DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 64     <-- 64 -->        PDFSAND´ROVČAN ing. MIJO


Dana 14. kolovoza 1952. g. umro je nakon
kratke ali teške i podmukle bolesti (raka) ing.
Sandrovčan M´jo. službenik Šumskog gospodarstva
»Garjevica« u Bjelovaru.


Roden je 1910. g. u mjestu Budančevici kotar
Đurđevac, usred ravne i napredne Podravine, kao
sin siromašnih seljačkih roditelja sa brojnom djecom.
Već kao dijete pokazuje puno volje za učenjem.
Nakon završetka klasične gimnazije u Zagrebu
1931. g. upisuje se na naš šumarski fakultet.


Kao student bio je nesebičan dobar drug, a
politički se orijentirao uz napredne ideje.


Za vrijeme školskih praznika — kao student
bio je došao na prvu stručnu praksu kod ŠIPAD-a
u Bosni U manipulaciji Mlinište otvoreno je negodovao
protiv kolonijalnog načina iskoirišćavanja
šuma i zato je morao napustiti to namještenje.
Po završenom studiju radio je 2 godine kao nadničar
kod Direkcije šuma u Vinkovcima i Mostaru
na uredajnim radovima.


Godine 1939. postavljen je za čn. pripravnika
kod D´rekcije šuma u Mostaru, odakle je
1940. g. premješten na šumariju u Pitomaču. Tamo
je uspješno radio na podizanju prirasta praviln:m


njegovanjem mladih i srednjodobnih sastojina. Organizovao je iskorišćavanje šuma u
vlastitoj režiji šumarije. Iznašao je nov i praktian način za izračunavanje kubnog sadržaja
rudnog drveta, koji se sada posvuda primjenjuje.


Za vrijeme rata stoji uz svoj narod i aktivno sudjeluje u N .0. B-i. Iza oslobođenja
stavio je sve svoje snage, znanje, stručnost i autoritet na obnovu porušene zemlje i
stvaranje bolje budućnosti naših naroda. Službovao je kod N. 0. K. Đurđevac, zatim
kao upravitelj šumarije Đurđevac, Sv. Ivan Zabno i Sokolovac. Zaslužuju priznanje njegovi
uspjeli radovi na pošumljavanju i melioraciji šikara kod šumarije Sv. Ivan Žabno.


Savjesnim vršenjem dužnosti i pravilnim stavom prema narodu, bio je naš Miško
cijenjen i poštovan u svojoj okolini, što mu je omogućavalo da uspije pokrenuti narod
na dobrovoljne akcije na podizanju šuma,


Od 1950. g. dužio je u Šumskom gospodarstvu »Garjevica« u Bjelovaru i radio
na uredajnim radovima oko sastava gospodarskih osnova za Kalnik, Repaš i B´logoru.
Rukovodio je i radovima za sastav dugoročne osnove sječa, njege i obnove sastojina.


U životu bio je skroman i taktičan, a u radu marljiv, savjestan — produktivan i
ustrajan. Stekao je solidno stručno znanje, koje je, kao dobar pedagog prenosio na
mlade i manje iskusne drugove.


Bio je primjer kako se predano služi narodu, domovini i svojoj struci.


Smrću druga Miška izgubili smo dobrog stručnjaka, marljivog i savjesnog radnika,
iskrenog i dragog prijatelja, koji bi svojim radom mogao još mnogo koristiti našoj
zajednici.


Neka je trajmi spomen drugu Sandrovčan Miji.
Bjelovar, 10. prosinca 1952.
Ing. Milan Drndelić


496
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 65     <-- 65 -->        PDF

NAŠI KONGRESI


Mjesec novembar 1952. god. bit će u historiji razvitka naših naroda ispisan crve


nim slovima. U tome mjesecu održan jla VI. Kongres komunističke partije Jugoslavije


u Zagrebu.


JNa ovome kongresu, koji je sigurno jedan od značajnijih kongresa naše partije,


održao je drug Tito svoj referat »Borba komunista Jugoslarvije za sociijadii&tičku de


mokraciju«.


Drug Tito je u ovome referatu govorio o problemima vanjske politike Jugoslavije,
istakavši, da je naš osnovni princip u vanjskoj politici suradnja na ravnopravnoj
osnovi sa svim zemljama, koje se bore za mir, posvetivši posebnu
pažnju Organizaciji ujedinjenih mairoda, ističući njen značaj i ulogu Jugoslavije u
njenom radu.


Osvrćući se na sukob između Jugoslavije i SSSR-a, drug Tito je naglasio, da je
u periodu od izlaska Rezolucije Informbiroa do dairaas, socijalistička Jugoslavija
odnijela potpunu idejnu pobjedu, uspjevši da u ovom razdoblju
pred napredmrm svijetom razgoliti i pokaže pravo lice sovjetskih ´revizionista. Drug Tito
je pritom ukazao na činjenicu, da su propali svi pokušaji sovjetskih zavojevača, da
razbiju jedinstvo naše Partije i Naroda.


