DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4) Opravdanost ove diferencijalne rente nije ing. P. u svom »Osvrtu« dokazao,


već je dokazivao nužnost svoje diferencijalne rente ili kompromisne šumske takse.


Prema tome smatram prilično smionom tvrdnju ing. P.-a, da je mojim člankom
u Šumarskom listu br. 8/52 «šira stručna javnost bila pogrešno obaveštena po pitanju
difencijalne rente položaja u šumarstvu.« Isto tako ne prihvaćam tezu, da se
slabost analize moga članka zasniva pre svega na nepravilnom tretiranju kategorija
cene drveta na panju (CDNP) i šumske takse (ŠT)«, jer jednako tretiraju i drugi,
citirani, autori. Naprotiv smatram, da se ing. P. udaljio od općenitog shvaćanja ovih
kategorija, kakvo je i sam ranije zastupao, a da nije dokazao neispravnost svog prijašnjeg
shvaćanja.


Ing. Mirko špiranec


OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE ML. ŠUMARSKOG INŽENJERA,
INFORMACIJE KANDIDATIMA


Pravilnik o pripravničkoj službi, stručnim ispitima i stručnim tečajevima za
službenike šumarske .struke — Služb. list FNRJ br. 31/48 — propisuje u 51. 22,
da program usmenog ispita sadrži dva dijela: opći i specijalni (stručni) dio. Općidio programa propisuje Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade
FNRJ.


Na temelju ovoga propisa biv. Ministarstvo šumarstva NR Hrvatske sastavilo
je program Općeg dijela stručnog ispita, kojega je odobrio nadležni organ. Nakon
toga je program bio dostavljen svim šumskim gospodarstvima i šumsko - industrijskim
poduzećima, kako bi se kandidati za ispit s njime upoznali i po njemu pripravljali.
Naknadno je iz programa brisan onaj dio, koji se je odnosio na istoriju NOB-e.
To je bila jedina službena izmjena do danas. Prema tome, program Općeg dijela
stručnog ispita tokom par godina pa sve do danas ostao je služben o nepromijenjen


Osim ostaloga, a to navodimo kasnije, i ova činjenica imala je znatnog utjecaja
na spremu kandidata utvrđenu na ispitima. Dok je program specijalnog (stručnog)dijela
ispita takoreći nepromijenjiv (iako i tamo imade promjena u načinu stručnog
rd), dotle program Općeg dijela mora doživljavati nagle i česte promjene radi poznatog
dinamičnog razvoja naše državne zajednice u svim oblastima života. Novi
privredni sistem, demokratizacija i decentralizacija upravljanja u privredi i organima
narodne vlasti nužno nameće donošenje novih zakona i raznih propisa, koji će
pravno regulirati novo stanje, s jedne strane, a s druge strane staviti dotašnje zakone
i propise iste materije van snage. Prema tome i program Općeg dijela, u kojemu
pretežu zakoni i razni propisi o narodnoj vlasti i privredi, mora se automatski mijenjati.
Drugo je pitanje, da li se program toga dijela ispita u vezi sa navedenim
treba također često služben o mijenjati. Smatramo da je često mijenjanje tehnički
otežano i da treba uslijediti nakon izvjesnog duljeg perioda. Do toga vremena
program se ipak mora neslužbeno mijenjati, ako ne ćemo na ispitu ispitivati neposrednu
historiju i zanemariti sadašnje stanje. Toga se načina ispitna komisija i drži, a na
kandidatima je da neprestano prate događaje i proučavaju nove zakone i propise
iz grupirane materije i njenog karaktera u programu Općeg dijela, koji je službeno
dostavljen svojevremeno na teren.


Da bi kandidatima u sadašnjem periodu olakšali situaciju i orijentirali ih o
aktuelnim propisima i materiji toga dijela ispita, dalje navodimo teksativno i neslužbeno
tu materiju.


Iz te materije, prema njenoj općoj (političkoj, privrednoj i t. d.) ili stručnoj
važnosti treba poznavati bilo pregledno ili temeljito načela, karakteristike, a po


položaja ili zemljišne rente plodnosti. Sve je to zavisno, kako smo naglasili, o politici
cijena, koju država vodi.«


U svom članku (Šum. list br. 8/52) ja sam pokušao dokazati, da je u interesu
pravilne politike cijena, izostaviti diferencijalnu rentu položaja kod računanja cijene
drveta na panju iz razloga tamo iznešenih.
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

negdje i same uže propise kao na pr. one, koji se primjenjuju dnevno u praksi stručne
uprave i rada. Ocjenu, što treba poznavati pregledno, a što temeljito, može lako
donijeti i sam kandidat. U protivnom treba tražiti savjet starijeg stručnjaka iz
okoline.


