DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 46     <-- 46 -->        PDF

....... . .... ....... ..... ........ ...., .. ............, ...... . ...... .. ...-...
.... ....., ... .......... ......, ... ....... ........ ....... ...... ... .. .......
.. 40—50%.


....... .......... ......... .... ........ .......... .. ...... .......... .....
...... .. .. ............ .. ... .. ........ .......... ........ (.. .......
2—3°) ..... .... ............. ......, .......... .. .. ...... ..... . ..........
...... ...... .... .... ...., .. .. .. ... .... ........... ... .. ...... ........
............. ... ...... .. 1,2 . ... ... .. 3° ...... .. ...... .......... .......
.... .. ..... . .... ... . ...... ........ ..... . ......... ..... ..... .... ...
....... .........


........ .... ........ . .. ....... ........ ........... ........ .......
........ .. ..... ......... ........... ....... . ........ ...... . .... .... ....
...... .............. ..... ............. ....... ................ ........ ... ..
....... .... ........ ........ ..... ............... ..... .... ... .. .......... .......
.. ....... ....., .. ...... ...... 2—3°^ .1... ........, .........., ... ......
.. ....., .......... .. ...... .......... ....., ........ .......... ....... ... ..
.. ..... ...... ............. ... ..... .... .. .. .. ...... .. ....... .... ........
250—1000 ...... ..... ........ . ........ ....... .. ......... ...... 2,5—10 .....
.. 1 ...


.... .. ......... .. .. .......... ....... .... .. ........ .... ....... .
... ...... .... ........, ...... ......... ...... (...... .......^ ........... ...........
.. .... . ...). ... .. ....... .... ........ ....... (........ .. ...... .....)
... ..... .. 30—60° .. ...... ........, .... .. .. . ... ....... ...... .......... .
... ....... . ... ....... .... .. .... .. ........ .. .... ...... . ........... .. ..
....... ....., ... .. .. ......... ...... ........ . ........ ...... ......... ...
...... .......... .... ..... ........ . ....... .......... ..... .. ......... .....
.... ...... .. .......... .... ... .. ... . ... ....... ....... ..... ...... .......
.. ... .... ... .. ...........


.. ... ..... .... ....... . ....... .......... ......... .... ........ ..........
.. ...... ..... .... ....... .......«. .. .... .... ........ .... . .........
..........., .. ...... ............. ........, .. .... .. ...... ........ .......
........ ...... ....... .........


... .... ....... ....... ... .. ............ . ...... ....... ... ........ .
.......... ........ .... ........ — .......... .. ......... ....... .. ...... ........
. ....... ..... ...... ... ...... ..... 2—3°. .. .. ...... ... .. ..........
...... ..... ........ ........ ..... ............ ..... .. 0 .. .—7°. . ...,....... ..
....... ....... .... ........ .......... .. ...... ......... .......... .. ......
..... . .. ...... ....... ..... ....... ... ...... ..... . ....... .. .. .... .........
.. .. ..... ....... .... ........ .. ........ . .......... ..... .... ............
... .. ...., ..... .. ........ ..... ...... ... .......... .... .... ........?
..... .. ... ...... .. ....... ...... ..... .. ...... ....... ........ . ......
....... ....... .. .. .... .....


.... .. ..... ...... ..... ........-......... ....... .... ...... ...... .


... ........ ...... .. ... ...... ............. ........... .... . ..... ..... ..


...... .. ......... ....... ..........., ..... ...... . ...... . .... ...... ... ..


.... . ...... . ......... .... ......... ..... .. ..... ........ ........ . .... ..


....... ...... ...... .. . ...... .. ......... .........., ........... ........ .


......... ....... ......., ...... .. .........., ..... ........ ....., .......... .


........ ........ . ... ......... ........ ........ .... .. . .......... .. .......


......,


.... ......... ... .............. ...... .... .. ...... .......... .......


.... ....... ........ . ........... ........ ...... ......... ............... ....


........ .......... .............. ..... ...... .. .... .. ...... ...... ......


.. ..


».... .!.8 ..81..´..84..... 1.. ....... ...^...


