DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Opć i interes i šumarstva carevine. Početkom 60-tih godina počinje
drug i odsje k u povijesti Š. d. Nakon pada apsolutizma i uvađanjem
ustavne vladavine, omogućeno je slobodno i jav n.o raspravljan
j e problema u šumarstvu. U toj sa periodi naročito ističe Josef Wesely
(1814—1898), koji je znao energično provoditi ono za što se založio.
Društvo poduzima naučna putovanja; krug djelatnosti mu je mnogostran.
Kao primjer njegovog praktično g rad a navest ćemo ovaj
slučaj: Kad je krajem 60-tih godina masovno prodavanje državnih dobara
izazvalo javno negodovanje i kada je pored toga odglasan 1870. g. zakon


o prodaji dijela bečki© šume (5.400 ha), održalo je Š. d. skupštnu u Badenu,
na kojoj je »lojalno ali odlučno« zauzeto stanovište protiv namjera
vlade. Uprava se državnih šuma u to vriejme nalazila pod Ministarstvom
financija. Na dobro obrazložen prijedlog Š, d. određeno ja carskom odlukom
od 20. siječnja 1872. g. da državna dobra prelaze u nadležnost
Ministarstva poljoprivrede, a reorganizacijom uprave državnih šuma od
1873. g. znatno se popravio socijalni i materijalni položaj
šumarskih tehničara. Istp je godine Robert Micklit z vrhovni zemaljski
šumarnik, stupio u Ministarstvo poljoprivrede. Utjecajem njegove
snažne ličnosti nastao je prevrat u upravi državnim šumama i u dušama
osoblja, koje je u njoj bilo zaposleno!.
Tako je nastalo vrijeme mirnog razvitka. Održavale su se terenske
skupštine i po udaljenim područjima države. Između 1869. i 1891. g. tri
put je posjećeno kraško područje; 1895. g. naučno je putovanje Bosnom
trajalo 17 dana, a 1897. Bukovinom 8 dana. Nakon velikih poplava 1882.


g. objavljen je zaikon o zaštiti šuma i uvedena služba zagradi
v a n j a bujica.
Daljnim razvitkom šumarstva i drvne industrije poslije 1898. g. nar
staje treć i odsje k u povijesti Šumarskog društva. Pravila se mijenjaju.
Društvo si postavlja zadatak da b r a n i, unapređuje i s t a 1 n o
zastupa interese šumarstva sviju zemalja i kraljevina koje
su zastupane u Državnom savjetu i to interese šumarstva u, čitavom
njegovom opsegu i u svim njegovim granama
uračunavši i trgovinu drvetom, a tako i industrije i zanata,
koji su u vezi sa šumskom privredom.


Nakon Prvog svjetskog rata povlači se Austrija u svoje etničke granice.
Time počinje četvrt i odsje k u historiji Šumarskog durštva.
Od 1922. g. priređuju se opet terenske skupštine i naučne ekskurzije, a
1925, g. prisustvuje Šumarsko društvo korporativno na skupštini Njemačkog
šumarskog društva xi Salzburgu. Iza toga dolazi Hitlerova invazija
i — kako- smo već spomenuli — uklapanje Austrijskog šumarskog
društva u Njemačko šumarsko društvo. Od 1946. ustaje Šumarsko društvo
ponovno na svoje noge. Privremeno predsjedništvo preporuča budućim
funkcionerima slijedeće: »Austrijsko šumarsko društvo treba da djeluje
temeljnim stručnim radovima, izradom važnih stručnih mišljenja i što skorijim
izdavanjem stručnih publikacija.« Zato treba da u upravu uđu najbolji
stručnjaci, kao što je to bilo u prošlosti. Da se o važnosti Š. d. vodilo
računa vidi se po tome, što je odlukom Saveznog ministarstva; za poljoprivredu
i šumarstvo od 24. ožujka 1949. g. Glavnom odboru Š. d, povjerena
i funkcija Šumarskog privrednog savjeta.


482
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U zadaltke današnjice spada i dalje izdavanje Četvrtgodišnjaka Za
šumartvo (Österreichische Vierteljaihresschrift für Forstwesen), koji izlazi
već pneko 100 godina. Ali ukazuje se i potreba s p e c i j a 1 i z i r a n j a
stručnih časopisa, jer jedan jedini list ne može služiti svim granama
njezinim. (Međutim ni taj jedini list ne bi mogao izlaziti, da nema
pomoći Saveznog ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo).


