DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. Zdravko Čadež (Zagreb)


HRASTOVE ŠIŠKE KAO BILJNA ŠTAVILA


Uvod


Veliki je broj biljaka u kojima imade štavnih tvari. Unatoč tomu, do


danas se upotrebljava relativno mali broj biljaka za industrijsko kori


štenje trijeslovine, Sirovinske baze u svijetu najvažnijih biljnih štavila,


nedovoljne su za podmirenje svih potreba sadašnje primjene. Stalno se


ispituje kako da se proširi broj vrsta biljnih sirovina za dobivanje trijeslo


vine. Na tome se naročito radi u zemljama umjerenog klimatskog pojasa,


u kojima štavne sirovine sadrže mnogo manji procenat trijeslovine nego


u tropskim i suptropskim zonama.


Glavni je razlog da se neke vrste biljaka ne koriste za proizvodnju
trijesllovine njihovo siromaštvo! na sadržaju štavnih tvari. Ekstrakcija
sirovina s malim procentom trijeslovine nije rentabilna. Mogućnosti
jeftine proizvodnje sintetskih štavila isključuju upotrebu svih »siromašnih«
biljnih sirovina. Imademo također bogatih sirovina s trijeslovinom, koje
daju prvoklasne ekstrakte, ali se nalaze na prirodnim staništima u ograničenim
količinama, premalenim za alimentaciju industrije. Nadalje, neke
bogate sirovine, koje su odlične za direktnu stavu, daju u tvornicama tanina
ekstrakte loše kvalitete.


Od najvažnijih biljnih štavila na svjetskom tržištu nalazimo danas
samo slij-edeće vrste:


od kore . . 7 vrsta ekstrakta


od (lišća . . 2 „ „


od drveta . . 6 „ „


od korijenja . 5 „ ´„


od plodova . 6 „ ,,
: od izraslina . 2 „ „


U ukupnoj potrošnji biljnih štavila posljednje mjesto zauzimaju »izrasline
«. Pod tim imenom obuhvaćene su š i š k e i b a b u š k e,


Šišk e se naročito sakuljaju i upotrebljavaju za stavu u balkanskim
zemljama i na Bliskom Istoku. U našoj zemlji zauzimaju dosta važno
mjesto u industriji tanina i kože, Šiške su naša najbogatija domaća sirovina
po sadržaju trijeslovine.


B a b u š k e nisu kod nas postigle nikakav značaj u štavljenju, jer se
ne mogu osigurati potrebne količine za industriju. One se upotrebljavaju
u manjim količinama za dobivanje tanina u medicinske svrhe, u proizvodnji
tinte, boja i t. d. Tanin, kojim se imenom često nazivaju biljne trijeslovine,
je štavilo koje se dobiva iz babušaka. Babuške ili bobuške, kako
ih naš narod zove zbog oblika bobe većeg ili manjeg promjera, su kuglaste
šiške, koje nastaju na listovima, pupovima i plodovima raznih
biljaka,


U ovom članku osvrnut ćemo se samo na šiške, koje nastaju ubodom
osa šiškarica (Cvnipidae) u mlade plodove naših hrastova lužnjaka, kitnjaka,
cera, medunca, makedonskog hrasta i crnike (Q. pedunculata, Q.
sessiliflora, Q. cerriis, Q. lanuginosa, Q. macedonica i Q ilex).


312
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

|]1


........´ ...^.. "WWF ´


Šiške se1 uglavnom upotrebljavaju za direktnu stavu kao odlična sirovina.
Ekstrakcija šiške ne vrši se u svjetskoj industriji tanina, jer proizvedeni
ekstrakti nemaju jedinstveni sastav, te su za svjetsku trgovinu
bez značenja. Kod nas se počelo prvi put sa ekstrakcijom šiške 1945.
godine. Od onda do danas vrši se stalno industrijska ekstrakcija šiškinog
ekstrakta. Sa pokusnim ekstrakcijama počelo se u tvornicama tanina.
Obzirom na specijalni tehnološki proces, koji je potreban za uspješno
izluženjei šiškinog ekstrakta i obzirom na njegovu Jspecijalnu (prirodu,
svega se jedna naša tvornica tanina bavi stalnom izradom šiškinog
ekstrakta. Vjerojatno´ je to i u svijetu jedina tvornica, koja radi taj ekstrakt.
Od ukupne naše proizvodnje biljnih ekstrakata na šišikin ekstrakt
otpada oko 4—6%.


Hrastova žiška, kao sredstvo za štavljenje, igrala jet vrlo važnu ulogu u Istočnoj
i Srednjoj Evropi prije Brvog> svjetskog rata. Nai trižštu se mnogo! tražila, što je dalo
povoda za njezino vrlo intenzivno sakupljanje. Poslije Prvo>;[ svjetskog rata upotreba
šiške, kao sredstvo za štavljenje vs Evropi je bila) smanjena uvozom valoneje i miiroba-
Iane. Valonej e su čašice žirova zimzelenih hrastova koji rastu u istočnim sre.


dozemraim zemljama, otocima Egejskog mora i u Maloj Aziji. (Q. negilops, Q. valonea,
Q. tinctoria). Valoneje i šiške imaju isti postotak trijeslovine, ali je prosječni sastav
valoneja bolji za štavljenje. Stavne tvari valoneje pripadaju pi-rogalnoj -grupi kao i
šiškine. Štavilo babušaka — naprotiv —- pripada grupi pirokatehiin. Valoneja imade
u većim količinama nego« šiške. Hrastovi valoneje cvatu svake godine, a žir dozrijeva
svake druge godine. Urod šiške je nepravilno periodičan, a sirovitnske baze su u
brzom opadanju.
M i rob a la ni su plodovi raznih vrsta drveća (Terminalia, Phyllanthus), koje
raste u Indiji i jugoistočnom azijskom arhipelagu u šumskim- sastojinaima ili se uzgaja
kao posebna kultura. Oblika su dugoljastog rebrastog oraha. Spadaju među najbogatije,
najraširenije i najjeftinije inozemne sirovine za štavljenje. Zbog izmeseniih
prednosti, te isu sirovine potisnule nalšu šišku, s domaćeg i inozemnog tržišta. Doi 1945.
godine te su se sirovine uvozile i u našu zemlju1. Danas se hrastova šiška sakuplja i
upotrebljava —- kao štavilo — naročito u Mađarskoj i kod nas. Hrastova: šiška svakako
je jedan od naših specijaliteta, koji iz dana u dan postaje rjeđi, te zaslužuje
da joj šumarstvo!, drvna i kožarska industrija posvete pažnju.