........Gäumann ..E.:
:: »Über das Kastanfensterben im Tessin.«
«« (
((O odumiranju. ..&....... kestena
.. .....-.). ...\...2 2. {. ........... N0 ........


u TessMi-u). Schweiz.
.. Zt.
.. f. Forstwesen,
,, No.
.. 1
11,
,, Jahrgang 1951
19511951.
..
1. <.\...uvodu ..1..autor donosi ...§1...... skicu 181. 8.. sa .......... postepenog


U .1...8. pregledrm »... ist, SAD &. naznakama ..........
....... ....raka kestenove..81..... .... Endothia ...»1 :.. (..... ...1 , .iz .... .. vidjltvo*


širenja kore ...1.1.:. parasitica (murr.)
)) And, koje je .......
<1& .. ..-., ..§.... ..1..1 .......^ ...1... ........ .. . .... ....., <1.. ,


da je ova, pogubna bolest američkog kestena zahvatila do 1950
19501950. čitav areal, dug 2.200
2.2002.200,
. 811... 80
80800
00 km,.. , .......počevši 1904
19041904.
.. u ...!...... ..!.vrtu . New ..... .\..1....Nadalje .........


a šiirok . zooioškom u .. ^ Yorku.
.. isutknuto


298
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 47     <-- 47 -->        PDF

je, da je u tom arealu prosječno, kako na. kojim mjestima, uginulo 50—99°/o stabala»
Prema tome u roku od 50 g. — dakle prosječnog trajanja ljudskog života — izumrla
je jedna prirodna vrsta drvcta u svom prirodnom arealu. Dianas je još nalazimo
kao izdanačku šumu. Ističe, da su štete od E. p. veće, nego od holandske bolesti
brijesta — Ophiostona ulrn! (Bnis.) Schwarz —, jer u SAD činiii kesten u svom prirodnom
arealu glavno sastojimsko drvo, dok brijest u Americj A Evropi dolazi pojedinačno
u sastoji´nama. 1934. g. konstatirana je bolest i u Kalifornijii na Castanea
sativa Mili., koju vrstu tamo uzgajaju talijanski i portugalski doseljenici. Brzim
iskrčenjem oboljelih stabala, uspjelo- je bolest svesti na minimum.


Autor smatra, da se E. p. razvila u Aziji, nakon što je u tercijaru´ nestao most
između Azije i Amerike. Radi toga došlo je u Aziji tokom razvoja kestenovih vrsta
do selekcije: razvijale su se i osjemenile samo otporne vrste i varijante, a neotporne
su propale. Naprotiv, u Americi vrste kestena, koje su se razvijale u tercijaru ä
poslije, nisu bile izvrgnute prirodnoj selekciji, i sada je tu selekciju izvršila sama
gljiva u roku od 50 g, mjesto u 10—20 mrilioina godina. To je biološki smisao današnjeg
odumiranja kestena u SAD.


Ulazna mjesta za spore parazita su rane od mraza, tuče, snijega, kukaca, divljaci ´
i t. d- Gljiva se razvija u kori, kambiju i drvetu vanjskih godova. Simptomi se već
opažaju nakon 3—5 nedjelja. Oni su već opisani u jednom ranijem članku u »šum.
listu« od referenta. Dijagnoza je potpuno s:,gurna, ako ustanovimo prisustvo karakterističnih
fruktifikücionih organa E. p., znači u stadiju, ikad je gljiva ponovno sposobna
da šari zarazu.


Komedije, koje nastaju u piknidama, prenosi: vjetar, kiša i kukci, a služe
uglavnom širenju bolesti unutar same krošnje, a uz to u promjera 100—L00 m oko
oboljelog stabla. U jesen (iji kada je substrat istrošen), stvara gljiva peritecije u
kojima u proljeće nastaju askospore. Njih prenose vjetar u vjerojatno kukci n,a velike
distance. Računa se^ da se u uzdužnom smjeru doKne u godini danai E. p. može
proširiti za 40 km.


E. p. napada u SAD. ove vrste: Castanea demtata C. pumjla, C. sativa, Quercus
alba, Q. borealis, Q. rubra, Q. stellata, te poneke vrste iz rodova Acer, Carpimus,
Carya, Liriodendron, Ostrva i Rhus (na većini ovih kao saprofAt, aüa je to stalan
izvor zaraza, koji lako izmakne oku) Castanea moilisijma, kineski i C. crenata japanski
kesten, su otporni, oni lokaliziraju napad.
Potrebno je 3—4 god. da odumre stablo srednje starosti, a 8—10 g. kod stabla
30—40 cm. promjera.