— Drug Tito je naglasio, da smo uspjeli u ovome periodu, da uspostavimo i
ojačamo prijateljske veze sa mnogim naprednim pokretima u svijetu.
— U vezi ekonomskog razvitka naše zemlje drug Tito je podvukao, da je usprkois
ekonomskoj
blokadi SSSD a i njenih satelita, nadalje elementarnom nvepogodama i povećanju
materijalnih rashoda za narodnu odhrainu, naša zemlja uspjela da izvrši osnovne
zadatke Petododišnjeg plana.
— Na kraiiu drug Tito je rezimirao osnovne zadatke koji stoje pred našom Partijom
i među ostalim rekao: .Da bi se ostvarenje socijalizma kod na® normalno razvijalo
bez raznih potresa i prevelikih tleškoća, moraju komunisti biti na visini. A da
bi oni bili na visiri moramo učiniti još više za njihovo uzdizanje, t. j . za političko i
teoretsko vaspitanje. To je naročito potrebno još više ubuduće, zbog toga. što, prvo,
naš socijalistički razvoj postaje sve .s-loiženiji i zaito zahtijeva sve više umješnosti članova
Partije u radu; drugi zbog toga što je našoj Partiji pala u časit krupna historSijdya
uloga da vodi borbu protiv inlormbirovskog sovjetskog revizionizma marksističke teorije
i prakse«
— VI. Kongres komunističke Partije Jugislavije na prijedlog druga Tita izmijenio
j´e naziv Komunističke partije Jugoslavije, koji više ne odgovara sadašnjoj etapi i perspektivi
daljnjeg razvoja u naziv »Savez komunista Jugoslavije«.
— Kongres se je završio donijevši važne zaključke, sa kojima treba da smo svi
upoznati i da sie njih pridiržavaimo u svome radu i životu.
*


Novembar 1952. godine b´t će u historijatu i naše struke naročito naglašen. Od


9.—12. novembra 1952. g. održan je u Sarajevu Kongres šumarskih društava FNDJ.


. Na inicijativu Šumarskog društva NR Srbije sazvana je dama 27. jula 1952. god.


u Beogradu prva sjednica predstavnika šumarskih društava, na kojoj je odlučeno da


se održi Kongres šumarskih društava, s time, da se na tome kongresu osnuje Savez


šumarskih društava FNRJ. Ujedno je na tome sastanku zakljuSeno da se Kongres šu


marskih društava održi u Sarajevu. U tu svrhu oformljen je Inicijativni odbor odnosno


Odbor za organizaciju Kingresa u kojem su zastupljena sva društva kako slijedi:


Predsjednik: ing. Zivko Bujić, sekretar: inig. Hajrudin Bujukalić, članovi odbora.


ing. Miodrag Ljnić, ing. Miroslav Ćirić, ing. Dušan Popović — NR Srbija; ing. Vlado


Supek i ing. Zvonko Poitočić — NR Hrvatska; ing. Miran Brinar i ing. Miloš Slovnik


— LR Slovenija; ing. Petroniije Zarić i ing, Miustafa Đulepa — NR Bosna i Hercegovina;
ing. Pavle Popovski — NR Makedonija; ing. Dušan Vučković — NR Crna Gora.
Ovaj odbor priveo je organizaciju Kongresa. Težište rada u ostvarenju organi^
zacije Kongresa palo je svakako na Šumarsko društvo NR Bosne i Hercegovine, te se
tome našem bratskom društvu mora priznati veliko zalaganje i požrtvovan rad.


Kongres je održan sa slijedećim rasporedom:
1) Otvorenje Kongresa,


497
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 66     <-- 66 -->        PDF

2) Referat o saveznoj organizaciji šumarskih stručnjaka. Övim referatom zadužemo
je Šumarsko društvo Srbije.
3) Osnivanje Saveza šumarskih društava,
4) Referat: Problemi organizacije šumarstva kad mas. Ovim referatom bio jte
zaduženo naše društvi,
5) Referat: Položaj šumarstva u sklopu narodne privrede i perspektive za daljnja
razvoj. Ovim je referatom bilo zaduženo Šumarsko društvo Bosne i Hercegovine,


6) Zaključciij,


7) Ekskurzija´.


Naš Kongres posjetr´li je oko 400 delegata iiz cilele naše zemlje. Kongres je bio
na visini i po organizaciji i po samome toku, a naročito po obimu i kvaliteti diskusija
u kojima se je pokazala potpuna demokratičnost i sloboda u rješavanju stručnih, dru


štvenih i staleških pitanja, i dokazala briga i ljubav šumara prema našim šumama.


Kongresu je prisustvovao ispred Vlade NR B. i H. generalni siekretar Vlade drug
Masitdlović, te ministar predsjednik Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo NR Bosne i
Hercegovine drug ing. Đuričić, a ispred Privrednog savjeta NR Hrvatske drug ing. Ivo
Zmajić.


Delegati su koristili boravak u Sarajevu da posjete Narodno kazalište, muzej,
fakultet, institut te izgradnju tvornice ukočenog drveta u Blažuju i ostale znamenitosti1
i historijske vrijednosti Sarajeva .


Posebno treba istaći ekskurziju, koja je organizirana u Jablanicu, gdje se dovršava
gigant našeg Petogodišnjeg plana i jedan od najvažnijih objekata u našoj industrijalizaciji.
´


Predsjednik Vlade NR Bosne i Hercegovine narodni heroj drug Dnr o Puca r
primio je delegaciju Kongresa. Od strane našega društva u delegaciji su sudjelovala
naš predsjednik ing. Stjepan Šunić, odbornik ing. Slavko Cvitovac a tajnik img. Vlado
Supek. Ispred delegacije domaćima je pozdravio inig. Cvitovac izrazivši mu zahvalnost
na gostoprimstvu i zamolio ga da bude tumač na najvišem mjestu u vezi zakljiučaka
našega Kongresa. Drug Đuro Pucar zadržao se sa delegacijom Kongresa u jednosatnom
drugarskom razgovoru u kojem je pokazao veliko razumjevanje za sve probleme u vezi
naše struke i privrede.


