DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Oviakvom organizacijom postiglo bi se slijedeće:


1. Šum. inženjeru omogućeno bi bilo direktno rukovođenje upravom
i nadzorom
šumarije na površini od 5—15.000 ha sa 3—5 revira, čime bi
se oslobodio dnevnih sitnih (tekućih poslova administracije primjerice
doznake seoske grade i jednom kućanstvu — a omogućilo mu .uspješno
angažovanje na projektiranom izvođenju šumarskih transponthih komunikacija,
vršenje pokusa u šum. rasadnicima sa vrstama brzorastućim i
na pokusnim plohama o istraživanju prirasta i intenziteltu proreda u cilju
provođenja najprikladnijih metoda njege i proređivanja sastojina, proučavanje
i suzbijanje štenika u cilju zaštite šuma i1 t. d., zaitiim premjer šuma
u cilju uređivanja i arondacije šum, posjeda, organizacije uprave i nadzora
i t. d., te konačna primjenu svih intenzivnijih oblika gospodarenja i iskorištavanja
šuma kako glavnih tako i sporednih prihoda sve u vlastitoj režiji
na temelju privrednog računa i trgovačkih propisa.


2. Šumar treba biti prvenstveno dobar privrednik, ekonomist, trgovac
šireg horizonta poznavajući potrebe domaćeg i stranog tržišta, a, ne birokratsko-
administrativni organ uskih granica i perspektiva kako bi svojim
sveopćim poznavanjem privrednog sistema mogao podići šumartvo od
ekstenzivnog do intenzivnog gospodarstva.
3. Šumar treba biti raeionalizator — dobar poznavalac primjene najnovijih
metoda uzgoja šuma u cilju pravilnog korištenja prirodnih dobara
tla i klimatskih faktora, te dobar eksploatator primjenjujući najnovije
tehnike iskorištavanja šuma, mehanizacije, te transporta.
4. Šumar treba biti nosilac socijalističkih misli u šumarstvo bazirane
na nauci Marksa-Engelsa, Lenjina, te uz ostale nosioce kulturno-prosvjetnog
podizanja naroda nosioc kulturno prosvjetnog rada naročito u oblasti
čuvanja, gajenja, njegovanja šuma i racionalne potrošnje šum. produkata,
zatim propagator korisne zamjene drveta sa drugim manje vri;ednim materijal
ma u cilju štednje, propagator primjene zatvorenih ognjišta na selu,
racionalne potrošnje drveta, iskorištanje sporednih prihoda i proizvoda,
koji do sada nisu u trgovini poznati ili premalo uvedenii, te konačno
organizator i rukovodilac lovne privrede u cilju uzgoja, njege i zaštite
divljači, te pravilnog lova.
Da bi se tom glavnom i osnovnom zadatku šumar motreba mu dodijeliti takve stručno-tehničke pomoćna organe, koji će ga
moći po stručno-tehničkoj liniji zamijeniti na jednom organizaciono užem
području-reviru i biti veza između osnovne upravno-političke jedinice i
narodne vilasti — općinskog narodnog odbora s jedne i polireba sela,
lokalne privrede i industrije s druge strane.


Tu ulogu i to radno mjesto može jedino da popuni
šum. t h n i č a r — apsolvent srednjih stručnih škola sa
diplomskim ispitom, sazadatkom:


1. Da po direktivama, uputsltvima i nadzorom šum. inženjera kao upraviteljem
šumarije izvršava neposredno sve privredn o-t e hničke,
upravne i nadzorne poslove, iz svog djelokruga na
svom području-revira iz ovlasti uzgoja, zaštite iskorištavanja šuma, te
neposredno nadzire i provodi upravno-nadzorne stručne poslove u zadružnim
i privatnim šumama u smislu Zakona,
478
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

2. Da vrši neposredni nadzor had čuvanjem i zaštitom po šum. Organima-
lugarima u lugariijania svog područja, da ove privodi svim akcijama
po šumarstvu na svom području revira,
3. Da aktivno sudjeluje u radu na šum. tehničkim zadacima — bilo
kao voda radne grupe ili sekcije određenog ograničenog djelokruga ili kao
samostalni organizator tih radova manjeg obima po tačno dobvenim uputstvima
i direktivama šum. inženjera.
4. Da neposredno aktivno sudjeluje u radu organa, općinskih narodnih
odbora kao savjetodavni i izvršni organ, te u savjetima za šumarstvo na
polju podizanja, zaštite, unapređenja i iskorištavanja šuma i lovne privrede.
Da sudjeluje u svim akcijama, kojima je cilj kulturno-politički odgoj
naroda, na podizanju općeg kulturnog nivoa sa svim narodnim masovnim
organizacijama.
Da bi šum. (tehničar mogao gornjem zadatku odgovoriti i uspješno u
privredi na tom radnom mjiestu raditi, potrebno je:


1. Da se plan i program srednjih šum. škola usmjeri osposobljavanju
šum. tehničara poMtehniza čijom sa što više primjenjene nauke i teorije na
konkretne praktične zadatke u cilju prednjih zadataka.
U tu svrhu tireba srednjim šum. školama predati u smislu Zakona o
šumama (čl, 38) na upravljanje pogodne objekte, postrojenja i šum. kompleksa
u cilju provedbe privrednih praktičnih zadataka i naučno-istraži^
vačkih radova, na svim poljima šumarstva uopće, a na području uzgoja,
zaštite i iskorišćavanja šuma napose.