1938. g. otkrivena je bolest u okolici Genove, za koj uautor ističe, da je slična
i da ima sličan tok kao u SAD. 1942. zahvaćeno je 50% (37.000 ha) kestenika u pror
vinciji Genova. Karta Italije (uzeto dz radnje Biraghi-a, 1950) prikazuje sadašnje
stanje raširenja te bolesti, sa glavnim žarištima oko Napulja, Genove, Udina j iznad
Milana prema Švicarskoj. U Italiji su još zaraženi Quercus pubescens, Q- sessili-flora,
Q-ilex, dok još nije sigurno utvrđeno za Q. robur.


Interesantno je, da autor (jedin i do sada) smatra otvorenim pitanjem, da
li je E. p. u Italiji identična sa jednom od rasa američke E. p., t. j . da li je E. pimportirama
iz Amerike ili je mutacijom iz nedužne Endothia-forme nastala mediteransko
visoko virulentna rasa. Ističe, da je sistematika roda Endothsa vrlo komplicirana
; za Evropu još nedovoljno obrađena i objašnjena. Za drugu alternativu govori,
i činjenica, da još sa sigurnošću nije utvrđeno, da li infekcije na hrastovima
uistinu potječu od iste rase, koja napada i kesten ili su nastale mutacijom istovremeno
(cijepanjem) 2 rase, od kojih jedna preferira hrastove, a druga kesten.


Prelazi na rašircnje E. p. u Švicarskoj. Otkrivena je 1948. kod sela Soresina u
kantonu Tesin. Priložena je skica sadašnjeg raširenja, iz kojeg se vidi, da ih je već
više, a autor vjeruje, da će se dobrom pretragom još više naći,


« Smatra, da je još potrebno -utvrditi, da li je rasa E. p. iz Tesina identrčna sa
onom (ili omima) iz Italije t. j . da li je importiraina iz ItaJije ili ne, ili je u Tessinu
mutacijom nastala alpinska na zimu otporna rasa iz nedužnih E.-formi, koje su u
podnožju Alpa već odavno poznate. Autor se priklanja drugom mišljenju.


Računa, da će, pokaže Li se bolest u Tessinu u istoj oštroj formi kao u SAD,
kroz 20—30 g. nestati kestena, aili naglašava opasnost i za hrast te bijeli grab (Ostrya).
Otvoreno je pitanje kako će se odnositi bukva. U SAD. ne dolazi na bukvama, ali
autor smatra (na temelju svog mišljenja, da američka iskustva ne možemo bez
rezerve prenijeti u Tessin, pa čak ni talijanska. Posve teoretski naglašava autor, nije
isključeno da daljom mutacijom nastane mova rasa, ikoja će u istoj mjeri napasti


299
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

bukvu, koja pripada istoj sistematskoj grupi kojoj hrast i bijeli gmb. Drži tu mo


gućnost vrlo važnom.


Za operativu su najinteresantnije mjere obrane, koje je predložila komisija,,
sastavljena od dr. Gäumann-a, dr. Fischera, dr. Etter-a<. Istaknuto je, da su mjere
obrane u SAD poduzete prekasno i da iz toga treba, da izvučemo pouku, jer su,
obzirom na momentalno .raširenje u Tessinu, sve mjere, pravilno, provedene u mogućnosti,
da postignu bitan upsjeh t. j . sprečavanje proširenja zaraze. Stoga donosom
te mjere nešto opširnije.