Ing. Đ. Knežević
(J)i(eg,LtcL (Lowinet itntmt itci:m.p.L


0 USPJEHU SADNJE PRI POšUMLJAVANJU


Pitanje uspjeha šumskih kultura osobito je aktuelno pred jesenju i proljetnu kampanju.
Naša šumska stručna nauka daje nam u tom pogledu nažalost veoma malo
praktičnih uputstava.


Glavni načini sadnje i ´agrotehnike njihovog izvadanja tiču se pretežno vanjske
sredine posađena biljke, a da se samoj sadnici kao živom, organizmu i ne poklanja dovoljno
pažnje.


Sadnice, odgojene u rasadnicima,, gube iskapanjem znatan dio korjenog sistema
a naročito vlasnatih žilica, na kojima se kod mnogih vrsta šumskog drveća razvija simbioza
s gljiviniim halama (mikoriza).


Ako se uzme u obzir, da se sadnice na višim položajima pretežno rasađuju za
ranog proljeća, dok se nalaze u stanju mirovanja vegetacije, jasno je pod kakvim teškim


uslovima dospijevaju one na mjesto stalnog boravka. U međuvremenu od dvije sedmice
i više, dok krene vegetacija, ugibaju dalnje žilice,, tlo se suši, vlaga isparuje, a slaba
sadnica nije u stanju, da iskoristi preostalu vlagu, žuti (i često ugiba. Slično je i sa
jesenjom sadnjom po našem Primorju, gdje ljetni period mirovanja korjena prekida
aktivnost rasta. Zato što se prigodom vađenja, prenošenja, pakovanja, prevoza i druge
manipulaoije ne svraća potrebna pažnja, događa se često da se posade biljke koje nisu
više sposobne za život, a za neuspejh baca se krivnja na klimatske nepo-gode, (Šafar
1951. S. L.). Šumarska praksa traži puta i načina,, da pritekne u pomoć sadnicama zadržavajući
vlagu tla višekratnim prašenjem površinskog sloja zemlje. Pitanje je kako bi
često i brižljivo trebalo provađati prašenje za vrijeme prelaza sadnica iz doba mirovanja
vegetacije do daljnjeg razvoja korjeaih žilica, jler sadnica svakako gubi dio vegetacionog
perioda. Pri povoljnim uslovima postigne sadnica slijedeće godine po sadnji
normalni razvoj, u protivnom slučaju nerazvijenost prve godine negativno djeluje na rast
sadnicd te ona često i propada.
Sadnici treba pomoći .p r i j e sadnje , kako bi se brzo oporavila od nanesenih
povrijeda pri iskopavanju, pakovanjiu i pi´enosu, da bismo stvorili takove uslove, pri
kojima bi mogla odmah po sadnji da liskoinišćava vlagu tla i produljim, vegetacioni period.
ćhććt šd etaoin etaoiin shrdlu shrdlu shredlu shrdlu shrdlu shrdlu shrdluo


Prema rezultatima naučnih istraživanja pokusne stanice Mohkov (provincije Orlov)
još od 1928. g. treba da se korjenje sadnica potopi u vodu za nekoliko dana prije
sadnje s razloga, što za vrijeme mirovanja vegetacije nastaje dehiidrao´ja korjenskog
tkiva, pa je potfebno da se ono vrati na prvobitni sadržaj vode i dosljedno potreban
turgor tkiva, koji, hi omogućio obnovu normalne vegetativne djelatnosti s proljeća.


483
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 52     <-- 52 -->        PDF

(Monti e boschi No. 7/52.) Nešto slično predlaže Gluckij, da se za pohičenje boljeg
razvoja korjenskog sistema iskopaju sadnice sredinom jula i preko ljeta zatrpaju po
mogućnosti! blizu´vode, u zasjeni, sa primjesom kompostne zemlje ili dodavanjem mirJeralnog
gnojiva. Pod tim uslovima moguće je izvesti sadmice iz stanja mirovanja, obezbijetfc´ti
im razvijanje korjenih žilica i konačno raisaditi s proljeća biljke potpuno sposobne
za daljnja život. Radi boljeg razvijanje korjenog sistema preporuča u rasadniku,


gdje nema pogibelji sasušivanja površinskog sloja zemlje, podrezati u zemlji korijen
sadnica.
Vađenjem sadnica iz rasadnika (na \ m2 zatrpaju se oko 10.000 sadnica, odnosno
na 200 m2 mogu se zatrpati sadnice sa 1 ha korisne površine rasadnika. Tako oslobođena
površina rasadnika može se tokom ljeta u druge svrhe korisno upo-trebiti, smanjuje
se znatno radna površina, isključuje se ugibanje sadnnca od suše, od ličinki i
ostalih štetočina i ne povređuje se toliko korjeni sistem kao kod običnog iskopavanja
sadnica s proljeća ili jeseni iz rasadnika. (Lesu. Hoz. 1949.)


