DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Siivpfiiija


Dr. James S. Bethel:


KONTROLA KVALITETA U PROIZVODNJI UKOČENOG
DRVA


--?
(Predavanje održano u Šumarskom društvu NH Hrvatske
dne 15. VII. 1952 g.)


Zahtjevi potrošača ukočenog drveta obzirom na bolju izradu, čvršći


spoj ljepila i veću otpornost ukočenog drveta na djelovanje vlage stalno


rastu. Ovi povećani zahtjevi potrošača stimulativno djeluju na to da proiz


vođači stalno nastaje poboljšati metode kontrole kvaliteta svojih proizvoda.


Stare metode kvalitativne kontrole postaju neprikladne i traže se nove


metode, koje će bolje odgovarati zahtjevima kontrole.


Kontrola kvaliteta izrađenog produkta sastoji se iz tri odijeljene faze:


1) Kompletne specifikacjie proizvoda koji će se izrađivati;
2) Kontrole sirovine i načina rada koje se upotrebljavaju u proizvodnji,
i
3) Ustanovljivanja kvaliteta finalnih proizvoda putem finalne inspekcije
i ispitivnaja.


Nažalost u mnogim tvornicama ukočenog drveta kontrola kvaliteta


ograničava se samo na finalnu inspekciju i ispitivanje gotovog proizvoda.


Takav način kontrole sastoji se u jednostavnom odvajanju proizvoda do


brog kvaliteta od loših, nakon što je došlo do njih. Dobra kontrola kvaliteta


mora biti tako organizirana da uopće ne dođe do produkcije loših proiz


voda. Tako se na pr. kakvoća lijepljenja, kao što je čvrstoća i trajnost veza


ispituje kidanjem malih proba izrađenog produkta. Pače i takve kvalitete


kao što su dimenzije i klase proizvoda ne mogu se svesti samo na konačni


pregled i ispitivanje proizvoda. Naime, kada se kod takve kontrole otkriju


greške, teško je, a često uopće nemoguće, ustanoviti njihove uzroke. Vrijeme


koje protekne od časa nastanka greške do njenog otklanjanja znade često


biti dugačko te se na taj način proizvodi veća količina defektnih proizvoda.


Prema tome jedini način svrsishodne kontrole kvaliteta sastoji se u pri


mjeni pozitivne kontrole materijala i načina rada u proizvodnji t. j. u kva


litativnoj kontroli proizvodnog procesa. Finalna inspekcija i ispitivanje go


tovih proizvoda su naravno> također potrebni kao sredstvo za određivanje


da li finalni proizvod odgovara specifikacijama (propisima).


Propisi kvaliteta (specifikacije) za ukočeno drva mogu biti postavljeni


sa strane kupaca ili propisani od vlasti, kao što je slučaj kod proizvodnje


ukočenog drva za potrebe ratne mornarice i u zrakoplovstvu, ili ih može do


419
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 76     <-- 76 -->        PDF

nijeti grupa proizvođača, kao što je to slučaj sa američkim komercijalnim
standardima za ukočeno drvo listača i četinjača.1)


Propisi za ukočeno drvo služe kao osnovica za kontrolu kvaliteta. Oni
mogu imati propise o dimenzijama (dužina, širina, debljina i tolerancije),
klasama, čvrstoći, trajnosti lijepljenja, načinu ispitivanja i načinu izrade.


Kada su ustanovljene karakteristike željenog finalnog produkta (na
temelju propisa — specifikacija za pojedine produkte) slijedeća operacija
kvalitetne kontrole sastoji se u kontroli kvaliteta materijala i proizvodnog
procesa koje treba upotrebiti da finalni produkt bude u skladu sa postavljenim
specifikacijama. U odjeljenju za mokri furnir kontrolira se vrijeme
trajanja i temperatura parenja ili kuhanja trupaca, vrši se permanentna
i redovna kontrola debljine furnira, periodično određivanje sadržaja
vlage za kontrolu sušenja, jednoličnost priticanja pare i si.


U odjeljenju suhih furnira kontrola kvaliteta se sastoji u takvim poslovima
kao što su: dimenzije i pravokutnost ploča na suhim škarama, postotak
defektnih vezova na sljubnicama, broj pukotina otvorenih sljubnica
na listovima, broj lica na kojima treba izvršiti popravke i si.


U odjeljenju za lijepljenje mogu se vršiti mjerenja temperature i sadržaja
vlage furnira koji se ulažu, namaz ljepila, vrijeme slaganja, vrijeme
prešanja, vrijeme između preše i vrućeg složaja, težina sastojaka ljepila
i t, d.


U finalnom odjeljenju mjere kontrole kvaliteta obično se svode na dimenzije
i pravokutnost kod pile, debljinu kod brusilice, stupanj loma, učestalost
raznih grešaka izrade i postotak ploča koje je potrebno rezati na
manje dimenzije.


