DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 26     <-- 26 -->        PDF

važnog ekološkog činioca. Drukčije stvar stoji sa šumskim zemljištem.


Zemljište u šumi najviše se odlikuje od poljoprivrednog time, što ima


šumsku prostirku (sušanj) što je svojstveno samo šumi kao biooenotičkoj


zajednici. Van šume takve prostirke nema. Prostirka u šumi sačinjava sre


dinu, od čijeg života u najvećoj meri i zavisi stvaranje i održavanje šumskog´


zemljišta, a otuda sleduje i ishrana biljaka u šumi i održavanje same šume.


Šumska prostirka nije samo »mrtav pokrov«, već izrazito živa dinamična
sredina, prožeta zemljišnom mikropopulacijom. Mikrobiološki procesi u
šumskoj prostirci imaju neobično veliki uticaj ne samo na prirodu samog
šumskog zemljišta, već istovremeno i na podizanje, održavanje i ishranu
šume kao celine. Poznavanje tih procesa daje mogućnosti čoveku, da razumno
procenjuje uticaj pojedinih šumsko-tehničkih mera u šumi (19) i time
šumsko zemljište, kao i poljoprivredno, može biti pod svesnim uticajem i
upravljanjem čoveka.


Građenje organskih jedinjenja od mineralnih (neorganskih) sastojaka
nije osobina, koja pripada samo zelenim biljkama, putem fotosinteze. Neke
bakterije (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobakter, Beggiatra i dr.) koje
nemaju pigmente za privlačenje svetlosti, hrane se isključivo mineralnim
sastojcima kao i zelene biljke, koristeći za stvaranje organskih jedinjenja
ne sunčanu energiju, nego hemijsku energiju nekih egzotermičkih reakcija,
koje daju mnogo toplote. Mnoga se neorganska jedinjenja u zemlji kao
gvožđe, fosfor, sumpor i dr. često nalaze u takvom stanju, koje nije dostupno
da ga uzimaju biljke za svoju ishranu. Na pr. zemljište može biti bogato
fosforom ,ali je taj fosfor u takvom stanju, da ga biljke ne mogu uzimati
niti koristiti za svoju ishranu. Mikroorganizmi ,gljive i bakterije, razaraju
ne samo organska već i mineralna-neorganska jedinjenja, pretvarajući ih
svojim razaranjem u pristupačne soli za asimilaciju biljkama. Takav proces
asimilacije u biljnoj fiziologiji nazvan je hemiosinteza (8 i 20).


Sem uloge koju mikroorganizmi igraju u ishrani biljaka, oni uzimaju
ogromno učešće i u stvaranju povoljne fizičke strukture zemljišta. Poznata
je na pr. činjenica, da strukturno zemljište t. j . zemljište koje ima mrvičastu
gradu, plodnije je od nestrukturnog, zbijenog, kakva su većinom zemljišta
naših degradiranih goleti. U strukturnom se zemljištu biljke bolje hrane,
jer se njihov koren ne guši od nedostatka vazduha, a vlaga se u takvom
zemljištu bolje i duže sačuva (2). Iz ovoga sledi, da sem ogromne uloge
fizičkih svojstava zemljišta kao faktora, koji reguliše vodeni, toplotni i
vazdušni režim zemljišta, važna je još i njihova uloga i uticaj, kao što
ćemo docnije videti, i na razvitak mikroorganizama u zemljištu. Dovoljno je
samo napomenuti, da se mineralni azot u zemljištu, čije obrazovanje zavisi
od zemljišnih mikroorganizama, nalazi u zavisnosti od fizičkih svojstava
zemljišta, a naročito od aeracije. U pogledu poljoprivrednog zemljišta,
eksperimentima u agrikulturnim naučnim ustanovama, dokazana je zavisnost
procesa obrazovanja nitrata u vezi sa povoljnim stanjem fizičkih osobina
zemljišta (20). U pogledu šumskih zemljišta treba ukazati na radove N em
e c-a i Kvapila , koji su došli do zaključka, da se povećanjem vazdušnog
kapaciteta zemljišta — poboljšava i proces nitrifikacije (5 i 9).


R i zf´o sfera i njena mikroflora. Veliku ulogu u životu
biljaka imaju mikroorganizmi, koji žive na žilama i oko žila biljaka, kako
je to u novije vreme naučno ustanovljeno. Prema opažanjima francuskog
naučnika Ma cee, ruskog Sukova i američkih A j o n-a i Wilson-a,
ustanovljeno je, da biljka u toku čitavog perioda svoga rašćenja izdvaja


370