DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Silvy-Leligois : La foret productive, Revue forestiere frangaise, Nancy 1952.
Sen s in A.: Uređenje šuma, Beograd 1934.
Tass y L.: L´amenagement des forets, Paris 1887.
Ugrenovi ć A.: Sa puta u Francusku, Šumarski List, Zagreb 1923.
Uređajni elaborat za šume: la foret Berce, la foret de Blois, la foret de


Lantosque, la foret de Haye, la foret de la Joux, la foret de Lacanau, la foret


de Voivre i druge.


— : Vade — Mecum du Forestier, Besancon 1951.
Vene t J.: La foret domaniale de Haye, Notice sur les 4e et 8« series de futaie,
Ecole Nationale des Eaux et Forets, Nancy 1951.
Vine y
R.: A propos d´une parcelle artistique, Revue forestiere frangaise, Nancy
1950. I


RfiSUMfi


Dans cet article l´auteur a decrit les principales methodes d´amenagement des
forets en France. II a fait remarquer des avantages d´amenagement francais. On a
choisi pour chaque methode un example sur le terrain. Ce sont les forets suivants:
La foret Berce (Sarthe), la foret de Haye (Lorraine), la foret de Blois (Loir et Cher),
la foret de Lantosque dans Les Alpes Maritimes, la foret de la Joux (Jura); la foret
de Lacanau dans Les Landes etc. que Tauter visitait pendant son sejour en France
comme boursier du Gouvernement Francais.


Ing.
Ivan Soljanik (Beograd)


PRILOG PROUČAVANJU PRETHODNE OBRADE ŠUMSKOG


ZEMLJIŠTA ZA VEŠTAČKO POŠUMLJAVANJE


Ako se osvrnemo na istorijat veštačkog podizanja šuma, kako u drugim
zemljama tako i kod nas u Jugoslaviji, videćemo da je veštaeko postani javanje
relativno mlada grana u kompleksu šumarskih nauka. Isto tako tamo
ćemo naći malo konkretnih podataka o prethodnoj obradi zemljišta. Ovo se
odnosi kako na stručnu literaturu, tako i na same radove na terenu u domeni
veštačkog pošumljavanja. A to je i razumljivo, jer je nauka i praksa


o veštačkom podizanju šuma mlada. Problem prethodne obrade šumskog
zemljišta za veštaeko pošumljavanje pojavio se u šumarstvu, možda, tek
pred deceniju-dve, i to prvo u obliku eksperimenata. Docnije, kada je taj
problem naučno i praktično dokazan, prethodna obrada šumskog zemljišta
u naprednom šumarstvu uzela je široke razmere.
Ranije se šuma smatrala neiscrpnim prirodnim blagom, koje čovek srne da troši
koliko hoće i kada hoće. Kod takvog korišćenja šume nije se vodilo računa, jer se
nije ni znalo, da je šuma biocenoza — određena biljna zajednica i da je njen život
i opstanak uslovljen određenim prirodnim zakonima. Usled naglog razvitka tehnike
u XVIII´ i XIX veku, usled namnožavanja stanovništva i proširenja agrikulturnih
areala, i seča šuma naglo se povećala. Potreban kvantum šumskih proizvoda za
podmirenje tehnike i poljoprivrede možda bi bio uzet i bez štete po šumu, da se je
iskorišćavanje šume vršilo racionalno t. j . da se vodilo računa o stalnom podmlađivanju
isečenih površina. Međutim, o tome se u prošlosti malo vodilo računa, pa se
počelo zapažati, da kod takvog korišćenja šume nestaje. Sa nestankom šume počele
su se javljati i sve štetne posledice, kao rezultat narušavanja biljne zajednice (fitocenoze),
što je docnije dovelo i do narušavanja biocenotske ravnoteže.


364