DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 41     <-- 41 -->        PDF

b) oblake makroirelijefa i mikroirelijefa,


c) karakter matičnog supstrata i tLa,


d) prirodni vegetacijiski pokrov (klimaks asocijacija).


Sekundarne faktore dijeli na agrotehničke (ukljuciov umjetni vegetaoijisk-J pokrov)
i tehničke.
Autor vrlo detaljno diskutira ovisnost glavnih formi erozije (vodom, vjetrom


. glaoijialne) o gore navedenim faktorima i to» napose u vezi s tipovima tla.


6. Erozija u g ir o ž e n a p o» »d r u č j a Č e h o s 1 o» v a č k e.
7. Istraživanje erozije tla. Mogu se razlikovati ugl. tri smjera istraživanja:
a) Direktno istraživanje površinskog spiranja tla uz prirodne »uvjete ma većim
ili manjim parcelama ili monolitima. Metoda je važna za objašnjavanje osnovnih
zakonitost! erozije obzirom na odmos prema inklinaciji, ekspoziciji, količini oborina,
načinu obrade tla, utjecaju vegetacilje i t. d. No ta metoda nije prikladna zai karakteriizaciju
tla s gledišta erozije kod istraživanja» na većim površinama.


b) Istraživanje nekih »fizikalnih i kemijskih svojstava tla na osnovu čega se
zaključuje o otpornosti tla protiv erozije. Dosad nije određeno1 na osnovu fcoj»ih
svojstava bi ise moglo sasma pouzdano zaključivati o rezistentnosti ili sklonosti tla
prema eroziji, pa takova određivanja imaju tek grubo kvalitativni karakter.


c) direktno određivanje koherencije tla (po brzini dispergiranja u vodi i otpornosti
protiv otplavljenja) na terenu i u laboratoriju.
Nijedna od dosadašnjih metoda ne zadovoljava posvema.


8. Sredstva za borbu protiv erozije. Ovamo autor ubraja tehničke
mjere (uređenje površine, komasacije i poljoprivredmo-tehničke melioracije tla,
drenažu i navodn javan je, uređenje bujica, uičvršćivanj»e pijeska), fitoekološke mjere
(biološko uravnoteživanjc kraja, burobrane i zaštitne šumske pojaseve, poišum´ljavanije,
zaitravljiivanje), agrotehničke mjere (gospodarenje vlajjoin, pravilnu obradu
tla», gnojenje, plodorcd i dr.), te administrativne mjere S propagandu. Opširno je
razrađena primjena tih mjera u borbi protiv erozije vodoim i vjetrom. Autor napose
ističe, da» borbu protiv erozijie valjai uvijek voditi kompleksno, »mai svim frentama«.
Polovičnost nije dopuštena, jer ne vodi do cilja. Da bi se iborba protiv erozije mogla
uspješno vaditi treibe je prije svega temeljito, poznavati u svim. njenim oblicima.
Samo na osnovu tačnog poznavanja uvjeta i toka erozije i njenih posljedica, moći
će se u svakom konkretnom slučaju izabrati najbolja sredstva za njeno sprečavanje.
Iz toga jasno proističe potreba središta za istraživanje i borbu protiv erozije.
Knjiga je opremljena sa| 65 »dioibro» reproduciranih, većinom »originalnih autorovih
fotografija. Na kraju isu dodani» pregled literature (sadrži 129 radova), stvarno i geografsko
kazalo, te skica šumskih kompleksa Čehoslovaičke i predjeli gdje će trebati
postaviti buiroibrane pojaseve,


U našoj zemlji, koja je napose u zapadnom dijelu daleko humidhija od Čehoslovačke,
erozija predstavlja još mnogo ozbiljniji problem. Golemi predjeli Krša
već su opustošeni, a štete j delije nastaju i to ne samo na Kršu nego i u drugim
našim krajevima. Borbi protiv erozije, tamo gdje ona postoji, kao i preventivnim
mjerama trebalo b; i kod nas posvetiti više pažnje nego doi sada.


i Ing. Zlaitko Graičanin


Šumarstvo u Engleskoj. Radovi procjene britanskih šuma, vršeni za vrijeme od
1947—1949. g. nedavno» su objelodanjeni. Glavna im je svrha bila »da se kartiraklasificira šumsko tlo od 2 ha površine na više i ustanovi »drvna masa i prirast »po»stojećih
sastojina. Privatne šume bile »su proejemjene »po naročito angarž´0>vano»m, i
uvježbanom perso»nalu, po utv.rđeno»m sistemu po»d nadzioiroim šumarskih stručnjaka.


»Svi statistički podaci »ovo»g! obimnog pregleda oidnoise se posebno na Englesku,
Škotsku i Wales, te sveukupno za Veliku Britaniju. Ukupna površina šuma iznoisi
1,395.670 ha, »ako »se ovome dodaju šume ispod 2 ha površine, koje se cijene! ina 76.000
ha1, onda sveukupna šumska površina se kreće Olko 1,47 milioina ha ili 6.5°/o od površine
zemlje.


Od sveukupne šumske površine 52°/o zauzimaju visoke šume četinara, »listača il
mješovite, IO"/« »šiiaare», 15°/o grmlje i žibunje, 4°/o »devastirano i 19°/o »siasječeno» (prema


341