DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 45     <-- 45 -->        PDF

uwjek samo ako su poznata) dva faktora;. Tako se u ogledu od 10 stabala prosječni
kubni sadržaj može dobiti od 57 kubnih stopa (l,61m3) sa standardnom devijacijom
± 21,1 kubnih stopa; (0,60 m3). Uz pretposatvku »da postojii normalna raspodjela stabala
u sastojtfcii čitalac može ociijeimiti srednju varijacionu širinu ogleda, jer je
21,1 X 3,08 = 65 kubnih stopa (1,84 m3). Procjena najjačeg stabla u prosječnom


ogledu bila bi tada 57 + —- kubnih stopa t. j , otprilike 100 kuibnih stopa (21,83 tm3),


a za najslabije stablo 5765 — t. j . aproksimativno» 201 .»kubnih stopa (0,57 m3)


iSkrižaljikai odnosa vawjacione širine i standardne devijacije nije samo korisna
za procjenu standardne devijacije na terenu. Ona je korisna kod kontroliranja obračunavanja
po toj metoda dobivajući na taji način grubu kontrolui za vrijeme rada.


CITIRANA LITERATURA;


1. Smith , G. ,S.: NATURE, clxiiv (p. 718), 22 Oct. 1949.
2. Snedecor , G. W.: STATISTICAL METHODS (Iowa State College Press, 1946.)
3. ...EVERYDAY STATISTICS (William C. Brown. Iowa, 1950).
4. Tippett, L. H. C: BIOMETRIKA, xvii. 386. 1925,
5. Woolf, B. NATURE, clxiv (p. 360), 27 Aug. 1949.
S engleskog preveo:
Ing Brixy Stjepan


Međunarodni časopis za kontrolu sjemena


(Mitteilungen der Internationalen Vereinigung für Samenkontrolle.) Vol. 17. No. 1.
1—133. Copenhague 1951/52,


Ovo je međunarodni časopis za kontrolu sjemena, t. j . stručno i naučno, glasilo
»Međunarodnog .društva za ispitivanja (kontrolu) sjemena,« sa sjedištem u Kopenhagenu.
Članovi, ovoga društva su šumarske d poljoprivredne stanice, laboratoriji ili instituti
(zavodi), koji yrše ispitivanje i kontrolu sjemenske robe šumskog i poljoprivrednog
bilja. Službeni jezici časopisa su francuski, engleski ii njemački.


U ovoime broju nailaze se tri, osmrtnice poznatih, sjeimenarskih stručnjaka i
naučnih radnika i to: FRANZ MARSCHALL: »D r. Albert Volkart, 1873 —
19 51«. Volkart je bio šef Savezne poljoprivredne stanice i profesor na Visokoj
tehničkoj školi u Zürichu. Radio je na problemima porijekla (provinijeince) sjemenja;


2. E. FREY: »Dr. Andrea s G ris eh, 1879 —1952.« Ovaj je bio voditelj
Odjela za sjemensku kontrolu Savezne poljoprivredne stanice u Zürichu. Radio je
na istim problemima kao } Volkart i 3. W. Y. FRANCK: »In Memori a m K-
Leendertz « ( + 1951). Leendertz je bio šef Od jelenja za ispitivanje čistoće sjemena
na. Stanici za kontrolu sjemena u Wageninganu (Hoilamdija).
Od stručnih radova nalaze se u/ ovome broju dva od interesa za, agronome i 3
za šumare, te ćemo se u najkraćim crtama na čiste osvrnuti:


