DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

cSaofieeitJa


DVIJE BOLESTI DUG LAŽI JE U NAŠOJ DRŽAVI. Pok. prof. Škori ć objavio
je prije nekih 15 g. članak u časopisu »Naš Vrt« oi osipu iglica duglazije,
R h a b d o c line p s e u d o t s u g a e Syd-, naglašavajiući, da će to biti nova opasnost
za duglazaje u Evropi. Nedavno je objavio *ng. Kost i ć, da je tu bolest plrvi put
našao kod nas u L. R. Sloveniji, a potpisani ju je ustanovio koncem svibnja 1952.
i u NRH u Maceljsko j gori, kotar Krapina u blizini šumarije.


Nadalje tokom svibnja poislao je student šumarskog otsjeka našeg fakulteta
Simončić Lađo potpisanom iglice duglaaije iz okolice Mariiboira, te je na njima
ustanovljena i druga još opasnija bolest Adelopu s Gaunmanni Rahde. Polovicom
lipnja dobili smo iglice duglazije iz šumske uprave Kostanjevic e na
Krki, L. R. Slovenije, na kojoj je također ustanovljen Adelopus Gaumanni R. Preme,
tome, ova opasna bolest duglazije, koja je onemogućila uzgoji te četinjače u Švicarskoj
i Bavarskoj, nailazj; tee i u našoj zemljii. U jednom od slijedećih brojeva donijet
«eirta opširniji prikaz tih bolesti.


Dr. Josip Kišpatić


O ŠUMARSKOJ NASTAVI U TURSKOJ


Najstarija šumarska škola osnovana je na Balkanskom Poluostrvu u Turskoj,
u Istanbulu godine 1857. Iza različitih organizacionih foirmi kroz koje je ova škola
u svojoj prošlosti prolazila, godine 1948. ona postaje samostalni Šumarski fakultet
u okviru istambulskog univerziteta1.


Pored šumara sa Bliskog Istoka, ova, škola dala je i prve šumare j okolnim
balkanskim državama (Grčka, Bugarska).


U organizacionom nastavnom i naučnom pogledu nesumljivo da je ovaj fakultet
u Turskoj na. jednoj veoma zavidnoj visini. Instituti su smeštenii u posebnoj
-/gradi i ima. ih ukupno 9 (t, j . svaka katedra pretstavljai u stvari jedan institut) a
administracija, učionice, biblioteka, muzej, čitaonica i drugo smješteni su u posebnoj
zgradi. Uz fakultet nalazi se studentski dom, ambulanta), garaže i ostale nuzgredne
zgrade.


Ove zgrade zajedno sa fakultetskom šumom u veličini od 5.000 ha, šumskim rasadnikom
od 16 ha i botaničkom baštom od 32 ha, nalaze se u blizina Bosforai u neposrednoj1
blizini Instanbula kod mesta Büyükdere-Bahceköy.


Godišnje na ovaj Šumarski fakultet upisuje se oko 50 studenata, koji moraju
prva dva semestra da pohađaju na Prirodo-matematičkom fakultetu a narednih 6
semestra (stručna nastaiva) na Šumarskom fakultetu.


Teoretska nastava upotpunjava se ferijalnim vežbama i praksom u toku i iza
5 i 7 semestra. Izučavanje stranih jezika (engleski, francuski i nemački) je obavezno
u toku prva eetuTj semestra.


Nesumnjivo je, da su modernom razvoju šumarske nastave i nauke u Turskoj
doprineli u velikoj meni znatan broj profesora iz evropskih zemalja koji su izvestan
broj godina provodili u ovoj zemlji kao nastavnici (Baaicr, Bernhard, Šenšin, Mayer-
Wegelin, Schimitschek, Hcsko).


Počev od 1951. godine Šumarski fakultet izdaje i svoj godišnjak gde se publikuju
naučni radovi nastavnog kolektiva.


B. Pejoski
296