DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

i4^a, pijeska, odstranjivanje kamena i pijeska iz vodotoka kao i svi radovi
kojimaise mijema dosadašnji izgled terena;


b) svojevoljno´mijenjanje dosadašnjeg stanja i iskorištavanja vodotoka
kao i korištenje vode iz jezera i pritoka bilo u koje svrhe, kao na pr. mlinovi,
centrale, pilane, natapanje zemlje, kaptiranje i korištenje vrela i si.;


c) zabacivanje vode jezera i pritoka tekućim i čvrstim otpacima bilo
kojeg porijekla;
d) močenje lana i konoplja, te upotreba vode u bilo kakove industrijske
svrhe;
e) upotrebljavanje površine jezera za splavljanje drveta, izvlačenje
drveta na obalu kao i vađenje izvaljenih stabala iz jezera;
f) svojevoljno postavljanje čamaca i splavi (kerep) na jezera, te podjedno
upotreba i iznajmljivanje istih u trgovačke svrhe.
Područje Nacionalnog parka naseljeno je i na slijedeća sela i zaseoke:


Čuj´ća krčevine, Sorća krčevine. Prijeboi, Korenička Kapela. Rudanovac,
Vrelo, Korenička Reka, Homol´ac, Uvalica, Končarev kraj, Vukmirović,
Plitvički Ljeskovac, Mirć Štropine, Jezerce, Velika Poljana. Zaklopača,
Rastnvača, Korana, Poljanak. Plitvice, Sert:ć Poljana Rodićeve
kuće. Kusel´, Čorkova Uvala i Gorm´i Babin potok. Na tom pođručiu ima
oko 500 seljačkih domaćinstava sa oko 2.500 stanovnika, koje je Uprava
parka dužna da podmiruie sa građevmm i ogrevnim drvetom. Godišnja
potreba istih iznosi oko 6.0O0 m3. Radi toga moralo se park podijeliti na
uže i š:re zaštitno područje kako je to na priležećoj karti i označeno. Kod
određivan´a granice užeg zaštHnog područja držalo se osnovnog principa,
da bi se izbjegli sukobi u pogledu paše i da se omogući stoci prolaz u
otvorene predjele šireg zaštitnog pođruč´3. Izuzetak čini dio sela Plitvički
Ljeskovac od rrlane prema s´everu, koji mora ostati u užem zaštitnom
područiu i Velika Poljana. Ostalom površ:nom užeg zaštitnog područja
zaštićeni su slivovi Crne Ri´eke. d;o R´ečice i potoka koji ide iz Sužan´ske
Drarfe u Limanski zaljev te Čiginovac i u Matijaševu Dragu na jezeru
Kozjak.


Prema prednjoj nomenklaturi uže zaštitno područjie bio bi rezer vat
prirode.


Na užem zaštitnom području (rezervatu prirode) isključena
je svaka sječa i iskorišćavanje šume. Na tom području može se izvršiti
jedino sječa u svrhu zasHte od štetnih insekata i even+ualno odstranjivanje
bolesnih stabala, štetnih po okolinu kao i staba^ koja su srušena
usb´Jed elementarnih nepogoda, te smetaju prometu. Na barijerama nije
dozvoljena nikakova sječa.


U širem zaštitnom području Gospodarenje sa šumama vršit će se po
propis´ma uređajnog elaborata. Dok se ure^ajni elaborat ne izrad´, ne
dozvoljava se nikakova s;eča, osim vađenja po;edinih napadnutih, osušenih
ili jako ozliieđenih stabala (t. zv. slučajni užici).


Gospodarenje sa šumom ima se propisati tako, da se postigne što veća
estetska vrijednost, a ujedno da bude naučnog interesa. Sve degradirane
dijelove šuma, koji su pretvoreni u nisku šumu i šikaru, treba postepeno
meliorirati i pretvarati u visoku prebornu šumu.


Da se postignu ti posebni ciljevi, postupak će se razlikovati od postupka
sa prebornim šumama kojima je osnovni cilj dobivanje drveta. Ima
se stalno održavati znatno veća drvna masa (zaliha) nego u ostalim ŠU´


440