DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

letvenjak, dok bi ostale sastojine, t j . stabla od 15—70 cm trebala zauzimati
8.000 m2, ali tako, da svaki debljinski stepen zauzima jednaku površinu, koja u tom
, „ . . 8000 m2 slučaju
iznosi = 667 m2. Da bismo našli broj stabala, koji se mora nalaziti


12
u svakom debljinskom stepenu, potrebno je podijeliti površinu svake sastojine
sa projekcijom krošnje srednjeg stabla u tom debljinskom stepenu. Projekcija krošnje
srednjeg stabla može se za svaki debljinski stepen izmjeriti na terenu ili se
može približno odrediti po formuli (9).


S = Šl X (20 d + 1,5)2 . (9)


4


U toj formuli (S) znači površinu projekcije krošnje srednjeg stabla u debljinskom
stepenu od (d) cm. /
Na temelju formule (9) dobivamo normalan broj stabala (N) u visokoj prebornoj
hrastovoj šumi po jednom hektaru:


TABELA Br. 3


đ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 s


N 42 28 20 15 12 9 8 6 5 5 4 4 158


Kao primjer za visoku hrastovu prebornu šumu spominjemo »Fore t Domi nal
e de la Voivre « u površini od 193,39 ha, koja se nalazi nedaleko Nancya.


U francuskom uređivanju šuma ima još i drugih specijalnosti, te ih
radi potpunosti samo spominjemo. To su: konverzija srednjih šuma u visoke,
Huffelov a hrastova preborna šuma »futaie claire«, prevođenje niskih
šuma u. visoke crnogorične šume, uređivanje šuma hrasta plutnjaka za
produkciju pluta, i t. d.


Zaglavak


Francusko uređivanje šuma mogli bismo ukratko okarakterizirati na
ovaj način:


1. Francuske gospodarske jedinice, takozvane »serije«, mnogo su manje
od naših gospodarskih jedinica. Optimalna površina »serije« za visoke regularne
šume iznosi oko 500 ha, a za preborne šume oko 250—300 ha. »Serije«
se formiraju tako, da obuhvataju unutar svojih granica podjednake stojbinske
(ekološke) prilike. Radi toga se ne prakticira redukcija na zajednički
stojbinski bonitet. Gospodarenje i njegovanje: šuma može se u svakoj gospodarskoj
jedinici prilagoditi ekološkim prilikama.
2. Kod visokih regularnih šuma periode nisu u svim gospodarskim jedinicama
jednako duge nego su prilagođene pomladnom razdoblju. Prema
tome ni dobni razredi nisu u svim gospodarskim jedinicama jednaki, ali je
na taj način uvijek omogućeno prirodno pomlađivanje.
Kod prebornih se šuma upotrebljavaju debljinski stepeni širine od
5 cm i samo tri debljinska razreda kojih je širina definirana trećinom dimenzije
zrelosti (p. p.).


3. Kod materijalnog knjigovodstva drvne mase na panju, kao i kod
obračuna prirasta, upotrebljavaju se uvijek jednoulazne drvnogromadne
(uređajne) tabele. *. ... .
362