Sva ova mjerenja se ne vrše u svima tvornicama. Djelomični podaci
neke ´tvornice davat će karakteristike proizvodnih ploča, kvalitet pribora
koji se upotrebljava i vještinu proizvođača.


No kontrola kvaliteta se ne sastoji samo u mjerenju i skupljanju podataka.
Stara, no istinita izreka inžinjera kontrole kvaliteta glasi: »Kvalitet
ne možete ispitati na produktu već ga treba ugraditi u produkt«. Da kon-,
trola postane efektivna, sakupljene podatke treba brižno analizirati i rezultate
ovih analiza primijeniti u procesu proizvodnje. To će nam postati jasnije
ako se poslužimo jednim primjerom:


Kod proizvodnje bukovih furnira (ljuštenja) treba kritički ispitati debljinu
furnira od 1,5 mm. Kada bi tehnički i bilo moguće proizvesti furnir
jednake debljine od 1,5 mm, našim spravama za mjerenje debljine nismo
u stanju točno ustanoviti ovu veličinu. Radi toga i kod najpreciznijeg ljuštenja
furnira postoje varijacije u debljini. Uzroci ovih varijacija su nedohvatljivi
i nije moguće odrediti u čemu se sastoje. Pa i u slučaju kada bi
mogli ustanoviti njihove uzroke ne bismo ih mogli odstraniti, jer su oni
sluča|ne prirode! Masovna produkcija proizvodi prema tome produkte,
koji ix kvaliteti pokazuju izvjesne normalne varijacije.


Budući da produkt masovne produkcije varira, ako želimo da produkt
bude upotrebljiv, varijacije treba da se nalaze unutar dozvoljenih granica.
Suština kontrole kvaliteta sastoji se dakle u tome, da se varijacije kvaliteta
produkta dešavaju unutar dozvoljenih granica.
Već je god. 1925. dr. Walter Shewhart, koji je radio u laboratoriju
tvrtke »Bell Telephone Company« pokazao, da se kao snažno oruđe u pro


1 Kod nas propise kvaliteta donosi vlast.


420
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 77     <-- 77 -->        PDF

izvodnju kontrole kvaliteta mogu primijeniti moderne statističke metode.
On je pokazao da u slučaju ako na malim uzorcima vršimo 3 do 4 mjerenja
takvog kvaliteta, kao što je na pr. debljina furnira 1,5 mm, možemo očekivati
da će raspon uzoraka biti distribuiran po normalnoj Gaussovoj distribuciji2),
ako uzroci potiču iz istog kolektiva. Kod kolektiva, gdje su uzroci
varijacija čisto slučajne prirode, postizavanje normalne distribucije nazvao
je postizavanjem stanja kontrole.


Ako uzorci potiču iz dva ili više kolektiva, diferencije među kolektivima
Shewhart je opsiao kao prenosive uzroke i takovo stanje okarakterizirao
kao stanje kada se proizvod nalazi izvan kontrole. Primjenom statističkih
metoda moguće je odrediti, da li se neki proizvodni pToces nalazi
u stanju kontrole ili je izvan kontrole. Ako se kod procesa ustanovi, da se
nalazi u stanju izvan kontrole, moguće je ustanoviti i eliminirati prenosive
-uzroke toga stanja i dovesti proces u stanje kontrole.3)


SI. 1 pretstavlja Shewharlovu kontrolnu kartu za varijacije debljina
hrastovog furnira u jednoj jugoslavenskoj tvornici (Tvornica u Sremskoj
Mitrovici). Svaka točka na M diagramu pretstavlja sredinu mjerenja de-


I ´


Napomena prevodioca: i
2 Pod normalnom Gausst>vom distribucijom razumijevamo takovu raspodjelu
varijanata u kolektivu, kod koje se postotak varijanata nalazi u slijedećim granicama:
Razmak od srednje %> varijanata
vrijednosti u granicama
m + x a m ± x a
m ± a 68,3
m ±2o 95,4
m + 3ff 99,7


Normalna krivulja frekvencija ima prema tome slijedeći oblik:

´ e


Jednadžbe normalne krivulje frekvencije glasi y = J^ZI ´ "


2Ö>~


Za razjašnjenje pojedinih pojmova upućujemo na slijedeju literaturu:


Ugrenović, Tehnologija drveta, Zagreb 1950, 5,360—374;


Zarković, Statističke metode u industrijskim istraživanjima, Beograd 1949;


Zarković, Kontrola kvaliteta robe, Beograd 1949;


Zarković, Kvalitativna kontrola proizvodnog procesa, Beograd 1951.


