DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 34     <-- 34 -->        PDF

raspoloživa količina oblovine koja je sposobna za preradu u pragove.
IJ koliko ove tabele bar djelomično pomognu operativi u provođenju
zadatka izrade pragova te doprinesu racionalnijem korišćenju raspoložive
sirovine, ovaj prikaz će postići svoju svrhu.


THE USFUL OUTPUT IN THE PRODUCTION


OF HEWN AND SAWN RAILWAY SLEEPERS


(CROSS-, SWITCH-, AND BRIDGE TIES) FROM ROUNDWOOD


The standard for railroad ties issued by General Direction of Yugoslav
State Railways gives new sizes for sleepers. Because of the great need
of railway sleepers for the construction of new railway tracks in Yugoslavia,
it was necessary to pay special attention to the rational utilization
of roundwood used as raw material in this production. Observing tie
rules of new standard and the rational utilization of roundwood, in this
article are given: diameter minima of logs to be worked into sleepers,
the percentage of yield, and the number of sleepers, which can be worked
out from 1 cubic meter of roundwood. For the practical purposes in the
forestry and wood industry there are given: computation table for
beech-, turk oak-, and softwood sleepers (tab. 2), table for oak sleepers
(tab. 3), and table for sharp — edged cross-, switch-, and bridge ties
(tab. 4).


OSVRT NA INDUSTRISKO SMOLARENJE U NAŠOJ ZEMLJI


Bran. Pejoski (Skopje)


K
K
ao što je poznato, proizvodnja smole u industriskom razmeru na
većim površinama borovih šuma počinje sa prvim godinama Petogodišnjeg
plana. Iskaz proizvodnje za period 1947—1951 izneli smo u
jednom ranijem radu*. U toku 1952 godine prema dobijenim podacima
odgovarajućih proizvodnih jedinica proizvodnja je nešto u porastu**.


Proizvodnja smole 1952 godine


Odnosno, ako uporedimo proizvodnju smole i dobijene približne količne
kolofona i terpentinskog ulja, imali bismo sledeći grafikon (si. 1).
Ovaj grafikon pokazuje, i pored toga što je površina borovih šuma
pogodnih za smolarenje ograničena, da je razvoj prvih šest godina bio
osobito intenzivan.


Slika 2 pokazuje raspored smolarskih područja u našoj zemlji prema
stanju u 1951 godini.


* Šumarski List br. 1—3/1952. Zagreb.
´´* Smatramo se obaveznim da se i na ovom mestu zahvalimo šumskim gazdinstvima,
direkcijama i upravama na poslatim podacima i saradnji na pitanju proizvodnje
smole i to: Dir. šuma T. Uzice, Rankovićevo, Šum. gazdinstvu Peć, Šum.
upravi Divčibare, Zavidović, Višegrad, Bugojno i Pale, Šumariji Opatija i Šum. gospodarstvu
Split, kao i drugovima ing. D. Radimiru, ing. M. Čoklu i ing. Simiću.
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tabela I


Nar. republika Dobijeno smole
u tonama
Procentualno učešće
prema ukupnoj
proizvodnji °/0
Bosna i Hercegov.
Makedonija
Srbija
Hrvatska
Slovenija
Crna Gora
,876
402
292
244
145
13
44,4
20,3
14,7
12,7
7,3
0,6
Ukupno 1.972 100,0


Ovom prilikom želimo da se osvrnemo na pitanje prosečnog prinosa
koji je do sada realiziran kod našeg industriskog smolarenja. To će nam
omogućiti da dođemo do podataka da li je naše smolarenje racionalno
i ekonomično. Osnovne su vrste borova koje kod nas najviše doprinose
dobij enoj količini smole crni i beli bor. U manjoj meri dolazi alepski bor,
a najmanje munika (Pinus Heldreichii).


t


smola
kolo fon
terp. ulje


750


S00


/ /


250


S


/


10PO


/


/


750-/


/


500


250


j odi ne


IS"/7 19V3 f9V9 1950 19SI 13S2


SI. 1. Proizvodnja smole i njenih derivata 1947—1952.


