DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

biljke, odnosno sedrotvorne zadruge. To su uglavnom mahovine Crato


neuron, Brvum i slične Zaštitu jezera treba udesiti u smislu održanja pri


rodne biodinamike jezera.


U prvom redu treba osigurati pravilan dotok voda, koje zadržavaju
veću ili manju količinu kalcijskog i magnezijskog karbonata, koje one
talože posredstvom napred navedenih mahovina i stvaraju barijere i slapove
raznih oblika. Radi toga je kod određivanja granice nacionalnog parka
vodeno računa o g&ologijskim razlozima za osiguranje priliva vode.


Po stručnom mišljenju prof. Anton a Takšić a geologa, koje je
dao prilikom određivanja granice nacionalnog parka, petrografska struktura
područja Plitvičkih Jezera u stvari ja vrlo jednostavna. Prema postojećoj
karti prof. Kocha 1 : 75.000 cijelo se područje sastoji od taložina
gornje krede i to od rudistnih vapnenaca dolomita i pločastih vapnenaca.
Područje zahvaćeno granicama Nacionalnog parka sastoji se u pretežnom
dijelu od dolomita; u nešto manjoj mjeri od pločastih vapnenaca, a tek u
maloj mjeri od vapnenaca gornje krede. Vapnenac susrećemo samo u području
M. Javornika (989 m) istočno od Kika (1084 m), zatim na
S-e liskom Vrhu (1280 m) i Ci gelu (1257 m), i to samo u višim
planinskim partijama, i konačno u obliku široke zone od Medveđak a
preko B i 1 j e v i n e i preko Sertića Poljane do sela Kusel ja
i dalje. Granica između dolomita i vapnenaca od Sertić Poljane do Kuselja
teče baš po samoj cesti S 1 u n j—O gul i n. Uzimajući u obzir položaj
dolomita prema vapnencu, odnosno uvažujući da dolomit kao mlađi
član gornje kredne serije Ježi iznad vapnenaca i da ih pokriva, a osim
toga i jaku raspucanost dolomita, koja omogućava oticanje vode podzemnim
putem kao i nagibe slojeva koji uvjetuju smjer oticanja vode za
Plitvička Jezera kao centru, valjalo je granicu Nacionalnog parka uzeti
onako kakvo je sada. Ovo naročito važi za SE dio područja iznad sela
Vrela, gdje se na cesti koja vodi iz Titove Korenice ka
Vrhovinam a jasno vidi kako vapnenci padaju pnema NO, dakle
prema Javo r ni k u i Plitvičkim Jezerima, a isto je tako
jasno vidljivo u S u ž a n j s k o j Dragi, kako dolomiti padaju ka
Plitvičkim Jezerima.


U nacionalnom parku propisane su posebne mjere, kojima je svrha
zaštita niže navedenih kategorija objekata i to:


a) sedrene barijere, sedru, sedrotvorce (mahovine i alge) i treset,


b) spilje i spiljski organski svijet,


c) erozijski i denudacijski oblici korito Plitvičkih Jezera,


d) izvori i vodotoci,


V e) vodeni bazeni (jezera) i slapovi,


f) karakteristični dijelovi terena, kao što su vrtače, stijene, glavice
i grebeni,
g) šume nacionalnog parka,
h) livade i proplanke kao i njihovu neposrednu blizinu,
i) faunu, floru i vegetaciju,
j) spomenici iz NOB-e,
k) spomenici kulture.
Da bi se prednje zaštitilo zabranjeno je:
a) svako diranje u zemljište kao na pr. lomljenje i uništavanje sedre


i sedrotvoraca, kopanje zemlje, potkapanje obala, lomljenje i vađenje ka


439