3 Za detaljnije upoznavanje sa metodama statističke kontrole upućujemo čitaoca
na literaturu navedenu u napomeni 2.


421
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 78     <-- 78 -->        PDF

bljine na 4 uzastopna lista furnira, kako oni izlaze ispod noža. Svaka točka
na »I« diagramu pretstavlja razmak među najvećom i najmanjom debljinom
od 4 mjerena uzorka. Srednja linija na M diagramu pretstavlja aritmetsku
sredinu debljine od 20 uzoraka. Srednja linija na I diagramu pretstavlja
sredinu razmaka od 20 uzoraka. Gornja i donja granica pretstavljaju trostruku
standardnu devijaciju (3 cr) aritmetske sredine -gdje je njezina vrijednost
veća od nule.


Prema variacionoj statistici, približno 99,7°/vremenu, ako potiču iz normalne distribucije, pada u granicu m - 3 er.
Prema tome kod kontrole kvaliteta proizvodnje pretpostavlja se, ako sredina
proba i njihovih odstupanja padaju u granice * 3 u stanju kontrole. Ako sredine uzoraka ili otkloni padaju izvan granice
± 3 or, tada kažemo da se proces nalazi izvan stanja kontrole. U tom slučaju
treba istražiti uzroke stanja izvan kontrole i eliminirati ih. Kod toga postoji
vjerojatnost od 0,3°!» slučajeva, da se istražuje uzrok i tamo gdje on ne
postoji.


Diagram M, srednjih deb/ßna u O´oot" od i uzeta uzorka
*-* *


^*, "*jr J7 Gornja granica


r __si A ^>


\ / V^´--,, , , ,,´´*´ V-. . -— ^ J 3" Up sredina
\ i M-2V 32 t Donju granico


Diagram. -J, mahsima/nJh razllna debljina od 4 uzela uzorna


A Gornja granico 9´1


A r


/ V \A „ A, y\ A /.A-J-+


\.r Unjeme uz/manjo vjeri
V v V V-. _./


Sli


Kontrolna karta za debljinu furnira na si. 1 pokazuje, da se proces u
početku proizvodnje nalazi u stanju izvan kontrole. Bilo je nekoliko vanjskih
uzroka toga stanja. Nakon zaustavljanja stroja pronašli smo 4 uzroka:


a) nepravilno formiranu prizmu, kao posljedicu loših pila za četvrtanje
prizme,


b) neravno ležište prizme na ležištu noža,


c) loše funkcioniranje vijaka, kojima je prizma učvršćena na ležištu, i


d) nepravilnost rezanja listova furnira na početku rada prije nego se
nož i prizma uhodali.


čim su ovi uzroci otklonjeni proces je pokazao konstantno poboljšanje
i mogao se zadržati u stanju kontrole.


422
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 79     <-- 79 -->        PDF

SI. 2 pretstavlja sličnu kontrolnu kartu za varijacije sadržaja vlage
kod sušenja furnira u jednoj američkoj tvornici.


Ona pokazuje da su mjere poduzete radi poboljšanja sušenja kao posljedica
indikacije kontrolne karte dovele do poboljšanja procesa i uspostavljanje
stanja kontrole.


Na navedenim dvjema kontrolnim kartama prikazane su varijacije,
koje su posljedice mjerenja. Ovakav tip kontrolne karte sa uspjehom se
primjenjuje u industriji furnira i šperploča kod kontroliranja veličina kao
što su: veličina i pravokutnost furnirskih listova; dužina, širina, debljinapravokutnost ploča; namaz ljepila, i si.


Neki činioci kvalitete, važni u industriji ukočenog drveta, ne mogu se
izraziti u jedinicama mjere, nego u broju. Ako se za kontroliranje ploča
upotrebljava šablona, može se izraziti da li je kvaliteta ploča dobra di nije.
Tako isto, kvaliteta se može izraziti klasom panelploče ili brojem specifičnih
defekata.


M diagram srednjeg % uhžnoslf od i uzeh uzorka


i^A L± V_


\ I V


J diagram mabsima/nih raz/ika % u/ožnosfi od 4 uzeto uzorka


_ r\ /


IV V"\ /" V "
V


SL2


U takvim se okolnostima može upotrebiti kontrolna karta za broj grešaka.
Ovaj tip karte osniva se na binornialnoj distribuciji.


SI. 3 pokazuje takovu kartu4) upotrebljenu kod broja raspuklina na
licu gotovih ploča. Ispitivanje se sastoji od promatranja 50 izvedenih sljulbnica
i kakvoća je. izražena u °/d raspuklina dužih od 15 cm. Kod te karte
kao i kod karte varijacija, stanje izvan kontrole znači, da varijacije nisu
prouzročene slučajnim uzrocima.


Napomena prevodioca:
4 Ovakova kontrolna karta naziva se P karta (karta proporcija). O konstrukciji


i upotrebi P karte vidi
Zarković, Kvalitativna kontrola proizvodnog procesa, Bgd 1951, str. 149—181.
5 Ovakova karta naziva se np kartom. — Vidi Zarković str. 177.


