DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Tabela I.


BROJ SEMENKI U PLODOVIMA J. EXCELSA BIEB.
(Tabela za varijacioni obračun)


Širina


3—4 4—5 5—6 6—7 7—8 8—9 9—10 10—11 11—1212—13 13—14


razreda


Sredina


3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5


razreda


Apsolut.
razredna


23 130 20,3 67 65 56 46 21 11 3 2 532


frekven


cija yi


Relativ.
razredna


4,4 24,4 108 12,6 10,5 12,3 8,6 4,1 2,0 0,5 0,3 100


frekven


cija °/e


XI —5 —4 —3 —2 —1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5


xi yi —115 —520 —324 —134 —65 0 . +46 + 42 +33 + 12 + 10 —1015


x*iyt 575 2080 972 268 65 0 46 84 99 48 50 4287


Varijacioni red i normalna krivulja. Slika 2 pokazuje frekvencioni
poligon variijacionog reda broja semenki u plodovima J. e x c e 1 s a, Bieb.
kao i normalnu krivulju.


Srednja ordinal a normalne krivulje (H) je u ovom. slučaju 100. A
apscise smo računali po jednačini X — — Aß.
Budući da je aritmetička sredina (M = 6,59) veća od najgušće vrednosti
(4), to je mera asimetrije pozitivna (leva asimetrija).


Zaključak


Izneta istraživanja o broju semenki u plodovima kod vrste Juniperus
e x c e 1 s a, Bieb. pokazuju da se njihov broj kreće u slede ćem intervalu:


minimum aritmeltička sredina maksimum
3 6,9 13


Prema tome podatak koji se nalazi u literaturi da broj semenki varira
samo od 3 do 6, mora se smatrati netačnim.
Frekvencioni poligon (slika br. 2 i tabela I) pokazuje najveći broj
plodova sa 4 sememke, zatim sa 5, pa 6, pa 7 semenki i t. d.


Prednji naš zaključak potrebno je u svakom slučaju da se dopuni i sa
materijalom iz ostalih područja (Grčka, Turska), kako bi se moglo utvrditi,
da li ovaj podatak za broj semenki u plodovima varira u gornjem
intervalu ili od njega odstupa.


LITERATURA:
Bail ey, H. L-: The Standard Cyclopedia of Hoirticiuiluira. New York. 19501


2. B e i 6 s n e r-F i t s c h e n: NadeJholzkumide Berlin, 1930.
412