DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

tehnici obrade zemljišta. Tako je na pr. uveden način obrade zemljišta pod crni
ugar, plitko (ljuštenje) i duboko oranje, plodored, selekcija bilja, hibridacija, odgovarajuće
mere nege i zaštite bilja, suzbijanje štetočina i t. d. i t. d.


Šumarstvo je donekle sledilo poljoprivredu, u pogledu izvođenja veštačkog
pošumljavanja. Ovim niukoliko nećemo identifikovati šumarstvo sa
poljoprivredom, već samo ukazujemo na zajedničko iskorišćavanje (korišćenje)
prirodnih zakona u poljoprivredi i šumarstvu u pogledu biljne proizvodnje.
Opšte je priznato, da su ´glavni faktori plodnosti zemljišta fizička i
hemijska svojstva i mikrobiološko delovanje u zemljištu (4). Iz svega proizlazi,
da za uspešnu biljnu proizvodnju t. j . za dobar porast biljaka, a u
vezi s tim i dobar porast šumskih kultura, potrebno je u šumskom zemljištu
ostvariti ta opšte priznata načela. U primenjenim naukama ta su načela
obrađena u pedologiji i mikrobiologiji šumskog zemljišta, kao i u fiziologiji
biljaka, pa ćemo se u daljem izlaganju na njima pojedinačno ukratko zadržati.


Pedološki uslovi plodnosti zemljišta. Poljoprivreda je već odavno našla
metode, koje utiču na zemljište u cilju povećanja rodnosti, a koje se sve
bolje i bolje usavršavaju. Šumarstvo u tom pogledu znatno zaostaje. Malo
su proučene osobine šumskih zemljišta: njihov život, njihove promene pod
uticajem gospodarskih mera: seča glavnog i periodičnog uživanja, obrade
zemljišta i t. d. Stvaranje pak optimalnih uslova za podizanje šume ne može
biti bez evidencije odgovarajućih svojstava zemljišta. Za rukovođenje živo*tom
zemljišta i rastinja na njemu, razume se samo po sebi, potrebno je
izučavati sve složne uzajamnosti, koje postoje među njima. Kao što je poznato,
najglavniji faktori plodnosti zemljišta jesu: fizička svojstva, hemizam
i mikrobiološka aktivnost u zemljištu (5). Ali i pored ovoga, nikako se ne
umanjuje ogromna važnost i hemijskih osobina zemljišta, pošto su i jedna
i druga t. j . fizička i hemijska svojstva međusobno tesno povezana i isprepletena.
Važnost fizičkih svojstava zemljišta za život i razvitak biljaka bila
su upoznata u poljoprivrednom gospodarstvu ranije nego u šumarskom.
Među prvima, koji su obratili pažnju na fizička svojstva zemljišta u tom
pogledu i ocenili njihovo značenje, jesu američki pedolozi škole Briggs i
saradnici Buereau of soils Dep. of Agric. Docnije je na značenje fizičkih
osobina zemljišta bila obraćena pažnja u bivšoj Rusiji. Ocena značenja
fizičkih osobina zemljišta u pogledu plodnosti bila je ustanovljena u nizu
mnogobrojnih ogleda. Bez obzira što je zemljištu data velika količina đubriva,
povišenje plodnosti kod ogleda nije se zapažalo. Neophodno je bilo
da se pronađe uzrok male produktivnosti ovih zemljišta. Taj uzrok bio je
zapažen u otsustvu dovoljne količine vazduha u zemlji i to usled njenih
nepovoljnih fizičkih osobina. Treba podvući radove Heinrich-a , koji je
prvi predložio da se zemljište izučava bez narušavanja strukture. Ovaj
način koji je razradio i usavršio Kopezk y (Burger) primenjuje sesada. U šumarskoj pedologiji pitanje fizičkih svojstava šumskog zemljišta
takođe je prošlo ceo niz prethodnih stadijuma, dok je konačno bila ocenjena
njegova važnost. Kao i u poljoprivredi, u šumarstvu su ranije pridavali
isključivo značenje hemijskim osobinama zemljišta. Dugo vreme hemijska
analiza pedoloških horizonata bio je jedini kriterijum za ocenu proizvodne
snage zemljišta (4).


U XVIII veku Tul i je prvi obratio pažnju na fizička svojstva zemljišta
kao važni faktor plodnosti. Alber t je 1907 god. ustanovio, da sadržina
mineralnih sastojaka u zemljištu može imati značenje i dejstvo za


367