1. Dr. Ing. J. Kovač ević (Zagreb): »Über den krainischen Rotkleesamen
und seine Untersuchung auf Herkunft« — (O sjemenu kranjske crvene djeteline i o
njenom istraživanju na porijeklo). Ovdje se donosi prikaz sjemenskih korovniih
primjesa kranjske crvene djeteline u vez; određivanja njene proveinjence. Plodovi
ib sjemenke korova u sjemenu crvene deteline služe za određivanje porijekla (provenijence)
dotičnoga sjemena.
2. M i h a i il o Krsti ć h (Beograd) : »Paur une définiton plus précise de
P énergie germinative des semences forestieres«. (Za jednu precizniju definiciju
energije klijanja šumskog sjemenja). Predlaže da se za pojam» energije klijanja: sjemena
uopće, a naročito šumskog uzmu više u obzir dinamika klijanja, nego prosto
statičko brojanje t. j . prvo brojanje kod ispitivanja klijavO´Stii sjemena». Međunarodni
propisi od 1937. god. ne vode mnogo računa) ma pr. o» rasama iste vrste. KrstićeV prijedlog
vodi računa više »o biolo»rjiji vrste, kao a rasi izvjesnog šumskog sjemena,.
3. Mihail o Krst i e h (Beograd): »La détermination de la vitalité de Pinus
nigra Arn. sur le milieu a la gélatine tannisée^ (Određivanje vitaiGitelta klicai Punus
nigra Am, na miljeu s tamliziranom »želatinom):
345
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Kod određivan ja viiitaliteta embrija (klice) šumskog sjemena, oslanjamo se tat.
slijedeće postupke: 1. Na nepropusnost žive protoplazmie za neke maiterfuje «a ...
karminski indigo (Nelljubov) ; 2. Neke soli boje živu materiju—teluirijeve, selenove,
tetrazolj d t. d. (Hasagawa, Eiidmann, Laikom etc.) i 3. Autonomni rast (klice izvan
endospamna (Flemon).


Za sva tri načina postoje prigovori. U Beogradu su vršfili kombinirane pokuse,
da se slobodne klice stave na želatinu kojai je tanizirana u vremenu 24—48 sati, a
kod temperature 23—25° C. Želatina se nalazi u Petrijevoj posudici.


Uzevši u obzir rast klice u duljiinu i širinu, obojenje, razvitak kotiledoma, ozelenjene
istih i t. d., dobiva se slika o vitalitetu, ili bolje govoreći o klijavosti izvjesnog
sjemena. Krstić ovako tretiramo sjeme dijeli u 3, odnosno 4 grupe: 1. Klica živa i
očigledno je rasla, 2. VAtalitet djelomičan, očigledna je rasla) ili je lišena svake pojave
resta, 3. Klica mrtva, tamna, nije rasla, ne pakazujie niilkakove znake života i t. d., 4.
Embrio (klica) sumnjiv, po izgledu zdrav, konzistencije čvrsite, ne raste il; se saimo
malo kotiledooii rastave.


4. M i hail o K . stic h : »Les particularités morphobiométriques des fructifications
de Picea omorica Panč. — Qualité des semences. (Osoibitostii-svojstva
morfološko-biometrijsika kod fruktifikaedje Pic a e, omorica Panč.). Panoićeva omorika
je tercijarni relikt, a dolazi na vapnenastim staništima u području Drine (Bosna i
Srbija). Otkrio ju je 1872. god. Pančić. Češere i sjemenke su opisane od domaćih i
stranih autora. Ti opiisi su manjkavi u piogledu preciznosti.
Krstić prema literaturi i vlastitim istraživanjima opisuje češer i sjemenke po~
menute lomorike. Kod zrna se osvrće na oblik, boju, veličinu zirna, veilićinu klice
čistoću sjemena:, težimu 1000 zrna (apsolutnu težinu);- rendement sjemena, težinu
češera, broj češera u 1 kg, klijavost i zdravstveno- stanje. U svojim izlaganjima u
veliko upotpunjuje podatke prethodnih autoira odnosno daje ili iznosi nove svoje
podatke.


5. S. Hurwitz, D. La eh over i A, Hube x (Reihovoth-Israel). »Farm
manures, soils, and seeds of cultivated crops as sources of weed seed infestation of
fields under subtropical conditions«, (Stočrai-farmski gnoj, tlo i sjemenske koirovne
primjese kao izvori zaraze korovima-zakoirovljivanja polja u subtropskim uvjetima).
Ka/oi rezultate istraživanja iznose autori podatke o količini, -klijavosti i energiji zakorovljivanja
sa sjemenom korova, koje se nalazi ui ,stoičnotn cjnoju (goveda, ovce, perad),
u tlu i sjemenskoj) robi
U časopisu se nalazi 8 recenzija najnovijih iradova iz sjemenarstva (2 iz naše
zemlje), te babliografija sjemenarske literature za razdoblje 1940—1948. god. Radovi
se odnose na šumsko! i polj«privredno sjemenje. Bibliografija iznosi sama 80 stranica.