Općenito o šiškama


Šiške (Cecidia) su specijalne izrasline, koje nastaju na raznim nadzemnim
dijelovima biljaka. Biološki su to interesantne pojave, jer su zastaju
šiške poznate pod imenom zo o ce´cidia , a u drugom slučaju kao
jednički proizvod biljke i životinje ili biljke i biljke. U ´prvom slučaju naip
h yt o cecidia . Šiške su klasičan primjer složenih odnosa u biocenozi
šume. Zoocecidiae su mnogo brojnije i interesantnije od phvtocecidia.
One pokazuju strogo određeni oblik i diferencijaciju u anatomskom pogledu.
Svojom anatomskom gradnjom često premašuju same plodove biljke na
kojoj žive, te ih laici mnogo puta teško od njih razlikuju. Kodi zoocecidia
danas još nije utvrđen odnos između biljke i životinje, te se nezna, da li
je to parazitizam ili je to simbioza sui generis. Tvrdnja, da su šiške u
zoološko-botaničkom smislu patološke izrasline nije dokazana. Do danas
su svi pokušaji da se šiška umjetno izazove ostali bez uspjeha.


Šiške ima raznih vrsta. Anatomski i citološki podaci su vrlo- različiti.
Većina šišaka je vrlo diferencirana. Na istim biljkama nailazi se do
50 vrsta raznih šišaka. Na hrastovima, koji rastu u Evropi, evidentirano
je preko 200 vrsta raznih. Determinacija šiške, vrlo je teška, |.. se


313
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

mora pratiti ontogenija uzročnika. Uzročnika često imade više generacija,
a razvoj im traje više godina. Razmnožavaju se gamogenetski, partenogenetski
ili heterogonijom.


Kao biljna štavila, od šišike, dolaze ui obzir samo zooceoidia. To su žiške, koje
nastaju ubodom i (polaganjem jaja ženskih ćnsekata na pojedinim dijelovima biljke.
Najčešće su to ose š i škarice iz reda opmokrilaca (Hymenoptera) i porodice


Totu-StSka Totpuna âiSka PvoslruUa


Si bc,±.


HRASTOVE BABUŠKE


osa šiškarica (Cyraipidae). Svaka od tih osa polaže jaja u određene dijelove biljaka
i u određene vrste biljaka. Odstupanja su vrlo irijedka. Prema vrsti biljke, prema
napadnutom dijelu biljke i prema vrsti insekta, razlikuju se šiške po vanjskom oblik«,
po -unutrašnjoj građi i pO´ kemijskom sastavu, Š:eke imaju oblik kugle, jajast
oblik lilj oblik nepravilnih izraslina. Kod inas se najčešće nalaze mai hrastovima,
vrbama, topolama . javom. Oko 90°/o od poznatih vrsta šiška dolazi na hrastovima.


Kao sredstvo za štavi jene steže saimo šiške, koje dolaze na hrastovima ,
jer SOJ obično bogate na štavnim tvarima. Trijesiovinai iz pojedinih dijelova hrasta
ulazi ul šišku i u njoj se akumulira. Prilikom uboda biljke od strane ose, leglicom za
polaganje jajeta, oea uštrca i specijalni:1 sekret u biljku. Sam ubod izaziva kalus, a


314
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

lipeappiiill


sekret ose, polloženo jaje i kasnije izvaljena Ićičinika sa svojim specijalnim sekretima,


draže tkivo na stvaranje išliSke na biljcđ S akumulaciju trijesloivini© u njoj.


Šiška sei sastoji od unutrašnjeg i vanjstkog dijela, ikoji nisu uvijek otšro odvojeni.


Unutrašnji dio sastoji se od slojai tkiva, bogatih hranjivim .materijama, (bjelančevina,


ulje i šećer) i zaštitnog sklerenhimskog sloja.


Na taj unutrašnji dio nadovezuje se vanjski, oid paremhrJmsikih stanica ......


venih epidermom.


Ldjčiinki. ose, šiška služi kao izvoir hrane i zaštita od neprijatelja, i atmoferilija,


trijeslovCna u šiški imade zaštitnu funkciju iza ličinku li kukuljicu, Rijetki su insekti


i ptice, koji napadaju šiške zbog ishrane lliičinkama i ikukulj´Jcama, koje se nalaze u


njima. Izlužene šiške (ekstrahirane) ...... vole vaditi kukuljice i Ličanke ptice


i perad, a jede je i stoka.


U uvodu je rečeno, da kod šiškei hrasta razlikujemo šilške i ibabuške. (vidi »liku
br. 1, i br,, 2.) Baibuške su oblika boba, koje nastaju1 ubodom raznih osa šišlkarica JU
listove, pupove ili izdanke hrastova. Hrastove šiške su nepravilne ozrasiltoe, kvrgastog
oblika, sa promjerom oko 2´0 mim. One nastaju ubodom ose šiškarice (Cynips quercus
cailicis Burgsid.) u plodnicu ženskoga cvijeta lili mladi plod hrastova, a najčešće kod
hrasta lužnjaka.


U kožarskoj: i taminiskoj industriji, kao štavna sirovina, za; diiirektnu stavu i eks


trakciju, upotrebljava se samo hrastova šiška izazvana navedenom osom šiškaricoim.


U praksi, kada. se govori o šišku kao bi-iljmorri štaviiilu il oiai šiškarici, .misli se> uvijek
samo šilšku, koja nastaje na žiru i na osu, (Cynips quercus calicis) koja je prouzrokuje.


U nastavku ovoga članka razmotrit ćemo samo ovu1 hrastovu šišku.


´ Hrastova šiška


Postanak šiške vezan je uz hrast i osu. Partenogenetska generacija
ose izaziva šišku. Ubodom ose šiškarice u zametaik žira počinje razvoj
šiške. Vrijeme odlaganja jaja ose- šiškarice ovisno je o dobi cvatnje hrasta
(svibanj i početak lipnja). Šiška rodi u svim krajevima naše zemlje i na
svim hrastovima. Najbogatiji urodi su na hrastu lužnjaku. Prvi tragovi
začeća šiške vide se voć na sasvim mladom plodu hrasta. Šiška obrašćuje
mjadil žir sa jedine ili sa svih strana. Kod pojedinih šišaka žir´ je normalno
razvijen i jasno vidljiv. Rede je obrašćen sa´ svih strana, tako da sei uopće
ne vidi. Do´ potpunog obrasta žira često dolazi od jednotg, uboda ose.
Događa se također, da je žar napadnut od dvije ili više osa sa raznih
strana. Od svakog tog uboda razvija se zasebna šiška i konačno se sve
međusobno sirastu i potpuno obaviju žir.


