DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 7 6. OKTOBAR I NOVEMBAR GODINA 1952


Ing. Dušan Đukić (Zagreb)


NACIONALNI PARK »PLITVIČKA JEZERA«
(PROBLEMATIKA I UREĐENJE)


Uvod


Uslijed naglog porasta proizvodnih snaga sve jače zadiranje ljudskog
društva u prirodna bogatstva radi njihovog iskorišćavanja diktiralo jpotrebu u cijelom svijetu a i kod nas, poduzimanja stanovitih mjera u svrhu
zaštite prirode i prirodnih rijetkosti. Jedna od takovih mjera je proglašenje
nekojih područja nacionalnim parkovima. Kod nas je medu prvima
proglašena Paklenica nacionalnim parkom, a odmah poslije toga radi svojih
naročitih ljepota i rijetkosti proglašena su i Plitvička Jezera nacionalnim
parkom Zakonom U br. 22 od 8. IV. 1949 god. (Narodne Novine broj 29
od 9. IV. 1949 god.).


Na osnovu točke 2 člana 52 Zakona o šumama N. R. H. donijela, je
Vlada N. R. H. »Uredbu o upravljanju nacionalnim parkovima« broj
116/1950 od 5. I. 1951 god. (Narodne Novine broj 3 od 11. I. 1951).


Ministar šumarstva N. R. H. na osnovu ovlaštenja iz stava 2 člana 2
Zakona o proglašenju Plitvičkih Jezera nacionalnim parkom, u suglasnosti
s predsjednikom Vlade N. R. H., donio je rješenje pod brojem 909/1951
od 14. II. 1951. o određivanju granice nacionalnog parka (Narodne Novine
broj 12 od 19. II. 1951). Ukupna površina parka iznosi oko 14.551 ha.


Na temelju prednjih odredaba osnovana je na terenu Uprav a n acionalnog
parka sa sjedište u Plitvičkom Ljeskovcu,
koja je počela radom 1. I. 1951 god. Na čelu Uprave postavljen je šumarski
inžinjer. Uprava je bila pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva; šumarstva,
a kasnije poslije ukidanja Ministarstva, pod Glavnom upravom
za šumarstvo. Kod Ministarstva šuma bio je osnovan Stručni Savjet, koji
je radio po odredbama »Uredbe o Stručnim Savjetima pri organima Vlade
Narodne Republike Hrvatske«.


435
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Stručni Savjet za nacionalni park »Plitvička Jezera« bio je sastavljen
od predstavnika: Jugoslavenske Akademije znanosti i umietnosti, Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Polj.-Šumarskog
fakulteta, Geološko-paleontološkog muzeja, Zoološkog muzeja, Savjeta za
zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti kod M;nistarstva za nauku
i kulturu, Sanitarne inspekcije Ministarstva narodnog zdravlja, Ministarstva
građevina, Komiteta za vodoprivredu, Uprave hidrometeorološke
službe, Glavne direkcije za puteve, Komiteta za turizam, Ministarstva
unutrašnjih poslova, Glavne uprave za ribarstvo, Generalne direkcije
elektroprivrede, Uprave Generalnog urbanističkog plana, Konzervatorskog
zavoda, Odjela za zaštitu prirodnih rijetkosti i Odjela za zaštitu spomenika
kulture, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Društva inžinjera i tehničara,
Sekcije arhitekata, Šumarskog društva, Narodnih odbora kotara
Titova Korenica i Otočac i Glavne uprave za šumarstvo .


Stručni Savjet je savjetodavni organ Glavne uprave za šumarstvo´ i
ima zadatak da proučava, stavlja predloge i daje mišljenja za rješavanje
stručnih pitanja uprave, zaštite i unapređenja nacionalnog parka.


Savjet je radio u sekcijama i to: a) šumarska, b) botanička, c) zoološka,
d) geološko-hidrološka, e) arhitektonsko-inžinjerska,


U toku rada kroz ove dvije godine sa Stručnim Savjetom, pokazalo
se potrebnim, da bi se Stručni savjet za nacionalne parkove morao sastojati
samo od stručnjaka, koji su. neposredno povezani sa zaštitom prirode
(biolog, botaničar, zoolog, geolog, hidrolog, šumar, Hrv. prirodoslovno
društvo kod društvena organizacija i Odjela za zaštitu prirode) dok kod
rješavanja pojedinih specijalnih pitanja treba tražiti mišljenja stručnjaka i
naučnih radnika u čiju struku spada rješavanje tog pitanja. To s razloga
što je sastav Savjeta suviše glomazan i radi toga otežava rad, a osim toga
glasaju po pitanjima zaštite pojedini sručnjaci u čiju struku i ne spada
rješavanje tih predmeta.


Zaštita prirode u svijeta


Prirodne ljepote i rijetkosti nacionalnog parka Plitvička Jezera poznate
su u svijetu i o njegovoj zaštiti interesira se i Međunarodna unija
za zaštitu prirode, koja djeluje u Brujxelles u (Union International
pour la Protection de la Nature). Pojam zaštite prirode definiran je kao
očuvanje čitave biotičke zajednice svijeta, ili prirodne
okoline čovjeka, koja uključuje zemaljske
prirodne izvore, koji se obnavljaju, a od kojih se
ona sastoji in a kojoj počivaju temelji ljudske civilizacije
. Unija propagira i preporučuje pored ostalog nacionalne i
internacionalne akcije za čuvanje divljači i prirodnih okolina, tla, voda,
šuma te čuvanje područja, objekata, faune i flore, koji imaju naučnu, historijsku
ili ´estetsku važnost, usvajanjem zakonodavstva, kao što je zakonodavstvo
za osnivanje nacionalnih parkova, prirodnih rezrevata, spomenika
i zakloništa za divljač s naročitim obzirom na očuvanje vrsta, kojima prijeti
izumiranje.


436
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Prema nomenklaturi zaštite prirode mi danas razlikujemo;


I. parkove prirode,
II. rezervate prirode,
III. spomenike prirode,
IV. zaštitne predjele prirode.
I. Kao parkovi prirode smatraju se velike i fiziografski dobro izdvojene
jedinice, koje su izuzete iz gospodarske djelatnosti kao cjelina, obzirom
na njihovu naučnu vrijednost ali imaju i atrakciono značenje za posjetioca.
Oni obuhvataju:
a) Zakloništa prirode (sanktuariji ili matičnjaci). To su
velike jedinice, koje sačinjavaju javno vlasništvo, na kojima nije dozvoljeno
vođenje gospodarstva. Ono je zatvoreno za masovna posjećivanja i u njima
se vrši strogo kontroliran naučni rad. Osnovana su u svrhu, da se u njima
očuvaju prvotni uslovi života.


b) Narodne parkove (ili međunarodne) tipa većine sada postojećih
narodnih parkova sa djelomično izmijenjenim prirodnim uvjetima,
no koji s općeg gled´šta posjeduju obilježja prvotnosti. Otvoreni su za
masovna ali u uskim granicama organizirana posjećivanja uzimajući u obzir
turističke olakšice.


c) Javne parkove« prirode za odmor. Služe kao tereni dodira
čovjeka sa prirodom u svrhu njegovog duševnog i tjelesnog odmora.


II. Rezervati prirode manji su od parkova prirode i mogu postojati
zasebno ili se osnivaju unutar parkova prirode. U prvom redu oni imaju
naučno i odgojno značenje. Ovamo spadaju:
1. Rezervati prirode koji služe u svrhu stroge zašt´te prirode
rodi dokumentarnog očuvanja njenih prvotnih uslova. Naučni rad mora se
strogo kontrolirati, a naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prirodne biološke
ravnoteže.
2. Specijalni rezervati, koji se osnivaju u svrhu zaštite
stanovitih određenih elemenata prirode. Ti elementi moraju se nalaziti pod
strogom zaštitom, dočim njihova okolina može biti pod djelomičnom zaštitom
radi očuvanja prirodnih uslova njihova života. Specijalni rezervati
dijele se:
ä) na rezervate staništa za zaštitu izvjesnih staništa i njihovih
biocenoza,
b) na rezervate vrsta za zaštitu pojedinih vrsta ili njihovih grupa, koje
su važne za nauku,
c) na geološke rezervate za zaštitu dragocjtnih objekata zemaljske
kore,
d) na uzgojne (školske) rezervate kao prostore za vršenje demonstracija
u didaktične svrhe škola raznih stepena.