Zaključkom Kongresa osnovan je Sav>ez Šumarskih Društava FNRJ sa
sjedište u Beogradu . Izabran je plemum Saveza u koji su ušli slijedeći drugovi
iz našega društva: Stjepan Šurić„ Vlado Supek i Slavko Cvitovac. Na prvom sastanku
plenuma održanom u Sarajevu nakon Kongresa, formiran, je Upravni odbor Saveza
u slijedećem sastavu: piredsjednr´ik: ing. Fazlija AHkalfić, podroredsjednik 1: ing. Rajica
Đekić, podpredsjednik II: ing. Stjepan Šurić, tajnik I: ing. Dušan Popović, tajnik II:
ing. Zdenko Turk, blagajnik: ing. Đorde Jović, ođbocnniik I: inig. Ivkov Radovan, odbornik
II: ing. Vučković Đorde ,odbornik III. ing. Gnujoisfcii Boris.


Budući Kongres koji bi se imao održati za dvije godine (koliko traje mandat ovoga
plenuma) organizirat će ili Šumarsko društvo NR Makedonije na Ohridu ili Šumarsko
društvo NR Srbije u Vrnjoima.


Odobren je budžet Saveza u visini od Din 600,000 godišnje, a votirat će ga društva
NR Srbije Din 100.000, NR Hrvatske Din 150.000, ND Bosne i Hercegovine Din 150000,
NR Slovenije Din 100.000, NR Makedonije Din 50.000 i NR Crne; Gore Din 5KXOO0O.


Sav kongresni materijal odlukom Kongresa štaimpoit će se kao posebna edicija
u nakladi Saveza a u tehničkoj redalkciji »Narodnog šumara«.
Kongres je ustrojio 10 odbora i to:


1. Komisija za društvena pitanja; 2. Komisija za organizaciju šumarstva; 3. Komisija
u vezi uloge šumarstva kod nas; 4. Komisija, za stručnu štampu; 5, Komisija za
školsavo i kadrove, te položaj stručnih kadrova; 6. Komisija za naučno-istraživački
rad (odnos i uloga naučno-istraživačkih ustanova u sklopu šumarske službe); 7, Komisija
za konstatacije i preporuke po osnovnim pitanjima koji vezuju šumarstvo i poljoprivredu;
8. Komisija za zaštitu šuma; 9. Komisija za prijedlog statuta Saveza; 10, Komisija
za sastav zaključaka.
U navedenim komisijama surađivali su od našega društva slijedeći drugovi: Žunko,
Potočić, Šurić, Androić, Dadovčić, Čolović, Gianii, Hcrvat August, Draigišić, Štetić,
Supek i Goger.


Komisije su predložile svoje zaključke Kongresu koji ih je prihvatio sa izmjenama
d dopunama s time da odbor Saveza provede konačnu redakcijo! prije štampanja.


498
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ZAKLJUČCI


KONGRESA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ, KOJI JE ODRŽAN U SARAJEVU


9—12 novembra 1952 godine.


I----/-/.- L,;,:,


Kongres konstatuje da je naš šumarski fond u velikoj mjeri smanjen´tako. da
u FNRJ iznosii svega 64% od normalnog. Uslijed toga treba, s jedne strane, smanjiti
obim sječa, a s druge strane , što više povisiti proizvodnost šuma. U narednom desetogodištu
treba´ vršit: postepeno smanjivanje obima sječa, tako da se najdalje za deset
godna lima uskladiti sa prinosnim mogućnostima naših šuma.


U cilju povećanja proizvodnosti i što boljeg iskorišćenja posječene drvne mase
treba:


— da doznaku stabala, koja pretstavlja odlučujući faktor u uzgoju šuma. provodi
najstručnije šumarsko osoblje; da se posječena drvna masa koristi što racionalnije, kako
za potrebe drvne industrije tako isto i za vlast´to snabdjevaoje seoskog stanovništva;
da se postepeno, nakon iskorišćemja većih površina sa još nagomilanim masama, pri´
stupi sječama sa mianj:m intenzitetom na većim površinama prepuštajući ovu eksploataciju
šumskim upravama; ukoliko se radi o republikama gdje na većim površinama
nema nagomilanih sječivih masa i koija su područja već otvorena za ek^ploatacijiu,
šumske uprave treba u što kraćem roku da preuzmu eksploataciju takvih šuma;
— da se vrše intenzivne prorede u svim mlađ´m i srednjodobnim sa stojin am a;
da se u prebornim šumama zavedu kraće ophodniics. Osnovni uslov da se mogu vršiti
intenzivne prorede i prebiranja sa kraćim ophodnjicama je postavljanje guste mreže
šumskih puteva i postepeno uklanjanje šumskih željeznica, jer se samo tim putem može
postići uspjeh u povećanju proizvodnosti šume;
— da se pristupi uvođenju brzorastućiih vrsta drveća;
— da se pristupi unošenju jele u čiste bukove sastojime;
— da se psema potrebi osniva´U posebne gospodarske jedinice sa kraćom ophodnjom
za proizvodnju jamskog i celuloznog drveta; na rastresitim tlima, u blizini rudnika,
podizati bagremare.
Ü vezi smanjenja obima sječa pojaviče se nesklad u vezi sa podmirivanjem potreba
na dtrvetu. U tom cilju fe potrebno:


— provesti sve mjere za smanjenje potrošnje ogrjevnoig drveta zamjenom sa
ugljeni, električnom energijom { si., zatim štednjom drveta uvođenjem ekonomičnijih
ložišta, te snabdievanjem potrošača prosušenom Oićrjevnim drvetom; ,
— radi pokrića visoko« defVita u četiniostom drvetu nadoknađivati! drvo za
građevinarstvo sa drugim građevinskim materijalom fcigla, crijep, cement, željezo i si.);
— u ambalaži proširiti što više upotrebu kartona;
— proširiti što više proizvodnju špeirploča i raznih vrsta umjetnih ploča.
Forsirati melioracije degradiranih šuma:


