DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

2. Da vrši neposredni nadzor had čuvanjem i zaštitom po šum. Organima-
lugarima u lugariijania svog područja, da ove privodi svim akcijama
po šumarstvu na svom području revira,
3. Da aktivno sudjeluje u radu na šum. tehničkim zadacima — bilo
kao voda radne grupe ili sekcije određenog ograničenog djelokruga ili kao
samostalni organizator tih radova manjeg obima po tačno dobvenim uputstvima
i direktivama šum. inženjera.
4. Da neposredno aktivno sudjeluje u radu organa, općinskih narodnih
odbora kao savjetodavni i izvršni organ, te u savjetima za šumarstvo na
polju podizanja, zaštite, unapređenja i iskorištavanja šuma i lovne privrede.
Da sudjeluje u svim akcijama, kojima je cilj kulturno-politički odgoj
naroda, na podizanju općeg kulturnog nivoa sa svim narodnim masovnim
organizacijama.
Da bi šum. (tehničar mogao gornjem zadatku odgovoriti i uspješno u
privredi na tom radnom mjiestu raditi, potrebno je:


1. Da se plan i program srednjih šum. škola usmjeri osposobljavanju
šum. tehničara poMtehniza čijom sa što više primjenjene nauke i teorije na
konkretne praktične zadatke u cilju prednjih zadataka.
U tu svrhu tireba srednjim šum. školama predati u smislu Zakona o
šumama (čl, 38) na upravljanje pogodne objekte, postrojenja i šum. kompleksa
u cilju provedbe privrednih praktičnih zadataka i naučno-istraži^
vačkih radova, na svim poljima šumarstva uopće, a na području uzgoja,
zaštite i iskorišćavanja šuma napose.


2. Da šumarstvo postepen o provede preltlhodne organizacione
mjere i oformi revire svuda tamo, gdje su stvoreni već osnovni i opći
uvjeti rada i života šum. tehničara izgradnjom dovoljnog broja upravnogo&
podarskih zgrada u sjedištima budućih revira, a ova poveže brzim
tehnički na visini komunikacijama i sredstvima za vezu (telefon, automobil,
konj, kola), kako bi se brzo, točno i na vrijeme mogli prEnositi nalozi i
direktive od šumarije na revir u cilju provođenja svih zadataka.
3. Da se svršeni apsolventi-šum. tehničari pravilno prihvate od organa
šumarstva u privredi, pravilno; uposle na zadacima od jednositavnih ka sve
složenijim, da se od njih u praksi ne očekuju odmah po nastupu »gotovi«
izgrađeni kadrovi, već smatraju početnicima sa izvjesnim teoretsko-praktičnim
predznanjem.
4. Svršeni apsolventi bi trebali poi našem mišljenju svoj staž započeti
ili na šum. gospodarstvima — time da prođu tamo sve poslove od administracije
do taksacije ili na šumarijama, kojima rukovode stariji iskusni
šumari, sa svim poslovima iz svih šum. grana kako bi mogli da prođu cjelokupno
poslovanje jedne šumarije, a tek po tom, da ih se nakon 2—3 god.
staža i položenog praktičnog stručnog ispita postavi za revernika jednog
od najpristupačnijih revira do šumarije, kako bi mu upravitelj šumarije
mogao davati konstantnu i čestu pomoć u radu.
5. Po stažu od najmanje* 2—5 god. obavezno bi trebali svi šum. teh.
da polažu praktični stručni ispit pred stručnom komisijom šumara iz
prakse, u kojoj) bi bila zastupana i srednja šum. škola po svom delegatu.
6. U interesu daljnjeg usavršavanja šum. teh. u privredi, te u interesu
upoznavanja nastave i obuke sa osnovnim potrebama i ciljevima šum.
gospodarenja u privredi države potrebno bi bilo, da se održava stalan
479