III. Spomenici prirode su pojedini prirodni predmeti kao: stijene,
grupe minerala, drveće, vrste životinja i djela ljudskih ruku koja nose
prvotne oznake, usko povezane sa prirodnom podlogom. U ove spadaju:
a) pravni spomenici prirode,
b) geološki spomenici,
c) prirodno-historički spomenici,


437
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

IV. Zaštitni predjeli prirode su takovi rajoni, koji su podvrgnuti ljudskoj
djelatnosti i koje je on promijenio, ali ih treba zaštiti obzirom na njihovo
bogatslvo i prirodnu harmoniju koja ih karakterizira. Oni se dijele:
1. na predjele za zaštitu krajobraza i to:
a) kulturnog krajobraza gdje se kvalitet i kvantitet biljnog pokrova
kao i regionalan stil graditeljstva mora zaštititi i uskladiti s gospodarskim
planiranjem,


b) prvotnog krajobraza, koji nosi oznake bilo prvobitnog bilo historičkog
načina gospodarenja.


2. Predjeli za zaštitu bogatstva prirode koji mogu
da obuhvate bilo koje površine, pa i takove na kojima se vrši gospodarska
eksploatacija, ali u kojima se metode ´eksploatacije moraju podržavati u
određenim oblicima, da se izbjegne pljačkaškom gospodarenju i da se ne
prouzrokuju izmjene u izgledu tih predjela. Dijele se na:
a) predjele za zaštitu geološkog bogatstva i tla u odnosu na rudarstvo
i poljodjelstvo (na pr. erozija tla),


b) predjela za zaštitu biljnog pokrova, u odnosu na poljoprivrednu,
vrtlarsku i šumarsku djelatnost (naročito u iskrčenim rajonima),
c) lovačko-ribarske zaštitne predjele u odnosu na probleme uzgoja


divljači i riba, a i zaštite riba selica.


Ova nomenklatura i klasifikacija objekata, koje obuhvaća zaštita prirode
bila je stavljena od strane Poljske na diskusiju na međunarodnoj
konferenciji o zaštiti prirode u Lake Successu u Sjedinjeni Državama Sjeverne
Amerike, koja je održana od 16.—31. VIII. 1949 godine.


U narodnim (nacionalnim) parkovima, obzirom na njihove velike površine,
lakše je održavati odnosno očuvati prvotnu ili prirodnu biološku
ravnotežu, nego li u manjim od njih rezervatima. Njihovu klimu u poredbi
sa klimom rezervata, moglo bi se u stanovitoj mjeri smatrati makroklimom,
dakle onom, koja odgovara manje više općoj makroiklimi dotičnog predjela.
S tim u vezi ovdje je i vodno gospodarstvo u neku ruku samostalno i nije
toliko ovisno o susjednom području. Pošto su ova dva faktora najvažnija
za biljni svijet, a posredno i za životinjski, to njihova relativno mala privremena
promjena osigurava u znatnom stupnju stalnost kvalitativnog
sastava njihove žive zajednice. U nacionalnom parku treba pronaći načine
i nastojati da se održi u budućnosti sadašnje stanje ovisnosti, da bi se time
što je moguće više očuvala u neporemećenom stanju sadašnja biocenoza
parka. U svakom slučaju nužno je ipak točno poznavanje svih faktora staništa
koji uslovljuju opstanak štićenih biocenoza. Isto tako ne mogu se
biljne i životinjske zajednice posmatrati zasebno, pošto su oba ova svijeta
usko među sobom povezana.


Osobine našeg nacionalnog parka


Naš park i njegovo područje osnovano je u prvom redu radi samih
jezera i slapova. Da toga nema, ne bi se to područje nikada izdvojilo* kao
nacionalni park, pošto ima na području Republike ljepših i interesantnijih
šumskih predjela i prirodnih ljepota.


Prema istraživanjima prof. dr. Pevalek a Plitvička Jezera pretstavljaju
biodinamični sistem, u kojem vrlo važnu ulogu imaju sedrotvorne


438
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

biljke, odnosno sedrotvorne zadruge. To su uglavnom mahovine Crato


neuron, Brvum i slične Zaštitu jezera treba udesiti u smislu održanja pri


rodne biodinamike jezera.


U prvom redu treba osigurati pravilan dotok voda, koje zadržavaju
veću ili manju količinu kalcijskog i magnezijskog karbonata, koje one
talože posredstvom napred navedenih mahovina i stvaraju barijere i slapove
raznih oblika. Radi toga je kod određivanja granice nacionalnog parka
vodeno računa o g&ologijskim razlozima za osiguranje priliva vode.


Po stručnom mišljenju prof. Anton a Takšić a geologa, koje je
dao prilikom određivanja granice nacionalnog parka, petrografska struktura
područja Plitvičkih Jezera u stvari ja vrlo jednostavna. Prema postojećoj
karti prof. Kocha 1 : 75.000 cijelo se područje sastoji od taložina
gornje krede i to od rudistnih vapnenaca dolomita i pločastih vapnenaca.
Područje zahvaćeno granicama Nacionalnog parka sastoji se u pretežnom
dijelu od dolomita; u nešto manjoj mjeri od pločastih vapnenaca, a tek u
maloj mjeri od vapnenaca gornje krede. Vapnenac susrećemo samo u području
M. Javornika (989 m) istočno od Kika (1084 m), zatim na
S-e liskom Vrhu (1280 m) i Ci gelu (1257 m), i to samo u višim
planinskim partijama, i konačno u obliku široke zone od Medveđak a
preko B i 1 j e v i n e i preko Sertića Poljane do sela Kusel ja
i dalje. Granica između dolomita i vapnenaca od Sertić Poljane do Kuselja
teče baš po samoj cesti S 1 u n j—O gul i n. Uzimajući u obzir položaj
dolomita prema vapnencu, odnosno uvažujući da dolomit kao mlađi
član gornje kredne serije Ježi iznad vapnenaca i da ih pokriva, a osim
toga i jaku raspucanost dolomita, koja omogućava oticanje vode podzemnim
putem kao i nagibe slojeva koji uvjetuju smjer oticanja vode za
Plitvička Jezera kao centru, valjalo je granicu Nacionalnog parka uzeti
onako kakvo je sada. Ovo naročito važi za SE dio područja iznad sela
Vrela, gdje se na cesti koja vodi iz Titove Korenice ka
Vrhovinam a jasno vidi kako vapnenci padaju pnema NO, dakle
prema Javo r ni k u i Plitvičkim Jezerima, a isto je tako
jasno vidljivo u S u ž a n j s k o j Dragi, kako dolomiti padaju ka
Plitvičkim Jezerima.