— nastaviti sa pošumljavanjem prioritetnih objekata sa više stručnosti i sa
stručnom radnom snagom.
U predlogu plana za 1952 godinu određena je suviše niska amortizacija za šumarstvo,
koja nije dovoljna za obnovu naše šumske komunikacije, radi čega treba narstojali
da se ona povisi. ,


.. *. * S


, U primjeni nekih sredstava u eksploataciji šuma ubuduće postupati opreznije
nego što je to dosad bio slučaj — orijentišući se prvenstveno na domaću proizvodnju,
uz prethodno ispitivanje upotrebljivosti tih sredstava u konkretnim prilikama i uslovima;


— iskorišćavanjiu sporednih šumskih prozvoda posvetiti veću pažnju;
— do donošenja naročitih propisa preporučujuće se svim republikama da u svom
djelokrugu regulišu pitanje sječe i prodaje drveta od strane malih proizvođača (zadruga
i ostalih proizvođača), u cilju izjednačenja proizvodnih troškova za sve proizvođače:
in
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— preporučuje Se da narodne republike donesu propise o određivanju cij-ane
drveta oa painju ma bazi prodajnih (tržnih) cijena izrađenih šumskih soriimeniata.
*


Odrediti pilane koje se mogu stalno snabdjevati sirovinom, mehanizirati ih, a
ostale svesti »a najmanji broj; preostale mehanizovane pilane snabdjeti prvenstveno
sa tračnim pilama;


— vještačkom sušenju dirveta posvetiti daleko veću pažnju nego što je to bio
slučaj u proteklom periodu. Dužnost je u prvom redu inženjera i tehničara da u najkraćem
roku ovladaju tehnikom rada za razne načine sušenja;
— u cilju konzerviranja drveta izraditi nove kapacitete za iirmpregmaciju;


— podići proizvodnju šperploča, hemdceluloze i vještačkih ploča iz drvnih vlakanaca.
´ II.
U cilju što efikasnije zaštite šuma i primijene postojećih zakonskih propisa o
čuvanju šuma treba poduzimati slijedeće:


— obezbijediti punu zakonitost u primjeni postojećih zakonskih propisa kod svih
državnih organa, a naročito kod orgiana koji su dužni da ih primjenjuju i da štite zakonitost,
t. j . kod narodnih odbora srezova, opština i sreskih sudova; za svako kršenje
principa zakonitosti preduzimati bitne i stroige mjere prema prekršitelJFnia: putem
dnevne i stručne štampe iznositi kararaktetristične slučajeve kršenja zakonitosti;


—´ ubrzati donošenje odluka po šumskim prijavama kod sresikUh sudova i siudlija
za prekršaje narodnih odbora i srezova kao i njihovo »izvršenje; kod donošenja odluka


o kazni i naknadi štete primjenjivati punu strogost zakona; pozivati na odgovornost
sve odgovorne službenike čijom krivicom dolazi do zastarjelost prava gonjenja i izvršenja
kazne po šumskim krivicama; prilikom rasprava po šumskim krivicama samo izuzetno
pozivati lugare, a ne kao dosad, po pojedinim slučajevjma i svakodnevno, nego
za grupe prijava i što rjeđe: lugarima za dolazak na raspravu obezbijediti i isplaćivat
putne troškove; o donijetim odlukama sreski sudovi odnosno sudije za prekršaje obavezno
treba da obavještavaju nadležnog šumarskog organa odnosno šumsko gazdinstvo.
— što prije donijeti savezne propise o zaštiti tla od erozije;
— preduzeti odmah hitne i efikasne mjere za suzbijanje uzurpacija državnih šumsklih
zemljišta; pored hitnog odstranjivanja zauzimača sa posjeda obezbjediti i izricanje
najstrožjih kazni za samovlasno prisvajanje državnog zemljišta; poništiti sve uzurpacije
izvršene poslije 6 aprila 1941 godine do danais, i što prije riješiti pitanje uzur
pacije prema čl. 36 Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, ukoliko se zauzeto zemljište,
bez štete po šumsku privredu, ne koristi za intenzianije kulture od šumskih;
— organlizovati službu zaštite bilja, tamo gdje ona nije organfeovanai, uz puno
učešće šumarskih sručnjaka;


— obezbijediti punu primjenu propisa o zaštitnim mjerama kod željeznica u
svrhu zaštite šuma od požara; regulisati pitanje plaćanja troškova za čišćenje pojasa
sigurnosti pored pruga šumako-industrijskih željeznica i željeznica javnog saobraćaja,
s tim da željeznice snos´e ove troškove na zemljištima kojim one upravljaju (ekspropriacionom
pojasu;


— radi suzbijanja krađe drveta i ostalih šumskih proizvoda, kao kradu smatrati
svako nedozvoljeno prisvajanje šumskih proizvoda, bez obzira na visinu štete [vrijednosti);
— što prije donijeti savezne propise o kontroli prometa drvetom i drugim šumskim
proizvodima; ukoliko do donošenja, tih propisa odmah ne dođe, republike koje
lih nisu donijele treba same da. ih donesu;
— u cilju efikasnije zaštite šuma, što prije donijeti propise o dužnostima j pravima
organa šumarske tehničke pomoćne službe. Tim propisima obezbijediti lugarima
status organa javne straže, naoružanja i upotrebu oružja, pravo- lagitimisanja | zaplijene
oružja, oruđa i prisvojenog materijala; veličinu lugarskog rejona svesti na površinu
koju čuvar efikasno može da čuva i da na njoj vrši druge poslove.
500


*
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 69     <-- 69 -->        PDF