Prema tome načinu razvitka šiške se dijele u dvije vrste. Po t p u n e
šiške, koje obrastu žir sasma ili većim dijelom i polušiške, koje
se razviju s jedne strane žira i žir je dobro razvijen i dobro vidljiv. Prve,
potpune šiške sadrže 2—4% manje štavnih tvari od polušišaka,


Sasvim mlada šiška imade valjkasti ili kuglasti oblik, koji se kasnije
deformira u nepravilne izrasline. U početku je žute boje, a do podpunog
razvoja postane tamno smeđa. Izrasla, imade promjer 15—25 mm.,
a teška je oko 0.80—4,50 grama. Urod po godinama jako varira. U rodnim
godinama je za oko pet puta veći od prosječnog godišnjeg uroda. Dobra
berba može se očekivati u onim godinama ikada hrast bogato cvate i kada
je istodobno jalki nalet osa i povoljno vrijeme. Dugotrajne kiše i jaki vjetrovi
utiču nepovoljno na oplodnju hrastovog cvijeta i raspoloženje osa za
odlaganje jaja. Često, zbog toga, ubadanje osa nije pravovremeno. U doba
začetka šiške potrebno je toplo, ali ne presuho vrijeme. Kod velike vrućine
i suše, kao i kod mokrog i hladnog vremena, malo imade šiške koja


315
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

se narmalno razvije. Ona prerano dozrije ili se uopće ne razvije i prije
vremena otpadne. Jaka sječa šume, snažni vjetrovi, kasni mrazovi i brst
gusjenica negativno utječu na razvoj i često su uzrok slabom urodu.
Šiška najbolje rodi na hrastovima u slobodnom prostoru. Ta stabla redovno
imadu jaku krošnju, izloženu svijetlu i suncu, bogato cvatu i pristupačna
su osama. Periferna stabla sastojina manje rode, a najslabiji je
urod na stablima u sklopu sastojine. Jednodobne čiste hrastove sastojine
daju slabiji prinos od mješovitih hrastovih sastojina. U posljednjem slučaju
krošnje hrasta su iznad krošanja ostalih vrsta, uslijed čega jače cvatu
i jače su izvrgnute napadu osa. Šiška obično rodi periodično, u intervalima
od 5—9 godina. U prosjeku je urod šiške kod nas svake sedme
godine. Zadnji bogati urod, bio- je 1946. godine. U 1950 godini bio je urod
vrlo dobar, ali uslijed suše nijie šiška. dozrela i opala je prije vremena.


, Prema dosadašnjim opažanjima urod ovisi uglavnom o naletu osa. U hrastovim
šumama sjeverne i srednje Evrope, šiška vrlo slabo rodi, jer nema
povoljnih uvjeta za život ose šiškarice.
Na razvoj osa nepovoljno utječu jake berbe- šiške u predhodnoj godini,
poplave u šumama i napadi prirodnih neprijatelja. Glavni neprijatelji
ose šiškarice su zoofagne Cvnipidae i parazitske ose najeznice. Unatoč
dobre zaštite, koju šiška pruža ličinki i kukuljici, ti neprijatelji provode
znatnu redukciju osa šiškarica. Česti je slučaj, da šiška dobro rodi, a žir
je slabo razvijen ili obratno. U pravilu, žirne godine obično su bogate
i šiškom.


Procjena uroda šiške. U našim hrastovim šumama postoji mogućnost
sakupljanja većih količina šiške, u koliko se tom poslu pristupi organizirano
i odlučno1. Sakupljanjem se osigurava sirovina za naše tvornice
tanina i kože, ikojima su već danas domaće sirovinstke baze vegetabilnih
štavila nedovoljne. S druge strane, sakupljanje daje lijepi sporedni prihod
naših šuma. Napominjem, da je u prošloj godini, koja je bila naročito* nepovoljna
zbog suše, sakupljeno u našoj državi šiške u vrijednosti od oko
12 miliona dinara. Neposredno nakon prvog svjetskog rata, dakle već u
vrijeme opadanja konjukture, Mađarska i Jugoslavija bacale su na evropsko
tržište, u godinama dobre berbe, oko 15.000 tona šiške (Pflanzliche
Gerbmittel und deren Extrakte Ing. Josef Jettmar).


Iz gorjih razloga pravovremena i dobra procjena uroda šiške na
terenu vrlo je važna predradnja za uspjeh berbe. Ta procjena treba da
signalizira svima zainteresiranima izglede za urod šiške. Prema urodu,
koji se predviđa, mora se provesti organizacija sakupljanja. Cijena je od
presudnog značaja za uspjeh berbe. 0 točnosti uzrečice, da šiška svake
godine rodi, ako imade dobru cijenu, osvjedočili su se svi oni, koji su se
bavili i koji se bave njenim otkupom.


Procjena uroda šiške, naročito je važna u planskoj privredi. Iz iskustva
mogu reći, da do danas ne raspolažemo s potrebnim! podacima i pokazateljima
u tu svrhu. Događaj se, da se kontingenti i ugovori, kod otkupa,
realiziraju od 5% do 500%. Pravilnom i pravodobnom procjenom uroda
to bi trebalo izbjeći.


U tu svrhu treba obići hrastove šume u kojima se. misli vršiti berba
šiške i to prvi puta koncem srpnja, a drugi puta koncem kolovoza. U
svakoj šumskoj jedinici mora se izvršiti okularna procjena uroda. Naj


.
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^^r^^^mv^^.^r^^^^^^^^ ^.


prije treba pregledati periferna i slobodno stojeća stabla. Procjena se
vrši iz daljine i pomoću dalekozora. Sama procjena bit će lakša, ako se
raspolaže sa potrebnim botaničkim, entomološkim i klimatskim podacima
za dotičnu sastojinu, odnosno kraj. Najbolji urodi šiške su u hrastovim
sastojinama starosti od 60—150 godina, kod obrasta 0.4. — Prosječno se
uzima, da kod punog uroda može biti po hektaru oko 250 kg. suhe šiške.
Sa većom starošću i obrastam sastojine, urod pada. Sa pouzdanim podacima
o tome, do danas, ne raspolažemo. Kao godišnji prosjek, možemo
uzeti, za naše plodonosne hrastove šume, 30—50 kg. šiške po hektaru.


