DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Nova metoda za uzgajanje sadnica umjetnim svijetlom.


A^rofizički institut u SSSR-u usavršio je metodu za uzgajanje sadnica: vještačkim
svajetlom, te se ona sada provađa na raznim pokusnim stanicama li staklenicima
Ljeninigradskog područja.


Institut je konstruirao jedan originalan mlilkrotermoimetar, koji automatski re^istnira
promjene temperature na lišću stabljike i time omogućuje što potpunije iskorišćenje
energije iradijaoije. Tim metodom su stručnjaci uspjeli da skrate period
saznjevanja prroh rajčica na 16—25 dana mjesto normalno uobičajenih 50—60 dana
i da rajčice 6 puta u godina donesu plod, te su ujedno skratili period dozrevanja
grožđu, dinjama, limunovima, raznim gomoljima i ostalim poljoprivrednim proizvodima.


Rr.
J e f f e r s J. (N. R. (Forestry Commission).


Uporaba skrižaljka odnosa između varijacione širine i standardne devijacije


Use of Range (Standard Deviation Tables). (Ferestry br. 1. — 1952)
Sadržaj:


Standardne devijacije ogleda izabranih nasumce kod normalnih populacija mogu
se brzo ocijeniti na terenu iz veličine odnosa varijacione šMn© i´ standardne
devijacije. Sastavljena je jednostavna skrižaljka tih odnosa zajedno sa »križaljkom,
koja pokazuje pogreške u točnosti, koje su uključene u toj metodi kao i potrebna
povećanja ogleda da se kompenziraju ove griješke.


Nedavno su svratile veliku pažnju dvije obavijesti publicirane u NATURE
(1 i 5) o brzoj ocjeni standardne devijacije pomoću grafičkih metoda. Brza oiojena
standardne devijacije je u šumarstvu najviše potrebna terenskom osoblju, kad je
nužno ocijeniti točnost sakupljenih podataka dok je još ina terenu, da1 bii se moglo
utvrditi da 1 su joiš potrebni opsežniji ogledi. Za tu svrhu čak i grafičke metode
pomalo postaju mučne, jer traže ucrtavan ja čitavih setroja točaka i mjerenje udaljenosti
na grafikonu. t


Po Sneđecor-u (2) je opisana mnogo jednostavnija metoda koja normalno daje
dobre, ocjene standardnih devijacija populacija, koja obuhvaća i uporabu odnosa varijacione
širine i standardne devijacije, koja je sadržana U niže navedenoj skrižaljiki-
Ta je skrižaljka sastavni dio »križaljke 5.5 iz radnje istog pisca pod naslovom STATISTICAL
METHODS (2). Skružaljka je sastavljena po Tippett-u (4) i publicirana
dozvolom autora i´ izdavača.


Skrižaljka I


Srednje vrijednosti odnosa varijacione širine i standardne devijacije (i/o) na
ogledima izabranim nasumce količine »n« (t. j . broja opažanja) odabrane ia normalne
populacije:


n Srednja Vrijednost r/a n Srednja vrijednost r/o


2 1,13 20 3,73
3 1,69 30 4,09
4 2,06 50 4,50
5 2,33 75 4,81
6 2,53 100 5,02
7 2,70 150 5,30
8 . 2v85 200 5,50
9 2,97 300 5,80
10 3,08 500 6,10
15 3,47 700 6,30


343
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Övije vrijednosti varijacije su stavljene u odnos, varijaciomia širima: i standardna
devijacija* a tražena vrijednost njihovog odnosa poznata je za ogled dotične veličine.


iNavadi se jedan primjer: Izmjereno jie u nasumce odabranom oyledu 20 visina
dominantnih stabala u kojem je zabilježena maksimalne visina od 39,5 stopa (12,04 m)
i minimalna 28,00 stapa (8,53 m) s aritmetičkom sredinom, od 33,75 stopa (10,29 m).
Standardna devijacija ogledne populacije procijenjena je talko da je variijacioraa širima


11,5


razdijeljena s vriednošću odnosa u »križaljki za n = 20 t. j . 3,08 (.,51 =


3,73 V3.73
0,94), Obračunata standardna devijacija iznosila! je — 21,95.
Obračunata standardna devijacija (s) jedinog ogleda i standardna devijacija,


koju smo dobili dioboim varijacione^ širine s odgovorajiućom vrijednošću odnosa —
oboje daju vailjianu i nepristranu ........ standardne devijacije (..) za populaciju iz
koje je ogled uzet, no obračunata standardna devijacija je neznatno1 točnija. Jedno


stavnost te skržaljke odnosa vairijaciione širine i a j;e na taj način izjednačena* neznatnim
gubitkom na točnosti. Gubitak na točnosti je ilustriran u skrižaijiki II, ikoja
je uzeta iz radnje EVERYDAY STATISTICS od G. W. Snedecor-a (3) a pokazuje
količinu ogleda, koja je potrebna ako se upotrebljuje odnos varijaciome širine i a u
komparaciji s veličinama ogleda iste točnosti kaid. je »s« ocjenitelj (estimator´)


Skrižaljka II
Količine ogleda (pojedinačnih opažanja), koje imaju istu točnost ako se upo


vaimjaciioinia sunna


trebljuju obračunata standardna devijacija (s) i omjer kao ocje


nitelji standardne devijacije populacije:


Količina ako» je Količina aiko1 je Količina ako je Količina ako je


ocjenitelj s ocjenitelj ocjenitelj s ocjenitelj
ocjenitelj var. širina ocjenitelj var. širina
s 0 s a


7 8 20 29


8 9 22 32


9 10 24 37


10 12 26 41


12 15 38 45


14 18 301 50


16 21 40 75


18 25 50 102


Na taji način bi se jedan ogled od 20 visina morao1 povećati na ogled od 29
visina, aiko´ se traži da se standardna devijacija populacije procijene istom točnošću


varijac. sirima


uporabom omjera umjesto obračunate standardne devijacije.


Povećana količina terenskog rada, koji se sastoji u izmjeri 29 stabala umjesto
20 izjednačuje se time što se priišteđuje posao obračunavanja i sa činjeniooim da se
procjena standardne devijacije može izvršiti odmah.


Ne samo da se iz vrijednosti, sadržanih u skrižailjkarna ,mogu ocijeniti standardne
devijacije normalnih populacija, već također i varijaciona širina i broj ogleda


344