2. Da šumarstvo postepen o provede preltlhodne organizacione
mjere i oformi revire svuda tamo, gdje su stvoreni već osnovni i opći
uvjeti rada i života šum. tehničara izgradnjom dovoljnog broja upravnogo&
podarskih zgrada u sjedištima budućih revira, a ova poveže brzim
tehnički na visini komunikacijama i sredstvima za vezu (telefon, automobil,
konj, kola), kako bi se brzo, točno i na vrijeme mogli prEnositi nalozi i
direktive od šumarije na revir u cilju provođenja svih zadataka.
3. Da se svršeni apsolventi-šum. tehničari pravilno prihvate od organa
šumarstva u privredi, pravilno; uposle na zadacima od jednositavnih ka sve
složenijim, da se od njih u praksi ne očekuju odmah po nastupu »gotovi«
izgrađeni kadrovi, već smatraju početnicima sa izvjesnim teoretsko-praktičnim
predznanjem.
4. Svršeni apsolventi bi trebali poi našem mišljenju svoj staž započeti
ili na šum. gospodarstvima — time da prođu tamo sve poslove od administracije
do taksacije ili na šumarijama, kojima rukovode stariji iskusni
šumari, sa svim poslovima iz svih šum. grana kako bi mogli da prođu cjelokupno
poslovanje jedne šumarije, a tek po tom, da ih se nakon 2—3 god.
staža i položenog praktičnog stručnog ispita postavi za revernika jednog
od najpristupačnijih revira do šumarije, kako bi mu upravitelj šumarije
mogao davati konstantnu i čestu pomoć u radu.
5. Po stažu od najmanje* 2—5 god. obavezno bi trebali svi šum. teh.
da polažu praktični stručni ispit pred stručnom komisijom šumara iz
prakse, u kojoj) bi bila zastupana i srednja šum. škola po svom delegatu.
6. U interesu daljnjeg usavršavanja šum. teh. u privredi, te u interesu
upoznavanja nastave i obuke sa osnovnim potrebama i ciljevima šum.
gospodarenja u privredi države potrebno bi bilo, da se održava stalan
479
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

svrsishodan kontakt između Šum. gospodarstava i uprave škole u formi
zaduženja škole sa izvjesnim konkretnim zadacima po privredi, zatim
uočavanjem nedostataka školskog obrazovanja šum. teh. po organima
šumarstva i prakse i narodnih vlasti, te povremenim konzultovanjem sa
istima o svim aktuelnim problemima i zapažanjima.


7. Obavezno uvođenje ferijalne prakse za sve učenike počam od navršene
druge god. školovanja po unapred smišljenom planu i izboru najprikladnjih
radilišta i šumarija sa što intenzivnijim gospodarenjem i sve>sikanijim
radovima, a po svršenoj praksi obavezno ocjenjivanje učenika po
odgovornom rukovodiocu, kojemu je učenik bio dodjeljen na rad.
8. Da se u cilju solidne i trajne stručno-pedagoške i praktično-zorne
obuke u srednjim šum. školama izgrade uz potreban školski prostor
potrebni kabineti i radionice, a ove opskrbe sa najmoderni´im pogamalima
iz oblasti šumarstva i opće-obrazovnih nastavnih predmeta, te da se
takvoj školi osigura stalan, najbolji stručni nastavni kadar sa najmanje 10
god. praksom, koij bi mogao strućno-teoretski i praktično neovisno o dnevn´m
životnim potrebama da radi na svom stručno-teoreiliskom i praktičnom
usavršavanju, te na obuci novih srednjih stručnih kadrova, u smislu
prednjih postavki. Tako uzgojen srednji stručni kadar bio bi onaj, kojeg
naša socijalistička stvarnost i domovina llreba, a šumarstvo već godinama
očekuje u cilju postizavanja kranjcig cilja — podići šumars´.vo i šum.
privredu od ekstenzivnog na intenzivno gospodarenje, po ugledu na napredne
strane države uvođenjem novih racionalnih metoda i mehanizacije
u praksu.
9. Da bi se postavka ovog referata svestrano osvetila i svršene
apsolvente srednjih šum. škola postavilo na pravo i odgovarajuće radno
mjeto potrebno je jednom anketom zatražiti određeno mišljenje na osnovu
dosadašnjih iskustava o uporabljivosti lih kadrova u, praksi, te na osnovu
iste donijeti konačnu odluku o pravom mjestu šum. tehničara, a time bi
se nepravilnosti o načinu i mjestu uposlenja istih otklonile. Moramo podvući
ali, da je prva generacija svršenih apsolvenata sa nedovoljnom predškolskom
spremom već došla u srednju šum. školu, a ove opet nisu prvih
godina, a niti još danas imale niti materijalne potrebne uslove niti potreban
broj kvalitativnog stručnog nastavnog kadra, a da bi mogle zadovoljiti
potrebe današnjeg privrednog razvitka u uslovima konkretnih zadataka
šumarstva u privredi. Tu treba tražiti uzroke slabijeg stručnog kadra
svršenih apsolvenata srednjih šum. škola,
ZNAČAJNA STOGODIŠNJICA


Sedmog i osmog maja 1852, godine bila je održana u Beču osnivačka
skupština Šumarskog društva za čitavu austrijsku carevinu. Predsjedao
joj je šumarski savjetnik prof. Leopold Grabner, Ove je godine istih dana
(i u istim prostorijama) slavljena stogodišnjica, na kojoj je pročitan referat
prof, dr. Tschermaka u kom je iznesen sažet historijat djelovanja tog
društva u toku minulog stoljeća,


480