DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4) Opravdanost ove diferencijalne rente nije ing. P. u svom »Osvrtu« dokazao,


već je dokazivao nužnost svoje diferencijalne rente ili kompromisne šumske takse.


Prema tome smatram prilično smionom tvrdnju ing. P.-a, da je mojim člankom
u Šumarskom listu br. 8/52 «šira stručna javnost bila pogrešno obaveštena po pitanju
difencijalne rente položaja u šumarstvu.« Isto tako ne prihvaćam tezu, da se
slabost analize moga članka zasniva pre svega na nepravilnom tretiranju kategorija
cene drveta na panju (CDNP) i šumske takse (ŠT)«, jer jednako tretiraju i drugi,
citirani, autori. Naprotiv smatram, da se ing. P. udaljio od općenitog shvaćanja ovih
kategorija, kakvo je i sam ranije zastupao, a da nije dokazao neispravnost svog prijašnjeg
shvaćanja.


Ing. Mirko špiranec


OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE ML. ŠUMARSKOG INŽENJERA,
INFORMACIJE KANDIDATIMA


Pravilnik o pripravničkoj službi, stručnim ispitima i stručnim tečajevima za
službenike šumarske .struke — Služb. list FNRJ br. 31/48 — propisuje u 51. 22,
da program usmenog ispita sadrži dva dijela: opći i specijalni (stručni) dio. Općidio programa propisuje Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade
FNRJ.


Na temelju ovoga propisa biv. Ministarstvo šumarstva NR Hrvatske sastavilo
je program Općeg dijela stručnog ispita, kojega je odobrio nadležni organ. Nakon
toga je program bio dostavljen svim šumskim gospodarstvima i šumsko - industrijskim
poduzećima, kako bi se kandidati za ispit s njime upoznali i po njemu pripravljali.
Naknadno je iz programa brisan onaj dio, koji se je odnosio na istoriju NOB-e.
To je bila jedina službena izmjena do danas. Prema tome, program Općeg dijela
stručnog ispita tokom par godina pa sve do danas ostao je služben o nepromijenjen


Osim ostaloga, a to navodimo kasnije, i ova činjenica imala je znatnog utjecaja
na spremu kandidata utvrđenu na ispitima. Dok je program specijalnog (stručnog)dijela
ispita takoreći nepromijenjiv (iako i tamo imade promjena u načinu stručnog
rd), dotle program Općeg dijela mora doživljavati nagle i česte promjene radi poznatog
dinamičnog razvoja naše državne zajednice u svim oblastima života. Novi
privredni sistem, demokratizacija i decentralizacija upravljanja u privredi i organima
narodne vlasti nužno nameće donošenje novih zakona i raznih propisa, koji će
pravno regulirati novo stanje, s jedne strane, a s druge strane staviti dotašnje zakone
i propise iste materije van snage. Prema tome i program Općeg dijela, u kojemu
pretežu zakoni i razni propisi o narodnoj vlasti i privredi, mora se automatski mijenjati.
Drugo je pitanje, da li se program toga dijela ispita u vezi sa navedenim
treba također često služben o mijenjati. Smatramo da je često mijenjanje tehnički
otežano i da treba uslijediti nakon izvjesnog duljeg perioda. Do toga vremena
program se ipak mora neslužbeno mijenjati, ako ne ćemo na ispitu ispitivati neposrednu
historiju i zanemariti sadašnje stanje. Toga se načina ispitna komisija i drži, a na
kandidatima je da neprestano prate događaje i proučavaju nove zakone i propise
iz grupirane materije i njenog karaktera u programu Općeg dijela, koji je službeno
dostavljen svojevremeno na teren.


Da bi kandidatima u sadašnjem periodu olakšali situaciju i orijentirali ih o
aktuelnim propisima i materiji toga dijela ispita, dalje navodimo teksativno i neslužbeno
tu materiju.


Iz te materije, prema njenoj općoj (političkoj, privrednoj i t. d.) ili stručnoj
važnosti treba poznavati bilo pregledno ili temeljito načela, karakteristike, a po


položaja ili zemljišne rente plodnosti. Sve je to zavisno, kako smo naglasili, o politici
cijena, koju država vodi.«


U svom članku (Šum. list br. 8/52) ja sam pokušao dokazati, da je u interesu
pravilne politike cijena, izostaviti diferencijalnu rentu položaja kod računanja cijene
drveta na panju iz razloga tamo iznešenih.