mnogih
pojmova naročito su se ispoljile u posleratnoj našoj šumarskoj nauci
i praksi; i to više nego u ma kojoj drugoj zemlji. Iz ovoga bi se možda
mogao izvući zaključak da je to prirodna posledica opšte zaostalosti naše
šumske privrede, s jedne strane, i mladosti i nedovoljne razvijenosti naše
šumarske nauke, s druge. Međutim, ovakav zaključak ne odgovara stvarnosti,
jer je uzrok ovoj pojavi sasvim drugi.


Velike promene, koje su izvršene u našem političkom i društvenoekonomskom
životu posle rata, došle su do svog punog izražaja kako u
praksi tako i u nauci. Te promene su bile utoliko veće, dalekosežnije i
revolucionarnije ukoliko je oblast, u kojoj su izvršene, bila zaostalija.
S obzirom na ovo, i reperkusije ovih promena, može se bez preterivanja
reći, bile su najveće u šumarstvu (šumarskoj nauci i praksi), kao jednom
od najzaostalijih sektora našeg društveno-ekonomskog života.


Predratne političke, materijalne i formalističke stege bile su razbijene
i u šumarskoj praksi i u šumarskoj nauci. Osnovice predratne organizacije
šumarstva (u najširem smislu) i poslovanja u njemu, kao konkretan
izraz ondašnjih društvenih odnosa, iz temelja su bile poljuljane.
Trebalo je, ne preorijentisati i reorganizovati našu šumarsku nauku i
praksu, već ih postaviti i organizovati na potpuno novim temeljima. Nije
se više radilo o tome da se šumarstvo prilagodi interesima određene klase
ili interesima gruoe interesenata i da se pri tome ide utabanim putevima
»osveštanih« naučnih istina i praksom »osvedočenih« recepata, — već da
se na bazi novih odnosa u našoj zemlji i stvarnog stanja našeg šumarstva
(a služeći se naprednim naučnim metodama i tekovinama) stvore njegove
nove racionalne osnove. Te nove osnove, pak, trebale su da budu takve
da omoguće najsvestraniji i najpotpuniji razvoj celokupnog šumarstva,
i kao nauke i kao prakse.


Prilazeći rešavanju ovog zaista vrlo teškog i neobično odgovornog
zadatka naša šumarska nauka i praksa naišle su na mnoge krupne probleme;
i to u svim oblastima šumarstva (u ekonomici, u upravi i poslovanju;
u obrazovanju kadrova — oblici nastave i njena sadržina; u
naucno-istraživačkom radu — novi organizacioni oblici i metode rada
i si.). Rešavajući parcijalno a i grupno sve ove probleme dolazilo se do
jedne opšte teškoće, do jednog problema koji je bio zajednički za sve oblasti
šumarstva (bilo prakse ili nauke) — do nedovoljne određenosti mnogih
opštih i osnovnih pojmova u šumarstvu. Ovaj se problem najpre ispo-
Ijio kod rešavanja izvesnih opštih pitanja šumarstva, a naročito se oštro
postavio pri rešavanju mnogobrojnih problema iz ekonomskih i upravnih
oblasti.


Radi ilustracije navešćemo ovde samo nekoliko vrlo značajnih a nedovoljno
određenih pojmova, kao što su na pr. šumska proizvodnja, šumska
privreda, šumarstvo i si. Očigledno je da su to sadržajno vrlo široki pojmovi,
t. j . opšti pojmovi, i da je baš zbog toga potrebno da njihova
pojamna sadržina bude što tačnije određena. Od određivanja njihove
sadržine zavisi i utvrđivanje mnogih nižih, užih pojmova, koje ovi poj


264
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 13     <-- 13 -->        PDF

mo vi obuhvataju (kao što su na pr. gajenje šuma, njega šuma, zaštita
šuma, melioracije i si.).


0 sadržini, odnosno o obimu, na primer, pojma šumske privrede postoje
dosta velika razmimoilaženj a. Po jednima, ovaj pojam obuhvata
sveukupnu društvenu privrednu delatnost vezanu za proizvodnju i preradu
drveta, kako u šumi (šumska proizvodnja), tako i van šume (drvna
industrija — pilanska proizvodnja i proizvodnja finalnih produkata). Po
drugima, obim ovog pojma je znatno uži i obuhvata samo onu društvenu
privrednu delatnost koja je vezana za proizvodnju šumskih proizvoda.
Između ova dva krajnja shvatanja, najšireg i najužeg, toga pojma, postoji
i srednje koje se nalazi između ovih ekstrema (apstrahujući za
momenat izvesna druga shvatanja koja ustvari pretstavljaju varijacije
navedenih). Po tom shvatanju šumska privreda obuhvata sveukupnu društvenu
delatnost vezanu kako za šumsku proizvodnju tako i za preradu
drveta u polufabrikate (pilanarstvo).


