DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PILOVINA KAO NADOMJESTAK HUMUSU


Stalno nestajanje humusa uslijed erozije (djelovanjem vjetra (i vode) daje šum.
sitručnjacimia mnogo brig«. Pošumljavanjem može se doduše tome zlu predusiresti alä
istom poslqje dosta dugog vremena. Potrebno je. balo pronaći sredstva, koja bi mioigla
neposredno zamjeniti otplavljeni humus. Takovo sredstvo za poboljšanje tla predstavlja
piljevina i ostali celulozna materijal manije vrijednosti, rastvoirenii kaitakzatoirskitm kiselinama
pri umjerenoj temperaturi.


Pa i piljevina, ikoja se prethodno upotrebila u godinama slaboga prinosa slame
kao prostirka u stajama, odnosno piljbvina upotreblijiena prri stvaranju komposta, može
se upotrebiti za gnojenje oranica, livada i za pripremanje klijališta.


Na zemliištu od 0 4 hektara, na kojem je bilo razastrto 10—40 tona rastvorene
piljevtine, moglo se ustanoviti, da sjeme brže klije i ponik bujnije rasite sa većim i
zelenijim lišćem nego na običnom tlu.


Pri upotrebi ovako preparirane paljevine u povrtlarstvu pojazalo se, da su repa,
luk, rajčice i ostalo povrće imali znatno veće tetžEme nego obično.
Na ´taj način se može prirodni humius, koti je stalno izložen erozrji, nadomjestiti
kemijskim humusom dobivenim pretvorbom mfilliona tona otpadaika drvne icnduntmjte.
Rr


NOVA METODA ZA UZGAJANJE BILJA VJEŠTAČKIM SVIJETLOM


Agrofizički institut u Lenjlingradskom području usavršio je metodu uzgajanja biljaka
umjetnim svijetlom. Izrađen je u tom institutu originalan model mikrotermometra, koji
automatski mjeri i registrira promjenu topline u lišću biljaka, te time omogućuje potpuno
iskorišćavanje energije liradijaoijie.


Uzgajanje biljaka kako šumskih tako i poljoprivrednih vrši se u više državnih
rasadnika i staklenika, pomoću vještačko;g svijetla.


Ovim metodom su proizveli stručnjaci prve plodove rajčica za 16—25 dana, koji
su inače normalno da sazriju trebalo 50—60 dana. Ovakovm skraćivanjem periode sazrijevanja
uspjeli su, da u jednoj godini sa jednog sitabla rajčica poberu šest puta pio-/
dove. Na isti nač´n u znatno kraće vrijeme sazrijevaju lr´mittni grožđe, razni gomolji,
dii-je i ostali poljoprivredni proizvodi. A i šumski pocđk izložen umjetnom svijetlu raste
brže nego obično.


Knapp R., Linskens H. F.. Lieth H. i Wolf E,, Untersuchungen über die Boden


feuchti4ke´t in verschiedenen Pflanzengesellschaften nach neueren methoden. (Istraži


vanja vlažnosti tla u raznr´m biljnim zajednicama po novijim metodama). Sonderabdr.


aus den Berichten der Deutschen Bot. Ges., Jahrg. 1952., Band XLV, 5. p. 113—132.


Dosada najraširenija metoda određivanja vlage tla na temelju gubitka težine sušenjem
kod 105°C ne zadovoljava posvema za eikološka mjerenja s razloga


1. što se ovom metodom određuijai i one zalihe vode, koj´tna se biljke ne mogu
koristiti:
2. mjerenje se svaki puta vrši na drugom uzorku tla. Orijentaciona istraživanja
pokazala su međutim, da se volumen pora, a time i kapacitet za vodu na malom prostoru
znatno mijenja.
Radi toga su u novije vrijeme izrađene brojne druge metode, koje većinom polaze
od svojstava tla, koja su na neki način ovisna o sadržaju vode u tlu. kao što su napon
pare, osmotski tlak, toplinska svojstva, električna vodljivost, dlelekrična konstanta i dr.


Autori smaitrajiu, da jie za ekološka mjerenja naročito prikladna metoda, koju su
izradili Bouvouco s i Mick . Kod te se metode mjeri električni otpor sadrenih
blokova (30X45X10 mm) ukopanih u tlo, koji ovisi o sadržaju vode u tim blokovima.
Sto je tlo vlažnije to se sadreni blokovi mogu jače zasititi vodom, i tim je otpor manji;.
Prednost je te metode u tome, što se sadren´ blokovi mogu bez većih troškova u dovoljnom
broju proizvesti i nenapadno u tlo zakopati, tako da se trajna opažanja mogu
vršiti i na nečuvanrm postajama u slobodnoj prirodi. Pojedina mjerenja mogu se brzo
izvršit´, taiko da je moguće s istom aparaturom vršiti gotovo istovremeno mjerenja u
nazlič´itim biljnim zajednicama, samo ako nisu suviše udaljene.


491
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kao nedosatke metode navode autori, da se ne mogu vršiti na istom bloku suviše
česta mjerenja, te da je potrebno dulje vrijeme (20 h), da se postigne ravnoteža u
sadržaju vode sadrenog bloka i tla! Metoda nije također prikladna za tla ekstremnog


mehaničkog sastava, za čiste pijeske i čiste gline.
Autori su primijenili ovu metodu za stacionarna mjerenja u trajanju od nekoliko
sedmica do nekoliko mjeseci u različiltiim močvarnim, livađnim, vrištinsklm, šumskim
zajednicama. Mjerenja su vršena uz najiraizličiitije vremenske prilike. Dobiveni su
zadovoljavajući rezultati. Čini se, da hi ova metoda — uzimajući pri ocjeni dobivenih
rezultata njene igore navedene nedostatke — mogla dati dobru sklku o raspodijeli biljkama
pristupne vode.


