DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

LA RENTE DIFFßRENTIELLE DANS L´ĆCONOMIE FORESTIERE


Cet article traite la question de la »rente differentieMe de La position« dan»
VoconomJe forestiere. L´auteur irndique qu´il faut appl.quer le prix moyen du bok
sur pied ä la foret d´eloignement moyen. L´aipplication de ce prix moyen ä la foret de
oircomstances du trainsport les plus mauvaises (pour gagner la rente dif ferentielle)
Ihsaiusse le prix moyen plus de 60%. Les acheteurs du bois sont obliges de payer cette
augmentaton samis un raison legitime. Le prix moyen, applique ä la forčt d´eloignäment
moyen, exclut l´aipparctioin de La rente differen´ticKe et l´economie forestiere
recoit — par la taxe forestiere — toius les frais de production restitues avec u»
gain modere.


Ing. Oskar Piškorić (Split)


PRILOG K RJEŠENJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG PROBLEMA
KRAŠKOG PODRUČJA


Ma konferenciji, koja je, inicijativom Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo
Vlade N. R. H., održana dne 2. VI. 1952. g. u Splitu, postignuta
je suglasnost o nužnosti zajedničkog rada poljoprivrednih i šumarskih
stručnjaka na obnovi i poboljšanju i poljoprivredne i šumarske privrede
na kršu. Ovaj zajednički rad ima se ostvariti preko posebnog tijela —
Stručnog savjeta za krš.


Tokom diskusije očitovala se dva shvaćanja o početnoj i prethodnoj,
fazi rada na obnovi t. j . o veličini područja za koja bi se izrađivale osnove
ili planovi poljoprivredno-šumarske privrede. Po jednom shvaćanju ove
osnove trebale bi se izrađivati za manje površine (2.000 do 3.000 ha), ali
na više mjesta (u više kotareva), dakle da se uređenje izvrši nizom ra»
dova — osnova malog opsega. Po drugom shvaćanju radom treba započeti
sa šireg stanovišta formuliranog u obliku generalne osnove. Kako o ovome
nije na ovoj konferenciji pala konačna riječ, a kako je to pitanje od šireg
interesa t. j . ne samo za dalmatinske nego i za ostale dijelove kraškog
područja, smatram korisnim pozabaviti se njime i putem štampe.


Danas je privredni život i gospodarski napredak i za manja i za veća


područja uvjetovan nizom privrednih grana, od kojih u jednom kraju pre


vladava jedna, u drugom druga ili druge, formirajući tako stanovite pri


vredne cjeline sa posebnim značajkama. Za kraško područje, a osobito za


njegov degradirani dio posebna je i osnovna značajka, da ima malo obra


divog zemljišta (u prosjeku 20%), a nepovoljne klimatske prilike (pomanj


kanje oborina u ljetnom dijelu godine uz visoke temperature). Prema


tome su prihodi poljoprivrednih usjeva, kako obzirom na prostorne mo


gućnosti tako uslijed klime, maleni i ne mogu osigurati potrebnu hramu


za današnje stanovništvo. Slično je i sa stočnom proizvodnjom na bazi


pašarenja, jer i tu dolaze do izražaja negativnosti klimatskih uslova, jeit


je i travna proizvodnja, koja je gotovo isključivo pašnjačka, uprkos /veli


kih površina »pašnjaka«, mala.


U suvremenoj ekonomici kao baza poljoprivredne proizvodnje uzima


se obradiva površina t. j . površina na kojoj čovjek može poduzeti razno


281