Eao što se vidi za jedan vrlo značajan i osnovni pojam u šumarstvu
ne postoji tačno određena i opštepriznata sadržina. Očigledno je da to
vrlo često dovodi, i u nauci i u praksi, do mnogobrojnih nesporazuma, do
nejasnosti, do kontradikcija a često i do nelogičnosti i nedoslednosti.


Da bi se sve to otklonilo potrebno je svakako te pojmove odrediti po
sadržini i jasno definisati. Nemoguće je da jedan pojam naučno determinisan
objektivno ima višestruku sadržinu. Ako se to desi onda znači da
su sve ili sve sem jedne determinacije pogrešne, ili da nauka još nije u
stanju da utvrdi sve bitne oznake pojma u pitanju. U našem slučaju ne
radi se o nepoznavanju bitnih oznaka, već o tome da su dve od navedene
tri determinacije netačne.


Da bi se pravilno definisao jedan pojam potrebno je prethodno utvrditi
njegove oznake i to samo bitne, t. j . one koje ga u našem saznanju
dovoljno jasno odvajaju od drugih pojmova; odnosno, da bi definicija bila
dobra mora da sadrži prvi viši pojam i specifičnu oznaku.


šumska privreda (niži pojam) je neosporno deo narodne (društvene)
privrede (prvi viši pojam), zbog čega i u odredbu njenog pojma mora da
uđu bitne oznake tog višeg pojma (šumska privreda je deo društvene
privredne delatnosti.. .). Ono što je sporno to je njena specifična oznaka,
koja treba ovaj pojam dovoljno jasno da odvoji od njemu koordiniranih
pojmova, a koji se kao vrste nalaze u prvom višem pojmu, t. j . pojmu
narodne (društvene) privrede, kao što su poljoprivreda, industrija, rudarstvo,
saobraćaj i si.


Pošto se radi o šumskoj privredi, očigledno je, da je to deo narodne


privrede koji se prostorno odnosi na šumu, ili na čitav šumski fond jedne


zemlje, koji je vezan za šumsku proizvodnju. Ako je tako, onda logično


izlazi daje šumska privreda društvena privredna de


latnost vezana (ili koja se odnosi) za šumsku proizvod


ni u, odnosno deo narodne privrede koji se odnosi na privrednu delatnost


u vezi sa šumom.


Kao što se vidi specifičnu oznaku (differentia specifica) pretstavlja


šumska proizvodnja. Međutim, i ovaj se pojam sadržajno vrlo različito


definiše i, izgleda, zbog različitog shvatanja sadržine ovog pojma dolazi


i do različitog shvatanja pojma šumske privrede.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Da se pojam šumske proizvodnje nepravilno naučno definiše vidi se
i po tome što se mora pribegavati veštačkim konstrukcijama, kao što su
šumska proizvodnja (ili proizvodnja u šumarstvu) »u najširem smislu«,
šumska proizvodnja »u užem smislu« i šumska proizvodnja »u najužem
smislu«. Ovakve veštačke konstrukcije su najbolji dokaz da se tu radi


o tri ili više različitih pojmova, koji se zbog izvesnih razloga žele pojamno
identifikovati, mada je očigledno (i sa ovakvim neadekvatnim terminološkim
oznakama) da su u pitanju različiti pojmovi1.
Pod šumskom proizvodnjom »u najužem smislu« podrazumeva se
proizvodnja šumskih proizvoda, t. j . čitava proizvodna delatnost koja ima
za rezultat šumske proizvode.


Šumska privreda »u užem smislu« obuhvata ne samo proizvodnju
šumskih proizvoda, već i preradu jednog dela šumskih proizvoda (drveta)
na strugarama, t. j . pilansku proizvodnju.


I najzad, šumska proizvodnja »u najširem smislu« obuhvata proizvodnju
šumskih proizvoda, pilansku proizvodnju i čitavu proizvodnju
finalnih proizvoda od drveta ili t. zv. drvnu industriju bez ikakvih
ograničenja.


Naučno, a i stručno posmatramo, očegledno je da su poslednja dva
pojma veštački proširena i da se šumska proizvodnja može obeležiti samo
kao proizvodna delatnost koja ima za rezultat šumske proizvode.