Geografski, crn i bo r naseljava Portugaliju, Španiju, Francusku, Italiju,
Austriju, Balkansko Poluostrvo, Malu Aziju, kao i neke južne delove SSSR (Krim).
Na tome svom području susrećemo nekoliko njegovih varijeteta i ekotipova. Pored
toga što ova vrsta nalazi primenu kod smolarenja u Portugaliji i Španiji, za nas je
od osobite važnosti iskorišćavanje crnoborovih šuma u Austriji. Ovde na površini
od oko 80.000 ha dobijana je količina od oko 5.000 tona smole pre rata. Današnja
proizvodnja je nešto manja, što je i primoralo austrisku privredu da poslednjih godina
pristupi smolarenju i u šumama belog a bor a u Burgenland-u. Po navodima
M a z e k a, zahvaljujući savršenijim strugovima srednji prinosi se kreću od


2.000 do 2.500 gr. po belenici. Ako imamo u vidu geografske areale naših crno137L
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 36     <-- 36 -->        PDF

SI. 2. Smolarska područja u FNR Jugoslaviji


1S8
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 37     <-- 37 -->        PDF

borovih šuma, onda se naš crni bor u prošeku nalazi u povoljnijem klimatu, jer je
vegetacioni period duži, a to je osobito važno za dužinu smolarenja, konkretno za
stvaranje i curenje smole.


Bel i bo r ima još širi areal počev od Pirinejskog Poluostrva do Skandinavije
i severnih delova SSSR. U pogledu smolarenja on je predmet iskorišćavanja
u Njemačkoj, Poljskoj i u SSSR čak u Karelo-finskoj republici, zatim Austriji
i Bugarskoj.


A1 ep s k i bo r naseljava zemlje u Mediteranu, a predmet je smolarenja
u Severnoj Africi (Alžir), Portugaliji, Španiji, Italiji, Grčkoj i Jugoslaviji.


U klimatskom pogledu šume beloga bora leže povoljnije u odnosu na istu vrstu
nego na pr. u Poljskoj i SSSR, Dok šume alepskog bora ne pokazuju neka izrazita
otstupanja u ovom smislu koja bi bila odlučujuća i na srednje prinose smole po
stablu ili belenici.


Muni ka (Pinus Heldreichii) je vrsta koja uglavnom dolazi na Balkansko
Poluostrvo (veoma ograničeno u Italiji). Ona se kod nas smolari u manjim razmerama
samo od strane Šumskog Gazdinstva Peć na Bjelopoljskim i Sreočkim planinama
na oko 17.000 stabala. S obzirom na njenu veću rasprostranjenost u Bugarskojima indicija da se ona ograničeno smolari i u Bugraskoj. Dok za gore navedene tri
vrste (crni bor, beli bor i alepski bor) možemo radi upoređenja da se pozovemo i na
inostrane srednje prinose, te u tom smislu kako naša proizvodnja stoji, dotle za muniku
ta upoređenja nisu moguća.


I pored toga što su georafsko-klimatski uslovi u našoj zemlji veoma
različiti, za proizvodnju smole je važno da znamo koliki su srednji prinosi
za ćelu državu za pojedine vrste. Tako posmatrani srednji prinosi
mogu nam odmah ukazati da li su isti na potrebnoj visini i šta je potrebno
da se primeni pa da se isti poboljšaju. Ovo iz tih razloga što je
znatna površina borovih šuma privedena industriskom smolarenju i već
se na istim radi više godina sa postepenim zahvatom u nova područja,
odnosno proširivanjem starih objekata.