Sakupljanje šiške, čim počne šiška otpadati sa drveća počinje i njeno
sakupljanje. Šiške otpadaju prije žira. Prve počinju opadati obično
već početkom mjeseca rujna. Kao pravilo važi, da sakupljanje traje dokle
to vrijeme dozvoli. Najbolje je, ako se šiška sakupi prije nego pokisne.
Vrijeme trajanja njenog opadanja ovisi o brzini dozrijevanja. Najkasnije
do konca listopada otpadne sva siška.


Kod dobrog uroda može se svakog drugog dana ponavljati sakupljanje
na istoj površini. Sakupljači idu u redoviima kroz šumu i kupe
šišku sal zemlje, rukama ili pomoću raznih alata, a zatim se stavlja u košare
ili vreće i nosi na određena salbiiraMšta, gdje se vrši daljnja manipulacija.
U predjelima prosječnog uroda, vješti radnici sakupe dnevno
20—25 kg suhe šiške. Kod dobrog uroda, taji se učinak penje na 35—40 kg.


Uspjeh sakupljanja ovisi o organizaciji nakupne mreže. Sabiranje se
vrši na najširoj bazi. Iz tih razloga potrebno je dobro poznavati prilike i
ljude, provesti kooperaciju, od najviših do najnfižih jedinica, vlasti, ustanova,
udruženja, organizacija i pojedinaca. Na svakom većem sabiralištu,
potrebna je jedna osoba zbog agitacije, davanja potrebnih uputsitava,
osiguranja ambalaže, preuzimanja i isplate. Davanje pismenih upustava
i direktiva u tom pravcu nije se pokazalo uspješno. Najbolje je, ako je
direktni potrošač (tvornica) u izravnoj vezi preko svojih pretstavnika
sa sakupljačima.


Manipulacija šiškom


1. Sušenje i čišćenje šiške. — Kada je šiška sakupljena,
mora se sušiti i čistiti od nepoželjnih primjesa. Svježa sakupljena imade
znatan procenat vlage (50°/o), te je treba prije otpreme i uskladištenja
osušiti, da ne bi došlo do kvarenja. Kod čišćenja treba odstraniti sve
strane primjese, koje su pokupljene prilikom sabiranja. To su najčešće
grančtiice, lišće, ostaci žira, zemlja, pijesak i t. d. Šiška koja je sakupljana
pomoću raznih alata, imade naročito puno nečistoće. Šiška brana rukom
mnogo je čistija. Sušenje i čišćenje se obavlja istovremeno. Ti radovi se
vrše odmah nakon sakupljanja. Najbolje je, ako se to obavi u samoj šumi
ili u neposrednoj blizini mjesta berbe. Šiška se donosi (ili dovozi) svaki
dan, kakoi je sakupljena, na određena mjesta za sušenje i čišćenje. Sušenje
se obavlja u raznim hambarima i šupama ili na otvorenim, suhim ocjednim
i čistim prostorima, te na tkz. »mostovima« provizornim podovima od
dasaka. Sva ta mjesta moraju biti izložena suncu i vjetru. Šiška se tu
meće u debljani od 10—15 cm i dnevno se više puta prebacuje s lopatama,
vilama ili drveniim štapovima. Prebacivanje se vrši od jednog kraja
prema drugom u suprotnom pravcu vjetra. Time se vrši sušenje šiške,
317
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

odstranjuje nečistoća i postizava izvjesno sortiranje. Brzina sušenja ovisi
0 toplini!] vremenai i vedrini neba. Kod lijepog vremena, sušenje traje 4—8
dana, što je ovisno o mjestu i načinu sušenja.


Zai vrijeme sušenja, šiška nesmije pokisnuti. U slučaju kiše, ako je na
otvorenom prostoru, treba je pokriti. Na pokisnutim i nedovoljno osušenim
šiškama, rado se hvata plijesan, a time gube na kvaliteti za daljnju
preradu. U koliko imade pljesnivih šišaka, moraju se ovakve probrati;
prije otpreme ili uskladištenja,


Čim šiška dobije žuto-smeđu boju, dovoljno je prosušena. To se poznaje
i po> zvuku. Ako se suha šiška prevrće lopatom zvuk je jasan; i zvonak,
dok vlažna imade mutan ton. Ako se po šiški hoda, kod suhe šiške
noge upadaju, što kod vlažne nije slučaj. Na prerezu šiške nožem, vidi
se koliko je prosušena. Dobro prosušena šiška nesmijie imati vtiše od
15—17% vode. Na terenu nije moguće vršiti laboratorijske analize vlage,
a niti je lako osigurati instrumente za određivanje vlage. Zbog toga
smo primorani, još do danas, da upotrebljavamo za kontrolu vlage
švške, gore spomenute načine. Sušenjem se šiška konzervira. Da bi se
sadržaj štavnih tvari u njoj sačuvao i mogao valjano iskoristiti, zavisi u
prvom redu, o sušenju. Zato se sušenju mora pokloniti naročita pažnja, da
se šiška ne pokvari prilikom uskladištenja. Za sadašnje prilike dolazi kod
nas u obzir samo1 prirodno- sušenje. Kod sušenja, šiška gubi na volumenu
i težini, pa njeno, pravilno sušenje ne ide u prilog sakupljačima. Prilikom
preuzimanja šiške mora se od ukupne težine odbijati nedozvoljena vlaga
kao i nečistoća.


2. Sortiranje šiške. — Kod prebacivanja šiške prilikom sušenja,
vrši se prvo sortiranje. Tom prilikom se odvaja sitna šiška od^
krupne, teška od lake i čista od nečiste.
Za prosuđivanje kvaliteta mjerodavna je uglavnom boja i čistoća.
Šiška se je uvijek sortirala, u razne klase na osnovu ova dva elementa.
1 danas naši standard svrstava; šišku u tri klase prema boji i čistoći. Prema
takvoj klasifikaciji kvaliteta nije mjerilo visokog sadržaja trijeslovine,
što je najhitnije kod sirovina za štavljenje. U trgovini šiškom, još uvijek
se više pazli na njenu provenienciiju nego na sadržaj trijeslovine u njoj.
Taj način klasifikacije nije najbolji, ali je praktičan, svakom pristupačan
i brzo provodljiv, pa) se je zato zadržao u primjeni sve do danas.


