DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Smjer raznih mogućnosti ekspanzije crnike i ujedno životne borbe
najvećih suparnika mogao bi se najbolje pokazati i objasniti priloženom
shematskom skicom:


Temperatura


Oštrika,
alep, bor, Plutnjaik
razno grmlje


CRNIKA Oborine (kiša)


Vegetacija Kesten,
suhih i Listopadni
aridnih hrastovi,
planina cedar i dr.


Polazeći od optimuma svojih vegetativnih mogućnosti ka vlažnim ili
hladno-vlažnim staništima nailazi crnika na kesten, listopadne hrastove i
drugo mezofilno rašće, koje manje podnosi toplinu; prema toplim ili toplovlažnim
staništima nailazi na plutnjak, koji više podnosi toplinu a manje
sušu; ako je povećanje temperature praćeno smanjenjem oborina susreće
se crnika sa borovima, naročito alepskim, oštrikom, uljikom i ostalim
termofilnim i kserofilnim grmljem; na hladnim i suhim staništima degradira
šuma crnike u polustepsku, karakterističnu vegetaciju visokih sjeveroafričkih
planina.


Crnika je sposobna da uspijeva na svakoj vrsti tla počevši od. silikatuih
i kiselih sve do posve vapnenih i alkaličnih. Na to ukazuje veoma
poznata raznolikost zemljišta, na kojima se ona nalazi autohtona. Značajno
je, da se crnika iznad svog neprekidnog areaja vegetacije obično
veže uz vapnena tla, koja u gornjoj visinskoj granici, čini se, da su toplija
od drugih. (G a u s s e n 1926.) U Maroku je crnika na pr. najprikladnija
za popunjavanje svih površina napušteni hod ostalih vrsti drveća; u Italiji
susrećemo je na svakovrsnim tlima od pjeskulja sve do vapnenaca krede,
eocena, čak i serpentina, izbjegavajući odviše kompaktna glinasta tla.


Budući da šume plutnjaka i crnike predstavljaju dva klimaksa biljne
mediteranske vegetacije, prirodno je da se i zemljišta, na kojima rastu,
moraju kretati ka tipu klimaksa. »Biljnoj zadruzi, koja u nekoij zoni predstavlja
vegetativni klimaks, odgovara specijalni tip tla, pedoklimaks, čije
se rasprostranjenje u glavnom poklapa s arealom dotične biljne zadruge
na klimaks karti. >>... Područje rasprostranjenog klimaksa zimzelenih
šuma crnike (Ass. Q. illicisl poklapa se u glavnim crtama sa klimazonalnim
područjem crvenice« (Tregubov, 1946.)


Poslije mnogobrojnih istraživanja zemljišta crnikovih šuma utvrdio je
Braun-Blanquet (1934) da se profil potpunog zemljišta — makar ono počivalo
na različitim podlogama — sastoji iz četiri horizonta ispranih karbonata:
A0 1—2 cm od lišća i ostalih nerastvorenih kiselih otpadaka;


259