Iz tih razloga, imajući u vidu šire razmere proizvodnje smole za
ćelu državu, na osnovu podataka za 1952 godinu koje smo dobili sa terena,
i analizom istih, došli smo do rezultata iznetih u tabelama II i HL
Srednji prinosi po belenici za neka proizvodna područja. Tabela U


Metoda Srednji prinos


Vrsta bora Područje


smolarenja po belenici gr.


crni bor nemacka kusa D. 5. T. Uzice 680
M D. Š Rankovićevo 720
Š. U. Divčibare 330


ft

nemačka (Ch-F) Š. Opatija 590—1.570


»> francuska Š. ü. Split 610


Š. Q. Plevlje 425


H
»
»» »* Š U. Višegrad 900


Š. M. Zepče 610


>» Š. I. P. Vitolište 500


„ y Š. M. Brod (Maked.) 500


beli bor orig. nemačka Š. U. Pale 550


_ Š. I P. Vitolište 400


alepski bor nemačka (Ch-F) Š. Opatija 3.150


„ francuska Š. G. Split 1.630


munika nemačka kusa Š. Q. Peć 240


f» tt
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ili obračunato po republikama kao širim proizvodnim jedinicama za
pojedine metode, imali bismo za crni bor, beli bor i alepski bor sledeću
tabelu:


Tabela HI


Metoda Prinosi variraju


Vrsta bora Narodna republika


smolarenja od... do ... gr.


crni bor nemačka kusa Srbija 330—720
, nemačka (Ch-F) Hrvatska (Opatija) 590—1.570
»
»» t» Slovenija 1.330


francuska Hrvatska (Split) 610
u >
>> Bosna i Hercegovina 610—900
»
»» »
»» Makedonija 500


Crna Gora 425


beli bor orig. nemačka Makedonija 400
»
»» ,, Bosna i Hercegovina 550
,. nemačka (Ch-F) Slovenija 1.060


elepski bor francuska Hrvatska 1.630


i.
Pitanju promenjenih metoda odnosno njihovih modifikacija nužno
je učiniti malo objašnjenje.


Pod originalnom nemačko m metodo m podrazumevamo način
smolarenja koji je do rata vršen u Nemačkoj i Austriji, a danas se primenjuje
u Poljskoj, SSSR i Bugarskoj, a zadnjih godina širi se u Kini.
Širina belenice iznosi srednje 20 sm sa brazdama koje se ulivaju u centralni
kanal radi bržeg oticanja smole.


Nemačka kusa metoda u stvari je nemačka polu-belenica,


t. j . beli se samo jedna strana a brazde se slivaju u jedan odvodni kanal.
Po ovoj metodi na industriskoj osnovi smolari se samo u NR Srbiji na
crnom i belom boru kao i na munici.
Chorin-Finowtal-ska modifikacija nemačke metod
e (u tabelarnom pregledu naznačene kao nemačka Ch-F) uvedena
je u Njemačkoj uoči rata i ona se tamo i do danas zadržala. U Austriji
je modifikovan strug za samo belenje (Wiener-Hobel) a kod nas je uvedena
posle rata u NR Sloveniji i delimice u NR Hrvatskoj.


Kad smo kod ove nemačke metode i njenih modifikacija, potrebno
je naglasiti nekoliko momenata koji su od interesa i za njenu primenu
kod nas.


1. Ona je najpre upotrebljena kod smolarenja belo g bor a iz
dva osnovna razloga. Prvi je taj što je drvo belog bora meko (190-300-500
kg/sm´2) a drugi, što smola beloga bora brzo gubi jedan deo terpentinskog
ulja, postajući time gušća, tako da sporo otiče do smolarskog lončića.
Sama tehnika rada morala je imati ova dva momenta u vidu i omogućiti
da se kapljice smole što pre dovedu do određenog suda, putem
određenog kanala.
Imajući u vidu ova svojstva, ona bi se mogla preporučiti samo kod
onih vrsta borova, koji se u prvom i drugom slučaju približavaju belome
boru. Kao što smo naveli ova je metoda kod nas primenjena na četiri
vrste bora (beli bor, alepski bor, crni bor i munika).


2. Nemačka metoda a naročito njena Chorin-Finovvtalska varijanta
je osobito pogodna kod kratkoročnog smolarenja, gdje ukupan turnus


ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 39     <-- 39 -->        PDF

smolarenja po stablu iznosi četiri do pet godina. Nastaje pitanje da li
je ona pogodna i za one vrste borova koje se mogu racionalnije iskorišćavati
kod primene dugoročne osnove smolarenja po stablu od oko 20 i
više godina. Koliko je nama poznato, na crnom i alepskom boru u drugim
državama ova metoda nije našla primenu, već je smolarenje postavljeno
na dugoročnu osnovu, a u primeni je francuska metoda rada.