U nacionalnom parku propisane su posebne mjere, kojima je svrha
zaštita niže navedenih kategorija objekata i to:


a) sedrene barijere, sedru, sedrotvorce (mahovine i alge) i treset,


b) spilje i spiljski organski svijet,


c) erozijski i denudacijski oblici korito Plitvičkih Jezera,


d) izvori i vodotoci,


V e) vodeni bazeni (jezera) i slapovi,


f) karakteristični dijelovi terena, kao što su vrtače, stijene, glavice
i grebeni,
g) šume nacionalnog parka,
h) livade i proplanke kao i njihovu neposrednu blizinu,
i) faunu, floru i vegetaciju,
j) spomenici iz NOB-e,
k) spomenici kulture.
Da bi se prednje zaštitilo zabranjeno je:
a) svako diranje u zemljište kao na pr. lomljenje i uništavanje sedre


i sedrotvoraca, kopanje zemlje, potkapanje obala, lomljenje i vađenje ka


439
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 8     <-- 8 -->        PDF

i4^a, pijeska, odstranjivanje kamena i pijeska iz vodotoka kao i svi radovi
kojimaise mijema dosadašnji izgled terena;


b) svojevoljno´mijenjanje dosadašnjeg stanja i iskorištavanja vodotoka
kao i korištenje vode iz jezera i pritoka bilo u koje svrhe, kao na pr. mlinovi,
centrale, pilane, natapanje zemlje, kaptiranje i korištenje vrela i si.;


c) zabacivanje vode jezera i pritoka tekućim i čvrstim otpacima bilo
kojeg porijekla;
d) močenje lana i konoplja, te upotreba vode u bilo kakove industrijske
svrhe;
e) upotrebljavanje površine jezera za splavljanje drveta, izvlačenje
drveta na obalu kao i vađenje izvaljenih stabala iz jezera;
f) svojevoljno postavljanje čamaca i splavi (kerep) na jezera, te podjedno
upotreba i iznajmljivanje istih u trgovačke svrhe.
Područje Nacionalnog parka naseljeno je i na slijedeća sela i zaseoke:


Čuj´ća krčevine, Sorća krčevine. Prijeboi, Korenička Kapela. Rudanovac,
Vrelo, Korenička Reka, Homol´ac, Uvalica, Končarev kraj, Vukmirović,
Plitvički Ljeskovac, Mirć Štropine, Jezerce, Velika Poljana. Zaklopača,
Rastnvača, Korana, Poljanak. Plitvice, Sert:ć Poljana Rodićeve
kuće. Kusel´, Čorkova Uvala i Gorm´i Babin potok. Na tom pođručiu ima
oko 500 seljačkih domaćinstava sa oko 2.500 stanovnika, koje je Uprava
parka dužna da podmiruie sa građevmm i ogrevnim drvetom. Godišnja
potreba istih iznosi oko 6.0O0 m3. Radi toga moralo se park podijeliti na
uže i š:re zaštitno područje kako je to na priležećoj karti i označeno. Kod
određivan´a granice užeg zaštHnog područja držalo se osnovnog principa,
da bi se izbjegli sukobi u pogledu paše i da se omogući stoci prolaz u
otvorene predjele šireg zaštitnog pođruč´3. Izuzetak čini dio sela Plitvički
Ljeskovac od rrlane prema s´everu, koji mora ostati u užem zaštitnom
područiu i Velika Poljana. Ostalom površ:nom užeg zaštitnog područja
zaštićeni su slivovi Crne Ri´eke. d;o R´ečice i potoka koji ide iz Sužan´ske
Drarfe u Limanski zaljev te Čiginovac i u Matijaševu Dragu na jezeru
Kozjak.


Prema prednjoj nomenklaturi uže zaštitno područjie bio bi rezer vat
prirode.


Na užem zaštitnom području (rezervatu prirode) isključena
je svaka sječa i iskorišćavanje šume. Na tom području može se izvršiti
jedino sječa u svrhu zasHte od štetnih insekata i even+ualno odstranjivanje
bolesnih stabala, štetnih po okolinu kao i staba^ koja su srušena
usb´Jed elementarnih nepogoda, te smetaju prometu. Na barijerama nije
dozvoljena nikakova sječa.


U širem zaštitnom području Gospodarenje sa šumama vršit će se po
propis´ma uređajnog elaborata. Dok se ure^ajni elaborat ne izrad´, ne
dozvoljava se nikakova s;eča, osim vađenja po;edinih napadnutih, osušenih
ili jako ozliieđenih stabala (t. zv. slučajni užici).


Gospodarenje sa šumom ima se propisati tako, da se postigne što veća
estetska vrijednost, a ujedno da bude naučnog interesa. Sve degradirane
dijelove šuma, koji su pretvoreni u nisku šumu i šikaru, treba postepeno
meliorirati i pretvarati u visoku prebornu šumu.


Da se postignu ti posebni ciljevi, postupak će se razlikovati od postupka
sa prebornim šumama kojima je osnovni cilj dobivanje drveta. Ima
se stalno održavati znatno veća drvna masa (zaliha) nego u ostalim ŠU´


440
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 9     <-- 9 -->        PDF

mama. Smjesa debljinskih razreda mora da bude pretežno grupimična-
Stabla sa formama koje tve trpi uredno gospodarenje, ovdje će se ostavljati
i čuvati, ako su te forme od estetske vrijednosti. Isto tako čuvat će se pojedina
stabla ili grupe stabala ostalih vrsta, koja nisu dominantna (javor,
jasen, brijest, trešnja, jarebika i t. d.) a isto tako i grmlje. Postojeći omjer
smjese u glavnom će se zadržati, a u čistim bukovim šumama mogu se
unositi grupe četinjara. U nekim predjelima, gdje se ne zapažaju tragovi
sječa, izlučit će se posebni odjeli karaktera prašume kao rezervati prirode,
u kojim se odjelima ima potpuno zabraniti svaka sječa.


Sve livade i proplanke treba održavati u njihovom slikovitom obliku.


One daju izvanrednu hranu divljači i čuvaju šumu od prevelikih šteta
od divljači. Rubovi šuma treba da ostanu gusti i valja čuvati grmlje, trnje
i rijetke vrsti. Krajnja rubna stabla treba da su od puta udaljena par metara,
da grane ostanu u šumi radi mogućnosti širenja i sprečavanja oštećivanja.
Važno je, da krošnje stabala budu snažne i razgranate. Mjestimično
valja ostavl´ati šuplja stabla radi zaštite ptica. Naročito treba čuvati i
ostavljati slikovite skupine stabala.


Njega mladika i sječe ne smije se nikako provoditi u vrijeme kada
životinje i ptice imaju mlade.


Ne treba sve prepustiti sasvim prirodi. Dovoljno će biti vođenje
ekstenzivnog iskorišćavanja i pripuštanje svijetla prizemnoj
vegetaciji. Te mjere znatno će ubrzati što skoriju uspostavu prirodnog
stanja i ravnoteže te povećanje drvne zalihe.


Ovakove mjere moraju se propisati radi toga, što je prije proglašenja
Nacionalnog parka na tom području vršena sječa sa dosta jakim intenzitetima,
naročito poslije oslobođenja, radi obnove zemlje, uslijed čega je
poremećena prirodna ravnoteža. Posljedica takovih sječa jesu šušci i kalamiteti
koje treba vaditi radi održavanja parka u zdravom stanju. Postepeno
će se to smanjivati, dok se ponovo ne uspostavi potpuna ravnoteženost.
To će se u dogledno vrijeme i postići, jer se sada siječe po hektaru
prosječno samo jedna četvrtina od godišnjeg prirasta i takovim mjerama
povećati će se u najskorije vrijeme drvna zaliha.


U pogledu sječa uspoređivanje našeg Nacionalnog parka sa švicarskim
u Engadin u u kojem je svaka sječa potpuno zabranjena i isključena
nije pravilno. To s razloga što na području švicarskog Nacionalnog parka
nema nijednog sela i zaseoka i površ´na šuma iznosi oko 8.000 ha, dok u
našem parku iznosi šumska površina oko 12.500 ha. Tako velika površina
u nastanjenom kraju ne može se sva proglasiti rezervatom prirode i zabraniti
sve sječe. To bi se moglo učiniti samo onda kada bi se sva naselja
i domaćinstva iselila i kolonizirala na drugom mjestu države*, a to nije
potrebno i može se uskladiti sa principima zaštite.


Rekreacia,


Posjećivanje Nacionalnog parka iz godine u godinu raste i to naročito za ljetnih
mjeseci. Najviše posjetilaca dođe subotom i nedjeljom. Ove godine znalo je na te
dane biti i oko 5.000 ljudi. Nažalost točan broj posjetilaca se nezna. Najviše dolaze
razne sindikalne organizacije, škole, društvene organizacije, vojska i stanovnici okolnih
mjesta iz Like, Korduna i Bosne. U to vrijeme sva ta masa izletnika
skoncentriše se na sama jezera i slapove, pa se postavlja problem reguliranja prometa
i nadzora za očuvanje napred označenih kategorija objekata od oštećivanja.Hi
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Pored tih posjetilaca dolaze i inostrani turisti u glavnom svojim autobusima i od


Putnika.


