DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Ovom najnovijom reorganizacijom dakle u jednoj ruci su usredotočeni


— uprava, nadzor i gospodarenje nad svim šumama bez obzira na sektor
vlasništva, tako, da je uprava i nadzor protegnut na zadružne i privatne
šume, koje prema 61. 35 i 36 Zakona o šumama stoj© ili pod drž. stručnim
nadzorom ili se iskorištavanje šuma vrši pod nadzorom nadležnih šumarskih
organa.
Do nedavno Šum. gospodarsltlva kao drž. privredna poduzeća — osnovana
po propisima Osnovnog zakona o drž. privrednim poduzećima —
silom Zakona i najnovije reorganizacije prestaju biti privredna poduzeća
i preuzimaju jedan dio vlasti — nadzor nad zadružnim i privatnim šumama


— u svoju redovnu kompetenciju, te se sve više približuju u dr.ž administraciji
tipu ustanove ili nadleštvu izuzev kompetencije kažnjavanja po
kaznenim prekršajima Zakona o šumama.
Pokušaj organizacija šumarstva po revirnom sistemu, iako je pravilno
zamišljen, nije uspio, jar kod nas za taj sistem nisu dozreli bili još uslovi
tj. baš pomanjkanje srednjih stručnih kadrova onemogućilo je uspješnu
provedbu tog sistema. Pomanjkanje stručnih kadrova onemogućilo je
također pokušaj provedbe odvajanja čuvanja i nadzora nad šumama od
uprave i gospodarenja po šumskoj miliciji, kao i podređenost šum. drž.
organa upravnom organu Narodne vlasti po liniji čuvanja šuma.


Po naši2m mišljenju trebalo bi zadržati revirn i sistem organizacije
šumarstva sad još i više obzirom na preuzimanje jednog znatnog dijela
kompetencije organa narodne vlasti po šum. organu, alitaka v siste m
postepeno uvoditi uporedo sa izobrazbom srednjih
stručnih kadrova, kojima postepeno predavati rukovođenje
revirom kao jednim osnovnim izvršnim organom
šumarstva pod neposrednim rukovodstvom, nad,
zorom šumarije na čelu sa šum. inženjerom kao upraviteljem
šumarije.


Nadalje potrebno bi bilo zadržati naziv i funkcije »lugar«, ove popunjavati
kadrovima svršenih učenika 8 god. škole sa 1—2 god. nižom lugarskom
školom ili ispitom sa prvenstvenim zadatkom čuvanja
i zaštit e šum a i kao pomoćnog organa revirniku sve dotle, dok se
kulturni nivo našeg naroda toliko ne podigne, da funkciju čuvanja mogu
preuzeti i šum. tehničari kao redovnu svoju dužnost, koja će> postepeno


odumirati sa podignutom svijesti naroda o čuvanju šuma. U tu svrhu
trebalo bi provesti reorganizaciju upravno-teritorijalne podjele šumarija
na revire i čuvarske lugarije tako, da bi rejon revira obuhvatio cea
3—5000 ha. površine šuma nastojeći pritom graničnu liniju revira povući
prema novoj upravnoi; podieli na opć. narodne odbore, gdje jie to iz gospo
darskih razloga moguće. Revir bi obuhvatio 3—5 lugarija sa površinom
lugarije cea 300 do 1000 ha. — već prema intenzivnosti gospodarenja,
rastresitosti terena, naseljenosti, arondaciji i t. d. Razumljivo je, da bi se
nakon uvođenja intenzivnijeg gospodarenja u šumarstvo trebalo posle
peno smanjivati površine revira i lugarije prelazem na t. zv. sastojinsiko
gospodarenje tako, da površna revira ne bude veća od 1.500 ha., a lugarije
od 300 ha., a šumarije sa cea 5000 ha.


477