šumska proizvodnja se u suštini, po svojim bitnim elementima, razlikuje
od drvno-industriske proizvodnje. Dok u šumskoj proizvodnji preovlađuje
biološki momenat, dotle je u drvno-industrijskoj proizvodnji težište
na tehničkom momentu, a od biološkog momenta nema ni traga; dok
je u šumskoj proizvodnji proizvodni ciklus vrlo dug, dotle je u drvnoindustrijskoj
proizvodnji jednogodišnji i t. d. i t. d.


Veza između jedne i druge proizvodnje svakako postoji, ali one nisu
ni približno takve i tolike, da bi se ove dve proizvodne grane mogle obuhvatiti
jednim pojmom. Teoriski su ove dve proizvodne grane prostorno
i vremenski potpuno odvojene i mogu postojati u jednoj zemlji nezavisno
jedna od druge.


I pored svega ovoga se šumska i drvno-industriska proizvodnja i dalje
spajaju u jedan zajednički pojam, ne samo u stručnoj već i u naučnoj
literaturi, što stvara mnoge naučne i stručne zablude i kontradikcije.
Zbog ovoga se opravdano postavlja pitanje: šta je to što je izazvalo
ovakvo nepravilno i nenaučno spajanje dve danas jasno izdiferencirane
proizvodne grane. Na ovo pitanje nije teško odgovoriti.


Drvna industrija je postala i razvila se u krilu šumske proizvodnje.
U ovom svom razvoju ona je organizaciono, poslovno, pa i ekonomski i
pravno, bila potpuno u sastavu šumske proizvodnje; u nedostatku stručnih
kadrova, što je svojstveno svakoj proizvodnji koja tek nastaje, šumarski
stručnjaci su bili stručni pioniri drvne industrije. Usled svega
ovoga, a i usled mnogih drugih razloga, drvna industrija se u običnom
životu ili identifikuje ili supsumira pojmu šumske proizvodnje. Osim toga,
i danas, kada su se obe proizvodne grane izdiferencirale kao potpune
samostalne, postoje mnogi praktični razlozi, a u prvom redu ekonomske


1 Inž. Branko Kraljić, Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva,
Zagreb, 1952, str. 1.


266
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 15     <-- 15 -->        PDF

prirode, koji diktiraju i dalje njihovo organizaciono jedinstvo. A što će
svakako biti i ubuduće.


Sve to, razumljivo je, ometa jasno sagledavanje suštine stvari; a konkretno
u ovom slučaju ometa pravilno i logično određivanja i definisanje
osnovnih pojmova u šumarstvu. Ovde se ne gubi iz vida to, da je stvarnost
mnogo složenija i komplikovanija, da u svakodnevnom životu nema
tako jasnih granica, i da se mnoge oblasti društvene delatnosti preklapaju,
prepliću i stapaju u izvesnim momentima i na izvesnim mestima,
usled čega su im granice često nestalne ili i potpuno nevidljive. Ovo je
naročito jako izraženo kod novih privrednih grana i mladih naučnih oblasti.
Zbog toga je i zadatak naučnih radnika u ovim oblastima nauke mnogo
naporniji i odgovorniji. Oni treba svojim istraživanjima i analizama da
što dublje prodru u suštinu stvari, da odvoje bitne od nebitnih pojava i
činnjenica i da fiksiraju i obeleže njihove karakteristike, da apstrahuju
momentane želje i potrebe i da odvoje ono što je suštinsko i objektivno
od subjektivnih shvatanja i zahteva. U šumarstvu je sve ovo, izgleda,
mnogo potrebnije nego u drugim privrednim i naučnim granama.


Da je zaista tako, postaje još očiglednije ako se baci pogled na određivanje
i definisanje pojmova u ekonomskim oblastima šumarstva. Tu se,
s jedne strane, proizvodnja identifikuje sa šumarstvom, a proizvodne
faze tretiraju kao zasebne proizvodne grane, ili se, s druge strane, uzgoj
(gajenje) šuma koji »ima za proizvod materijalni rezultat drvo na panju


— kao robu — koja se može meriti i količinski odrediti« tretira kao
»prva i prava ekonomska kategorija u šumarstvu«.1
Kada se ima u vidu da pojam »šumarstvo« ima najširi obim i da obuhvata
ne samo šumsku privredu (koja supsumira šumsku proizvodnju),
već i sve ostale neprivredne delatnosti koje su vezane za nju, kao što su
nastava, naučno-istraživački rad, društveno-stručna deiatnost, štampa
i literatura, pa čak i deo državne uprave koji reguliše pravilan razvoj
šumske privrede, — onda postaje sasvim jasno da je ovakva identifikacija
nepravilna i skroz pogrešna. A kada se zna šta su kategorije u logici
i nauci, onda proglašavanje gajenja šuma za »prvu i pravu«, i to još ekonomsku
kategoriju, izgleda više nego čudno.