III.
U većem dijelu naše zemlje šumarstvo je uislovljeno ekonomikom poljoprivrede


s njome usko povezano. To je naročito slučaj u područjima jače degradacije šumskog


tla gdje se šumarstvo susreće i sukobljava sa ekstenzivnim stočarstvom Ikojemu one


mogućuje svaki razvoji A unapređenja. Dadi toga je potrebno otklanjati postojeće suprot


nosti između ove dvije grane naše privrede, te kao najvažnije pređuzimati slijedeće:


Sto tješnjom sairadnjom poljoprivrede i šumarstva odrediti i izlučiti pašnjačke


površine, te izraditi planove za njihove melioracije, zavodeći istovremeno pašarenje


po određenom planu;


— da bi se zakonski propisi o zabrani paše u šumama i na šumskim zemljištima


mogli u cijelosti i u što kraćem roku provesti, nužno je da poljoprivreda nastoji što


brže intenzivirati proizvodnju stočne hrane;


— u saradnji sa poljoprivredom pristupiti izlučivanju i podizanju lisničkih šuma,
gdje to prilke dozvoljavaju i (gd)e za to postoji neophodna potreba, dok se ne osigura
intenzivna proizvodnja bolje stočne hrane;
— narodne vlasti treba da provedu propise o zabrani držanja koza na području
cijele zemlje, jer o tom ovisi obnova ogromnih površina devastiranih šuma. Ukazuje
se na radikalno rješenje i postignuti uspjeh u ovom pitanju u NR Makedoniji;
—. radi komzervaeije tla i podizanja proizvodnosti pašnjaka u planinskim područjima,
te regulisanja paše u planinskim šumama, potrebno je zavesti pravilno gospodarenje
sa planinskim pašnjacima i početi sa njihovim uređivanjem uz saradnju svih
zainteresovanih privrednih grana, a naročito poljoprivrede i šumarstva;


— odrediti vrstu kulture i načiin obrade na svim zemljištima izloženim degradiranju,
a koja se sada koriste u poljoprivredne svrhe, da bi se time zemljište sačuvalo
i trajno osigurala njegovi proizvodnost. Ovo se može uspješno obaviti samo
najtješnjbm suradnjom poljprivrede i šumarstva;


— veoma je štetna pojava, kako za šumarstvo tako općenito za našu narodnu
privredu, da se veći šumski kompleksi pripajaju nekim poljoprivrednim dobrima u svrhu
pokrivanja manjkova poljoprivrednog gospodarstva.
IV.
Na kongresu "je došlo do jednodušnog mišljenja da organizaioiju šumarstva treba
uskladiti sa općim principima društvenog i političkog razvitka naše zemlje i promjenama
izvršenim u organizaciji državne vlasti i sistemu upravljianja privredom, uzimaiući
pri tome u obzr specifičnost šumske privrede.


Kongres samtra da pravo upravljanja i gazdovanjia državnim šumama treba povjeriti
šumskim gazdinstvima (gospodarstvima), koja će poslovati kao privredne ustanove
sa samostalnim fr´namsiranjem. Šumska igazdilmstva obuhvaiaju šume koje čine
ekonomslko-geografsku cjelinu i bez obzira na granice srezova. Šumskim gazdinstvima
po praviJu upravlja kolektivni organ. Kongres smatra korisnim da šumska gazdinstva,
slobodnim udruživanjem, stvaraju svoje zajedničke organe u cilju racionalnijeig poslovanja
i unapređenja šumarstva.


Opati nadzor nad radom šumskih gazdinstava u granicama sreza vrši nadležni
sreski narodni odbor, a opšti i stručni nadzor na području cijele republike nadležni
republički državni organ. V


Upravljanje državnim šumama koje ne obuhvataiju šumska gazdinstva kao i stručna
uprava i nadzor nad nedržavnim šumama spada u nadležnost narodnih odbora sreza.


Obzirom na specifičnost šumarstva u pojedinim republikama, pitanje detalja organizacije
u šumarstvu trebalo bi prepustiti natnodkiim republikama. Isto tako rješenje
pitanja objedinjavanja eksploatacije šuma sa uzgojem treba prepustiti narodnim republikama.
«


U cilju pravilnog korištenja šumarskih stručnih kadrova, Kongres smatra da republički
organ treba da vrši postavljanja i razmještaj šumarskih inžinjeira i tehničara
kod šumskih gazdinstava i narodnih odbora. Ostalo osoblje kod šumskih gazdinstava
postavlja samo gazdinstvo´, a kod narodnih odbora narodni odbor.


Poslovi uređivanja šuma i uređivanja bujica, obzirom na specifičnu problematiku
i samu prirodu ovih poslova, treba da budu u nadležnosti republičkog organa i da se
u pravilu organizuju jedinstveno za cijelu republiku.


m
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 70     <-- 70 -->        PDF

V.
Sadanje stanje naših šuma, postojanje velikih degradiranih površina i nizak stepen


razvitka drvne industrije, postavlja pred istraživački rad maše struke velike i hitne


zadatke.


Kazvoj naše prakse neminovno će hiti ukočen i otići pogrešnim pravcem, ako


naša istraživačka djelatnost ne bude išla korak ispred praktične stvarnosti.


Naša istraživačka služba ima vrlo malu i nikakvu tradiciju, a primjena stranih


iskustava često ne odgovara našoj stvarnosti.


