DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 65     <-- 65 -->        PDF

od naših botaničara i šumara (Košanin, Jakovljević, Petrovi
ć, P e j o s k i).


Podaci u literaturi za broj semenki u plodovima kod J. exela, Bieb. U
dostupnoj nam dendrološkoj literaturi navodi se da broj semenki u sazrelim
plodovima kod Juniperus excelsa , Bieb. varira od 3—6 (S t e f an
o v, P a r d e, Jovanović, B e i s s n e r - -F i t s c h e m). Čak i kod
naših, jugoslovenskih istraživača, koji su ovu vrstu ispitivali na terenima
Makedonije, nalazimo gornji podatak (Ko š a n i n).


Ta netačno´st, ovog veoma karakterističnog dijagnosti-čnog podatka
potiče otuda, što se do istog došlo na osnovu nedovoljnog materijala, malom
broju primeraka plodova, a ne putem nekih savremenih metoda statistike,
mada je bilo poznato da je broj semenki varijabilan.


Naš zadatak je u ovome radu da putem varijacione statistike na većem
broju uzoraka (proba) plodova od J. excel s a, Bieb., sa raznih
područja Makedonije, utvrdimo u kojim granicama se kreće broj seiruenki
i naći odgovarajuću sredinu.


Narodno ime ove vrste u Makedoniji je diva foja, gorčliva
f o i a, o j a. U literaturi usvojen je termin divlja foja.


Materijal za ispitivanje. — Da bi došli do tačnog podatka za broj semenki
u plodovima kod J. excelsa , Bieb. primenili smo sledeću metodiku
rada:


SI. 1. Grančica sa plodovima od J. excelsa, Bieb.


1. Plodovi su sakupljani iz tri područja, različita kako u pogledu geološke
podloge, tako i u ostalim podacima nadmorska visina, ekspozicija,
floristički sastav i drugo).
409


V