DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

LA RENTE DIFFßRENTIELLE DANS L´ĆCONOMIE FORESTIERE


Cet article traite la question de la »rente differentieMe de La position« dan»
VoconomJe forestiere. L´auteur irndique qu´il faut appl.quer le prix moyen du bok
sur pied ä la foret d´eloignement moyen. L´aipplication de ce prix moyen ä la foret de
oircomstances du trainsport les plus mauvaises (pour gagner la rente dif ferentielle)
Ihsaiusse le prix moyen plus de 60%. Les acheteurs du bois sont obliges de payer cette
augmentaton samis un raison legitime. Le prix moyen, applique ä la forčt d´eloignäment
moyen, exclut l´aipparctioin de La rente differen´ticKe et l´economie forestiere
recoit — par la taxe forestiere — toius les frais de production restitues avec u»
gain modere.


Ing. Oskar Piškorić (Split)


PRILOG K RJEŠENJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG PROBLEMA
KRAŠKOG PODRUČJA


Ma konferenciji, koja je, inicijativom Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo
Vlade N. R. H., održana dne 2. VI. 1952. g. u Splitu, postignuta
je suglasnost o nužnosti zajedničkog rada poljoprivrednih i šumarskih
stručnjaka na obnovi i poboljšanju i poljoprivredne i šumarske privrede
na kršu. Ovaj zajednički rad ima se ostvariti preko posebnog tijela —
Stručnog savjeta za krš.


Tokom diskusije očitovala se dva shvaćanja o početnoj i prethodnoj,
fazi rada na obnovi t. j . o veličini područja za koja bi se izrađivale osnove
ili planovi poljoprivredno-šumarske privrede. Po jednom shvaćanju ove
osnove trebale bi se izrađivati za manje površine (2.000 do 3.000 ha), ali
na više mjesta (u više kotareva), dakle da se uređenje izvrši nizom ra»
dova — osnova malog opsega. Po drugom shvaćanju radom treba započeti
sa šireg stanovišta formuliranog u obliku generalne osnove. Kako o ovome
nije na ovoj konferenciji pala konačna riječ, a kako je to pitanje od šireg
interesa t. j . ne samo za dalmatinske nego i za ostale dijelove kraškog
područja, smatram korisnim pozabaviti se njime i putem štampe.


Danas je privredni život i gospodarski napredak i za manja i za veća


područja uvjetovan nizom privrednih grana, od kojih u jednom kraju pre


vladava jedna, u drugom druga ili druge, formirajući tako stanovite pri


vredne cjeline sa posebnim značajkama. Za kraško područje, a osobito za


njegov degradirani dio posebna je i osnovna značajka, da ima malo obra


divog zemljišta (u prosjeku 20%), a nepovoljne klimatske prilike (pomanj


kanje oborina u ljetnom dijelu godine uz visoke temperature). Prema


tome su prihodi poljoprivrednih usjeva, kako obzirom na prostorne mo


gućnosti tako uslijed klime, maleni i ne mogu osigurati potrebnu hramu


za današnje stanovništvo. Slično je i sa stočnom proizvodnjom na bazi


pašarenja, jer i tu dolaze do izražaja negativnosti klimatskih uslova, jeit


je i travna proizvodnja, koja je gotovo isključivo pašnjačka, uprkos /veli


kih površina »pašnjaka«, mala.


U suvremenoj ekonomici kao baza poljoprivredne proizvodnje uzima


se obradiva površina t. j . površina na kojoj čovjek može poduzeti razno


281
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 30     <-- 30 -->        PDF

vrsne meliorativne mjere te ne samo održati nivo proizvodnje, nego ga
i podići. Na kraškom području, na; bazi statističkih podataka iz 1931. god.,
na 100 ha poljoprivredne površine dolazi 114 stanovnika prema 63—72
stanovnika u Srijemu ili 35—40 u nekim zapadnoevropskim državama.
Kratko rečeno, poljoprivredna proizvodnja ne može osigurati životnu
egzistenciju poljoprivrednog dijela (a to je cea 80%) stanovništva na Kršu.
Ta konstatacija nije nova, ona je poznata i po tome, što su ti krajevi
s jakon emigracijom radne snage (trajnom ili povremenom, tuzemnom ili
inozemnom), koja radom izvan svog područja osigurava ne samo sebi nego
i svojima životnu egzistenciju. Po toj činjenici kraško je područje i steklo
naziv »pasivnog kraja«, pa pristupajući uređenju privrede za kraško područje
mora se poći od te osnovice.


