DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

fiziološki oslabljena, kod oborenih stabala odnosnno trupaca napada
samo stabla odnosno trupce koji su prosušeni t. j . koji su neko vrijeme
ležali u šumi.


SADRŽAJ


Xyloterus lineatus napada pored četinara i bukvu i to bolesna stojeća
stabla, a od oborenih ona koja su prosušena. Ulazni kanal je kraći
te iznaša cea 2 cm, a materinski hodnici ne idu po godu.


Ing. Tomaševski — Ravna Gora


O POJMU «DIFERENCIJALNA RENTA POLOŽAJA»
(Odgovor na «Osvrt» ing. Prokopljevića)


U svom članku o diferencijalnoj renti položaja u šumarstvu (Šumarski list
1952. br. 8) jasno sam naveo, što razumijevam pod nazivom «diferencijalna renta
položaja» t. j . razliku u troškovima izvoza između najudaljenije šume i konkretne
bliže šume, u koliko se ta razlika pribraja prosječnoj cijeni drveta na panju. Pribrajanjem
ove razlike (diferencijalne rente položaja) cijeni drveta na panju dobiva
se šumska taksa:


CDNP + DR = ŠT


Ovako su i drugi formulirali diferencijalnu rentu položaja i šumsku taksu.


Dr. M. Plavšić u svojoj raspravi: »Određivanje šumske takse (cijene drveta
na panju)« u Glasniku za šumske pokuse br. 9 na str. 270 ovako definira diferencijalnu
zemljišnu rentu položaja: »Ova renta jednaka je razlici između troškova iznošenja
i transporta za istu množinu i kvalitetu drveta od šume do drvnog tržišta
imajući u vidu: 1. šume najnepovoljnijeg položaja prema drvnom tržištu, u kojima
se još (zbog podmirenja potreba) drvo iskorišćuje; 2. šume bilo kojeg povoljnijeg
položaja prema drvnom tržištu.« I dalje na str. 271 zaključuje: »Diferencijalna renta
položaja može se, kao što vidimo, za razliku od zemljišne rente plodnosti, odrediti
i bez poznavanja cijena drveta na panju.«


Ing. D. Trifunović (u članku: »Normiranje cena drveta u šumskoj proizvodnji
i eksploataciji«, šumarski list 1947. br. 7—8 na str. 246) veli: »Ako bi pak uzeli
drugu krajnost i prodajnu cenu drveta svih položaja šuma odrđivali prema troškovima
proizvodnje najpovoljnijeg položaja šuma t. j . na bazi maksimalnih troškova proizvodnje,
nastupilo bi poskupljenje drveta u šumama povoljnijih položaja. U ovom
slučaju cena proizvodnje drveta iz šuma najnepovoljnijeg položaja bila bi merodavna


cena proizvodnje i za šume najpovoljnijeg položaja. Ovdje se radi o t. zv. diferencijalnoj
renti položaja šuma, koja raste postepeno idući od šuma najnepovoljnijeg
položaja ka šumama povoljnijeg i najpovoljnijeg položaja.«
I sam ing. Prokopljević shvaćao je jednako diferencijalnu rentu položaja, jer u
svom članku: »Prilog pitanju strukture cene drveta na panju«, Šumarstvo 1950.
tr. 6. str. 233 kaže: »Drugo poduzeće, koje eksploatiše šumu pod povoljnijim uslovima,
inače također troškove: cenu drveta na panju i razliku između troškova izvoza
i to najveće udaljenosti i konkretnih troškova t. j . Imax — Ik0n = A Neka ta razlika
bude jednaka A = 75 din. za Ima x = 100 din. Znači Ikon = 25 din. Preduzeće će
sada imati da plati: cenu drveta na panju i pomenutu razliku (diferencijalnu rentu)
od 75 dinara.« I dalje: »Diferencijalna renta od 75 dinara, koju plaća drugo preduzeće,
koje eksploatiše šume pod povoljnijim uslovima, ide u opšti fond društvene
akumulacije.«


Međutim u svom osvrtu na moj gore spomenuti članak (u šumarskom listu
br. 10/11-1952. str. 400) ing. P. mi zamjera»nepravilno tretiranje kategorija cene
drveta na panju i šumske takse.« Pošto je konstatirao, da sam pravilno izračunao
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

prosječnu cijenu drveta na panju (CDNP), predbacuje mi, da gam nepravilno postupio,
kada sam izračunate vrijednosti na osnovu troškova izvoza (tablica I. u mom
članku) — po odnosnom metodu — nazvao »Prosječnim cijenama« umesto »ŠT«
u konkretnim uslovima (položaja) odnosno »diferencijalnom rentom položaza«. Osvrnut
ću se malo kasnije na pravilnost svog postupanja, već primjećujem, da se ovdje
spominje prvi puta novo tumačenje pojma diferencijalna renta položaja, koja se poistovjetuje
sa »šumskom taksom« i dalje u članku uporno ostaje kod takvog treriranja
ovih kategorija. Isto je stanovište zauzeo ing. P. i u svom članku »Diferencijalna
renta u šumarstvu« (Šumarstvo 1952. br. 6). Jasno je, da se kod ovako različitih
shvaćanja istog naziva ne možemo složiti u opravdanosti ili neopravdanosti računanja
s diferencijalnom rentom položaja.