Radi prednjeg treba svu izgradnju hotelskih i turističkih objekata usmjeriti


tako, da se ta masa posjetilaca sa Velike Poljane razbije na više skupina, što će


olakšati nadzor i zaštitne mjere i sprečavati oštećivanje osnovnih kategorija.


Mjesta izgradnje takovih objekata pored Velike Poljane treba da su za da


našnje potrebe Plitvički Ljeskovac, Mukinje — Jezerce i Plitvice.


Gradnja velikih objekata samo na Velikoj Poljani sa kapacitetom hotela i re


storana sa hiljadu mjesta, kako predlaže ugostiteljstvo (»Borba« od 27. X. 1952. strana


6) samo bi pogoršala situaciju, jer bi se koncentracija turista na razmjerno mali


prostor još povećala ,a time i otežala sprovođenje zaštitnih mjera na očuvanju parka.


Pored prednjeg treba proučiti pitanje:


a) reguliranja prometa,


b) parkiranja motornih vozila,


c) parkiranja kola sa konjskom vučom,


d) postavljanja servisnih stanica za automobile.


Što se tiče programa organizacije turizma i izgradnje turističkih objekata na


području parka isti je od svoga početka postavljen na pogrešnu osnovicu.


Ranije Glavna uprava za turizam, koja je u prvo vrijeme upravljala za svima
jezerima i turizmom osnovala je Hotelsko poduzeće »Plitvice« sa sjedištem na V eliko
j Poljan i na čisto komercijalnoj bazi sa privrednim računom, koje je
htjelo park iskoristiti u tom smjeru, a zaštitne mjere uopće nije poduzimalo niti o
tome vodilo računa. Za turizam sezona na parku je vrlo kratka i traje najviše 2—3
mjeseca za vrijeme ljeta. Čim zahladi i padnu kiše, hoteli opuste i samo mogu pružiti
opskrbu prolaznim putnicima, koji su vrlo rijetki. Naravno da za tako kratko
vrijeme ne mogu postići toliku akumulaciju koja je potrebna za rentabilno poslovanje
poduzeće i stoga nastoji da iskoristi ostale objekte, koji treba da se zaštite u
svoje svrhe. U prvom redu to je ribolov i prihod od vožnje čamcima, a misli se i na
prihod od lova i kupališta.


Takvo gledište je u suprotnosti sa osnovnom idejom o nacionalnim parkovima
i rezervtaima, gdje se prvenstveno ima voditi računa o zaštiti prirodnih rijetkosti i
ljepota, a turizam organizovati uglavnom kao prolazni turizam. To znači,
da treba što više naših radnih ljudi da se upozna sa prirodnim ljepotama i rijetkostima.
Boravak takovih posjetioca na području parka ne bi trebao biti duži od par
dana. Za prolazni turizam treba omogućiti brza transportna sredstva — autobuse za
prebacivanje po području parka. U tu svrhu valja uzdržati sve ceste i šumske puteve
u ispravnom stanju, po mogućnosti bez prašine. To će služiti i za zaštitne mjere
u slučaju opasnosti od požara radi mogućnosti hitnog prebacivanja ljudstva. Veliko
područje parka je šumsko i isprepleteno šumskim cestama po kojima treba omogućiti
posjetiocima vožnju radi upoznavanja sa tipovima tamošnjih šuma i prašuma.
Tim posjećivanjem ništa se ne će ugroziti zaštita a omogućit će se upoznavanje
cijelog parka i ostalima, a ne samo planinarima.


Putevi i ceste.


Poznato je da područje parka vrlo nezgodno leži za posjećivanje i udaljeno
je od željezničkih stanica. Danas je najglavnija stanica Vrhovine .
U obzir još dolazi Bihać i Karlovac a za pješake i planinare
R u d o p o 1 je i Javornik.


Radi toga mislila je bivša Glavna uprava za šumarstvo da kao polaznu
stanicu za park uzme željezničku stanicu Javorni k koja leži na visini
oko 800 m na vrh Kapele, odakle vodi šumska cesta do Čo r kov e
Uvale i Sužanjske Drage te Li mana u Plitvički
Ljeskovac. Ta cesta vodi kroz šumu odmah od stanice Javornik
i na petom kilometru ulazi u park i prolazi sredinom najljepših šumskih
predjela parka. Od te ceste treba izgraditi novu cestu prema selu B i gina
Poljana i Plitvice do državne ceste odakle bi bio prilaz442
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tom cestom na Veliku Poljanu u središtu parka. Tu novu cestu
treba izgraditi s razloga, što je žiteljima sela Bi g in a Poljan a zabranjen
put kolima preko Labudovačke barijere radi zaštite
iste, te je postignut sporazum za mogućnost prilaza u Plitvički Ljeskovac novom
cestom. Na početku ceste kod želj. stanice Javornik s istočne strane
pruge treba izgraditi planinski hotel sa oko 20 soba za prenoćišta, restauracijom
i svima odgovarajućim prostorijama i garažom za autobus gdje bi
putnici imali mogućnost noćenja i prehrane, a mogao> bi služiti i za zračno
lječilište u Lici. Poznato je da u našoj Republici ima vrlo malo zračnih planinskih
oporavilišta za kojima je velika potreba i da većina interesenata
odlazi u Sloveniju. Takav hotel bezuvjetno bi dobro radio i u znatnoj mjeri
povoljno utjecao na platni bilans hotelskog poduzeća u Plitvicama. Prednjim
pravcem jasno je da bi se odobrio samo putnički saobraćaj autobusom
uprave parka i osobni automobili, a nikako teretni saobraćaj kamionima.
Saobraćaj kolima žiteljima sela Čorkov a Uval a morao bi se odobriti.
,


Proti ovoga predloga koji je iznesen na sjednici stručnog savjeta, koja
je održana na Velikoj Poljani od 16.—18. III. 1952 god. pao je oštar prigovor
naročito od Dr. P e v a 1 e k a i članova savjeta, da se na bilo koji
način pojača promet duž Lim an a i to neposredno^ uz obalu jezera,
pošto je taj dio najmirniji i najmanje utjecan turizmom i bilo bi protivno
ideji nacionalnog parka, da se ovuda omogući tranzitni promet za Ti tovu
Kor ie nie u preko sela Uvalice. Ovo pitanje trebalo bi
detaljno proučiti i analizirati pošto smatram da primjedba za tranzitni promet
Javornik—Čorkova Uvala—Sužanjska Draga—Plitvički Ljeskovac—
Uvalica—Vrelo—Titova Korenica nije na mjestu. Reguliranje prometa na
području parka bit´ će udređeno posebnim statutom uprave parka, koji će
odrediti smjerove vožnji, vrstu vozila, brzinu za svaku pojedinu cestu i
pravac. Osim toga tom cestom vrši se javni saobraćaj i danas i ne može se
obustaviti.