Određivanje kvaliteta šiške na osnovu kemijske analize i odnosa
tanina, nontanina, netopivog i vode, je najispravnije. To je moguće ustanoviti
samo u laboratorijima. Tehnički je neprovedivo, za svaku količunu
svakom pojedinom sakupljaču šiške praviti analize. Sa druge strane opet,
sakupljači nepovjerljivo prihvaćaju analize, jer ih ne mogu kontrolirati i
nerazumljive su im. Nadalje, takav bi rad ukočio ekspeditivnost otkupa.
To bi se jedino moglo [prakticirati kod vagonskih pošiljaka, a nlikako ne
i za sve demčane pošiljke. Način klasifikacije šiške, prema analizama,
povlači za sobom i promjenu otkupne cijene. U tom slučaju obračunavanje
bi se vršilo prema F-kg.°/o trijeslovine, a ne prema kilogramima; šiške.
Postojeći propisi svrstavaju danas šišku u tri klase.


I. klasa — Šiška mora biti sviijetlo žute boje, bez tragova pljesni i
stranih primjesa, (žira, peteljki, grančica i t. d.)
318


V
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

EV:VB~4MWI».HHitl


II. klasa! — Šiška je tamno žute do tamno smeđe boje, bez plijesni i
stranih primjesa.
III. klasa — Šiška je tamnosmeđe do crne boje, s malim tragovima
plijesni i stranih primjesa.
Za klasifikaciju šišike važna je i njena veličina. Slabo razvijena, mala
šiška sadrži vtiše štavnih tvari, od lijepo razvijene i krupne šiške. Kod
klasifikacije po boji uvijek će biti bolje ocjenjena krupna šiška od siitne,
premda je ova posljednja bolja za upotrebu.


Za kakvoću šiške vrlo je važna njena temperatura i vlaga. Ako se
kod doticaja rukom osjeća povišena temperatura lili vlaga roba je upaljena
i podpunoma ili samo djelomično neupotrebljiva. Vrijednost takve
šiške može se ustanoviti samo kemijskom analizom. Određivanju klasa
šiške piitiistupa se, kada je ustanovljeno đia. je roba čista, suha i da mije
upaljena. U tu svrhu uzme se iz pojedinih količina nekoliko uzoraka
(proba). Uzorcii se proberu, izvažu i prema njima se izračuna postotak
I, . i III. klase šiške u pošiiljdi.


3. Otprema šiške — Prednost stručne . savjesne manipulacije,
kojom se neizbježivi [gubici svode na najmanji stupanj, naročito se odražava
kod otpreme. Šiška se otprema ilimfuza ili ambalirana u vrećama.
Kod otpreme nesmiije se dogoditi da — prilikom utovara ili istovara —
šiška pokisne. Najbolje je, da se šiška prevozi u zatvorenim prevoznim
sredstvima. U slučaju upotrebe otvorenih vozila, moraju biti osigurane
cerade za pokrivanje.
Što su pošiljke veće, to su izložene u pravilu većim gubicima, iz
raznih razloga, a ponajičešće zboig nestručne manipulacije prije utovara,
za vrijeme putovanja i kod, uskladištenja.


Otprema u tvornice vrši se količinski i vremenski kako to odredi
dotična tvornica, koja vrši preradu. Tvornice često ne mogu odjednom
preuzeti u svoja skladišta svu šišku, koja se u kampanji berbe sakupi.
Zbog oga se događa, da šiška mora ostati pohranjena kod sakupljača
izvjesno vrijeme.


Zbog pravilnog korištenja vagonskog prostora kod otpreme, napominjemo,
da se u vagon, od S> tona, može tovariti oko 3 tone šiške


it ti t* * ü II . it li O 11 M
f! Il It Aj 1
11 1
11 II 1» Ö „ 1,
11 11 11 ^ V ,, 11 1, 11 l& II 11
II II 11 1 3 II II 11 II Ö . .
Za svaku pošiljku šiške treba tražiti službeno vaganje željeznice,


kako bi se izbjegle nepotrebne reklamacije prilikom obračuna. Ako se
šiška otprema u vrećama, treba biti točno naznačen broj koleta, a svaka
vreća mora imati znak, po kome će se moći ustanoviti vlasnika vreće.
Ambalaža je povratna, a ako nije obilježena, neizbježno su griješke u primanju
i vraćanju vreća.


4. U s k 1 a d i š t e n j e š i š k e. — Šiška se sprema pod krov u zračna
i suha skladišta. Najbolje je, ako se šiška u skladišta ne meće u slojeve
deblje od jednog metra. U najviše slučajeva, zbog pomanjkanja
skladišnih prostora, skladišta se podpuno ispune šiškom. Šiška se mora
319
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

u skladištu prebacivati!, da se ne upali i da, je ne uhvati pliijesan, a što) su


skladišta puni|ja prebacivanje mora biti češće.


U skladištima se mora neprestano kontrolirati vlaga i temperatura
šiske. U skladišta; prima s© samo zdrava i suha šiška. Na to se mora naročito
paziti, (jer se često» događa, da uslijed jedne manje partije pokvarene
šiške, dolazi u stovarištima do kvara velikih količina. Što je šiška dulje
u skladištu, ako je dobro manipulirana, to je bolja za preradu, zbog pretvaranja
nontanina u tanin, — nastajanja eteričnih ulja i izoimerizacije
smola. U pravilu, morala bi šišika barem jednu godinu prije upotrebe odležati
u, skladištu.


Ciiena šiške Cijena šiške iz godine u godinu jako varira, jer ju uslovljuju
urod i potreba. Od 1945 godine do danas cijena suhe šiške po jednom
kilogramu kretala se od 3 dinara do 15 dinara.


Cijena se podrazumijeva franko vagon ili šlep. Cijena se odnosi na
prvu klasu šiške. Šiiška II. klase je 10°/o jeftinija od I. klase, a šiška III.
klase je jeftinija 10°/o od II. klase.


Uz jedinstvenu cijenu šiške pojedinim se sakupljačima odobravaju
još i troškovi uskladi stenja kao i transporta šiške, ako prelaze normirane
elemente u strukturi jedinstvene .......


Kod određivanja cijene šiške potrebno je voditi računa o tome, da je
ona u skladu sa cijenom ostalih naših sirovina veigetabilnih štavila.
Prema cijenama koje su danas na snazi, vrijednost sirovina za jednu filtertonu
ekstrakta iznosi:


ikod šaške oko 55.000 Dn´n.
kod hrastovog drveta o-koi 24.000 Din,
kod kestenovog „ ,, 20 000 Din.