U vezi prednjih konstatacija Kongres smatra:


— da je vrlo potrebna snažna istraživačka djelatnost za neposredan! problematiku
t praktične zadatke razvoja naše šumarske službe. U ovu svrhu potrebno je da se
postojeći inst tuti u privredi održe i ojačaju u sklopu naše privredne organizacije kao
samostalne istraživačke ustanove;
— da će se obezbjeđenje društvenog upravljanja i kontrole rada u institutima
najbolje postići putem posebnog organa »Institutskog savjeta«, kojeg sačinjavaju pretstavnici
fakulteta, istituta, privrede, a po potrebi i stručnih organizacija;
— obzirom da je težište naučno-istraž´ivačkog rada na eksperimesitafciim stanicama
i- eksperimentalnim poljima nužno je da se i za pcmenute osigura visoko kvalififkovani
kvalitetan kadar i potrebno tehničko osoblje;


— radi pravilnog korišćenja visokokvolifikcvanih kadrova, u institutima treba
obezbjedifci i dovoljan broj pomoćnog stručnog kadra;,
— što tješnjom saradnjom sa operativom nastojati da sie rezultati istraživačkog
rada što šire primjenjuju u praksi;
— aktivnost instituta razvijati u saradnji sa drugim institutima u zemlji putem
savjetovanja; u cilju koordinacije rješavanja kompleksnih pitanja ostvariti saradaju
sa poljoprivredn´m i drugim sličnim institutima; u istu svrhu uspostaviti i održavati
vezu i sa sličnim institulimau inostranstvu, putem direktnih veza, uzajamnih posjeta
i učlanjivanjem u međunarodne savjete;
— proces proizvodnje u šumarstvu je najvećim dijelom biološke- prirode, radi
čega su istraživački radovi šumarskih instituta vezani za duge rokove, što nije slučaj
u naučno-i,straživačkim ustanovama drugih privrednih grana. Iz ovo^a razloga princip /
privrednog računa ne može se u načelu primijeniti na šumarske institute.
Kongres konstatuje da se pri izradi postojećih nastavnih planova i programa za
stručne škole i fakultete nije posvetilo dovoljno pažnje praktičnoj obuci za vrijeme
školovanja. Isto tako nije se posvećivalo dovoljno pažnje ni daljem osposobljavanju
svršenih stručnih kadrova u praksi. U vezi s ovim zaključuje se:


— da se praktičnom radu za vrijeme školovanja, kao sastavnom dijelu nastave,
pokloni puna pažnja i da se provodi po određenom planu, uz pomoć i kontrolu samih
nastavnika. Vrijeme prakse i njeno trajanje da se odredi prema specifičnosti nastave
i potrebama republike;
— da se pripravnička praksa šumarskih inženjera i tehničara provodi po postojećoj
uredbi o pripravničkoj službi i da se u organizacionoj šorni i pravilniku predvide
radna mjesta za pripravnike, za koja se ne bi plaćala akumulacija;
— da se utvrdi položaj i djelokrug rada šumarskih inženjera, tehničara i lugara,
te da se na temelju toga izrade nastavni programi uz aktivnu suradnju šumarskih
društava; ´
— da se u buduće broj Škola i plan izgradnje novih kadrova uskladi sa potrebama
privrede.
» * ´ ´ - ´


Uslovi pod kojima živi i radi stručno i pomoćno´tehničko šumarsko osoblje, naročito
na terenu, često su veoma teški. Da bi se ti uslovi popravili i omogućilo što
uspješnije (izvršenje zadataka, trebalo bi poduzeti slijedeće:


— da se obezbjede dovoljna materijalna sredstva za izgradnju šumarskih, lugarskih
i lovačkih kuća; da se šumarskim ustanovama i preduzećima vrate sve zgrade,
koje su im oduzete za potrebe drugih ustanova i preduzeća;
502
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— da se revidira postojeća uredba o novim zvanjima i platama i što prije isprave
pogreške koje su učinjene prilikom prevođenja, šumarskih stručnjaka na novi platoi
sistem; V . ,,.,.
— da se izvrše ispravke uredbe o zvanjima i platama službenika maučno-prosvjetne
struke u cilju ukidanja razl.ka, koje postoje između naučno istraživačkog osoblja
u institutima i osoblja na fakultetima i u operativu; , ´ ..
— da se stručnjacima koji su zaposleni u srednjim i nizan stručnom školama
odredi plata i omogući napredovanje na osnovu uredbe, koja važi za matičnu struku;
— da se donese nova uredba o terenskom dodatku, analogno uredbama u drugim
srodnom strukama na pir, geodetskoj); .
— da se osoblju, kojem pripada putni paušal, isti odredi u visini od 8Ö°/o važećih
dnevaica, i to za obavezno predviđeno vrijeme od 10 dana, a za vrijeme provedeno
raa terernu ´iznad 10 dana u toku jedinog mjeseca da se ´isplaćuje puni, dnevnica — po
putnom računu;
— da se šumarskim stručnjacima, kao naknada za terensku -odjeću i obuću, isplaćuje
kilometraža na relacijama, na kojima ne postoje javna prevozna sredstva;
— da se dodijeli položajni dodatak rukovodiocima šumskih gazdinstava, šumskih
manipulacija, drvno-jndustrijsikih preduzeća, kao i ostalim službe-nioima na odgovornim
rukovodećim položajima;
— da se donese pravilnik o stimuliranju osoblja kod ustanova, koje izvode radove
u vlastitoj režiji; -..,,. .
— da se šumarskim ´inženjerima, s obzirom na veoma napornu terensku službu,
smanji vrijeme, koje se računa za penziju, na trideset godina;
— da se terenskom šumarskom i lugarskom osoblju dodijeli deputatno zemljište;
— da se šumarskom osoblju dodijeli deputatno drvo; . . ,
— da se visina dnevnica uskladi sa stvarnim troškovima; , ,
— da se šumarsko osoblje oslobodi od plaćanja taksa na oružne listove i lovne
dozvole;
— da se pomoćnim lugarima, odmah po završetku kursa, dodijeli uniforma i obuća.
, VII. ,