Posebno pitanje je izmjena današnje državne ceste Slun j — Pli tvice
— Velika Poljana, pošto ista sa prelazom kod Kozjaka
(drveni most) teškim kamionskim saobraćajem za Liku uvelike ugrožava
sadrenu barijeru, koja se stalno oštećuje. Veliki autobusi i kamioni često
se na samoj barijeri prevrću i kako ugrožavaju živote putnika, tako isto
i samu barijeru .To čvorište trebalo bi svakako ukinuti, kolski most odstraniti
i ostaviti samo pješački uski most za prelaz, a barijeru osloboditi teškog
opterećenja kamenom, koji je upotrebljen kod izgradnje ceste. Potreba
za prelaženjem tog poteza i ukidanjem saobraćaja preko Kozjaka,
potvrđuju i najnovija istraživanja, hidrografskih prilika prof. ing. Petrika,
koja su objavljena u toku 1951 i 1952 god. Utvrđeno je, da se jezero Kozjak
sastojalo prije od 2 jezera. Uzdizanjem svojevremeno barijere kod današnjeg
mosta radi ceste, (nasipavanje materijalom) potopljena je srednja
barijera i slapovi u Kozjaku, koji se danas ne vide ali, su prilikom mjerenja
dubljina i izobata jasno utvrđeni. Zato treba proučiti pitanjie nove trase
prelazom Korane ispod Čatrnje i vođenje trase s istočne strane Korane i
Jezera preko Rastovače na Veliku Poljanu,


Po prijašnjem rješenju putne mreže na području parka predviđeno je,
da se na potezu Velika Poljana — Plitvički Ljeskovac
ta cesta, koja vodi uz jezera, napusti i da se napravi nova cesta u udalje


443
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

nosti od stare cea 500 metara istočno i u glavnom paralelno uz staru cestu.
Takvo rješenje smatram da nije dobro, jer bi nova cesta išla preko Kos e
i Rječice do Velike Poljane i ugrožavala taj kraj, koji je od
velike važnosti za zaštitu faune (naročito medvjeda) koja se tamo vrlo
rado zadržaje, jer joj odgovaraju us lovi razvoja. Potpuno zapustiti staru
cestu, koja i onako nije u neposrednoj blizini jezera, te povrat u prvotno
stanje, mislim da se ne će moći provesti, a niti nije potrebno, pošto se vožnjom
ne ugrožavaju zaštićeni objekti.


Švicarski nadšumar K. Rüedi iz Aarau-a u svom članku »Moderno šumarstvo
i zaštita prirode« spomin*e: »Naročito opustošeno djeluju putevi
pored obala, jer poremećuju prirodnu vezu vode i zemlje i uništuju živa
bića koja su na takova mjesta upućena. Najžilavije se valja braniti o d
izgradnje puteva ili cesta neposredno duž obale:
njih treba izvesti daleko od obale«.


Potpuno se slažem sa tim gledištem, ali u našem slučaju ne radi se o
novim cestama, već o postojećim starim, koje su tu i koje se ne
mogu staviti u prvotno stanje i zasuti. Te ceste treba samo uzdržati u dobrom
stanju i odobriti niima samo saobraćaj osobnim autima i kolima.
Ostali teretni saobraćaj imao bi da ide okolo cestom preko Priieboja. Zapadna
obala jezera je u mnogo povoljnijem stanju pošto nema puteva i cesta
uz obalu i prirodno stanje može se zadržati.


Izgradnja,


Na području parka nužno je provesti plansku izgradnju raznih objekata,
koju možemo razvrstati u 2 glavne grupe:
a) šumarska izgradnja zajedno sa objektima za zaštitu i naučna istraživanja,


b) turistička izgradnja za potrebe rekreacie i ugostiteljstva.


Za potrebe šumarske izgradnje, zaštite i naučnih
istraživanj a treba izgraditi upravu Nacionalnoj? parka sa mab´m
muzejima na Velikoj Poljani, stambene paviljone za osoblje uprave parka
na Mukinjama — Jezercu, deset lugarnica za ci´elo područje parka, laboratoriju
za naučna istraživanja na Kozjaku, mrjestilišta ^potreb ? na Kozaku
i Pročćanskom jezeru, spremišta za čamce na Kozjaku i Prošćanskom
jezeru sa malom radionicom za popravak čamaca, garažu za vozni
park uprave, hranib´šta i skloništa za divFač, vodovod i kana´-z^evu na
Ve´ikoj Poljani i P´iVičkom Ljeskovcu, opernu i školu na Mukinjama —
Jezercu, popravak i uzdržavanje svih šumskih puteva sposobnih za kolski
saobraća´, provedbu elektrifikacije svih turiš´ičkih nasel´a na Velikoj Poljani,
Mukinja Jezercu i Plitvičkom Ljeskovcu te izgradnju otvorenih ognjišta
i m´esta za logorovanje, onskrbu vodom i sanitarnim uređajima. Sva ta
izgradnja stajala bi oko 263,009.000.— din.


Za potrebe rekreacie, ugostiteljstva i turizma treba
izgraditi: započeti hotel u Plitvičkom Ljeskovcu, stambene paviljone za
osoblje hotelskog poduzeća zaposlenog na Velikoj Poljani u Mukmjama-
Jezercu, gospodarske zgrade (pekara, klaonica, peradarnica, praonica,
staje za svinje i krave i t. d.) na Mukinjama Jezercu, hotel sa skupnim
ležauma za potrebe škola, sindikata i masovnih posjećivanja kapaciteta
200 kreveta na Mukinjama Jezercu, puteve u novom naselju na Mukinjama


^ 444
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Jezercu i između turističkih paviljona na Velikoj Poljani, narodne gostione
i hotel na Mukinjama, centralni, kasino i restauraciju sa prostorijama za
recepciju, poštu, dežurnog milicionera, sanitarnu službu, brijačnicu, manju
trgovinu sa toaletnim potrebštinama i narodnim rukotvorinama i u sklopu
istog 50 hotelskih soba za noćenje, sagraditi jedan stambeni paviljon na Velikoj
Poljani kapaciteta 50 kreveta, garažu za osobne automobile turista
na Velikoj Poljani, i Plitvičkom Ljeskovcu i nekoliko manjih bifea: kod
spilja u kanjonu Korane, kod Labudovca i na izvoru Crne Rijeke. Sva ta
izgradnja stajala bi oko 267,000.000.— din. i za sada mogla bi pokriti potrebe.


Tim svotama trebalo bi još dodati oko 70,000.000.— din. za prebacivanje
i rekonstrukciju prilazne ceste, pa u glavnim crtama možemo računati
da bi za sada kod najnužnijeg uređenja nacionalnog parka trebali oko


600,000.000.— din.


Po prioritetu gradnje valjalo bi najprije izgraditi naselje na M u k i nje-
Jezerc u (šumarsko i turizma) zajedno sa vodovodima i kanalizacijom
na Velikoj Poljani i Plit. Ljeskovcu, te dovršiti
započeti hotel (objekt Habsrle) i izgraditi 5 lugarnica na prilaznim mjestima
u park (Kuselj, Poljanak, Bab:n potok, Končarev kraj i Prijeboj) radi
hitnosti zaštite i sprečavanja krađa i nepovlasnim sječama u parku. Nakon
toga očistiti i odstraniti sve objekte sa Velike Poljane, osim paviljona
Ostrogović, Haberle, Strižić i restauracije Strižić te novog paviljona sa
skupnim ležajima. Istovremeno pristupiti izgradnji centralnog kasina.


Kod određivanja lokacija za pojedine objekte na Velikoj Poljani, mora
se imati u vidu i geološki sastav tog područja. Po nalazu dr. Josip a
Poljak a višeg naučnog suradnika i ravnatelja Geološkog muzeja u Zagrebu,
navedeno područje pruža povoljne mogućnosti za izgradnju raznih
građevnih objekata, pošto bi temeljenje tih objekata bilo u vapnenačkim
stijenama znatne nosivosti i opterećenja. Vapnenački slojevi malog su
pada prema sjeveroistoku, što mnogo doprinosi stabUitetu cjelokupnog terena.
U morfološkom pogledu teren ravni Velike Poljane nije posve besprikoran.
Blizina zasjednog pravca i tektonski pokreti koii su se zbili uz taj
ras´ed odrazili su se u jakoj razlomljenosti vapnenačkih stijena područja
Velike Pol´ane. Razlomljenost vapnenačkih masa razlogom je, da ie na površini
ravni došlo do stvaranja ponikava i dolova. Dna tih ponikava redovno
su povezana s pukotinama, koje vode u duboko podzemlje. Pošto
većina ponikava i danas vrši odvodnju oborinskih voda toga područja, to
je nužno kod gradnje voditi o njima računa. Svako lociranje objekta treba
tako izvesti, da se izbjegne po mogućnosti slučaj, da
ponikva dođe unutar građevno g objekta. Ako sie tome
ne može izbjeći, tada je nužno odnosno ponikvu učiniti neaktivnom t j.
temeljito je zasuti. Opasnost od ponikava sasto´i se u tome, što vode, koje
prolaze kroz dno ponikve u unutrašnjosti, stalno proširuju erozijom i koroz´jom
pukotine, a u koliko su ove u vezi s većom šupliinom, tada ob´čno
dolazi do urušavanja i proširenja ponikve. Kod toga urušavanja mogu stradati
i objekti, koji se nalaze u neposrednoj blizini ponikve. Stog a je
posve neispravna sugestija, da bi se krovišnekućne vode objekta odvodile u ponikve. Time bi se
pospješilo proširivanje pukotina, koje su povezane prema gore s ponikvama,
a prema dolje s eventualn´m pećinama i pećinskim kanalima, što bi
dovelo do urušen ja ponikava. Obzirom na geološki sastav terena ravni Ve


m
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

lika Poljana, mogu se graditi i veći objekti na onim dijelovima terena, koji
su bez ponikava, ili gdje ih je manji broj i manjih veličina.