Nema sumnje, da je danas anahronizam promatrati kraško područje
samo s poljoprivrednog stajališta, ali se čovjek ne može oteti dojmu, da
se uređenje malih, sitnih područja bazira na tom gledištu. Uređenje područja
od nekoliko hiljada ha ne može se vršiti drugačije nego da se
interesentima tog područja osigura životna egzistencija na bazi poljoprivrede
u kojoj će u pojedinim slučajevima pretezati stočarstvo, To Iznaći,
da će se pod svaku cijenu tražiti ne samo održavanje postojećeg broja
stoke, ngeo i njezino povećanje bez obzira na stvarne mogućnosti ikrmne
baze ili stvarnih mogućnosti povećanja te baze. Takvo stanje imat će
teške posljedice ne samo za progres prirodne biljne zajednice (šume kao
najviše u ovom području) nego i samog njezinog održavanja. Ne poričem
mogućnost uspostave i ravnoteže i progresa u izrađenim osnovama, na
papiru, ali sumnjam, da će se ona u stvarnosti i postići imajući u vidu
životnu stvarnost i činjenicu, da je prosječnom čovjeku bliža sadašnjica
od budućnosti. Za tako malo područja ne može se govoriti o uređenju
privrede, nego o propisivanju većeg ili manjeg broja raznih (tehničkih)
mjera, kojima bi se postojeće stanje trebalo popraviti. A to ne znači rješavanje
»kraškog pitanja« ili točnije rečeno rješavanje po dosadašnjoj
praksi. Zar rme ovakav rad analogan na pr. radu na trasiranju i gradnjli
jedne ceste ili željezničke pruge, koja bi se istodobno počela trasirati i
graditi na više mjesta (u svakom kotaru kroz koji treba proći), a bez prethodne
generalne, pa i detaljne, trase cijele pruge?


Kako je već naprijed rečeno, polazna baza ti rješavanju privredne
proizvodnje na kršu trebaju biti činjenice: ograničene mogućnosti poljoprivredne
proizvodnje i agrarna prenapučenost. Ta. prenapučenost nije
od danas i ona se svakim danom povećava. Prirodni porast pučanstva
na kraškom području iznosi 10%o ali uz porod od 40%o. To znači, da se
prirodni porast može i znatno povećati bez obzira na to, što se »civilizacijom
« broj poroda smanjuje. Ekonomsko-socijalno uređenje kraškog
područja znači svesti broj agrarnog stanovništva na onu mjeru, koja odgovara
prirodnim uslovima t. j. proizvodnim mogućnostima poljoprivrede
i stočarstva, a za sav višak potrebno je osigurati životnu egzistenciju u
drugim privrednim granama i na samom kraškom području i izvan tog
područ´a. Razumije se samo sobom, da se kod toga treba uzeti u obzir
i mogućnostipovećania te proizvodnje uz odgovarajuće meliorativne mjere.
Aid to povećanje teško da će biti veće od porasta agrarnog stanovništva
koje je ostalo u djedovskom zanimanju, na domaćem ognjištu, a osobito


282
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

imajući u vidu podizanje životnog standarda. Kako vidimo, rješavanje
kraškog pitanja može biti samo na jednoj širokoj osnovici, koja može biti
i perspektivna, ali koja postaje putokazom za izradu tehničkih uređajnih
osnova. Na toj činjenici je i u nacrtu referata za pomenutu konferenciju
izrađenom u Klubu šumara Šumarskog društva Hrvatske u Splitu i naglašeno,
da je početak toga rada kod Privrednog savjeta NR Hrvatske.
Naime, 4aj Privredni savjet trebao bi dati osnovne proporcije i perspektivu
privrede za područje Dalmacije time da se poljoprivređno-šumarska
osnova izradi na temelju tih općih proporcija kao osnova poljoprivredna
i šumarske privrede.


