DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 49     <-- 49 -->        PDF

a forsirati jasen, lipu, johu i brezu namjesto kestena. Manju površinu pretvoriti vt
pašnjak sa, rjeđim arišem.


c) Površina, sa koje će se odstraniti) kesten, prebaciti u mješovitu šumu, koja
odgovara staništu. To će se moći tek onda, kad bude utvrđeno, da li su hrast i
bijeli grab otporni (jer omi dolaze najviše u obzir za pošumljivanje). To će trajati
barem 3 godine. Na zaraženim mjestima, gdje: će biti kesten dskrčen ti zimi 1950/51.,
odmah vršiti pokuse sa arišem, smrekom, lipom, jasenom, johom, voćem (orah.
kajsija, kruška), te ev. pretvaranje u pašnjak (sa gnojenjem).


Sve šumsko-uzgojne mjere od a:—c treba provoditi brzo i rigorozno, da se
izbjegne zakorovljenje i erozija.


Budući da se radi o općoj stvari švicarskog šumarstva, predlažu, da država
snosi glavni dioi troškova, jer će oni biti ogromni, pa se ne može zahtijevati, da ih
snose privatnici. Kao što» je država doprinijela svoj dio kod suzbijanja slinavke i
šapa, koja je izbila u nekim kantonima, a u interesu švicarskog stočarstva, tako i
ovdjei u interesu švie.. šumarstvo treba da isto učini.


Radnja je popraćena odličnim, slikama ove bolesti.


Dr. Kišpatić Josip


Naval Stores International Year Book. 1951. Izdanje H. L. Peamce Publications.
New Orleans, La, USA. Cema 3 dol. Strana 106.
Ova- poznata edicija donosi pregled proizvodnje smole odnosno njenih derivata
kolofoam il terpenbinskog ulja za skoro ceo. svet za period 1942. do 1950. godinu.


Karakteristično je da se navede za ta dva najosnovnija proizvoda, da im jeprodzvodnja
1950. godine u odnosu na 1949. godinu povećana za prvi proizvod za
oko 21.0001 tona a za» drugi oko 2.400 tona. Stvarno povećanje je veće jer proizvodnja
u nekim evropskim državama i nije obuhvaćena u ovoj publikaciji (Jugoslavija,
Bugarska, SSSR).


Dat je detaljan prikaz proizvodnje naročito za USA, Francusku, Portugal, Spandju*
MeksSiko, Grčku ,; Japan, na koje države otpada skoro 90°/o od. svetske proizvodnje.
Takođe su izneti j podaci za izvoz i uvoz za pojedine države. Tu vidimo
da smo u toku 1950. godine uvezli iz USA bolofona1 oko 900 tona a terpentinskog
ulje oko 240 tona. Te godine domaća proizvodnja smole je iznela 1.263 tone, t. j .
dobijeno je kolofona oko 850 tona a terpentinskog ulja oko 210 tona.


Budući da su drugi načini dobijamja ovih proizvoda kod nas (na par. puteni
suve destilacije ili ekstrakcije borovine, kod proizvodnje sulfatne celuloze od smolovitih
četinara) beznačajni i ostaje »mokrenje kao riajvažniji način, to ako uzmemo
potrošnju u toku 1950. godine, onda nam je potrebna proizvodnja od oko 3.000 tona
smole godišnje.


Obzirom da je proizvodnja smole, odnosno njenih derivata u suseđnoj Grčkoj


u stalnom porastu (godine 1951. dobijeno je oko 18.500 tona» smole) to´ i naš novi


trgovinski ugovor predviđa pored ostalog uvoz kolofona i terpentinskog, ulja iz


ove zemlje.


Nesuimljivo sa daljnim razvojem naše hemliske idustrije potrebe u kolofomi i
terpentinskom ulju će se povećavati. Tako na pr. Švajcarska, zemlja sa, osobito razvijenom
hemiskom industrijom, uvezla je u toku 1948. godine kolofona 3.955 tona a
terpentinskog ulja 3.321 tonu. Ovo nam nalaže potrebu da se racionalnom industri
skom smolarenju kod nas posveti još veća pažnja, postavljajući ga na jednu solidnu
i trajnu osnovu.


B. Pejoski
301
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Drugovi saradnici!


Vi ste zamijetili da naš list već izlazi redovno. Taj smo uspjeh postigli
zalaganjem drugova koji su bili zaduženi da u kratkom roku likvidiraju zakašnjenje
prvog kvartala ove godine. Sada valja samo da nastavimo taj put
istim tempom i da do kraja godine održimo obavezu datu pretplatnicima.


Međutim, u zadnje vrijeme desilo se nekoliko slučajeva, koji nas zabranjuju.
Evo u čemu je stvar! Neki nam drugovi šalju svoje članke pisane doduše
mašinom, ali sa množinom stvarnih grješaka, da su primorani sami unositi
ispravke u tolikoj mjeri, da se dalje preinake korektora ne mogu vršiti, a
i slagar se u tom metežu ne može snaći. Drugovi saradnici treba da shvate
neugodnu činjenicu, da je posljedica toga to, da za svaki broj našega lista
treba vršiti 5 korektura, a to znači pet puta čitati ponovo čitav list riječ po
riječ, ponovo ispravljati i bezbroj puta odlaziti u štampariju.


Druga je česta neprilika da se u člancima sa tabelama, nacrtima i slikama
ne označi mjesto kamo spadaju, jer nije uvijek zgodno da to određuje
urednik.


Osim toga autori originalnih članaka ne donose na kraju kratak prijevod
sadržaja na strani jezik ili ako ga načine, biva da nije korektan ili je sasvim
neupotrebljiv.


Događa se i to, da se u prepisu mašinom ne može razlikovati slovo e
od slova o, što naročito kod latinskih i stranih imena dovodi slagara u nedoumicu.


Radi toga molimo naše saradnike, da ubuduće postupaju ovako:


Članke treba slati konačno korigirane i točno i jasno prepisane mašinom
i to samo na jednoj strani (po mogućnosti na boljem papiru).
U tekstu neka se naznači mjesto ev. tabele, nacrta ili slike.
Na kraju originalnog članka valja napisati kratak točan prijevod sadržaja


na strani jezik, a ako to nije nikako moguće, onda neka autor načini kratak
sadržaj na našem jeziku, mi ćemo ga sami prevesti.
Vjerujemo da će nas drugovi u tom nastojanju rado pomoći.


Uredništvo


302