... Kongres je posebnu pažnju posvetio našoj stručnoj štampi i izdavačkoj djelatnosti
U oblasti šumarstva. U vezi s tim, konstativano je,, da je naša stručna štampa do danas
odigrala značajnu ulogu ne samo u podizanju nivoa stručnosti našeg stručnog kadra,
nego i u pogledu pružanja efikasne pomoći našoj privredi u rješavanju njenih zadataka.
Ona je uspješno, i ako santo djelimično, popunjavala omu veoma uočljivu prazninu, koja
se osjeća u izdavačkoj djelatnosti iz oblasti šumarstva. ,


Kongres je također konstatovao da je dalji uspješan razvitak´ naše. stručne štampe,
u posljednje dvije godine, veoma otežam,,pa čak da se i njeno dalijn+e opstojatnije dovodi
u pitanije, uslijed velikog poskupljenja štamparskih troškova. Ni jedan nas stručni
časopis nije u stanju da iz redovne pretplate podmiruje ni 50"Vo sivojih troškova, a
da se i ne spominje neka aktivnost redakcija tih Ifstova u pogledu njihovog sirgažovaeja
u izdavačkoj djelatnosti, napose takvih edicija´, koje su namijenjene širokoj praksi. " ´


— da posvete posebnu pažnju i pruže svestranu pomoć redakcijama naših stručU
vezi prednjihi njihovom Savezu:
konstatacija Kongres stavlja u dužnost šumarskim društvima
´


nih časopisa;


— da na nadležnom mjestu poduzmu korake da se osigura stalna dotacija stručnim
šumarskim listovima, a isto tako i za izdavanje, stručnih knjiga, udžbenika za stručne
predmete, posebnih edicija za šumarsko osoblje u praksi i t. d.;
— da poduzmu potrebne korake da sve šumarske ustanove i preduzeća drvne
industrije, pored pretplaciyanja na stručnu štampu,, i materijalno pomognu; njeno redovno
izlaženje;
— da pomognu nastojanja za pokretanje jednog posebnog časopisa za pomoćno
šumarsko osoblje;
— da se čitav materijal Kongresa ODJavi u posebnoj ediciju Saveza, a u tehniičkoj
redakciji »Nnairodnog šumara«, s tim da troškove oko izdavanja iste srazmjerno snose
sva društva;
— da se svi zaključci i obavještenja Saveza ubuduće publikujtu u svim našim
strujnim šumarskim časopisima. . ; . --.> -


503
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 72     <-- 72 -->        PDF

VIII.
Na osnovu analize našeg političkog i privrednog .razvitka, a nastavljajući pozitivne
tradicije šumarskih društajva i koristeći iskustva postojećih društava, na Kongresu
jie osnovan Savez šumarskih društava FNRJ i donesem Statut Saveza.


Analizirajući dosadašnji rad pojedinih društava, kako uspjehe tako i neuspjehe,
Kongres stavlja u dužnost Savezu šumarskih društava kao i svim šumarskim društvima,
da svoj rad ubuduće usmjere naročito u slijedećim pitanjima:


— da najtješnij»e sarađuju sa nadležnim državnim organima pri donošenju zakona,
propisa i naredaba koji se odnose na šumarstvo i šumarsku struku;
— da daju prijedloge nadležnim organima za pravilan raspored stručnih kadirova;
— da popularišući uspjehe šumarstva i drvne industrije, pridonose podizanju ugleda
šumarske struke;
— da podnose prijedloge nadležnim organima za odlikovanje istaknutih i zaslužnih
radnika na polju šumarstva i drvne industrije;


— da uzimaju aktivnog učešća pri izradi projekata i planova drugih privrednih
grana, ukoliko ovi zasjecaju u dornen šumarstva;
— da pružaju pomoć narodnim vlastima kod izvršenja kontrole stručne nastave
u stručnim školama !kao i pomoć upravama škola za pravilno organizovanje nastave;
da sarađuju sa upravama ovih škola i narodnim vlastima kod donošenja budžeta škola;
— da popularišu naučna dostignuća kako domalćjh tako i stranih autora*;
— da rade na što tješnjem povezivanju nauke i pralkse, učestvujući u izradi nastavnih
planova i programa fakulteta! srednjih i nižih šumarskih škola, te programa
rada šumarskih naučnih instituta, programa za polaganje stručnih ispita i si.;
— da preuzmu linicjativu za organizovanje pomoćnog tehncćkog osoblja šumarstva
i drvne industrije (lugara i šumskih manipulanata);
— da svake godine onganizuju »Nedjelju šumarstva« i da se u to vrijeme održavaju
godišnje skupštine društava;
— da organizuju propagandu u cilju unapređenja šumarstva.
*
* ´
*
Treći Kongre s Savez a Društav a inženjer a ; tehničar a FNRJ


održan je također u novemibru (21—23) 1952 god. u Beogradu. Na ovom Kongresu
prisustvovalo je oko 350 delegata iz svih krajeva naše zemlje, svih inženjersko-tehničkih
struka. Šumarstvo je bilo zastupljeno sa oko 40 delegata, u kojima je od našeg društva
delegirano 10 drugova. i


Na Kongresu je održan izvještaj Uprave Saveza DITJ-a i kongresni referat´. Ne
možemo a da j na ovom mjestu ne konstatujemo da ni izvještaji ni referat nije uopće
obradio rad šumarskih društava niti značenje šumarstva i drvne industrije u dosadašnjim
-naporima u izgradnji socijalizma i realizaciji Petogodišnjeg plana. Predsjednik
našega Saveza ng. Alkalfić zadužen da u diskusiji predmetno naglasi, objasni i kritikuje,
upoznao je u glavnim crtama Kongres sa značenjem šumarstva i drvne industrije
u proteklom periodu. i


Kongres je bio počašćen posjetom podpredsjedmilkia Prezidijuma FNRJ Mark a
Vujačića, koji je u ime Prezidijuma, a na prijedlog druga Tita predao
Savezu Društava inženjera i tehničara PNRJ visoko odlikovanje Orden zasluge za
narod I. reda.


