DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 50     <-- 50 -->        PDF

gübara SL 29/49 sa Uputstvom SL 50/49, NN 5/49, Uredba o paši i brstu koza
u šumama i na šumskim zemljištima NN 45/49 sa Uputstvom NN 66/49, Zakon


o lovu NN 84/49, Zakon o držanju i nošenju oružja NN 4/50, 33/50, Naredba o trajno
zaštićenoj divljači, o lovostaji zaštićene divljači i o tamanjenju nezaštićene divljači
NN 89/49, Uredba o obliku, sadržaju i načinu izdavanja lovačkih karata NN 46/45,
Naredba o lovljenju sa psima barkircima NN 13/51, Naredba o kretanju pasa
i mačaka po lovištima NN 24/51, Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
SL 75/48, NN 3/51, Propisi o platama i radnim odnosima u šumskoj proizvodnji
SL 44/48, 109/48, 5/49, 36/49, 37/49 ili posebna knjižica pod prednjim naslovom,
Naredba o žigosanju i izdavanju izvoznica za drva iz šuma NN 45/52 sa Uputstvom
NN 50/52, Uredba o zaključivanju ugovora u privredi, sa Pravilnikom SL 103/46,
11/47, 58/47, Pravilnik o snabdjevanju pučanstva ogrevnim i građevnim drvom
NN 67/47, Uredba o organizaciji šum. tehničke pomoćne službe SL 64/49.
Za 4. grupu predmeta, iz građevinskog zakonodavstva treba poznavati propise


o građevnom projektiranju, građevnim dozvolama, građenju, tehničkom pregledu
i građevnoj inspekciji (naročito kandidati, koji rade izričito na šumarskom građevinarstvu).
IV. Privredni sistem
Poznavanje: Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima SL 62/46,
Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim
udruženjima od strane radnih kolektiva SL 43/50, Osnovne uredbe o ustanovama
sa samostalnim financiranjem SL 18/52, Uredbe o osnovima poslovanja privrednih
poduzeća SL 10/52 sa Uputstvom SL 10/52, Zakona o: planskom upravlanju narodnom
privredom SL 58/51, osnovnog o društvenom doprinosu i porezima SL 1/52,


o
budžetima SL 58/51.
Poznavanje osnovnih pojmova iz političke ekonomije: roba, vrijednost (upotrebna
prometna), veličina vrijednosti, radno vrijeme, produktivnost rada, rad (konkretni,
apstraktni, individualni, društveni, prosti, složeni), novac i njegove funkcije,
kapital, višak vrijednosti, reprodukcija (jednostavna, proširena) i t. d. Literatura
za tu materiju: Marks: Kapital I. dio ili postojeća popularna izdanja (knjižice)


o toj materiji.
Općenito poznavanje privrednog sistema i privrednog plana FNRJ sa osvrtom
na jednaku materiju u kapitalizmu i staroj Jugoslaviji:


1. Odnosi vlasti i privrede: Uslovljenost i povezanost karaktera
vlasti i privrede, ekonomsko-politička uloga države u kapitalizmu i socijalizmu, ekonomski
zakoni u kapitalizmu i socijalizmu.
2. Privredna struktura stare Jugoslavije: Opći pregled,
strani i domaći kapital u privredi stare Jugoslavije, položaj radničke klase.
3. Ekonomsko-društvena struktura FNRJ: Mjere za izmjenu
proizvodnih odnosa (obnova, konfiskacija agrarna reforma, nacionalizacija, petogodišnji
plan), nova ekonomska struktura FNRJ (općenarodni, zadružni i privatni
sektor).
4. Petogodišnj i plan : Osnovni zadaci, karakter industrijalizacije,
produženje petogodišnjeg plana, društveni planovi i njihovi pojmovi (društveni produkt,
nacionalni dohodak i t. d.).
5. Organizacione forme u našoj privredi: Period 1945—
—1947 g., 1947—1950 g., period upravljanja privredom od strane radnih kolektiva,
organizacione forme zadrugarstva.
6. Metod upravljanja socijalističkim poduzećima: Privredni
račun, povezanost individualnih interesa poduzeća sa općim interesima, planska
disciplina izvršavanja plana, ugovaranje.
7. Siste m cijena : Zakon vrijednosti i formiranje cijena u FNRJ (historijat,
dvojne, vezane cijene, akumulacija, dobit).
8. Financijski sistem FNRJ: Budžetski, poreski i kreditni sistem
i njegove karakteristike.
152