Prema naprijed izloženom, po generalnoj osnovi ide se od općenitosti
prema pojedinostima, od cjeline prema dijelu, a opće se dobro pretpostavlja
individualnom (a to je jedna od osnovica socijalizma). Od osnovnih
proporcija cjelokupne privrede ovisi i poljoprivreda i šumarstvo, a
osobito na kraškom području. Prema tome i sastav užih gospodarskih
osnova bit će posljedica tih osnovnih, općeprjvrednih proporcija. Podizanjem
industrije u jednom kraju, mijenjaju se iz temelja i uvjeti za poljoprivrednu
proizvodnju, a i za šumsko gospodarstvo. Zaposlenjem u industriji,
ljudi gube interes za jači rad u poljoprivrednoj proizvodnji, pa i
za veći broj stoke. Na taj način industrija odterećuje pritisak stoke na
degradirane površine, dakle olakšava uspostavu poremećene biološke
ravnoteže i omogućuje progres vegetacije. Praktički to znači, da se kod
okolnog stanovništva smanjuje oporba spram pošumljavanja golih terena
ili melioracija degradiranih šuma. To nam pokazuju primjeri oko današnjih
jačih industrijskih središta. Tako na pr. u okolici Splita ima znatnih napuštenih
(neobrađivanih) poljoprivrednih površina, a za pošumljavanje´ i
melioraciju stoje na raspolaganju oveći kompleksi. Rad u tvornici ili zaposlenje
u saobraćaju i dr. privrednim granama pretpostavljen je poljoprivrednom
radu, a obzirom na stočarstvo zadržan je uglavnom samo
onaj broj stoke, koji je potreban za neposrednu vlastitu potrošnju ili za
eventualno iznošenje mlijeka na tržište. U takvim slučajevima lakše je
preorijentirati današnje isključivo pašnjačko stočarstvo na pašnjačkostajsko,
a u obradbi zemlje primijeniti travnopoljni plodored, pa i pre´r
težno uzgajanje krmnih biljki na ornim zemljama. Industrijska središta
su i dobra tržišta t. zv. sitnog gospodarstva:! povrtljarstva, peradarstva
ili voćarstva, pa će se prema tome moći i lakše sprovesti preorijentacija
poljoprivrede i u tom pravcu, odnosno u tom smislu morat će se izrađivati
plan poljoprivredne proizvodnje. Povrtljarstvo nadalje traži i intenzivniji
rad, dakle i više radne snage, a velikim dijelom može se u tu
svrhu iskoristiti odrasliju djecu i đake;, a time se postižu i bolji odgojni
uspjesi omladine.


Poznavanje općeprivrednog plana omogućit će i realniju izradu detaljne
tehničke osnove, a u stanovitoj mjeri utjecat će i na redoslijed
radova. U okolici takvih industrijskih središta planirat će se pretežno
parkšume, dok će uz druge uvjete pretezat gospodarska šuma (za: drvo
ili povećanje krme kao na pr. melioracija šikara bez povećanja obrasta).
Osnivanje ili proširenje industrijskih središta može biti uvjetom i za prioritet
radova na pošumljavanju, tako da šume budu barem uočljive već
u času oživotvorenja dotičnog industrijskog centra. Bez poznavanja ovih


283
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 32     <-- 32 -->        PDF

podataka može doći u pitanje i vrijednost čitavog rada t. j. biti poreme


ćena cjelokupna osnova. Za svaku gradnju potrebne su uglaAiiom i pre


težno ravne površine, a to su većinom poljoprivredne.


Rad iz većeg u manje diktira i rajonizaciju poljoprivredne i šumarske
proizvodnje. Iako je ta rajonizacija rezultat u prvom redu prirodnih
uslova, ipak svoj konačan oblik dobiva prema nahođenju i potrebama
čovjeka. Tako iz rajonizacije izlaze i detaljne osnove, koje se mogu izrađivati
paralelno za više područja ali unutar danih osnovnih smjernicaproporcija.


Zar isto tako poljoprivredno-šumarski plan ne ovisi i o turizmu?
Odnosno, zar ne, će biti potrebno u stanovitim slučajevima i poljoprivrednu
i šumsku proizvodnju usmjeriti prema potrebama turizma sadašnjice ili
budućnosti. Zar ü tom slučaju i poljoprivreda i šumarstvo ne pretstavljaju
samo jedan dio cjeline turizma, pa su i smjernice sasvim druge, nego u
drugom slučaju.


Znajući opće proporcije kao i imajući generalnu osnovu, smanjit će se
greške kod izrade detaljnih osnova. Pored toga pred zainteresirane, dakle
pred narod se, izlazi s drugim argumentima, s jačim argumentima, pa će
prema tome i sama provedba osnove biti laglja, jer je posve razumljivo da
će se moći sprovesti samo ona osnova, protiv koje nije narod, odnosno njegova
većina, a to će biti onda, ako već unaprijed budu mjere koje se poduzimaju
opipljive i vidljive. Ne smije se izgubiti iz vida ni činjenica, da
cio taj rad ima karakteristike liječenja. A liječenje ne ide uvijek bez bolova
ili bolnih operacija. A ipak čovjek se podaje tegobama liječenja i operacija,,
jer zna, ili se bar nada, da će mu to donijeti ozdravljenje.


Eto u tome je bit generalne osnove. Ona u stvari i nije samo poljoprivredno-
šumarska, nego opće privredna, ali u kojoj su jasno ukazane smjernice
razvoja i poljoprivrede i šumarstva. Ona je generalna po tome, što
daje opće smjernice, određuje opću privrednu fizionomiju područja za koje
se izrađuje osiguravajući harmoniju privrednog razvitka i socijalno-ekonomsku
ravnotežu.