Ako bi se za gradilište upotrebio strmi bok prema Kozja k u, tada
valja paziti na ona mjesta boka, koja su nasipana kamenim kršljem izmiješanim
silovinama. Na takvim mjestima traba odstraniti taj pokrov i temeljenje
objekta izvesti na čvrstoj kamenoj podlozi. U protivnom: slučaju,
ako bi se temeljenje vršilo u nasipanom materijalu, tada nije isključena
mogućnost pomicanja terena niz kosinu cdlomljenih vapnenaca.


Kod eventualne izgradnje na donjoj dolomitnoj terasi uz K o z j a k,
ne bi se mogla dozvoliti izgradnja uz neposredni rub terase t. j. uz obalu
Kozjaka s razloga, što bi se gradnjom mogla proširiti koja pukotina, koja
ide prema jezeru, a koja je u današnjem stanju zabrtvljena, pa bi voda iz
jezera kroz proširenu pukotinu zalazila u terasu i kroz nju bi došla do
vapnenaca, što bi značilo stalan gubitak vode iz jezerskog bazena Kozjaka.
Radi toiga je mišljenja, da se na toj terasi ne dozvole gradnje objekata izuzev
uz sam pregib terase i strme kosine. U pogledu izgradnja u Plit. Ljeskovcu
na gornjoj i donjoj terasi, mogu se prostori obih terasa uzeti kao
površine za izgradnju objekata. Dr. P o 1 j a k navodi da u prvom redu
sedre ne podnose velika opterećenja radi slabe povezanosti vapnenih čestica,
što napose vrijedi za raspršite sedre. Jakim opterećenjem dolazi do
usjedanja i pucanja sedra, što redovno povlači za sobom i pucanja zgrade
sagrađene na sedri. U koliko dođe do izgradnje na ljeskovačkim terasama,
i ne nađe se drugo rješenje, preporuča se izgradnja lakih objekata s prednjih
razloga. Građevne objekte treba situirati što dalje od rubova pojedinih
dijelova terase, s razloga, što su rubovi redovno strmo oslomljeni, pa su
sedre otvorene i izvržene djelovanju čimbenika rastrojbe, pa se do´gađa,
da sedre uz rubove pucaju i ruše se, što je štetno i za građevni objekt, koji
se nailazi u neposrednoj blizini nestabilnih rubova sedrene terase. Od velike
je važnosti temeljita odvodnja krovišnih i kućnih voda, s razloga, što
na području parka oborine postizavaju oko 1100—1300 mm godišnje. Te
količine voda u divljim tokovima u unutrašnjosti sedre mogle bi postati
s vremenom vrlo opasne, jer bi kroz i onako poroznu sedru stvorili nove
puteve, što bi znatno ugrozilo stabilitet terena. Prilikom koncentriranja
većeg broja zgrada na stanovitom prostoru terase, spomenute vode mogle
bi prouzrokavati znatnih neprilika, koliko na samoj terasi, toliko i na izgrađenim
objektima.


Od važnosti je da se i dodirna crta između sedra i dolomita, koja je
sada prekrivena debelim obronačnim ilovinama bezrazložno ne otkriva,
s razloga, što bi na taj način otvorilo put oborinskim vodama, koje se cijede
niz padinu zaleđa u podzemlje. Stalnim proticanjem tih voda na granici
dolomita i sedre, imalo bi za posljedicu potpiranje i odnošenje sedre,
a ovo povlači za sobom usjedanje tla, koje je opterećeno stanovitom težinom
izgrađenih objekata.


Obzirom na prednje mišljenje dr. Poljak a smatram da nije sretno
rješenje za izgradnju i regulaciju Plit. Ljeskovca kako jie to obrađeno u
brošuri »Nacionalni park Plitvičkih Jezera« od prof. arh. Strižića ,
pošto je cijelo naselje predviđeno da se sagradi baš na terasi, a cesta i
most idu preko´ treseta, koji je isto zaštićen. To rješenje smatram da se
mora podvrći temeljitoj reviziji.


446
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Postavlja se sada pitanje;, kako treba graditi na području nacionalnih
parkova i to sa naročitim osvrtom na potrebe turizma i posjećivanja. Tu
postoje u glavnom dva gledišta, koja su u velikoj suprotnosti. Jedno gledište
je turizam, koji traži gradnju takovih hotela; i restorana, da mogu
pokriti potrebe posjećivanja za vrijeme najveće sezone i masovne posjete,
koja je na Plitvicama najviša nedjeljom. Hotele treba graditi na samoj
obali jezera kao i kupalište, kapaciteta od 1000 mjesta. Turizmu treba
odobriti ribolov na pastrve i lov, veslački šport i sve moguće ostale športove
i razonode, koje danas društvo traži i što može da pruži. Građevine
treba da budu takove, da se vidi današnje dostignuće čovjeka u tom pogledu.


Drugo gledište, koje je prevladalo i u ostalom svijetu je takovo, da
se na području nacionalnih parkova sve gradnje izvedu tako, da se ne
narušava veličina prirode i njenih stvaranja. Priroda se želi zaštititi i sve
radnje treba izvoditi tako, da se taj osnovni princip ne naruši. Građevni
materijal valja uzeti sa područja parka. To je u našem slučaju kamen i
drvo. Gradnje ima da se izvode tako, da se potpuno ukloni gradska atmosfera.
Kod gradnje pokušava se dobiti tipove arhitekture saobrazne prirodi
kraja i njegove historije. Čovjek i društvo imadu dovoljno prilike da
pokažu svoja dostignuća na području arhitekture i tehnike na slobodnim
golemim područjima bez ikakovih ograničavanja, pa nije potrebno da se
to ističe na razmjerno malenim površinama nacionalnih parkova, koji
imadu sasma drugi zadatak i svrhu.


Da se sve to može postići i uskladiti dokazuju nam iskustva koja su
postignuta, u drugim državama, koje su tehnički mnogo razvijenije, sa ogromnim
potencijalom proizvodnih snaga. To su Sjedinjene Američke Države.
Citirat ću samo Carla Feissa direktora škole za arhitekturu i planiranje na
Univerzitetu Denves u Coloradu. Po njemu u arhitektualnom nacrtu strukture
Nac. parkova ispoljavaju se dvije karakteristike. Prva, oni su seoski
i snažni po karakteru očevidno tako učinjeni, da bi se postigla što veća
harmonija s okolinom. Drufo, regionalni, po prirodi vrlo se dobro slažu
s ličnom karakteristikom prostora. Neobično visoki stepen uspjeha postignut
je većinom jednostavnim zgradama. Pa i pored toga u Yellowstone
parku milion ljudi prođe kroz njegovih pet ulaza u roku od četiri mjeseca.