1. Mjere za usporavanje širenja. Dijele ih u mjesno (a) ii regionalne
(b). a) Treba pozvati šumare i vlasti u kantonima, gdje se uzgaja kesten, na suradnju»
upoznati iih predavanjim« { plakatima sa izgledom i opasnošću bolesti. Svaika općina
da osnuje _ komisiju, koja treba, da dvaput godišnje za vrijeme vegetacije pregleda
sve kestenike, označiti sumnjiva stabla i javiti o njima šumariji. Sva dosad utvrđena
žarišta tokom zime 50/51 posjeći., i to, sva bolesna stabla, bez obzira na stanje bolesti.
Srušena ise stabla moraju u roku od 7 dana odstraniti (jer gljiva još jače sporuiffa
na oboreraim stablima). Budući da će to privatne posjednike dosta koštati, preporučuju
malu odštetu. Dozvoljavaju prevoz vozom ili kamionom materijal do 10 em
promjera, do tvoirnice tanina ali ovu treba obvezati, da taj materijal drži odijeljeno
od ostalog ii da ga preradi u roku od 7 danai i da plati odštetu za skidanje, i spaljivanje
kore na stovarištu tvornice (a, nikako u samoj šumi). Teže je riješiti pitanje gorivog;
drva (grama), i predlažu da vlasnici u koliko ih ne pole u ugljen, sve graine pažljivo
saberu, odmah odvezu i spreme pod krov (jer se tada drvo osuši i /gljiva ne može
fruktifioirati) i da sarv ostali neuporabljivi materijal na licu mjesta .spale. Radi
. tehničkih poteškoća
(opasnost požara!) ostavljaju pojedinim općinama odluku, da li
će one pamjeve, .gdje zaraza ide do razine tla, polijevati petrolejom i paliti (gljiva
se .nalazi samo. u perifernim dijelovima i tako je vatra uništi). Sve te mjere ne će
-iskorjeniti bolest, jer se spore E. p. šire zrokomi, a bolest se prepoznaje tok nakon,
fruktifiikaoije sa sigurnošću, b) Imaju svrhu, da spriječe unošenje bol#sti južno i
sjeverno od žarišta, predlažu zabrane uvoza kestena iz Italije, Sparni je i SAD, te
zabranu izvoza iz Tossina u ostalu Švicarsku biljnog materijala, plemkj i mladih
kestena. Ističu, da će n te .mjere sauno usporiti širenje, ali ćemo kroz to vrijeme steći
iskustva.


2. Istraživanje parasjtskih ´ bioio.ških svojstava E. p. u
prvom redu pitanje autoktonostj rase, o njezinim biološkim svojstvima, prilagodbi na
klimu, agresivnosti prema kestenu, hrastu i t. dl Koja. su joj biološka j parazatoioska
svojstva i koje zaključke možemo iz toga izvući? Koje sve vrste napada? Da
li «u Caistanea, vrste i selekcije, uzgojene u SAD, i u Tessinu otporne? Da li su u
Tessinu\ napadnute vrste, koje. E. ,p. napada u SAD i Italiji? Prelaža li nai bukvu? Da
li isu selekcije i uzgoji kestena švicarskog šumarskog instituta u Tessinu otporni?
Pokuse sa bukvom treba provoditi u žarištima.
3. Selekcija resistentnih rasa unutar tesinskog kestena j uvoz
novih vrsta, i selekcija kestena.
Do sada su se u SAD i Italiji neke japanske i kineske vrste pokazale kao praktično,
otporne; gljiva ih napada, alj je brzo lokalizirana. Pošto, je taj materijal
genetski neujednačen, treba ga u Tessinu ispitati u pogledu mogućnosti uzgoja,
jestivosti i otpornosti prema E/ p. To ista vrijedi i za amer. selekcije. Ističu, da treba
obratiti pažnju na ev. pronalaženje otpornih lokalnih rasa ili individua, koji bi mogli
poslužiti .kao podloga ili plemka. U SAD je poslan službenik švie. šum .instituta, da
se upozna sa načinom rada, budući da tamo postoji .iskustvo od 30 g.


4. š u ms k o - u z go j n e mjere smatraju pogreškom jednostrane čiste satstojiine
kestena u Tessinu, kao i vrlo ekstenzivni način korišćenja, ikoji već traje
400 g., što je sve dovelo do fiziološke prediispo.zi´öije j povećane osjetljivosti. Rješenja
predlažu ovako:
a) Za svaku će općinu šumarski organi utvrditi, koliku površinu treba da zauzima
kesten, a da budu zadovoljene potrebe ljudi, životinja ii industrije tanina-
Sadiit će se vrste odnosno sorte i selekcije, za koje ise utvrdi, da´ su otporne. Proizvodnju
sadnoig materijala preuzet će državni šumarski organi.


b) Kantonalni Šumarski organi će utvrditi, koje se vrste odn, sorte isplati uzgajati
kao nisku šumu. Sa epidemiološkog gledište treba nisku šumnu što. manje uzgajati,
jer su u njoj bolji uslovi za bolest, manje se na njih pazi, te će biti stalan izvor
infekcije i ovako nove vrste i sorte .nisu imune, nego saano reisfetentne. Sadašnje
niske šume kestena čim propadnu treba zamijeniti visokim. Kolje će dati ariš i smreka.


300