Postavlja se pitanje veličine područja za koje se ima ta generalna
osnova izraditi. U cpćedržavnoj, saveznoj, kraško se područje pojavljuje
kao cjelina spram ostalog dijela države, ali i tu treba izraditi proporcije
za pojedine Narodne republike. U republikanskoj osnovi treba razrada na
manja područja: na pr. u NR Hrvatskoj na kvarnersko i na dalmatinsko
područje. Unutar ovih dolazi dalja dioba područja prema gravitacionim
centrima: u Dalmaciji gravitaciona središta ´su Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik,
uzevši u najgrubljim potezima. Podjela ovih užih područja stvar
je studija. Tako na pr. nije isključeno da otok Korčula sa jednim dijelom
poluotoka Pelješca ne bi bilo jedno privredno područje i t. d. Kod ovoga
rada naime ne smije se držati kruto postojećeg stanja, nego će kao nje-´
gov rezultat u stanovitim slučajevima možda stvarati nove cjeline, odnosno
izvršiti usmjeravanje prema novim cjelinama. Jer, konačno, ni današnje
cjeline (kotari na pr.) nisu samo uvjetovani prirodnim uslovima, nego su
rezultat ovih te ekonomskih i političkih faktora, dakle rezultat djelovanja
prirodnih činilaca i djelovanja čovjeka. Granice današnje Dalmacije na pr.
formirane su pred kojih 150 godina. Te historisko-političke granice mjestimice
neprirodno cijepaju prirodne cjeline i prirodne gravitacije, pa je ne


284
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

prirodno forsirati privredni razvoj u tim granicama. To se napose očituje
u porječju rijeke Neretve ili na prodoru Hercegovine kod sv. Nauma na
more. S ekonomskog stanovišta ti se krajevi trebaju smatrati jednom prirodnom
cjelinom koja nameće i formiranje jedne ekonomske cjeline kod
koje će političke granice pretstavljati samo razgraničenje podjele rada na
izvršenju osnova.


Dr. Zeljko Kovačević (Zagreb):


ZAŠTO DOLAZI PERIODIČKI DO MASOVNIH POJAVA ŠTETNIKA?


Poznata je u šumama i na kulturnom bilju masovna pojava štetnika.
Isto je tako svima poznato, da se neki štetnici javljaju stalno u većoj ili
manjoj mjeri, a drugi se pojavljuju periodički masovno i njih obično za
više manje kratko vrijeme nestaje, pa &e onda nakon većeg ili manjeg
vremenskog razdoblja ponovo pojave. Ovo različito pojavljivanje štetnika
nastojimo protumačiti različitim utjecajima vanjskih faktora ili odnosom
između biotičkog potencijala insekta i resistentnosti
njegove okoline. I ako postoje o tome do danas već ogromne studije, u
kojima se iznose podaci i tumačenja o utjecaju pojedniih faktora na pojavu
insekata, ipak ostaje tu mnogo još nejasnih pitanja, koja čekaju svoje
rješenje. S obzirom na masovnu pojavu štetnika obično se ističe utjecaj
klimatskih prilika, prirodnih neprijatelja i bolesti štetnika, koji u prvom
redu utječu na gradaciju pojave nekog insekta.


Nastaje međutim pitanje zašto se neki štetnici javljaju gotovo svake
godine, te ih uvijek u prirodi nalazimo u većoj ili manjoj mjeri, što ocjenjujemo
po zapaženim štetama s jedne strane, a s druge po broju individuuma
na određenom arealu. Drugi se opet štetnici pojavljuju u vremenskim razmacima,
te dolazi do t. zv. gradacije iza koje ih nestaje. Ta temeljna
razlika između ovih dviju grupa štetnika ima svoje razloge u okolini, u
kojoj insekt uglavnom živi i u njegovoj konstituciji. U onom slučaju gdje
je insekt stalna pojava sa većim ili manjim oscilacijama, znači da je odnos
između njega i vanjskih faktora uravnotežen t, j . stanje odnosno gustoća
populacije ne podleži velikim varijacijama. Tako na pr. jabučni savijač
ili kalifornijska štitasta uš pojavljuju se svake godine, a broj potomaka
zavisi od klimatskih prilika i utjecaja prirodnh nepriijatelja. Vrlo mali
broj individuuma tih štetnika u "jednoj godini predstavljao bi abnormalno
ili iznimno stanje. Naprotiv kod onih štetnika, koji se pojavljuju masovno
periodički, pomanjkanje njihovo nazivamo latencij a i to je kod ovih
štetnika normalna pojava, koja može katkada vrlo dugo trajati. Ima naime
štetnika, koji se po desetak i više godina ne pojavljuju u većoj mjeri već
su vrlo rijetki i ne čine štete. Do masovne i periodičke pojave štetnika
dolazi kod onih vrsta, kod kojih je odnos između njih i okoline
abnormalan ili nepravilan. Utjecaj vanjskih faktora u ovom slučaju nije
jednak, te dolazi do toga da pojedini važni vanjski faktori, koji treba da
djeluju kao regulatori na cUnamiku populacije budu kroz neko vrijeme


285