Program koji donosimo, može poslužiti i kandidatima strčnog ispita
za zvanje mlađeg šumarskog tehničara, jer se ni dosadašnji službeni
program Općeg dijela za taj ispit ne razlikuje po sadržaju. On se razlikuje tek
relativno nešto manje po rigoroznosti u poznavanju.


Program je slijedeći:


I. Ustav i osnovno zakonodavstvo.
Poznavanje bitnih karakteristika i načela Ustava FNRJ i Ustava NR Hrvatske
(SL 3/53, NN 9/53), zakona: osnovnog o narodnim odborima SL 32/52 — detaljnije
zakona: o narodnim odborima kotara NN 34/52, općina NN 35/52, gradova
i gradskih općina NN 36/52, savjetima građana NN 64/50, zborovima birača
NN 64/52, o izboru i opozivu odbornika narodnih odbora NN 36/52 — poznavanje
načela zakona o: državnoj arbitraži SL 107/47, 50/49, javnom tužioštvu SL 60/46,
javnom pravobranioštvu SL 24/52, upravnim sporovima SL 23/52, osnovni o prekršajima
SL 46/51, NN 72/51, Krivični zakonik (81. 165—168, 213—218, 246—247.
314—326) SL 13/51, osnovni o inspekciji rada SL 22/52 sa Uputstvom SL 22/52r
socijalnom osiguranju radnika, službenika i njihovih porodica SL 10/52.


II. Službeničku — radničko zakonodavstvo.
Temeljitije poznavanje: Zakona o državnim službenicima SL 4/49, Osnovne
uredbe o zvanjima i plaćama službenika državnih organa SL 14/52, Pravilnika o zvanjima
i plaćama kancelarijskih službenika SL 16/52, Pravilnika o zvanjima i plaćama
službenika šumarsko-tehničke pomoćne službe SL 35/52, Uredbe o raspoređivanju
službenika u vrste i o otkaznim rokovima SL 38/52, Uredbe o materijalnom
obezbeđenju i drugim pravima radnika i službenika, koji se privremeno nalaze
izvan radnog odnosa SL 16/52 sa Općim uputstvom SL 21/52, Uredbe o zasnivanju
i prestanku radnog odnosa SL 84/48, Pravilnika o službenom odijelu (uniformi)
službenika šumsko-tehničke pomoćne službe SL 96/49, Uredbe o putnim troškovima
državnih službenika sa uputstvom SL 59/53, 5/53, Uredbe o plaćama radnika zaposlenih
u državnim nadleštvima i ustanovama SL 16/52, Pravilnika o pripravničkoj
službi, stručnim ispitima i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke
SL 31/48 sa Uputstvom SL 2/50, Uredbe o radnim knjižicama SL 7/52 sa Uputstvom
30/52 — pregledno poznavanje: Uredbe o raspodjeli fonda plaća i o zaradama
radnika i službenika privrednih poduzeća SL 11/52 sa Općim uputstvom
SL 19/52, Uredbe o postupku otkazivanja radnog odnosa radnicima i službenicima
privrednih organizacija SL 20/52 sa Uputstvom SL 26/52, Uredbe o naknadama
radnicima i službenicima privrednih organizacija za vrijeme otsustvovanja sa rada
SL 27/52, Uredbe o primopredaji dužnosti službenika državnih privrednih poduzeća
SL 23/51.


III. Šumarsko i lovno zakonodavstvo.
Ispituje se u specijalnom (stručnom) dijelu ispita u pripadnoj grupi predmeta,
ukoliko nema općeniti karakter pa se tada ispituje u Općem dijelu ispita (na pr.


V. dio Zakona o šumama: Uprava i nadzor nad šumama ili Pravilnik o snabdjevanju
pučanstva ogrevnim i grad. drvom i si.) Ovo zakonodavstvo treba detaljno poznavati.
Zakon o šumama NN 84/49, Rješenje o obaveznoj kalkulaciji i obračunu troškova
šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gospodarstava
SL 5/52 sa Uputstvom SL 8/52, Naredba o zabrani čiste sječeSL100/49, Naredba
o zabrani sječe i upotrebe taninskog drveta u ogrevne svrhe SL 17/50, Pravilnik
o proglašavanju zaštitnih šuma, njihovu evidentiranju i upravljanju SL 30/48,.
Opći zakon o zaštiti šuma od požara SL 29/47, Naredba o mjerama za sprečavanje
opasnosti šumskih požara, koje mogu izazvati lokomotive šumsko-industrijskih željeznica
i željeznica javnog saobraćaja SL 54/47, Uputstvo o načinu suzbijanja pojedinih
štetnih insekata i zaraznih bolesti SL 22/49, NN 91/49, Uredba o suzbijanju