Na primjeru, koji je izveo računanjem deduktivnim putem, ing. P. je dobio
za svoju Š. T. ili diferencijalnu rentu iste vrijednosti, koje sam ja označio cijenom
drveta na panju, dobivenu induktivnim putem. Ing. P. dolazi zatim do zaključka,
da »razlika između društvene i individualne cene proizvođača (grane 313) nije ništa
drugo nego diferencijalna renta položaja u šumarstvu ili šumska taksa. Posmatraiio
u jedinstvu obe grane (gajenje i eksploatacija šuma), iste daju ukupnu CDNP identički
jednaku šumskoj taksi odnosno identički jednaku ukupnoj diferencijalnoj renti
položaja u iznosu od 2520 mil. dinara.« Prema tome ing. P. dolazi do zaključka da je
CDNP = ŠT = DR, što je očigledna nelogičnost. Šumska taksa nije isto što i cijena
drveta na panju, kako to sam ing. P. u svom ranijem članku (Šumarstvo 1950. br. 6)
izričito naglašava. Do ovakve kantradikcije došao je autor zbog nekonzekventnog
stava u pitanju samog računanja cijena drveta na panju: dok je ranije (1950.) stajao
na poziciji induktivnog način računanja (koje nam se čini ispravnije), danas on
traži neki kompromis, neku sredinu između induktivnog i deduktivnog načina, po
kojem CDNP — izračunana iz troškova proizvodnje grane 311 — mora biti jednaka
razlici između prodajne cijene izrađenog drvnog Sortimente i troškova proizvodnje
grane 313 (a koju razliku autor naziva diferencijalnom rentom). Ako se na temelju
obih kalkulacija ne dođe do istog rezultata, onda treba snižavati ili povećvati materijalne
ili platne fondove, odnosno prosječne stope akumulacije i fondova u pojedinoi
ili u obe grane — dok se ne dođe do izravnanja. Mi se, naravno, ne možemo
složiti s ovakvim balansiranjem, jer smatramo, da se troškovi proizvodnje grane
311 ne mogu snižavati ili povećavati za volju kompromisa i usklađenja s granom


313. Smatramo ispravnom postavku, da cijena drveta na panju ne smije biti ovisna
o tržnoj cijeni gotovog sortimenta, već obratno: cijena drveta na panju jest jedan
od elemeata u strukturi prodajne cijene sortimenta, dakle tržna prodajna cijena ovisi
o visini cijene drveta na panju. Jednako kao što se prodajna cijena kruha određuje
prema cijeni brašna, a ovome prema cijeni pšenice, a ne obratno ili kompromisno,
tako i cijena drveta na panju izlazi iz troškova proizvodnje grane 311. Ne vidim, da
sam ovakovom postavkom došao u kontradikciju sa samim sobom, kako mi imputira
ing. P.
Isto stanovište zauzima i ing. Trifunović u. svom, već spomenutom članku (Šum.
list 1947.): »Cena drveta na panju treba da odgovara, da bude jednaka društvenim
troškovima proizvodnje« i dalje: »Kao što se vidi, ovaj način određivanja cene drveta
na panju suprotan je i nema nikakve veze (potcrtao Š.) sa načinom određivanja cene
drveta na panju u kapitalističkom sistemu privrede, kako je i kod nas rađeno pre
rata. Tamo se, kao što sam već naveo, polazi od prodajne cene tržišta i odbijanjem
svih troškova, dolazi do cene drveta na panju.«


Dr. Plavšić, u svojoj već citiranoj raspravi (Glasnik za šum. pokuse br. 9, str.
262-3) također kaže: »Da bi se uklonile mogućnosti pojave ovakvih slučajeva (t. j .
negativne šum. takse, op. Š.), a u težnji da i šumsko gospodarstvo kao i druga gospodarstva
određuju cijene svojih produkata direktno na temelju svojih troškova
proizvodnje, pokušat ćemo ovdje iznijeti nove smjernice i metode za to određivanje.
One bi imale da omoguće direktno, objektivno i pravedno određivanje šumske takse
uz svestrano uvažavanje potreba i boljitka naroda. S obzirom na sve, što je gore
istaknuto, držimo u planskoj privredi najispravnijim, da se šumska taksa određuje
na temelju troškova proizvodnje i uprave šumskog gospodarstva.«