Prodajne cijene ekstrakta spomenutih vrsta su iste. Kvalitetno ekstrakt
šiške nije bolji od hrastovog ili kestenovog, pa prema tome nije
opravdana niti tolika razlika u cijeni sirovina. Jedinstvena cijena za cijelu
zemlju, u otkupu šiške, pokazala se je u praksi nezgodnom. Urod kao
i uslovi sakupljanja su u pojedinim krajevima različiti. Jedna okvirna
cEtJena morala bi se prilagoditi mjesnim prilikama;. Unutar tih granica,
za svaki pojedini slučaj, trebalo bi ustanoviti cijeniu direktnim sporazumom
između potrošača i dobavljača.


šišklu iz čitave zemlje otkupljuje i preuzima na preradu samo tvornica
tanina Šumsko-industrijskog poduzeća »Sušine Đurđenovac«. Sve kupoprodajne
uslove šiške sakupljači bi trebali utvrđivati sa spomenutom
tvornicom. Do danas imade tvornica tanina u Durđenovcu registriranih
preko hiljadu sakupljača šiške (državni, zadružni i privatni sektor), te bi
morala imati slobodne ruke u otkupu šiške, da može pravovremeno li
uspješno davati potrebna uputstva i donositi potrebne odluke.


Upotreba šiške Ovdje spominjemo upotrebu šiške samo za štavne
ekstrakte, jamsku stavu i za štavne čorbe.


Rečeno je, da se je sa proizvodnjom šiškinih štavnr´h ekstrakata počelo
kod nas u, 1945. godini. Prije toga šiška se je upotrebljavala samo za
jamsku stavu i štavne čorbe. Zašto se prešlo na ekstrakciju šiške u
tvornicama tanina? Uglavnom se tome pristupilo iz dva razloga. Prvo,
da bi´ se zbog pomanjkanja vegetabilnih štavnih sirovina osigurao kontinuirani
rad tvornice tamiina i drugo, daj se sve vegetabilne štavne sirovine


320
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 21     <-- 21 -->        PDF

iskoriste do maksimuma. Naše tvornice koža nisu trebale za jamsku stavu
i štavne čorbe svu količinu šiške, koja se u zemlji mogla sakupiti.
S druge strane izvoza šiške nije bilo. To je izazvalo smanjemje sakupljanja
šiške u vrijeme kada je taninska industrija u krizi sa sirovinama.


Kod upotrebe šiške u jamskoj štavi i za štavne čorbe nije iz nje
posve iskorišten mogući proiöenait trijeslovine. U šiški, koja se je u kožarama
bacala kao iskorištena, ostajalo je od 12—´18% trijeslovine, U hladnoj
vodi se ne može postići bolje iskorištenje! šiške. Tako je u tvornicama
koža bacana sirovina, koja je sadržavala 3—5 puta više trijeslovine od
sirovina, koje se koriste u tvornicama tanina (hrastovo i kestenovo taninsko
drvo, taninski pilanski otpaci i hrastova pilje vina).


Zbog toga je provedena akcija, da se spriječi upotreba šiške za direktnu
stavu, te da se sva raspoloživa šiška prerađuje samo u tvornicama
tanina u štavne ekstrakte.


Od 1945 godine nadalje, taninska industrija primila je sljedeće količine
šiške. (Da bi se dobili približni podaci o ukupnim sabranim kloličinama
šiške u zemljii potrebno je još pribrojiti potrošnji taninske industrije
količinu od 5—10% koja je upotrebljena za stavu u tvornicama
koža, kožarskim zadrugama i obrtničkim radnjama i u druge svrhe):


Prispijeće šiške u tvornice tanina u tonama.
God. Mj, I. JI. III. IV. V. VI. VII. VIIL; IX. X. XI. ... UkwpT"
1945. t -------
40 58 60 74 232
1946. t. 82 — — — — — — — — 34 116 111 343
1947. t. 192 167 181 187 151 142 5 — 53 5 150 144 1377
1948. t. 182 42 10 11 59 14 — — 27 59 81 87 572
1949. t. 23 14 10 26 1 10 22 26 — 2 5 11 150
1950. t. 7 2 — 5 10 — — — 87 145 97 136 489


Ova tabela pokazuje nam, da su premalo (iskorištene mogućnosti sakupljanja
šiške kod nas. Sakupljene količine daleko su ispod raspoloživih
kapaciteta za preradu u tvornicama tanina.


Na osnovu mnogobrojnih analiza tvornice tanina u Durđenovcu, procenat
trijeslovine kod šiške kreće se od 25—34°/o. Kao prosjek može se
uzeti, da naša šiška sadrži oko 28% trijeslovine. Prema provenijenciji
šiške i pojedinim godinama sadržaji trajeslovilne znatno varira. Prema bogatstvu
trijeslovine prvo mjesto kod nas zauzima šiška iz Srijema i Bačke,
zatim, dolazi Pokuplje i Posavina, pa Podravina, Sjeverna Bosna, Kordun
i Banija, Hrvatsko Zagorje i Slovenija.


U godinama bogatog uroda šiška sadrži manji procenat trijeslovine,
nego u siromašnim godinama. U sušnim godinama šiška imade veći procenat
trijeslovine, nego u vlažnim godinama.


Analize hrastove>venij<înciji
ii i
ii


šiške prema provenijencij godinama.


God. Mjesto % T VoNT o/oV Crv. iboja
1945. Slav. Požega 28,1 5,7 15,5 3,7
„ Našice 27,5 6,1 16,5 3,7
„ iPod. Slatina 29,4 7,0 14,6 4,1
„ Virovitica. 30,0* 6,2 11,5 4,2
,, Đurđevac 30,1 7,5 8,3 6,4,1946. Kloštar 27,0 8,3 13,8 3,7
„ Pod. Slatina 24,8 8,0 13,6 3,8


321
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

1946. Kuîtina 24,7 8,3 13,2 4,4
„ Suihopolje 28,8 8 2 11,6 3,6
„ Đurđevac 27,0 6,6 19,5 3,6
„ Prijedor 24,8 6,9 10,5 7,2
1950. Jankovac 30,4 8,6 7,0 4,9


,, Dwr na Urni ,´ 33,8 6´,4 11,0 4,7
„ Koska 31,3 8,6 8,0 4 9
,, Nova Gradiška 29,0 8,3 13,8
..


