DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U glavi petoj obrađivanje etata neurednih prebomih i prašuimskćh tipova. U tom
poglavlju pisac minuciozno iznosi svoju metodu kalkulacije prinosa zahvatom sječe
u pojedine debljinske razrede. Tai se metoda vrlo povoljno primjenjuje u neurednim
prebornim šumama i prašumama:. Ona se pokazala, kako je poznato, vrlo pogodnom
prilikom uređivanja mnogih naših šuma, jer predstavljaj jedan izgrađen i zaokružen
sistem uređivanja, i jer vodi računa o ekonomičnosti primjene.


U glavi šestoj donosi pisac zaključna razmatranja o upotrebljivosti pojedinih
metoda za određivanje etata u prebornim šumama kao d o izvođenju uređajnog
elaborata,


Prikazavši materiju druge knjige ističemo, da je knjiga pisana naučno- vrlo lakim,
lijepim i jasnim stilom. Bazira na analizi i velikoj nrnožimii podataka, na temelju kojih
autor dolazi do realnih zaključaka. Svako je izloženi i obrađeni problem ilustriran
primjerima, što- je od vrlo velike koristi za praksu.


»Osnovi uređivanja prebirne šume« knjiga I. i II. predstavljaju veliki prinos
šumarskoj nauci- j praksi. To će djeloi doći odlično svima, koji rade na uređivanju
prebomih šuma ili se zanimaju za probleme preborniih šuma i njihova uređivanja.


Dr. M. Plavšić


ffieg-ud stmnt stm.eHL. Itantfit


Spirhanz l J., Erose pudy a ochrana proti ni (Eiroizija tla i obrana od nje).
Prirodovë decke vydavatelstvi´. Praha 1952. Str. 192 sa 65 isllika i 1 kanton. Knjiga je
nagrađena prvom nagradom u natječaju povodom tridesetgodisnjice Masairykove Alkademie
Prace.


Autor knjige je po-znatj češki pedolog kome su dugogodišnja istraživanja tala
raznih dijelova Čeho-slovačke omogućila jasan uvid u cijelu problematiku erozije.
Knjiga je razdijeljena u osam1 poglavlja:


1. Uvod
2. Osnovni pojmovi i´ kl a s if ilea ei j a eirozji j sklih pojava.
Prema prevladavajućem uzročniku razlikuje autor eroziju vodom (riječnom ili morskom),
e. vjetro-m (deflaciju) i glacijalmu eroziju- Erozija; vodom može biti normalna
(odnošenje čestica tla je manje ili jednako tvorbi novih čestica tla iz matičnog supstrata)
lili abnormalna, ako- je odnošenje jače od tvorbe tla. Abnormalna e. može biti
površinska, brazdičasta i tunelastai.
3. Značenje obrane protiv erozije. » Narod bez tla ne može postojati
« (Smolfk ; »hoćemo- li dakle govoriti o njegovoji vječnosti, potrebno je pobrinuti
se za vječno tlo,, it. j . takovo, čija (plodnost ne opada«. A erozijom se plodnost tla
trajno smanjuje. Prema američkim i mekim opažanjima računa se, da su gubici
hraniva iz tla usljed erozije 5 do- 15 puta već; od količina, što se iz tla odnese žetvom.
Štete, koje nanosi erozija teško je izražavati! u novcu. Treba imati na, umu, da se
tu ´uvijek radi o gubitku suštine, o /uništenju praktički nenaiknadivog tla, koje je
osnov svake biljne proizvodnje.
4. S t a n j e erozije u svijet u. Istaknute su L]oleme (štete u USA, SSSR.-u
i Kini. Pored erozije vodom znatne štete nanosi i erozija vjetrom. iPoznate su crne
prasne oluje u semiaridnim predjelima USA i ISSSR-a u kojima je prirodni vegetacijski
pokrov zamijenjen kulturama, pa je tlo velik dio godine bez zaštite. Te s´u
ojuje nanijele ui USA naročito velike štete od 1934. do 1936. godine, kada, je pet milijuna
akra oranica bilo vjetrom toliko erodirano, da se nije moglo više kultivirati.
Golemi zapuši rasprašenog tla zatrpavali su cijele farme.
5. Uzroci ´i uvjeti uz koje dolazi do erozije tla. Medu primarne
faktore o, kojima! ovisi erozija ubraja autor:
a klimatske prilike karakterizirane uglavnom količinom i rasporedom oborina,
temperaturama!, isparoim i vjetrovima. Općenito autor smatra, da su prema eroziji
najotporniji krajevi u kojima padne samo umjerena količina oborima oko 500—600 mm
godišnje,(t. u količina, koja je dovoljna da drži tlo vlažnim, a time i) skupnim) i gdje
su te oborine raspoređene tako da opskrbljuju biljke i tlo vodom kropri čemu maksimum ne smije pasti u vrijeme, Ikad je tlo bez zaštitnog vegetaoijskog
pokrova,


340