DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 13     <-- 13 -->        PDF

i sa totalnom visinom uz upotrebu hrastovih tablica navodno mogu dobiti
relativno dobri rezultati.


Dobro bi bilo kad bismo imali specijalne dvoulazne tablice za jasen
koje bi bile izrađene na temelju naših podataka. Bivše direkcije šuma u
Vinkovcima, Gradiški iSr. Mitrovici sekcionirale su jasenova
stabla, ali se taj materijal koristio samo za izradu jednoulaznih
tablica. Takove su tablice koje je publicirao Lj . Markov i ć2 (šum.
list 1931 str. 625—640). Materijal po kojem su izrađene te tablice nažalost
nije publiciran; iz članka se jedino može konstatirati da je bilo 78
jasenovih stabala sa područja Lipovljana, 248 stabala iz Jasenovc
a i jedna neiskazana količina stabala iz Trstike .


Ovdje donesena tablica (tabela 2) izrađena je na temelju 162 modela
jasenovih stabala izmjerenih na području fakultetske šumarije L ipovl
j an i u godini 1951/52. Broj modela je dakako premalen, a osim
toga izmjerena su stabla uzeta iz uskog područja (iz 4 odjela). Prema
tome te tablice imaju značaj prvog pokušaja, a kasnije će se poboljšati
novim izmjerama.*


Stabla su sekcionirana na 2 metra. Kubatura modela određena je
grafičkim i računskim putem. Prve dvije sekcije kubisane su grafički
tako, da su visinama promjera kao apscisama nanesene pripadne kružne
plohe kao ordinate. Tako dobivene točke spojene su glatkom krivuljom,
a površina ispod te krivulje ( = kubatura) određena je planimetriranjem.
Ostale sekcije kubisane su računski po Huberovoj formuli. Uzeta
je uobzir drvna masa krupnog drva (deblje od 7 cm). Visina panja određena
je kao Yz prsnog promjera. Visina je totalna visina od površine tla
do vršnog pupa. Izjednačenje podataka provedeno je računskim putem
(metoda najmanjih kvadrata) uz upotrebu Schumacher´-ov e logaritamske
formule.


log M = a + b log d + c log h


Dobiveni rezultati korigirani su još po M e y e r4-ovoj metodi.**


U tabeli 1 iskazana je struktura materijala koji je poslužio kao baza
za izradu tablica. U tabeli 3 donesena je usporedba sa podacima Lj .
Markovića-i sa podacima Schwappac h-ovih dvoulaznih tablica
za hrast. Markovićevi su podaci za cea 7% (tabela 3 — Prosječno)
preniski, a ta razlika je i još nešto veća ako se uzme u obzir, da se Ma r-
k o v i ć e v i podaci odnose na drvnu masu deblju od 4 cm — dok se naša
tablica odnosi na krupno drvo (deblje od 7 cm). Razlog tome može biti
taj, što je 162 modela premalen broj, ali može biti i u tome da su Markovićev
i podaci netočni uslijed premalog broja modela debljih od
30 cm — kako to sam autor napominje. S c h w a p p a c h-ove tablice za
hrast daju otprilike za cea 20% previsok rezultat.


* Dobro bi bilo kad bi modeli za nadopunu tih tablica bili sa svih terena na
kojima pridolazi poljski jasen ili barem sa svih terena u dolini Save. Šumarije
i Šum. gospodarstva, koja žele da te tablice budu izrađene i na temelju modela sa
njihovih terena, mogla bi izvršiti izmjere ili iskoristiti već gotove izmjere i dostaviti
ih Zavodu za dendrometriju . poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Korisno bi bilo da se zainteresirani po toj stvari prethodno dogovore sa Zavodom,
kako bi izmjere bile jednoobrazne.
** Terenske poslove obavilo je osoblje Lipovljani. Laborantske poslove
(crtanje, planimetriranje; rad sa računskom mašinom) obavili su studenti
šumarstva Radaković Des a, Pečovnik Vlado i Domaćin Ante.


115