DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Postavlja se sada pitanje;, kako treba graditi na području nacionalnih
parkova i to sa naročitim osvrtom na potrebe turizma i posjećivanja. Tu
postoje u glavnom dva gledišta, koja su u velikoj suprotnosti. Jedno gledište
je turizam, koji traži gradnju takovih hotela; i restorana, da mogu
pokriti potrebe posjećivanja za vrijeme najveće sezone i masovne posjete,
koja je na Plitvicama najviša nedjeljom. Hotele treba graditi na samoj
obali jezera kao i kupalište, kapaciteta od 1000 mjesta. Turizmu treba
odobriti ribolov na pastrve i lov, veslački šport i sve moguće ostale športove
i razonode, koje danas društvo traži i što može da pruži. Građevine
treba da budu takove, da se vidi današnje dostignuće čovjeka u tom pogledu.


Drugo gledište, koje je prevladalo i u ostalom svijetu je takovo, da
se na području nacionalnih parkova sve gradnje izvedu tako, da se ne
narušava veličina prirode i njenih stvaranja. Priroda se želi zaštititi i sve
radnje treba izvoditi tako, da se taj osnovni princip ne naruši. Građevni
materijal valja uzeti sa područja parka. To je u našem slučaju kamen i
drvo. Gradnje ima da se izvode tako, da se potpuno ukloni gradska atmosfera.
Kod gradnje pokušava se dobiti tipove arhitekture saobrazne prirodi
kraja i njegove historije. Čovjek i društvo imadu dovoljno prilike da
pokažu svoja dostignuća na području arhitekture i tehnike na slobodnim
golemim područjima bez ikakovih ograničavanja, pa nije potrebno da se
to ističe na razmjerno malenim površinama nacionalnih parkova, koji
imadu sasma drugi zadatak i svrhu.


Da se sve to može postići i uskladiti dokazuju nam iskustva koja su
postignuta, u drugim državama, koje su tehnički mnogo razvijenije, sa ogromnim
potencijalom proizvodnih snaga. To su Sjedinjene Američke Države.
Citirat ću samo Carla Feissa direktora škole za arhitekturu i planiranje na
Univerzitetu Denves u Coloradu. Po njemu u arhitektualnom nacrtu strukture
Nac. parkova ispoljavaju se dvije karakteristike. Prva, oni su seoski
i snažni po karakteru očevidno tako učinjeni, da bi se postigla što veća
harmonija s okolinom. Drufo, regionalni, po prirodi vrlo se dobro slažu
s ličnom karakteristikom prostora. Neobično visoki stepen uspjeha postignut
je većinom jednostavnim zgradama. Pa i pored toga u Yellowstone
parku milion ljudi prođe kroz njegovih pet ulaza u roku od četiri mjeseca.


Prema podacima koji su dobiveni od Freda M. Packarda sekretara
National Parks Association iz Washingtona turistički objekti u njihovim
nacionalnim parkovima grade se izvan istih ali prilično blizu njih. Na taj
način parkovima se ne čini šteta, a ljudi mogu ulaziti lako u parkove, koji
se nalaze u blizini hotela. U dragim slučajevima hoteli, kabine i područja
za logorovanje grade se unutar parkova, obično na zemljištu koje je u privatnom
vlasništvu i nije bilo traženo sa strane vlade, ali koliko je god moguće
te su olakšice do krajnjih granica jednostavne. Oni se izgrađuju najvećim
dijelom izvan vidika i daleko od najslikovitijih mjesta. Općenito
pokušava se dobiti tipove arhitekture saobrazne prirodi kraja i njegove
historije.


Kod izgradnje u našim nacionalnim parkovima treba da se koristimo
iskustvima drugih država. Ne treba ih kopirati već prilagoditi našim prilikama
i potrebama. Onda ne ćemo pogriješiti.


447