Prema podacima koji su dobiveni od Freda M. Packarda sekretara
National Parks Association iz Washingtona turistički objekti u njihovim
nacionalnim parkovima grade se izvan istih ali prilično blizu njih. Na taj
način parkovima se ne čini šteta, a ljudi mogu ulaziti lako u parkove, koji
se nalaze u blizini hotela. U dragim slučajevima hoteli, kabine i područja
za logorovanje grade se unutar parkova, obično na zemljištu koje je u privatnom
vlasništvu i nije bilo traženo sa strane vlade, ali koliko je god moguće
te su olakšice do krajnjih granica jednostavne. Oni se izgrađuju najvećim
dijelom izvan vidika i daleko od najslikovitijih mjesta. Općenito
pokušava se dobiti tipove arhitekture saobrazne prirodi kraja i njegove
historije.


Kod izgradnje u našim nacionalnim parkovima treba da se koristimo
iskustvima drugih država. Ne treba ih kopirati već prilagoditi našim prilikama
i potrebama. Onda ne ćemo pogriješiti.


447
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Oosadanji rad na zaštiti.


Uprava parka započela je sa radom 1. I. 1951. i već u svom početku
imalo je niz slabosti kao i svako novo tijelo. U prvom redu broj osoblja
bio je u svemu 13 zajedno sa čuvarskim osobljem. U toj godini ukinuta je
i šumska milicija, pa se zadatak na zaštiti povećao. Lugarsko osoblje je
vrlo slabo, kako u stručnom pogledu, tako i u borbi sa šumskim prestupnicima
i odbijanju navala, naročito iz Kordun a i Bosne . Čuvanje
samih jezera i njihova zaštita, radi tako malog broja osoblja i još tomu
nekvalifikovanog, nije bilo obuhvaćeno. Na samom području parka uprava
nije bila jedina vlast i upravljač.


Turizam je vodio svoju politiku, koja nije bila u skladu sa zaštitom.
Kotarski Narodni Odbor u «Titovoj Korenici nije pomagao upravu baš u
nijednom pitanju, a naročito uklanjanja vlastite pilane i ostalih problema.
Taj raskorak nije se ni do danas mogao ukloniti i došao je već u takov stadij,
koji zahtijeva hitno rješenja. Nijedan zaključak Stručnog Savjeta u pogledu
zaštite, kojemu je trebalo dati podršku od prednjih tijela, nije proveden.
Zaključci Stručnog Savjeta ostali su mrtvo slovo na papiru. Stručni
Savjet izradio je nacrt »Pravilnika o održavanju Nacionalnog parka Plitvička
Jezera« ,koji bi barem u glavnim crtama regulirao odnose i poslužio
zaštiti. Međutim isti je ostao iz nepoznatih razloga neriješen.


U današnjem stadiju našega razvitka pokazuje se potreba za hitnim
donošenjem zakona o održavanju Nac. parka jer Pravilnik ne može riješiti
sva pitanja.


Na području nacionalnih parkova ograničena su mnoga prava i djelovanja
koje obični zakoni daju ljudskom društvu. Nacionalni parkovi su
takova mjesta, gdje se ima sačuvati prirodni izgled i biološka ravnoteža
u svom prvobitnom obliku. Radi toga to područje mora imati svoj poseban
režim i zakonske odredbe koje su obavezne za svakoga.


Smatrajući pitanje vode i njezine zaštite kao primarno i na prvom
mjestu, Uprava za šumarstvo pristupila je odmah istraživanjima u tom pogledu.
Hidrološka istraživanja obavljena su od strane ing. M i 1 i v o j a
P e t r i k a profesora tehničkog fakulteta i ekipe od 12 studenata. Uz tu
ekipu vršio je biološka istraživanja dr. Hink o Emil i tada šef biološkog
laboratorija higijenskog zavoda i dr. ing. Hrvoj e Ivekovi ć
profesor Farmaceutskog fakulteta i ing. Luk a Dančevi ć šef sanitarno-
tehinčkog laboratorija Higijenskog zavoda za kemijska istraživania.
Uporedo sa tim istraživanjima, organizirala je Uprava hidrometeorološke
službe pri Vladi NRH stalna mjerenja vodostaja i brzine vode (ing. Marko
Frangeš) kao i osnutak klimatološke opažačke stanice (prof. Beirislav
Makjanić).


Radi poznavanja geoloških prilika u Plit. Ljeskovcu i Velikoj Poljani u
svrhu pravilne izgradnje i lokacije objekata u 1951 god. obavljao je dr.
Josi p Polja k viši naučni saradnik i ravnatelj Geološkog muzeja geološka
istraživanja.


Da bi se moglo vršiti pravilno projektovanje novih objekata, vodeći
računa o tamošnjim građevnim oblicima, vršio je istraživanja na terenu
arh. A. Freudenreich. Prof. Berislav Makjanić izradio
je studiju »Prilog kliniatografiji Plitvičkih Jezera«


448
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Öd strane Instituta za slatkovodno ribarstvo obavljao je u toku 1051.
i 1952. god. istraživanja faune jezera — naročito pastrve Zdravk o Ta1
e r ihtiolog.


Po zoološkim prilikama, naročito gmazova, obavljao je u ove dvije
godine istraživanja prof. Mila n Kama n direktor Zoološkog muzeja.
Istraživanja o sedri i sedrotvorcima obavljao je u toku 1951 i 1952 god.
dr. Iv o P e v a 1 e k prof. polj. šum. fakulteta.
Istraživanja o kukcima — potkornjacima vršio je dr, Ž e 1 j k o K o v
a č e v i ć prof, polj, šum. fakulteta.
Istraživanja o zaštiti faune obavljali su od strane Instituta za šumarska
istraživanja u toku ove godine ing. S r d i ć i dr. R o r.


Za sve vrste istraživanja potrebna je solidna gospodarska karta u razmjeri
1:10.000 sa izohipsama. Radi toga povjereno je stručnoj ekipi Geodetskog
odjela Tehničkog fakulteta (prof. dr. ing. Čubranić sa asistentima)
triangulacija III. i IV. reda na cijelom području parka vezana na državnu
izmjeru, koja će biti ovih dana završena. U mjesecu novembru kada padne
lišće snimiće Geografski Institut Jug. Armije avionsko snimanje cijelog
područja parka, da se mogu dobiti podaci za aerofotogrametriju i izradu
karata. Područje jezera bit će snimano u većem mjerilu iz manje v´s^e, da
se dobiju točnije sve barijere i slapovi te jezera. Ova snimanja bit će od
velike važnosti za praćsn^e promjena na jezerima i morat će se ponoviti
barem u periodama od 50 god. Prva veća snimanja obavljena su prije 50
god. od strane prof, dr .Gavazzia sa ondašnjim primitivnim alatom, koji je
bio onda na raspolaganju.


Šumarska istraživanja nisu se mogla nažalost obaviti, jer se očekuje
najprije ova karta, koja će u znatnoj mjeri olakšati taj rad.


Prof. Ferd o Č u 1 i n o v i ć piše studiju o historijskim dogođajima
na području parka od ranih vremena i Vojne Krajine, do najnovijih događaja
za vr:jeme Narodno Oslobodilačkog rata.


U toku ove godine vršena su i istraživanja o spiliama na području
parka te flori i fauni spilja, koja je obavljao drug Redenšek sa svojom ekipom.


Sva ta istraživanja i rezultati služit će za donošenje pravilnih odluka


o zaštiti parka i poduzimanju mjera za unapređenjem i dovađanjem što
bliže prvotnom stanju.
Već iz dosadašnjeg materijala, elaborata i ekspertiza moći će izdati
prvi svezak »Monografije o Plitvičkim Jezerima«, koja se namjerava izdati
početkom iduće godine i koju smo dužni dostaviti službi nacionalnih parkova
u Sjedin´enim američkim državama, Belgiji, Švicarskoj i Austriji od
kojih smo dobili znatan materijal o njihovim iskustvima i pomoć u radu.
Kod istih postoji veliko interesovanje za naš nacionalni park i sa nestrpljivošću
očekuju se prvi svezak monografije.


Zaključne napomene.


U ovom se prikazu radi kratkoće vremena nije mogla obraditi detaljno
sva problematika. Pitanje pravilnog rješenja organizacije same upravedjelokruga njenog rada bit će obrađeno u posebnom referatu.