Da se nedovoljno naučno tretiraju izvesni pojmovi i da zbog toga
mora doći do nesporazuma i kontradikcija pri rešavanju mnogih ekonomskih
problema jasno govore neslaganja izvesnih stručnjaka o tome da li
prirast ili etat treba uzeti za »proizvod drveta na panju«, odnosno za proizvod
gajenja šuma, kao jedne faze šumske proizvodnje (međufazni
proizvod).


Ako se naučno i logično analizira i odredi sadržina i jednog i drugog
pojma i ako se sa tako jasno određenim pojmovima priđe rešavanju izvesnih
teoriskih i praktičnih problema u vezi s njima — vidik postaje mnogo
čistiji i širi a nesporazumi i kontradikcije su skoro putpuno isključeni.


Prirast i etat, kao pojmovi, po sadržini se potpuno razlikuju. Dok
je prirast biološki pojam, dotle je etat čisto ekonomski pojam. Prirast,
kao prirodni roj am i prirodna pojava, objektivno postoji bez obzira na
čovekovo saznanje o njemu. Prirast se kao takav zbog njegovih prirodnih
osobina ne može ekonomski iskorišćavati. Usled ovoga je čovek u svome


Inž. Nenad Prokopljević, O nekim ekonomskim kategorijama i odnosima u
šumarstvu. »Šumarstvo«, br. 3, 1953, str. 225.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ekonomskom delovanju stvorio jednu čisto misaonu konstrukciju, jedan
nov ekonomski pojam — etat —, koja mu je omogućila da razrađuje
svoje ekonomske teorije o iskorišćavanju šuma i da ih praktično iskorišćava.
Etat je naša ekonomska koncepcija i on objektivno, van ekonomskog
delovanja čoveka ne postoji; dok, naprotiv, prirast objektivno postoji,
bez obzira na delovanje i shvatanje ljudi.


Neosporno je da prirast služi, pored ostalih činioca, za određivanje
etata, ali je činjenica i to, da se oni po veličini nikada ne slažu, a prostorno
i sadržinski najčešće nemaju ili ne moraju imati nikakve veze osim
računske (za konkretnu šumu). Ekonomske, pravne i ostale mere koje
bi se eventualno preduzimale protiv onih koji ne iskorišćavaju svoju
šumu racionalno mogu samo da budu u vezi sa neiskorišćavanjem etata,
pošto je on izraz realnih ekonomskih uslova i mogućnosti, a ne u vezi sa
prirastom.


Dovoljna je i ovakva površina analiza sadržine jednog i drugog
pojma pa da postavljeni problem u vezi sa »proizvodnjom drveta na
panju« postane jasniji i jednostavniji, a izgledi za njegovo rešenje mnogo
svetliji.


Sve ovo, kao što se vidi, jasno dokazuje da se kod današnjeg našeg
naglog razvoja i šumarske nauke i šumarske prakse, i baš zbog toga,
postavlja, između ostalog, kao vrlo značajan zadatak pravilno, logično i
naučno određivanje i definisanje pojmova u svim oblastima šumarstva.


Jasno određeni i precizno definisani pojmovi treba da omoguće brži,
potpuniji i svestraniji razvoj šumarske naučne misli1.


Resume


L´auteur analyse qulques mots techniques employes en forestrie, soit dans la
litterature, soit dans le service ordinaire. Ce sont par exemple: la production, l´economie
forestiere, la forestrie, la possibility, 1´accroissement etc. On emploie ces mots
en Yougoslavie dans le sens tres varie ce qu´introduit la confussion. Aussi l´auteur
donne-t-il des definitions corrects pour les mots techniques mentionnes.


1 Treba imati u vidu i to, da problem određivanja i formulisanja pojmova ne
treba mešati sa problemom terminologije (nomenklature), iako su oba problema međusobno
vrlo tesno spojena. Dobro je, ako je to moguće, da se oba problema rešavaju
istovremeno, skoro uporedo, t. j . da se odmah posle određivanja i definisanja pojmova
pristupa njihovoj terminološkoj obradi. Nerazvijena i oskudna terminologija znatno
otežava određivanje i formulisanje pojmova, kao što i neodređenost i neprecizno formulisanje
pojmova umnogome ometaju pravilno rešavanje terminoloških pitanja.


268