151
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 50     <-- 50 -->        PDF

gübara SL 29/49 sa Uputstvom SL 50/49, NN 5/49, Uredba o paši i brstu koza
u šumama i na šumskim zemljištima NN 45/49 sa Uputstvom NN 66/49, Zakon


o lovu NN 84/49, Zakon o držanju i nošenju oružja NN 4/50, 33/50, Naredba o trajno
zaštićenoj divljači, o lovostaji zaštićene divljači i o tamanjenju nezaštićene divljači
NN 89/49, Uredba o obliku, sadržaju i načinu izdavanja lovačkih karata NN 46/45,
Naredba o lovljenju sa psima barkircima NN 13/51, Naredba o kretanju pasa
i mačaka po lovištima NN 24/51, Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
SL 75/48, NN 3/51, Propisi o platama i radnim odnosima u šumskoj proizvodnji
SL 44/48, 109/48, 5/49, 36/49, 37/49 ili posebna knjižica pod prednjim naslovom,
Naredba o žigosanju i izdavanju izvoznica za drva iz šuma NN 45/52 sa Uputstvom
NN 50/52, Uredba o zaključivanju ugovora u privredi, sa Pravilnikom SL 103/46,
11/47, 58/47, Pravilnik o snabdjevanju pučanstva ogrevnim i građevnim drvom
NN 67/47, Uredba o organizaciji šum. tehničke pomoćne službe SL 64/49.
Za 4. grupu predmeta, iz građevinskog zakonodavstva treba poznavati propise


o građevnom projektiranju, građevnim dozvolama, građenju, tehničkom pregledu
i građevnoj inspekciji (naročito kandidati, koji rade izričito na šumarskom građevinarstvu).
IV. Privredni sistem
Poznavanje: Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima SL 62/46,
Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim
udruženjima od strane radnih kolektiva SL 43/50, Osnovne uredbe o ustanovama
sa samostalnim financiranjem SL 18/52, Uredbe o osnovima poslovanja privrednih
poduzeća SL 10/52 sa Uputstvom SL 10/52, Zakona o: planskom upravlanju narodnom
privredom SL 58/51, osnovnog o društvenom doprinosu i porezima SL 1/52,


o
budžetima SL 58/51.
Poznavanje osnovnih pojmova iz političke ekonomije: roba, vrijednost (upotrebna
prometna), veličina vrijednosti, radno vrijeme, produktivnost rada, rad (konkretni,
apstraktni, individualni, društveni, prosti, složeni), novac i njegove funkcije,
kapital, višak vrijednosti, reprodukcija (jednostavna, proširena) i t. d. Literatura
za tu materiju: Marks: Kapital I. dio ili postojeća popularna izdanja (knjižice)


o toj materiji.
Općenito poznavanje privrednog sistema i privrednog plana FNRJ sa osvrtom
na jednaku materiju u kapitalizmu i staroj Jugoslaviji:


1. Odnosi vlasti i privrede: Uslovljenost i povezanost karaktera
vlasti i privrede, ekonomsko-politička uloga države u kapitalizmu i socijalizmu, ekonomski
zakoni u kapitalizmu i socijalizmu.
2. Privredna struktura stare Jugoslavije: Opći pregled,
strani i domaći kapital u privredi stare Jugoslavije, položaj radničke klase.
3. Ekonomsko-društvena struktura FNRJ: Mjere za izmjenu
proizvodnih odnosa (obnova, konfiskacija agrarna reforma, nacionalizacija, petogodišnji
plan), nova ekonomska struktura FNRJ (općenarodni, zadružni i privatni
sektor).
4. Petogodišnj i plan : Osnovni zadaci, karakter industrijalizacije,
produženje petogodišnjeg plana, društveni planovi i njihovi pojmovi (društveni produkt,
nacionalni dohodak i t. d.).
5. Organizacione forme u našoj privredi: Period 1945—
—1947 g., 1947—1950 g., period upravljanja privredom od strane radnih kolektiva,
organizacione forme zadrugarstva.
6. Metod upravljanja socijalističkim poduzećima: Privredni
račun, povezanost individualnih interesa poduzeća sa općim interesima, planska
disciplina izvršavanja plana, ugovaranje.
7. Siste m cijena : Zakon vrijednosti i formiranje cijena u FNRJ (historijat,
dvojne, vezane cijene, akumulacija, dobit).
8. Financijski sistem FNRJ: Budžetski, poreski i kreditni sistem
i njegove karakteristike.
152
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9. Trgovina FNRJ: Uloga i značaj trgovine u kapitalizmu i u socijalizmu,
vanjska trgovina.
10. Zadrugarstvo: U staroj Jugoslaviji, u FNRJ, oblici.
Literatura: razne brošure, mjesečnici, listovi i t. d., a najpogodnija knjižica:
Privredni sistem FNRJ, skripta za stručne ispite od Planske komisije NRH, Zagreb
1951 te knjižica: O društvenom planu FNRJ — izdanje »Borbe« Beograd 1952.