3. Nemačka metoda primenjena za iste uslove i za istu vrstu bora
u poređenju na pr. sa francuskom metodom daje veće prinose po jedinici
smolarne površine, što je i navelo mnoge stručnjake da se odluče
na ovu metodu. Zatim, ona manje oštećuje samo drvo, površina njene belenice
je nešto manja od francuske metode ali zato sporije zarašćuje.
»ili


WsSsSsSEmm


SI. 3. Smolarenje mimike kod Peći (nemačka kusa metoda).


4. U pitanju ekonomičnosti o uloženom radu, imajući u vidu da jedan
radnik praktično ne može tretirati dnevno kod belenja više od 400—600
stabala, zaostaje iza francuske metode, kod koje radnik može tretirati
i do 1.000 belenica pa i više. Sa gledišta mogućnosti na uloženi rad radnika,
tu je jasna prednost francuske metode. Međutim, kad se imaju
u vidu razlozi izneti pod tačkom 1. i činjenica da su isti kud i kamo
opravdaniji mi nismo na stanovištu da beli bor treba smolariti sa drugom
metodom u konkretnom slučaju sa francuskom i pored toga što ima
naučnika koji brane i ovo stanovište (Stojanov).
U odnosu na drugu osnovnu primenjenu metodu t. j . francusku, ona
u originalnoj formi sa upotrebom iskrivljene sekirice (hapchot) primenjena
je u NR Bosni i Hercegovini, NR Crnoj Gori i delimice u NR Hrvatskoj.
U NR Makedoniji ona je modifikovana u toliko što upotrebljava
teslo, nema cinčane slivnike i stvarno su belenice nešto šire (do 12 cm).
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Francuska metoda karakteriše se ovim momentima:


1. Ona je upotrebljiva i kod malo tvrđih vrsti drveta (alepski bor,
crni bor) a naročito kod onih vrsti kojih smola ostaje duže vreme tečnija,
t. j . terpentinsko ulje sporije vetri (navedene vrste).
2. Jedan radnik može tretirati maksimalan broj belenica u odnosu
na ostale metode. U povoljnim klimatskim uslovima daje zadovoljavajuće
prinose (za crni bor neka područja u NR Bosni i Hercegovini, za
alepski bor u Dalmaciji).
3. Njene belenice lakše zarašćuju, mada je beljika između belenice
u srčevine u zoni iste više inkrustirana smolom, no što je to slučaj kod
ostalih metoda.
Ako pak uporedimo prinose kod industriskog smolarenja koji su
kod nas postignuti, onda se vidi sledeće (tabela I):


1. Za crni bor najveći su prinosi zabeleženi kod šumske Uprave
Opatija od 1.569 gr. (šiana) po belenici sa Chorin-Finowtalskom varijantom
nemačke metode. Zatim dolazi francuska metoda kod šumske
Uprave Višegrad sa srednjim prinosom od 900 gr. po belenici, a posle
kusa nemačke metode sa prinosom od 720 gr. (Direkcija šuma Rankovićevo).
2. Za beli bor uzimajući dva slučaja (Pale i Vitolište) dobijeni
srednji prinosi ne mogu se smatrati zadovoljavajućim, naročito što se
tiče drugog slučaja (Vitolište).
3. Upadljivi su visoki prinosi za alepski bor od srednje 3.150 gr.
za šumariju Opatija (šišan). Oni su također zadovoljavajući i za ostala
područja Dalmacije (šumsko Gospodrstvo Split 1.630 gr. po belenici).
4. Za muniku pak karakteristični su jako niski prinosi od samo 240
gr. po belenici.
Ako uporedimo ove srednje prinose sa odgovarajućim vrstama u
drugim državama (apstrahirajući za momenat geografsko-klimatske faktore,
dužinu vegetacije, mogućnost savršenije tehnike rada i veštine
radnika kao i druge momente), onda vidimo sledeće:


Za bel i bor . Podaci industriskog smolarenja za Bugarsku, Poljnosi
kreću kao što smo naveli od 2.000 do 2.500 gr. primenom nove
austriske metode (sa Piestinger-Hobel-om). U Italiji, Španiji i Portugaliji,
gde se ova vrsta smolari u industriskim razmerama prinosi se kreću
od 1.000 do 1.600 gr. po belenici u prošeku.