Na Kongresu siu prisustvovala kao izaslanici Vlade FNRJ drugovi Sveto»za r
V u k m a no vi ć - T e m p oi, Mileintije iPopović i Mijalko Todorović;
predsjednik Vlade NR Srbije Peta r Stambolić , predstavnik Privrednog savjeta
FNRJ Vlajko Begović i dr.


U ime druga Tita i Vlade FNRJ Kongres je pozdravio drug S v e t o z a r V u k-
manov»ić-Tempo. i


Drug Peta r Stambolić , predsjednik Vlade NR Srbije kao domaćin priredio
je prijem i zakusku delegatima Kongresa u prostorijama Predsjedništva vlade N RSrbije,
gdje smo se zadržali preko 3 sata u drugarskom razgovoru sa rukovodiocima Vlade
FNRJ i Vlade NR Srbije.


Delegata su imali prilike da u Beogradu posjete Narodno pozorište, Jugoslavensko
dramsko pozorište i druge kulturno-prosvjetne ustanove, muzeje, zatim razne ins/titute


504
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 73     <-- 73 -->        PDF

i izložbe. Mi Šumari posjetili amo Institut za šumarska istraživanja na Topčideru te
maramo Ikonstatirat da je taj Institut zaista uređen i sa ogromnim mogućnostima da
radi, iako su praštamo stiješnjeni, jer posjeduju sve potrebne aparature, instrumente,
potrebne laboratorije ii ostale uređaje, čime se nikako ne može pohvaliti naš Institut
u Zagrebu.


Organizacija Kongresa te smještaja ii prehrane delegata bila je zaista uzorna.
Kongresni materijal kao i zaključci bit će posebno štampani, te će se staviti
našim članovima na uvid.


Osim odlikovanja kojim je Društvo inženjera i tehničara Jugoslavije odlikovano
i time odato priznanje srvima inženjerima i tehničarima naše zemlje dru g Tit o je
dana 24. novembra 1952. god. u 10 sati primio na Dedinju delegaciju Kongresa i time
priznao limženjerima i ´tehničarima dosadašnji rad u industrijalizaciji naše zemlje, a
ujedno dao podstreika za daljnje napore u izgradlnji´ socijalizma" kod nas. Vrjieme od
preko 2 sata koje smo proveli kod druga Tita bilo je ispunjeno razgovorom o problemima
naših struka.


Talko je profeikao mjesec novembar 1952. god, u znaku, za nas značajnih kongresa.


Ing, V. Supek


ISPRAVAK


U Slamki: Vrste drveta za pošumlljavanjle krša Dalmacije u br. 10/11 Š. L 1952.
(Ing. Giperborejski) treba svuda mjesto »d|iluvi|jalni« staviti »deluvijaJni«.
Auf der Seite 399 (Š, L. 10/11 1952) soll statt »Diluvialschichten« — »Đeluviadschichten
« stehen.


ISPRAVKA — U radu »0 broju semeniki u plodovima J. e x c e 1 s a, Bieb« (Bran.
Pejaski), Sum. List br. 10—11 1952, potrebno je uneti sJedeće bitne ispravke:
M = 6,10 (mesto M = 6,59), v = 34,6% (mesto v = 32,0%), fv = 1,12% {mesto
fv = 1,06%),__M = 67,7 (mesto _M^ = 73,2) i _v_= 31,2% (mesto 30,1%).


fm fm fv


505
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE


prodaje


1. Kompletna godišta Šumarskog lista — neuvezana
1915, 1917, 1921, 1924—1928, 1929—30, 1932, 1935—
1939, 1941—1945,1947, 1949—1950 Din 240.—
2.
Pojedine brojeve Š. L. od 1878—1951 ... . „ 20.—
3.
Kauders A.: Šumarska bibliografija, Zagreb 1947 * „ 90.—´
4.
Mali šumarsko-tehnički priručnik I. i II. dio . . rasprodani
5.
Fišer M.: Skrižaljke za računanje drvnih zaliha
u sastojinama Zagreb 1951 Din 220.—
6". Tablice za kubiciranje trupaca Zagreb 1950 .


6.
Tablice za kubiciranje trupaca, Zagreb 1950 .. . „ 20.—
1949 . 50.—
*


zatim starija izdanja


8. Hufnagl-Miletić:
Praktično uređivanje šuma, Zagreb
1926 . - . . . : ... . ... i 40.—
9.
Josip Kozarac, izvaci iz njegovih književnih djela
povodom 30 g. smrti, Zagreb 1936 . ;50.—
(nabavku ove knjige preporučamo upravama i
đacima šumarskih škola)
10.
Markić M.: Krajiške imov. općine, Zagreb 1937 . „ 30.—
11.
Petrović D.: Šume i šum. privreda Makedonije,
Zagreb 1926 . . , , . . . ´. ..... . „ 20,—
12- Baranac.S.: Pouke iz šumarstva, Beograd 1935 . . „ 30.—


13.
Baranac S.: Naše šumarstvo i lovarstvo, Beograd
1932... . i .. . :.;...,,.;:. .> >„ 20.—.
Narudžb e prima : Šumarsko društvo NR Hrvatske, Zagreb,
Mažuranićev trg 11, čekovni račun kod NB 401-953.311