148
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Što se tiče tvrdnje ing. P.-a, da sam nepravilno postupio, kad sam u tabeli I.
(na str. 279) izračunate vrijednosti nazvao prosječnim cijenama, umjesto šumskom
taksom, ona izlazi iz površnog promatranja stvari. Vrijednosti, koje sam u tabeli I.
dobio kao prosječne cijene u pojedinim razredima troškova izvoza, one u stvari to
i jesu, što se jasno vidi iz računa, koji slijedi neposredno iza tabele. Unovčenjem
drvnih masa u pojedinim razredima sa prosječnom cijenom za taj razred, dobiva
se ukupni iznos od 2520 mil. dinara t. j . iznos, koji se dobije umnoškom ukupne drvne
mase sa prosječnom cijenom od Din 630.— (koju i ing. P. priznaje kao prosječnu
vrijednost). Ovdje je samo zadržana forma nekadašnje šumske takse na taj način,
kalkulacijama kupca. Ali u suštini to nisu šumske takse, jer im manjka bitni sastavni
dio: diferencijalna renta položaja (naravski, prema našem shvaćanju ove kategorije).
Da je tome tako i da je šumska taksa veća od CDNP što je prije tvrdio i ing.
P.), vidi se iz tabele II. na str. 280. Tamo je prosječnoj cijeni — primijenjenoj na


V. izvozni razred — dodavana diferencijalna renta položaja i time dobivena šumska
taksa za svaki pojedini razred. Unovčenjem drvnih masa po šumskoj taksi dobiva se
razlika od 1600 mil. dinara ili 400 dinara po 1 m3 prema cijeni drveta na panju.
A tu razliku smatram ja diferencijalnom rentom položaja i njoj poričem opravdanost.
Na nju se ing. P. tek uzgred osvrće i veli, da je to razlika između ukupne prodajne
cene proizvođača eksploatacije šuma i diferencijalne rente položaja (šumske
takse), što ne smatram točnim.
Konačno ing. P. tvrdi, da je šumska taksa, koju sam ja izračunao u tabeli II.
jednaka prodajnoj cijeni proizvođača drvno - industrijskog proizvoda (eksploatacije
šuma), što dokazuje analizom u svojoj II. tabeli. Međutim ta je analiza udešena tako,
da izlaze iste vrijednosti kao kod mene za šumsku taksu. Kako bi ta analiza ispala
da trošak sječe nije uzet sa 100, nego na pr. sa 150 Din, ili masa AF ne sa 400 već
sa 500 Din po 1 m3?! Dakle da bi u tom slučaju račun bio drukčiji i ne bi bio podesan
dokazati, da moja šumska taksa nije vrijednost šumskog proizvoda drveta na
panju (što ja niti ne tvrdim, već naprotiv pobijam i zato se izjašnjavam protiv
šumske takse!), već da je to zapravo prodajna cijena proizvođača drvno-industrij.
skog proizvoda (eksploatacije šuma).


Zaključak ove diskusije bio bi slijedeći:
1) Ing. P. smatra, da cijenu drveta na panju treba odrediti ne samo induktivnim
već i deduktivnim putem i razlike u rezultatima između oba načina uskladiti.
Ja naprotiv smatram, da se cijena drvetu na panju pravilno izračunava samo induktivnim
putem na temelju objektivnih proizvodnih troškova grane 311.
2) Ing. P. razumijeva pod »diferencijalnom rentom u šumarstvu« šumsku taksu,
koja je jednaka cijeni drveta na panju dobivenoj na njegov način pod točkom 1. Ja
smatram, da je diferencijalna renta položaja razlika između troškova izvoza najudaljenije
i konkretne šume. Pod šumskom taksom razumijevam cijenu drveta na
panju uvećanu za diferencijalnu rentu položaja.
3) Zbog različitog tumačenja pojma «diferencijalne rente položaja» u šumarstvu,
ing. P. dolazi do zaključka, da je diferencijalna renta položaja neophodno potrebna
u šumartsvu — što je s njegovog gledišta ispravno. Jer kad ne bi bilo diferencijalne
rente položaja ( = Š.T. = CDNP) onda ne bi bilo, po njegovom shvaćanju,
ni cijene drveta na panju.
Ali pošto sam ja pod diferencijalnom rentom položaja smatrao, i sada smatram,
nešto drugo t. j . naprijed opisanu razliku, to držim i nadalje, da je ta i takova
diferencijalna renta (i s njom spojena šumska taksa) neopravdana i da joj nema
mjesta u šumskoj ekonomici, jer samo poskupljuje cijenu drveta na panju.*


* Mogućnost ispuštanja diferencijalne rente položaja kod računanja šumske
takse dopušta i dr. Plavšić kad veli (str. 277 citirane rasprave): »Međutim u planskoj
privredi zavisi od države i njezine politike cijena hoće li ona sve te veličine
uzeti u zaradi. Država može da kod određivanja šum. takse ne uzme u obzir pojedine
elemente zarade, kao: kamate drvne zalihe ili uloženih kapitala ili zemljišne rente