Pitanje zaštite prirede pokrenuto je u svijetu još prije prvog svjetskog
rata. Na prvom mjestu bila je Švicarska. Ostale zemlje pristupile su tom


449
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

radu i na tome do sada postigle velike rezultate. Tu je Amerika, Belgija,
Švedska, Poljska, Rusija, Italija, Engleska i Francuska. Svaka ima svoje
specijalno obilježje: i metode rada. Mi ih ne želimo kopirati u svemu, jer
imamo svoje specijalne uslove razvoja i današnje naše društveno uređenje
pruža nam velike mogućnosti da se to pitanje pravilno< riješi.


Nacionalni park Plitvička Jezera nema samo za nas važnost već kao
jedinstveni i jedini primjer velebnog stvaranja prirode u svijetu međunarodni
značaj. Zato će vremenom i dobiti karakter Međunarodnog nacionalnog
parka i mi smo dužni prema ostalom svijetu da ga zaštitimo i unapređimo
za buduća pokoljenja. Grešaka je bilo dosta i vrijeme je, da se one
uklone dok ne bude prekasno.


Austrijanac A u g u s t i n M e i s i n g iel r u jednom svom referatu


na zasjedanju Zaštite prirode u Krimml u kazao je vrlo dobre misli:
;Gotovo svako umjetničko djelo, koje je stvorila ljudska ruka, zaštićeno
je zakonom. Ako se iz objesti uništi, plaća se visoka globa, iako mi danas
možemo svako umjetničko djelo, ako bi bilo uništeno^ opet izraditi ili bar
oponašati. Međutim umjetnička djela prirode nisu bila zaštićena, ma da
nijedan čovjek na svijetu ne bi mogao kopirati na pr. drvo staro viš© stotina
godina, a kamoli stvoriti ga. Ako se takovo djelo uništi, izgubljeno je
za vječita vremena. Nažalost, ne može nitko da vječito uzdrži takovo čudo
prirode. Pa ni uz nabolju zaštitu. Kod drveća i drugih raslina možemo
samo spriječiti prijevremeno propadanje ili uništenje sa strane čovjeka.
Možemo im samo produžiti život. A to je i glavna svrha prirodnih spomenika:
mi hoćemo da: mnoge vrijedne prirodne tvorine, koje danas još poznajemo,
sačuvamo što možemo duže za buduća pokoljenja. Ali mi hoćemo
i današnjoj generaciji da pokažemo postojeća čuda prirode, hoćemo da ih
na njih upozorimo i da ih na taj način dovedemo bliže prirodi i njihovom
zavičaju.«


Nastojao sam da u ovom kratkom prikazu donesem pregled o jednom
dijelu zaštite prirode kod nas u nacionalnim parkovima, a potanje o Nacionalnom
parku »Plitvička Jezera«. Pitanje zaštite i problematike j»e vrlo
složena, pa će nam rezultati započetih istraživanja dati pravac, kojim treba
da krenemo, da taj prekrasni biser naše domovine sačuvamo na dobro naroda
i naših pokoljenja.


Kratak sadržaj


Autor daje kratak prikaz o jednom načinu zaštite prirode — o nacionalnim
parkovima, a potanje o nacionalnom parku »Plitvička Jezera«. Spominje
zakon i uredbu o upravljanju nacionalnim parkovima. Osnivanje
uprave i sastav Stručnog Savjeta i njegov djelokrug rada. Detaljnije o zaštiti
prirode u svijetu i nomenklaturi. Osobine i karakteristike nacionalnog
parka »Plitvička Jezera« i kategorije zaštite objekata: sedrene barijere,
sedru, sedrotvorce (mahovine i alge) i treset, spilje ispiljski organski svijet,
erozijski i denudacijski oblici korita Plitvičkih Jezera, izvori i vodotoci,
vodeni bazeni (jezera) i slapovi, karakteristični dijelovi terena kao
što su vrtače, stijene, glavice i grebeni, šume nacionalnog parka, livade i
proplanke kao i njihovu neposrednu blizinu, faunu, floru i vegetaciju, spomenici
iz NOB-e i spomenici kulture. Uže zaštitno područje i šine zaštitno


450
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

područje. Osnovni principi gospodarenja sa sumama. Usporedba sa Švicarskim
nacionalnim parkom. Rekreacia. Putevi i ceste. Izgradnja za potrebe
šumarstva, zaštite, naučnih istraživanja, rekreacie, ugostiteljstva i
turizma. Potrebno cea 600,000.000.— din. kako treba graditi na području
nacionalnih parkova. Dva gledišta — turizam i zaštita u suprotnosti. Iskustva
iz USA. Dosadanji radovi na zaštiti i naučna istraživanja. Zaključna
napomena.


LITERATURA:


1. Brunies Stefan: »Der Schweizerische Nationalpark« Basel; 2. Brzezinski
Waclaw: Nowa polska ustawa o ochronie przyrody« Chronmy przyrode, Ojezysta br.
7/8 God. 1949; 3. Feiss Carl: »National park and monument planning in the United
States«. The Town Planning Review vol. XXI No 1 april 1950; 4. Hausendorff:
»Schorfheide« Zeitschrift für Weltforstwirtschaft, knjiga III, sveska 11/12 god. 1936;
5. Koch Ferdo: Tumač geološkoj karti Plitvice razmjera 1:75.000; 6. Meisinger Augustin:
»Praktische Naturdenkmalpflege«. Natur und Land — sv. 1/2 god. 1952; 7. Mikulski
St. Jözef: »Projekt miedzynarodowej nomenklatury pojeć ochrona przyrody«,
Ochrona przyrody — Krakov 1950; 8. Papanek František: »Lesne Hospodarstvo
v USA« god. 1948; 9. Parke N. William: »Proper Planning of Campgrounds and
Picnie Areas«, Journal of Forestry — god. 1952. broj 8; 10. Petitmermet M: »Les
forets du Pare national Suisse«, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen Nr. 8/9
God. 1951; 11. Pevalek Ivo: »Biodinamika Plitvičkih Jezera i njena, zaštita«, »Zaštita
istraživanjima oko Plitvičkog Ljeskovca, Velike Poljane i Jezera Ciginovac na poprirode
« sv. 1., god. 1938; 12. Pevalek Ivo: »Oblici fitogenih inkrustacija i sedre na
Plitvičkim Jezerima i njihovo, geološko znamenovanje«, Spomenica u počast prof.
dr. Gorjanović Krambergera; 13. Poljak Josip: »Izvještaj o izvršenim geološkim
druČju nacionalnog parka Plitvička Jezera; 14. Rüedi K.: »Moderne Waldwirtschaft
und Naturschutz«, Sweizerische Zeitschrift für Forstwesen Nr. 8/9, god. 1951; 15.
Simm Kazimierz: »Ekologia a ochrona przyrody«. Ochrona Przyrody — Krakov 1950-16.
Vischer Wilhelm: »Naturschutz in der Schweiz«, Sweizerische Naturschutzbücherei
band 3-1946.
Ing. Pavle Rupert;


JEDNA RACIONALNA METODA POŠUMLJAVANJA
LAKIH TALA


Ovim svojim kratkim prikazom htio bih pokazati kako se može pojeftiniti
pošumljavanje peskulja i lakih šumskih zemljišta, sadnjom bagrema
(Robinije pseudoaceacije), a iskorišćavajući pravilno njegova biološka
svojstva.


Ovaj metod rada predviđa sadnju bagrema na pruge većih međusobnih
rastojanja, i kasnije kompletiranje tako stvorene kulture prerezivanjem
te povređivanje žila radi dobijanja izdanaka i stvaranja potpunog


sklopa.
Pre nego što bi prešao na objašnjenje metodike rada po ovome predlogu,
mislim da je potrebno da ukazem na izvesna svojstva koja poseduje
Rohnija. Poznato je da je Robinija sadena na terenima:, koji odgovaraju
njenim biološkim zahtevima na tlo i klimu, veoma brzorasna vrsta. Samim


451