Sadnici treba pomoći prije sadnje i obratiti naročitu pažnju manipulaciji od vađenja
iz rasadnika pa do sadnje na terenu, osobito kc-rjenskom sistemu kao najosjetljivijem
dl´jelu sadnice na nepovoljne vanjske uticaje, te njegovom smještaju u zemlju.


To svjedoče i pokusna istraživanja vršena sadnjom biljaka cnnoig bora u Belgiji,
koje u rasadniku nisu bile ni pikirane ni presađivane, te su jedne sađelie onako, kako
su iskopane iz rasadnika, drugima močemo je ko-nijtanje u vodi sa primjesom ilovače,
a trećim je osim toga dodano i nešto gnojiva, prije sadnje. (Buli. d. la Soc. Centrale
fqaresit. d. Belgique. 1938/1.)


Uspjeh pošumljavanja bio je slijedeći.


Pokusne čestice Zeumlis de Fagnes


1. Sadnjai običnih biljki uspjela ,je sa 4 5°/o 2—3%
2. Sadnja biljki močenih u ilovastoj vodi 56—70°/a 60%
3. Sadnja kao pod 2. s dodatkom kravljeg gnojiva 75—85°/o 70%
Iz prednjeg se može jasno razabrati, koliko utiče na uspjeh porumljavanja pomoć
sadnicama prije sadnje, osobito dodavanjem vode korjenom r/stemu, ikoju je ono bilo
za vrijede periode mirovanja vegetacije prigodom manipulacije za vrijeme od vađenja
do zasađivanja izgubilo. O tome se može u praksi lako osvjedočiti, jer za stvaranje
takovih usiova pri pošumljavanju nisu potrebni spomena vril´iedni troškovi ni kakvo
složeno oruđe — svaki, iko je spreman da slijedi davno stečena d poznata iskustva. —Rr


RAZVOJ SMOLARENJA STIMUI ACIJO.M, PROIZVODNJA I IZVOZ TERPENTINA
I KOLOFONA U S. A. D.


Zarezivanje borovih stabala (Pftous caribaea, P. palustris) u svrhu industrijskog
iiskorišćavanja sirove smole uz neposredno prskanje žlijebova 50% otopinom sumporne
kiselice otpočelo je u Americi godine 1946. na osnovu rezultata višegodišnjih naučnih
(istraživanja. Ovim problemom bavili su se među ostalim: R. W. Clements, C. S. Schopmeyer,
P. R. Larson, K, B. Pomeroy, L. D. Demmon i nadasve A. G. Slow, Jr, (koji je
na tom objavio ako 60 stručnih radova) na zavodima: The Southeastern Forest Experiment
Statiton, Aschville, Nord Carolina, Laike City, Filorida, The Virginia Pine
Pline Research Center, Beltswille, Maryland i t. d.).


Mjesto dosadašnje metod´e zarezivanja »knee deep and belly wide«, po kojoj su
žHjebovi zadirali 0.5—1.2 cm duboko u drvo (kambij) i obnavljali se svakih 2—7 dana*
danas se dobiva sirova smola — zarezivanjem žlijebova isključivo u živoj kori svakih
14 dana i stimulacijom otopinom sumporne kiseline — sa 12—36% većim količniama
prinosa. Prema tome primjernom kemijske stimulacije novim načinom zarezivanja i manjeg
broja zavezivanja u sezoni, mogu sada smolarski radnici podržavajući normalno
curenje smole da tretiraju dvaput više stabala i da na istoj visini (površini) debla
uslijed užih i zbijenijih žlijebova smolare. 6—7 godina mjesto četiri po do sada uobičajenoj
metodi.


Najveća fe prednost ove metode rada što uopće ne šteti poprečni presjek stabla,
zadržavajući punu otpornost proti vjetru, što ne skraćuje trajanje života i ne umanjuje
vitalnost stabala, te je radi uvećanog doprinosa i manjih proizvodnih -troškova veoma
ekonomična. (David 1951/52.}


484
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Pokusna istraživanja koje je posljednje sezone vrSio A. G. Snow Jr u Lake City-ü,
pokazala su da smolarenje stimulacijom daje najveće prinose zarezivamjem u vremenskim
razmacima od dvije sedmice. Produlji li se ovaj interval na tri sedmice, umanjuje
da prinos smole na V4, a na polovinu, kad se zarezuje samo svake četvrte sedmice.