Prednji program ostaje u cjelosti ili dijelovima aktuelan do momenta donošenja
novih propisa iste materije, a tada ti propisi automatski stupaju u program Općegdijela
stručnog ispita.


ing Ž. H.


UPOZORENJE


Mole se članovi Šumarskog društva NRH i pretplatnici »Šumarskog lista« i »Šumarskih
novina«, da podmire svoja dugovanja na članarini i pretplatama iz ranijih
godina, kao i za tekuću 1953. godinu.


Uprava Šumarskog društva NRH


LUGARSKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu »Lugarski priručnik«, koji
će imati oko 350 stranica; u opremi i formatu »Malog šumarsko-tehničkog priručnika
«, a u redakciji: Ing. Stjepan Šurić, ing. Ilija Lončar, ing. Milan Androić, ing.
Mirko Špiranec i ing. Đuro Knežević.


Sadržaj: Uvod, Uzgajanje, Sporedni šumski proizvodi, Građevinarstvo, Tehnologija
drveta, Unutrašnja građa drveta, Mehanička prerada drveta, Iskorišćavanje
šuma, Geodezija, Dendrometrija, Uređivanje šuma, Zaštita šuma, te sa svim za
praksu potrebnim tabelama.


Cijena jednom primjerku iznosit će oko Din. 500.— (u pretplati Din. 50.— niže).


Izlazi iz štampe koncem maja 1953. godine.


Kako će se štampati u ograničenom broju primjeraka, mole se drugove, ustanove
i poduzeća da hitno najave potreban broj primjeraka na adresu: ŠUMARSKO
DRUŠTVO NR HRVATSKE — ZAGREB, Mažuranićev trg 11, odnosno da izvrše pretplatu
na tekući račun: 401-T-236, sa oznakom »Lugarski priručnik«.


LOVAČKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu »Lovački priručnik«, koji će
imati 450 stranica u opremi i formatu »Malog šumarsko-tehničkog priručnika«, a u
redakciji: ing. Čeović, ing. Dragišić, Srdić, dr. Rohr, Šoš i dr.


Priručnik izlazi koncem maja 1953. god. iz štampe, a cijena i uslovi pretplate
bit će objavljeni naknadno.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente
šumarstva i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-T-236. — Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 52     <-- 52 -->        PDF

DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE RIJEKA


P E O D A J E


jednu novu tračnu pilu za trupce, fabrikata „MONARCH",


promjera 1.500 mm., sa svim uređajima za ubacivanjem i


okretanje trupaca, elektro motorima, rezervnim dijelovima i


kompletnim uređajem za brušenje pila.


Interesenti neka se obrate na nabavni odjel DIP-a Rijeka ili


na Institut za drvno industri ska istraživanja u Z agrebu, Gajeva


ulica 5/V., gdje nacrti stoje na uvid za vrijeme uredovnih sati.


ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE


prodaje


1.
Kompletna godišta Šumarskog lista — neuvezana 1915, 1917, 1921,
1924—1928, 1929—1930, 1932, 1935—1939, 1941—1945, 1947, 1949—1950 240.— Din
2.
Pojedine brojeve Šumarskog lista od 1878—1951 20.— Din
3.
Kauders A.: Šumarska bibliografija, Zagreb 1947 90.— Din
4.
Mali šumarsko-tehnički priručnik I i II dio o rasprodan!
5.
Fišer M.: Skrižaljke za računanje drvnih zaliha u sastojinama, Zagreb
1951 220.— Din
6.
Tablice za kubiciranje trupaca, Zagreb 1950 20.— Din
7. Benić-Frančišković: Motorne lančane pile, Zagreb 1949 50.— Din
zatim starija izdanja
8. Huf nagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma, Zagreb 1926 ... . 40.— Din
9.
Josip Kozarac, izvaci iz njegovih književnih djela povodom 30. god.
smrti, Zagreb 1936 50.— Din
(nabavku ove knjige preporučamo uprava i đacima šumarskih škola)
10. Markić M.: Krajiške imov. općine, Zagreb 1937
30.— Din
11. Petrović D.: Šume i šumska privreda Makedonije, Zagreb 1926 . . 20.— Din
12. Baranac S.: Pouke iz šumarstva, Beograd 1935
30.— Din
13. Baranac S.: Naše šumarstvo i lovarstvo, Beograd 1932 ... . 20.— Din
Narudžb e prima : Šumarsko društvo NR Hrvatske, Zagreb,
Mažuranićev trg 11, čekovni račun kod NB 401-T-236