DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Saopi´t n ja


Ing. Dragutin Majer:


MJESTO ŠUMARSKOG TEHNIČARA U PRIVREDI


Među prve pripremne radove organizacije šumarstva i šum. privrede
pored ostalog spada izobrazba kadrova, koji će rukovoditi i upravljati
ovakvom glomaznom organizacijom.


Da bismo mogli uočiti dobre i loše strane organizacije dosadanje
uprave morat ćemo ukratko prikazati organizaciju šumarstva u prošlosti,
a time u vezi i kadrove u prošlosti i njihovu ulogu u upravi i gospodarenju.


U upravnom pogledu šumarstvo biv. Jugoslavije bilo je po organizacionoj
strukturi podijeljeno u dvije glavne grane: u upravu i gospodarenje
sa drž. šumama (sa direkcijama šuma, šum, upravama i lugarijama
kao organizacionim jedinicama) i na upravu i nadzor nad privatnim šumama,
zadružnim i onim pod naročitim javnim nadzorom ^sa šum. odsjecima
pri kot. i ban. upravama). Obje ove grane bile su ujedinjene u Min.
šumarstva kao najvišem upravno-nadzornom organu šumarstva — organu
vlade. Na čelu Ministarstva šum. stajao je ministar (političar, nikad šumar,
stručn´ak — ponajčešće korumpiran), a na čelu direkcija šuma šum. stručnjak,
inženjer, a na čelu odsjeka za šumarstvo pri upravi i nadzoru ili
šumar ili političar, Na čelu šumarije i kot, stručne šum. referade šumarinžisn;
er s položenim stručnim ispitom i sa najmanje dvije godine staža
u šumarskoj samici.


Obzirom na naprijed izloženu organizacionu strukturu šumarstva u
biv. Jugoslaviji, nužno se nameće pitanje, kakav bi bio potreban stručno
upravni kadar u šumarstvu, koji bi uspješno rukovodio upravom i gospodarenjem
naših šuma.


laiko su zakonski propisi striktno određivali, da direktorom i direkcija
šuma i upraviteljem šumarija mora biti šumar-inženjer sa visok oškoJs kom
kvalifikacijom i položenim si!ručnim ispitom, a direktor šuma još i sa višegodišnjim
uspješnim stazom, a rukovodioci lugarija — lugari sa položenim
lugarskim ispitom i najmanje 2 god. stazom i najmanje završenom osnovnom
školom — to je ipak, kod ovih posljednjih, pri izboru igrala ponajčešće
politička pripadnost ovoj ili onoj stranci najveću ulogu. Radi toga su lugari
uspijevali ili da se održe u službi kod svojih kuća ili u neposrednoj, blizini
svog rodnog mjesta ili su opet, ako su bili nepoćudni vladajućoj: političkoj
stranci, bili premjeravani od nemila do nedraga, dok je šumarsko osoblje
bilo ili premještavano ili korumpirano.


Jedan drugi način podržavanja lugarskog osoblja, negalüvno je djelovao
na njihov uspješan rad, a kad se uzme još u obzir, da se prigodom


474