Za be i i bor . Podaci industriskog smolarenja za Bugarsku, Poljsku
i SSSR govore da se prinosi ove vrste po belenici kreću od 500 do
1.00Ö* gr., a kod primene nove austriske metode (sa Wiener-Hobel-om)
i iznad jednog kilograma.


Za alepsk i b o r.- S obzirom na povoljan klimatski areal gde ova
vrsta dolazi, prinosi su veoma povoljni u Grčkoj, Italiji, Španiji, Portugaliji,
Alžiru i kreću se od 1.500 do 3.000 gr.


Da vidimo kako stoji stvar s prinosima kod nas i gde bismo zapravo
mogli očekivati veće prinose i kod primene sadašnjih metoda rada:


Crn i bor . Ako pođemo od pretpostavke da u našim geografskoklimatskim
uslovima srednji prinos iznosi 700 gr. po belenici, onda taj
uslov zadovoljavaju smolarsko područje Direkcije Šuma Rankovićevo iŠumske uprave Višegrad, delimice i neka područja crnoga bora koje


142
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 41     <-- 41 -->        PDF

smolari šumska uprava Opatija, a naročito Slovensko Primorje sa srednjim
prinosom od 1.330 gr.


Ako obračunavamo faktičke prinose sa onim koji bi trebalo očekivati
(700 gr.), onda bi smolareni broj belenica crnog bora u celoj državi
mogao obezbediti količinu od još 140.000 kg. smole.


Bel i bor . Za naše uslove za ovu vrstu bora najbolji rezultati su
postignuti u NR Sloveniji (prinosi se kreću oko jednog kilograma). No
tamo gde je u primeni originalna nemačka metoda (Pale, Vitolište) ili
kusa nemačka metoda, prinosi su niski i približavaju se cifri od oko 500
do 600 gr. u prošeku. Prema tome neki verovatno bolji prinosi kod sadašnjih
metoda možda se ne bi mogli očekivati. Ali svakako taj višak, s
obzirom na broj belenica koji dolazi u obzir, iznosio bi do 10.000 kg.


Jako nepovoljani prinosi postignuti su kod m u ni k e. Mi smo u
toku leta 1952 godine proučavali ovu vrstu gde se ona smolari (Bjelopoljske
planine) po pitanju isticanja smole, kristalizacije i drugo, što
takođe utiče na prinos smole. Materijal je u obradi, ali nama se čini,
da bi se i kod ove vrste, bez obzira na veće nadmorske visine na kojima
dolazi, moglo očekivati i do 500 gr. po belenici ove inače veoma kvalitetne
borove smole.


Sumirajući sve vrste borova može se smatrati, ako posmatramo prinose
za 1952 godinu, da bi isti broj belenica mogao dati još jednu količinu
od oko 150—160 tona, što prestavlja vrednost franko radilište od
oko deset miliona dinara (uzimajući vrednost smole blizu 70 din. po kg.
ma da je stvarna njena vrednost u nekim radilištima veća).


Da vidimo sada pod sadašnjim radnim uslovima i kod sadašnjih
metoda, šta bi trebalo preduzeti pa da se postigne poboljšanje srednjih
prinosa?


