DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Oviakvom organizacijom postiglo bi se slijedeće:


1. Šum. inženjeru omogućeno bi bilo direktno rukovođenje upravom
i nadzorom
šumarije na površini od 5—15.000 ha sa 3—5 revira, čime bi
se oslobodio dnevnih sitnih (tekućih poslova administracije primjerice
doznake seoske grade i jednom kućanstvu — a omogućilo mu .uspješno
angažovanje na projektiranom izvođenju šumarskih transponthih komunikacija,
vršenje pokusa u šum. rasadnicima sa vrstama brzorastućim i
na pokusnim plohama o istraživanju prirasta i intenziteltu proreda u cilju
provođenja najprikladnijih metoda njege i proređivanja sastojina, proučavanje
i suzbijanje štenika u cilju zaštite šuma i1 t. d., zaitiim premjer šuma
u cilju uređivanja i arondacije šum, posjeda, organizacije uprave i nadzora
i t. d., te konačna primjenu svih intenzivnijih oblika gospodarenja i iskorištavanja
šuma kako glavnih tako i sporednih prihoda sve u vlastitoj režiji
na temelju privrednog računa i trgovačkih propisa.


2. Šumar treba biti prvenstveno dobar privrednik, ekonomist, trgovac
šireg horizonta poznavajući potrebe domaćeg i stranog tržišta, a, ne birokratsko-
administrativni organ uskih granica i perspektiva kako bi svojim
sveopćim poznavanjem privrednog sistema mogao podići šumartvo od
ekstenzivnog do intenzivnog gospodarstva.
3. Šumar treba biti raeionalizator — dobar poznavalac primjene najnovijih
metoda uzgoja šuma u cilju pravilnog korištenja prirodnih dobara
tla i klimatskih faktora, te dobar eksploatator primjenjujući najnovije
tehnike iskorištavanja šuma, mehanizacije, te transporta.
4. Šumar treba biti nosilac socijalističkih misli u šumarstvo bazirane
na nauci Marksa-Engelsa, Lenjina, te uz ostale nosioce kulturno-prosvjetnog
podizanja naroda nosioc kulturno prosvjetnog rada naročito u oblasti
čuvanja, gajenja, njegovanja šuma i racionalne potrošnje šum. produkata,
zatim propagator korisne zamjene drveta sa drugim manje vri;ednim materijal
ma u cilju štednje, propagator primjene zatvorenih ognjišta na selu,
racionalne potrošnje drveta, iskorištanje sporednih prihoda i proizvoda,
koji do sada nisu u trgovini poznati ili premalo uvedenii, te konačno
organizator i rukovodilac lovne privrede u cilju uzgoja, njege i zaštite
divljači, te pravilnog lova.
Da bi se tom glavnom i osnovnom zadatku šumar motreba mu dodijeliti takve stručno-tehničke pomoćna organe, koji će ga
moći po stručno-tehničkoj liniji zamijeniti na jednom organizaciono užem
području-reviru i biti veza između osnovne upravno-političke jedinice i
narodne vilasti — općinskog narodnog odbora s jedne i polireba sela,
lokalne privrede i industrije s druge strane.


Tu ulogu i to radno mjesto može jedino da popuni
šum. t h n i č a r — apsolvent srednjih stručnih škola sa
diplomskim ispitom, sazadatkom:


1. Da po direktivama, uputsltvima i nadzorom šum. inženjera kao upraviteljem
šumarije izvršava neposredno sve privredn o-t e hničke,
upravne i nadzorne poslove, iz svog djelokruga na
svom području-revira iz ovlasti uzgoja, zaštite iskorištavanja šuma, te
neposredno nadzire i provodi upravno-nadzorne stručne poslove u zadružnim
i privatnim šumama u smislu Zakona,
478