423
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Karta defektih lomova upotrebljava se u tvornicama ukočenog drveta
kod kontrole takovih varijacija kao što su procenat mjehurića zraka u vrućoj
preši, broj ploča*koje otpadnu na pili, greške gotovih ploča koje traže
krpanje (popravak) i si.


*>] Pdtogra/n: %,grešk/ kod sl/ubl/han/o furnlrsbi´h Ushva


l/\J V i


_f5±L"!L3Ž


S/.3


Gdje se kvalitet mjeri brojem grešaka po jedinici produkata, mogu se
upotrebi ti kontrolne karte za broj defektnih komada na temelju Poissonove
distribucije.


SI. 4 predstavlja takovu kartu,5) kod koje je predmet posmatranja količina
rubnih pukotina u srednjicima ploča, koje dolaze sa brusilice. Slične
karte se sa uspjehom upotrebljavaju u kontroli grešaka kao što su broj defekata
brušenja, broj defekata na vrućoj preši i si.


Iz prednjih razmatranja mogao bi netko pomisliti, da su ona važna za
statističare, a ne za tehnologe. No tome nije tako. Uspjeh statističke kontrole
kvaliteta, kako se ona vrši u tvornicama ukočenog drva, ovisi o umješnosti
tehnološkog stručnjaka. Da se može služiti metodama statističke
kontrole, tehnički rukovodilac mora poznavati osnove statistike te sirovine
i procese sa kojima radi. Konačno samo tehnički rukovodilac posjeduje
autoritet da se izvrše potrebne korekture u procesu, U rukama običnog službenika,
koji nema autoriteta, kontrolna karta se pretvara u lijepu sliku.
U rukama spremna i dovitljiva tehničara ona postaje korisno oruđe za
ujednačenje kvaliteta, smanjivanje količine otpadaka i sniženje troškova
proizvodnje.


Važnost što je zauzima grupa za kontrolu kvaliteta u nekoj tvornici
ovisi o karakteristikama svojstvenim organizaciji te tvornice. 0 tome, kako
su ostali sektori povezani sa kontrolom kvaliteta, ovisi i vrijednost cjelokupne
organizacije tvornice. Grupa za kontrolu kvaliteta proizvodnje ne
smije biti podređena proizvodnoj grupi. Šef grupe za kontrolu kvaliteta


424
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 81     <-- 81 -->        PDF

proizvodnje mora biti neovisan o rukovodiocu proizvodnje, koji je zadužen
za količinu proizvodnje.


Osoblje kontrole kvaliteta treba da ima dovoljno autoriteta, da bi mogla
narediti potrebne ispravke, kada ustanovi da se proizvodni proces
nalazi u stanju izvan kontrole.


np diagram broja naspubllna hod gdbulh ploča


1


<.


\U


A
WVA


V V V V \.


Kl


, I M
t.-.. -|


-
1 __— , , _„ _„ trn -|I UM— -y — i.„ , i ttfWt)
U 30 \ SS . 40 W 50đ»}
A4


Na kraju smatramo za potrebno osvrnuti se na tehniku široke industrijske
kontrole kvaliteta, kako se ona vrši u Americi.


Tvrtka »American Douglas Fir plywood industry« ima niz inspektora,
koji konstantno ispituju proizvodne procese i produkte niza njezinih pilana,
a osim toga posjeduje i dva laboratorija u državama Washington i Oregon
za ispitivanje svojih proizvoda. Pilanama, kojima je kvalitet produkata niži
od standarda, zabranjuje se korištenje žiga društva za markacije proizvoda.
Slična organizacija postoji i kod »Southern Plywood Manufactures Association
«, Laboratorij u Atlanti (Georgia) ispitivao je kroz 3 godine kvalitet
produkata učlanjenih pilana. Klase kakvoće ustanovljuje posebni inspektor,
a sada je u razmatranju i uvođenje žigova za markiranje klasa.


Industrija ukočenog drva u posljednje je vrijeme znatno napredovala.
Ona radi sa novim ljepilima, novim strojevima i novim načinom proizvodnje.
Takav tehnički napredak traži da i tehnika kontrole kvaliteta pode novim
putevima.


Preveo Ing. R. B e n i ć


ŠUMARSTVO DANSKE


Tokom mjeseca aprila 1952 g. boravio je u FNRJ, kao specijalni izaslanik FAO,
dr. C. Sy r ac h Lar s en, direktor Arboretuma u Hörsholmu u Danskoj. Taj poznati
genetičar i oplemenjivač šumskog drveća, čija aktivnost na tom polju traje
gotovo 30 godina, dao je smjernice za organizaciju rada takve vrste i kod nas. S tim
u vezi osnovano je Genetsko odjeljenje Instituta za šumarska istraživanja NR Srbije.


425