Pri običnom smolarenjii normalno smola koncem sedmice po zarezivanju prestane
da curi,, međutim primjenom stimulacje kiselinama curenje se produlji još za nekoliko
sedmica i u znatnom obimu. Djelovanje stimulacije na prinos smole pri zarezivanju u
vremenskim razmacima od 2, 3 i 4 sedmice u uporedenju sa običnim smolarenjem i
normalnim zareziivanjem svake sedmice (35—40 puta za sezone prosječno) prikazuje
slijedeći diagram.


Smolarenje sitmulacijom bora


Pinuscanibaea (slash)


200


prinos običnog
100 smolarenja


I sedmice


i


y* oola % cola
šiinina žlijebova


Pinus palustris (lomgleaf)


prinos normalnog
smolarenja


sedmice


y> cola K cola


Razmak (Interval) zarezivala


svaike 2 sedmice svake 3 sedmice svaike 4 sedmice
(16 puta u sezona) (11 puta u sezoni) (8 puta u sezoni)


485
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sezonski prinos smole sfimuIacSJoin prti raznim intervalima (frekvencijama) prema
običnom smolaremju. (Sedmično zarezävanje s 1.25 cm širokim i dubokim žilijieborvfima.)


Priilnos ismolaremja stimulacijom s intervalom zairezivamja od dvije sedmice bio je
prosječno zai 10—12% veći: od običnog smolarenija sa. seđmičnim zarez´ivamjem kod obe
vrsti borova ii obaju ..Širina žlijebova. Pri troisedmönom ilniteirvalu smanjio se prinos za
16—25%, a pri četveroisedaničnomf za 40—46% od običnog smolarenja.


Ako dima dovoljno radne snage i ukaže se potreba velikih količina smole, najbolje
je priimjemiitli dvosedmičnla interval zarezivanja. U pomanjkanju radine snage i pri nepovoljnim
terenskim i saobraćajnim prilikama, zareziivamje svake treće stedmiee postizava.
prema utrošenoj radnoj snazi razmjerno niže cijene, za svaku bačvu proizvedene smole.


Na .svaki nač)im ovim postupkom snizuju se iroškovij proizvodni« ii povećavaju istovremeno
prinosi smole.
Stoga je počev od godine 1946. sve viiše proiizvađača smiolle napuštalo staru metodu
smolarenja i prelazilo iskorišćavanju smole na novi načn stimulaioijom.


Tako je u godiinii 1950. zavelo metodu smolareinja stimulacijom öko 817 proiizvađača
(preduzeća) sa 11,718.695 bjeleniäca (kara), dok se već u godim 1951. njihov broj
popeo za 113% nia 1.744 proiizvađača´, aibroj bjelenica za 55% na 18,211.(674, rasporedteno


po pojedinim zemljama kako. slijedi:
država bnc rodzvađaiča broj bjelenlica
Alabama 100 1,283.385
Florida
Georgia
Mississippi
North Carolina
213
1.354
63
12
4,445.605
1,485.399
900.000
38.460
Suth Carolina 1 9.000
Ukupno 1.744 18,211.674


S razloga što je primjenom! smolarenja stimulacijom na pifeko lf miliona bjelenica
ušteđeno Četvrt miliona radnih nadnica u vrijednosti od million dolara, sniženi su znatno,
troškovi proizvodnje sirove smole, a. dosljedno U dijene glavnih derivata kolofona i
terpentiina. To je doprinijelo pojačanju proizvodnje i sve življem izvozu u prekooceanske
zemlje.


Sveukupna proizvodnja derivata smole u godini 1951/52 iznosila je:


bačavaterpenttaa
po 50 gal = 190 litara pokolofolna
520 lbs = 234 kg
Od hirove smole (Processors Plants)
Ekstrakcijom iz drva (Steam solvent)
od sulfatnoig postupka celuloze
246.640
229.590
203.430
716.350
11,333.040
svega baičava.: 679.1660 2,049.390
odnosno 129.135.4 t 479.557.3 t


Export ovih derivata ikretao se
u 1946—1949. god. između
odn. godišnje prosjiečno
90—155.000
118.000
500—L00.000
540.000
Uslijed rata u Koreji je g. 1950/51
izvoz neobičnu visinu od dkruglo 208.000 941.000 buradj
dok je .1951/1952odm.
fenosio izvoz 130.000
24.7001
640.000 buradi
149.760 t
t. j . prema prošloj godini za cea 38°/o odn. 35% manje


U godini 1951. veći dfilo izvoza (oko 63% terpentina u 53% kolofottiija bio je namijenjen
državama Evrope. Postavlja se pitanje da li ostale države van areala dolara,
koje proizvode sirovu smolu, mogu podmiriti ostalu vanjsku potražnju.


486