1. Potreban je pravovremeni početak i završetak najvažnijeg rada
pri smolarenju, t. j . belenja. Za utvrđivanje tih termina potrebno je za
pojedina već asmolarska područja sa man je-više jednoličnijim klimatskim
uslovima utvrditi početnu i završnu temperaturu
smolarenja, t. j . odrediti onu najnižu temperaturu od koje se već mogu
otpočeti radovi na belenju u toku proleća, odnosno do koje se u toku jeseni
može raditi. Ove početne i završne temperature utiču na konzistenciju
smole odnosno njen viskozitet.
Za područja SSSR-a K u t u z o v smatra da za beli bor te temperature
iznose 12° C. Za moliku i područje Peristera mi smo odredili da su
te temperature 11° C.


Ovo smatramo jednim od osnovnih zadataka koji trebaju da rese
ispitivanja za svaku vrstu bora i određena smolarska područja.


Minimalne i kratke varijacije (kasne i rane temperature) koje će se
uvek javljati, nemaju odlučujući karakter za sam početak odnosno završetak
belenja.


2. Redovno belenje u onim pauzama između jednog i drugog belenja
kako su utvrđeni za pojedinu vrstu, primenjenu metodu smolarenja
i određena smolarska područja.
3. Upotreba boljeg osnovnog smolarskog oruđa za belenje (strug,
sekirica, teslo i si.). Preći na slivnike tamo gde oni do sada nisu upotrebljavani
(na pr. u NR Makedoniji). Sakupljanje smole i dalju njenu
otpremu izvoditi sa što boljim sudovima i sa što manje pretakanja iz


ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 42     <-- 42 -->        PDF

suda u sud. Bilo bi najbolje ako se smola može direktno sakupljati iz
ručnih smolarskih kanti u burad za otpremu destilacijama.


4. Voditi računa da što manje stranih primesa bude u smoli (komadi
kore, drveta, iglica i dr.) i time poboljšati kvalitet smole.
5. Organizirati sve smolarske radove sa osposobljenim radnicima,
sa težištem da isti radnici rade na istim mestima ili užim područjima.
Povremeno upoznavati radnike sa najosnovnijim uslovima koji omogućavaju
stvaranje i isticanje smole u cilju postignuća što većih prinosa.
6. Unapred izrađivati godišnje planove proizvodnje sa detaljnom
analizom sviju radova naročito u pogledu vremena, potrebnog broja radnika
i potrebne opreme.
7. Poboljšati uslove života smolara na terenu a naročito njihov smještaj,
ishranu, kulturnu razonodu i slično.
8. Sakupljanje smole mogu vršiti i manje kvalifikovani radnici.
Sprovođenje ovih mera razume se da će negde ići lakše i brže a
negde teže i sporije. Od toga će svakako zavisiti u znatnoj meri i postizavanje
i većih prinosa, što je osobito važno kod redovne proizvodnje
smole.


Jedno je drugo pitanje koje se nameće, s obzirom na pozitivne rezulate
koji su postignuti zadnjih godina na polju smolarske tehnike, da li su
sadašnje primenjene metode smolarenja kod nas savremene i da li su
one održive.


Mi smatramo da su neke od metoda koje su u primeni kod nas neodržive
i kad-tad, ranije ili docnije, moramo preći na racionalnije, produktivnije
i ekonomičnije metode. Konkretno, u Evropi u tom smislu
učinjen je napredak, naročito u Austriji, uvođenjem novih alata za belenje
i odgovarajućom novom metodikom, zahvaljujući radovima M a-
z e k a (Piestinger-Hobel za rad na crnom boru i Wiener-Hobel za rad
na belom boru).


Međutim, još jedan korak napred ka modernizovanju smolarenja učinjen
je poslednjih godina primenom stimuliranog (ili aktiviranog
smolarenja. Kao što je poznato radi se o primeni uglavnom neorganskih
kiselina, u prvom redu sumporne kiseline, sa novom tehnikom
belenja nazvanom »bark chipping«, koja se veoma naglo širi u
SAD, tako da se danas putem nje smolari preko 18 miliona belenica.
Svakako je potrebno ovim najnovijim naprecima u tehnologiji smolarenja
pokloniti ozbiljnu pažnju, primenjujući iste ili modificine metode i
u našim geografsko-klimatskim uslovima i na domaćim vrstama borova.