„ Pakrac 29,7 6,4 13,2 1,9
„ Beli Manastir 30,7 6,7 13,0 4,1
„ Višnjićevo 34,0 7,3 13,0 4,4


m 32,2 8,2 13,5 4,2
„ Vinkovci 31,3 8,1 11,0 4,5
,, MnkaniO´voi 29,6 6,9 9,0 4,7
„ Baičkte Palanka 31,5 7,6 15,0 4,7
„´ iPale 33,6 7.6 12,0 4,5
„ Tužila 29,6 9,4 8,0 5,0
„ Đurđevac 31,7 8,5 13,0 4,7
„ Nova Gradiška 31,1 7,8 4,1 3,2


Maglaj 31,5 7,4 7,0 3,2


Ovi podaci su prosjeci izračunali na osnovu više kontrolnih analiza*
U tabeli nisu obuhvaćene šiške iz Makedonije, Slovenije i Istre, jer u
navedenim godinama nisu primljene pošiljke iz tih krajeva. Godina 1945
uzeta je ikao jedna prosječna godina, obzirom na urod i vremenske prilike.
U godinii 1946 bio je bogati, urod šiiiške, a, godina 1950 uzeta je kao


naročito sušna godina.
U niže navedenoj tabeli prikazanestandarda.
su analize šiške prema klasama
Šiška iz Slav. Požege — 1945.
Šiška iz Slav. Požege 1945. , :
I. klasa II. klasa III. klasa Škart
28.4 Vo T5,9 Vo N T15.0 Vo V3,6 crv. b.
28,1 Vo T
5,7 V» NT
15,5 Vo V
3,7 cirv. b.
29,3 % T
5,9 Vo NT
17,0 Vo V
3,7 crv. b.
25,0 Vo T
5,7 »/ NT
15,0 Vo V
5,3 crv. b.
SiškaJ to ´Našica 1945.
I. klasa II. klasa III. klasa Škart
28.1 Vo T6,4 Vo NT14.5 »/o V3,9 crv. b.
25,8 Vo T
7,3 Vo NT
15,2 Vo V
^. crv. b.
26 0 Vo T
7,0 °/o NT
14,0 Vo V
4,6 crv. b.
20,9 Vo T
6,8 Vo NT
15,0 Vo V
6,0 crv. b.
Šuška iz Virovitice 1945.
I. klasa II. klasa, III. klasa Škart
30,0 Vo T 29,3 Vo T 25,1 Vo T 19,2 Vo T
6,2 Vo N T 5,7 Vo NT 5,4 Vo NT 6,0 Vo N T
11,5 Vo V 10,9 Vo V 12,9 Vo V 10,0 Vo V
4.2 crv. b. 4,6 crv. b. 7,1 crv. b. 7,7 crv. b.
Šiška iz Nove Kapele 1945.
I. klasa . II. klasa III. klasa* Škart
25,4 Vo T 25,8 Vo T 24,2 Vo T 20,2 Vo T 6.3
Vo NT 5,6 Vo NT 6,5 Vo NT 5,6 Vo NT
15,0 Vo V 14,7 Vo V 17,0 % V 15,0 Vo V
4,3 crv, b 4,2 crv. b. 5,0 crv. b. 6,2 crv. b,


322
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

I ove analize nam pokazuju, kako je već rečeno, da klase nisu uvijek
mjerilo sadržaja trijeslovine u šiški. Nadalje je Vidljivo, da je u glavnom
vlaga razlog svrstavanja u niže klase. Visoki sadržaj trijeslovine u škart
robi pokazuje, dia je potrebna uz okularnu procjenu klasa i kemijska
analiza.


U godinama povoljnog vremena, u doba berbe šiške i dobre manipulacije
sa šiškoim, postizava, se ul prosjeku oko 95°/.| I. klase, 3°/o II. klase
i 2°/o III. klase. U kišnim godinama može se uzeti kao prosjek oko 90%»


I. klase, 5°/o II. klase- li 5% III. klase.
Ekstrakcija šiške


Šiška se lako izlučuje u hladnoj vodi, te daje dosta jake čorbe.
Hladnom ekstrakcijom može se izvući iz šiške do 60% sadržaja
t riješio vina. Potpuno izlučenje postizava se samo u vrućo j
ekstrakcijo . Hladnom ekstrakcijom dobiva se bolji kvalitet ekstrakta:,
nego vrućom ekstrakcijom. Zbog tqgaj je bolje, ako se šiška izlučuje frakcioniranom
ekstrakcijom, nego samo vrućom. Za izluženje šiške treba
3—4 puta više vremena, nego za izluženje taninskog dirveta.


Ako se šiška sama izlužuje u difuzerima ne smije se usitnjavati. U
koliko se mješa sa, ostailim vrstama sirovina, u manjim količinama, a naročito
siromašnijim sa trijes lovim om, potrebno ju je usitniti.


Izluižena šiška u tvornicama1 tanina nema kod nas još daljnje primijene.
U tvornicama se kao gorivi materijal ne može upotrijebitiii, već se odvozi
ii baca, što je dosta znatan: balast u tvoirnildi.


Potrebno bi bilo proučiti primjenu izlužene šaške u kemijskoj indur


s trlji (industrija boje), kao i u agro-tehničke svrhe.


Šiška, koja se upotrebljava za jamsku stavu i štavne čorbe u tvornicama
koža, trebala bi se još naknadno podvrći vrućoj ekstrakciji do
podpuinog iziluženja.


Šiškini štavni ekstrakti. Mi danas proizvodimo tekući šišlkin ekstrakt,
u prahu i kruti (blok). Tekući ekstrakt se proizvodi u koneentračini od
25—30%. Jače koncentracije tekućeg ekstrakta nisu preporučljive, jer
je on smolast, a i teška je manipullaeiija sa njim prilikom punjenja i pražnjenja
ambalaže. Naročito u zimsko doba to zadaje poteškoće. Šilška
ima oko 3—4% smole, Mogućnost ekstrakcije te smole, prije izluženja,
postoji i trebalo bi je primjenjivati.


Ekstrakti u prahu i kruti proizvode se oko 65%


Šiškin ekstrakt vrlo je osjetljiv na pojedine postupke u tehnološkom


procesu proizvodnje, U proizvodnji vrlo je teško postići dobivanje eks


trakta jedinstvenog sastava. Naročito je to teško postići kod procenta


nontanina i taloga. Kod aparatura, koje rade pod pritiskom (zatvoreni´


difuzeri, isparivači i uparivači), već kod jedne atmosfere preko određenog


pritiska raste procjenat nontanina .. račun tanina za oko- 10°/o. Šiška se


mora izlučivati u otvorenim difuzerima.