Autori su također razvili i metodu određivanja vlage pomoću trajnih uzoraka tla,
kod koje se uzorci nakon svakog mjerenja posebnim aparatom vraćaju u prvobitni
položaj u tlo, a nakon završenih mjerenja uzorak se suši kod 105°C. Metoda ne
zadovoljava.


Ing. Zlatko Gračanin


Duchaufour Ph., Les especes forestieres calcicoles et calciiuges (Kalcifiiltoe i kalcifugne
šumske vrste). Revue forestiere framcaiise. No 5. Nancy 1952., p. 30)—305


Razlikovanje »kalcifilnih« i »kalciifugmih« biljaka je dosta staro. Ono je rezultat
redovitih opažanja razlika, koje postoje među florom vapnenačlkJh i siilikatnih predjela.
Ipak je pitanje razlikovanja kalcifilnih i kallcifugeih vrsta mnogo kompleksni: ja, nego što
se to pri površnom promatranju čini. Cesto se sreću anomalije u raširenju jednih i
drugih vrsta, koje se ne daju na prvi pogled razjasniti.


Autor smatra, da su uzroci tih teškoća dvostruki:


1. često se miješa kemijske zahtjeve biljaka s njihovim zahtjevima prema fizikalnim
svojstvima tla (zahtjevi prema toplin, otpornost prema suši i t. d.);
2. nepoznavanje pedoloških svojstava tla. Tako se često brka tlo s matičnim supstratom.
»Vapinenim« se zove tlo nastalo na vapnenačkom matičnom supstratu, bez
obzira na to, što ono može biti dekarbonatizirano u cijelom profilu. Iz vapnenačkih se
matičnih supstrata mogu razviti tla vrlo različitih svojstava.
Osim toga ne vodi se dovoljno računa o obliku kalcija u tlu.
Kaloium ioni mogu se u tlu nalaziti u obliku aktivnih karbonata, t. jl. takovih koji
mogu lako ući u otopinu pod utjecajem ugljične kiseline ilj pak u obliku više manje
inaktivnih karbonata u grubljiim mehaničkim elementima. Aktivni karbonati uvjetuju
alka ličnu reakciju (pH 7—8).


Pored toga Ca-ionj dolaze i vezani u adsorpciijskom kompleksu tla kao supstitucijskii
Ca. Ako je adsorpajski kompleks saturiran Ca-ionima pH se može kretatij od 6—7.
Ima doista biljaka, ikoje izbjegavaju CaCOa, barem aktivni, bez sumnje zato, što
postojanje većih ikone entracija kalcij skoig bikarbonata u otopinama tla otežava prehranu
drugim mineralnim elementima, kao željezom i kalijem. Ali ipak neke od tih biljaka
na pr. Sarothamus scoparius, Erica scoparia, Pinus maritima i kesten sasvim dobro
uspijevaju na taiima, kojima je adsorpcijski kompleks potpuno saturiran s Ca. Za njih
se može reći da izbjegavaju CaC03, ali nipošto im ne pripada naziv kalcifuga. Neke
od njih (Pinus maritima) nađene su čalk i na tlima, koja sadrže kalcij u obliku karbo


nata,
ali je tada količina aktivnog vapna bila mala ili nikakva.
No lima i n´izrazito acidofilmiih biljaka, Ikoje izbjegavaju veće koncentracije Ca u
adsorpcijskom kompleksu; njima s pravom pripada ime kalcifuga. To su Ericacene:
Calluna vulgaris, Erica cinerea, od Graminea Deschampsia flexuosa, mahovine kao
Stereodon Schreberi, rod Spaghum i dr.
Autor ističe, da zapravo ne postoje biljke, koje bi rasle isključivo na tiiima bogatim
aktivnim vapnom, Naprotiv mnoige bljke su neutirofilne t. j . ne mogu rasti nego na tlu,
čiji je ađisorpeijskii kompleks gotovo zasićen kalcijem. Ovamo spadaju Mercurialis
perennis, Brachypodium silvaticum, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Evonymus
europaeus, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum i dr.


Cesto se ubrajaju među kalcifilne biljke i talkove, koje nemaju nikakovih posebnih
zahtjeva prema kalciju, ö´ja je pojava na vapnemim supstratima vezama na izvjesna fizikalna
svojstva tala razvijenih na tim matičnim supstratima: ta su tla topla i suha, na


494
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ročito ako se radii o plitkim rendzinama na šupljikavim vapnencima. Takova topla siianiišltia
biiraijiu na sjevernoj granici svog raspros´tranjenijia Quercus pubescens i Buxus
sempervirens.


Bromus erectus, Koeleria cristata, a donekle i Brachipodium pinnatum dolaze
na vapnenim tlima, jer ®u prilagođeno: suhim staništima; uz to oni ne dolaze aa izrazito
kiselim tlima, pa pokazuju izvjesnu nsutrofiiliju.


Događa se katkada, da se neke vrste, koje su u jednom kraju smatrane kaloiililmima,
opažene u drugom na ijalko kiselim tlima. Tako je Genista pilosa, karakteristična za
kredna tla Champagne opažena li u kiseloj sredini na subailpiinskim livadama {klimatska
suhoća) i u vrišttoama Ericacea kod Limousina (fiziološka suhoća uzrokovana obiljem
kiselog humusa).


Takova staništa, gdje se obje grupe biljaka, sreću jedina pored druge, naročito su
dragocjena za pedologe i botaničare, jer dopuštaju, da se na osnovu temeljitih studija
svojstava tla točnije odrede zahtjevi pojedinih vrsta.


Ing. Zlatko Gračanin


/


495