ZAKLJUČAK


Polazeći od podataka jednog dela proizvodnih područja borovih
smola u FNRJ za 1952 godinu, može se zaključiti u odnosu na crni bor,
kao vrstu koja je najviše zastupljena kod industriskog smolarenja kod
nas, da neka područja ne zadovoljavaju sa svojim srednjim prinosima.
To isto važi i za ostale borove, t. j . beli bor i muniku. Boljom organizacijom
radova u nekim područjima (NR Makedonija, Divčibare, Plevlje,
žepče, Split) mogli bi se postići veći srednji prinosi od dosadašnjih. Taj
srednji prinos bi mogao iznositi 700 grama po belenici, odnosno globalan
prinos može se računati, povećanjem srednjih prinosa, na još oko
150—160 tona borove smole od dosadašnjeg.
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Na četiri vrste borova koje se smolare u FNRJ (crni bor, beli bor,
alepski bor i munika) primenjuju se sledeće metode: nemačka u tri varijante
(originalna, kusa i Chorin-Finowtalska) i francuska u dve varijante
(originalna i modificirana). Samim tim osnovno oruđe za belenje
je različito i untar samih varijanata.


Potrebno bi bilo organizovati oglede na široj osnovi sa nekom od
modernih metoda smolarenja i primenom sredstava za aktiviranje (bark
chipping).


U cilju povećanja produkcije smole, imajući u vidu da naše osnovne
zalihe borovih šuma nisu tako velike, potrebno je sprovoditi u delo
propise čl. 20 Opšteg zakona o šumama. To znači da se borova stabla
mogu šeći tek nakon izvršenog smolarenja (kratkoročnog ili dugoročnog),
budući da je takvo iskorišćavanje potpunije i razumljivije.


j
APREgU SUR LA PRODUCTION DE GEMME EN YOUGOSLAVIE


La production de gemme en Yougoslavie depuis 1947 est continuellement
en augmentation. L´an 1952 füt obtenu 1.972 tonnes gemme de
pin quelle quantite est obtenu 1.400 tonnes de colophanes et 340 tonnes
d´ essence de terebenthine. Ces quantites ne sont pas süffisantes pour
subvenir aux besoins du pays, et que une partie (30—35%) doit etre
importee de la Grece (depuis 1952).


En Yougoslavie sont utilisees les methodes originales ou modifiees
frangaise ou allemandes, sur les especes de pins suivants: Pinus nigra ,


P. silvestris, P. halepensis et P. Heldreihii.
Dans certains airs du gemmage le rendement moyen par carre ne
peut suffire et est necesaire utilise une meilleure organisation de travail
et de meme des methodes comme quoi le rendement par tige et carre
pourrait s´agrandir et les frais de production s´ameliorer. De cette maniere
la production annuelle pourait s´elever de 150—160 tonnes de
gemmes.


Dans le travail est donne et l´esquisse de productions de gemme de
pins en Yougoslavie.


. SAOPĆENJA


XYLOTERUS LINEATUS NAPADA BUKVU


Prema dr. živojinoviću (šumarska entomologija izdanje Naučna
knjiga — Beograd 1948, str. 221,) Xyloterus lineatus (prugasti drvenar)
napada isključivo četinjare, smrču, jelu i bor, i to prvenstveno sveže
oborena stabla. Generaciju ima dvostruku. Prvi put se roji rano u proleće,
prvih toplih dana marta, a drugi put sredinom leta.


Dr. Vajda piše u »Šumarskom priručniku« (izdanje 1946 god. str.
819) slijedeće: »Xyloterus lineatus (Ljestvičar), napada oboreno jelovo,
smrekovo i borovo drvo. Taj štetočinac koji ima dvostruku generaciju,
roji se rano; napada bolesna stabla svih četinjavih vrsta drveća, prije
svega tek oborena, svježa, neposušena, neokorena stabla, koja se nalaze
na vlažnom mjestu; osobito rado napada jaka jelova stabla, napada i
panj eve, ako se s njih prvovremeno i potpuno ne skine kora.


145