Sastav ekstrakta jako varira i prema provenijenciji i kvaliteti šiške´.


323
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Do danas je standardiziran samo šiškin ekstrakt u prahu. Za taj
ekstrakt standard propisuje sljedeće uvijete:


Tanin — najviše 58°/o pH. 3,9—4,6
Netopiivo— najviše 8°/o Talog — najviše za 24h. 40°/o
Pepeo — najviše 4% Omjerni broj — najmanje 73%


Prosječni sastav šiškinih ekstrakta po metodi filtriranja je:


Tekući Prah Kruti


; Štavme tvari; 34,0% 70,0% 60,0"/o


Neištavne tvari: 13,0% 22,0% 20,0%


Netoplj´ive tvari 4,0% 2,0% 6,0%


Voda: 49,0% 6,0% 16,0%


Sadržaj pepela: 3,0% 3,0% 3,0%


pH-vrijednost: 4,0 4,0 4,0


Tailoig. 40,0% 35.,0«/o 40,0%


Omjerni broj: 72 74 75


Crvena boja: 9 10 12


Žuta boja: 22 35 35


Danas već proizvodimo i oplemenjene šiškine ekstrakte. Šiškin
ekstrakt sadrži pirogalolne štavne tvari, koje se u otopinama dosta
znatno gube i stvaraju talog. Zbog toga se ekstrakt vrlo teško sulfitira,
pa ima naročitih poteškoća sa ne topljivim tvarima. Ta su ispitivainja još
u toku. Akb se to uspješno riješi, otpast će sadašnji prigovor šiškinom
ekstraktu, da iimade mnogo taloga, a taninska će industrija proizvoditi
jedno kvalitetno štavilo više. Daljnja iskustva će vjerojatno pokazati da
šiškin ekstrakt uz pirogalolne sadrži i pirokatehinske spojeve. Na temelju
stvaranja intenzivnog taloiga i pomanjkanja šećera moglo bi se zaključiti,
da se stvaraju koindenzacioni, a možda i oksidacioni spojevi.


Šiškin ekstrakt spada među biljna štavila sa vrlo malo šećera. Zbog
toga šiškini ekstrakti ni´su izloženi vrenju, kao što je to neugodan slučaj
u proizvodnji kod smrekove kore i ruja. Od šiške siromašnija je na še;
ceru samo kora mangrove i kvebračo drvo,


O primjeni šiškinih ekstrakta u štavi kože, mišljenja kožarskih stručnjaka
su podvojena. Budući da je kod nas proizvodnja šiškinog ekstrakta,
kao i njegova upotreba kod štavljenja kože, u stadiju eksperimentiranja
i pokusa, nesigurno je o kvaliteti tog ekstrakta dati konačan sud.


Neke tvornice su već postigle vrlo dobre rezultate sa šiškinim ekstraktom
kod štavljenja opančarica i koža za donove. Svojstva šiškinog
ekstrakta, da brzo i lako prodre i kroz kožu u smjesi sa ostalim ekstraktima,
koji nadoknađuju njegove nedostatke, naći će sigurno dobru primjenu
u štavljenju u koliko neće biti preskup.


324
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 25     <-- 25 -->        PDF

´^^^...^....


Zaključak


Uporedo sa početkom industrijske ekstrakcije šiške, počela je kod
nas ponovno nekadašnja jaka kampanja za sakupljanje šiške. Šaška je
postala vrlo potrebna sirovina i dobila je vrijednost u našoj trgovini.


Da bi o sadašjem značenju šiške bili upoznati i naši najšira slojevi,
potrebno je o njoj više govoriti i pisati, nego do sada.


Iz prakse mi je poznato, da je na terenu, u doba, berbe šiške, velika
potražnja za| uputama o radu sa šaškom. Premda se šiška kod iras sakuplja
kao štavilo, do danas, ništa pismeno nije o njoj, doprlo do sela, do šume,
gdje raste i gdje se sakuplja.


Podatke, koji nam manjkaju o šiški, na! koje je u ovom prikazu samo
djelomično upozoravano, potrebno je prikupit! i proučiti, da se popune
praznine u pojedinim strukama.


Taniniska i kožarska industrija treba posvetiti punu pažnju daljnjim
pokusima sa šiškom.
Kada bi taninska industrija uspjela proizvesti ekstrakt eksportne
kvalitete, postigli bismo svjetski monopol u trgovini sa tom vrsti ekstrakta.


iNa kožarskoj industriji ostaje zadatak, da nade način dobre primjene
šiškinog ekstrakta u našoj; privred/f i time stvori reklamu za plasman naše
kože ii ekstrakta na vanjskom tržištu.


Pitanja u[ vezi sa šiškom su naša specifična nacionalna svojina, te bi
morala biti kao takva i tretirana.


LITERATURA:


Jet t mar J.. Pflanzliche Gerbmittel und deren Extrakte, Wien und Leipzig
1922. — Paessle r J.: Di© Kinoppern und sonstige Gallien, Berlin 1919. — G nam m
H.: Taschenbuch fur die Lederindustrie. — Ugrenova ć A.: Upotreba drveta i
sporednih produkata šume, Zagreb 1943. — Ugrenovi ć A.: Kemijsko iskorišoavanje
i konzerviranje drveta, Zagreb 1947. — Žd vo j inović S.: Šumairska entomologija,
Beograd 1948. — Taussi g I.: Sredstva za štavljenje kože, Zagreb 1948


— S am a vika R.: Šumarski priručnik I., Zaigreb 1946,
OAK GALLS AS VEGETABLE TANNINS


As regards the content of tannins the oak galls are the richest raw material
processed by tannin industry. If we take into consideration the volume of use of
oak gall it takes the seventh place among the eight kinds of domestic tanning raw
materials. Special attention is to be paid to the collection and extraction of galls.


Resides the general informations about the galls the acticle deals in detail
with gall crop estimation methods of collectioning and handling.


It is recommanded to extract the galls and use the gall extract instead of
direct use of galls in tanning operations. Described is the method of lixiviation of
galls used in the country as well as the general characteristics of gall tanning
extracts.


~The"~extraction of galls started in 1945." Good results are obtained in the
production of extract as well as in the leather industry using it. Further investigations
are carried on in both industries.


325