DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

na pogled ocijeni, kako ga treba na cirkularu preraditi (pripremiti), da se
što povoljnije iskoristi. Uvjet je, da bude što manje otpadaka, a da kod
prerade komad dobije oblik i dimenzije, koje odgovaraju za preradu u
neki od sandučnih elemenata. Da kod toga posla ne bi dolazilo do većih
pogrešaka i slabog ekonomskog efekta, potrebno je, da na ovom mjestu
radi okretniji radnik s dobrim iskustvom, koji savršeno pozna sve elemente
sanduka i njihove dimenzije.


Također se naglasuje potreba stalnog i budnog nadziranja toka proizvodnje
i redovitog interveniranja, da se iskoristi sve, što se može i da
se materijal koji otpada kod proizvodnje jedne vrsti sanduka, u koliko još
odgovara za drugu vrstu, odmah prebacuje na preradu na odgovarajuće
strojeve.


Pitanje dopreme materijala na preradu i otpreme gotove robe riješeno
je kolosijecima. Pitanje prenošenja materijala od stroja do stroja preporučuje
se, da se riješi plato-kolicima (koja smo već opisali u ranijim publikacijama)
i transporterima. Prenošenje na rukama treba
smatrati akutnom bolesti i toga se kloniti na svakom
koraku , jer to guta radničke nadnice.


Ako eliminiramo iz računa stroj pod br. 12 (glodalica), koji ima ograničeno
djelovanje, te računajući s prvih jedanaest strojeva, vidimo iz
tabele br. 4, da je njihov kapacitet u jednoj radnoj smjeni iskorišten sa
80,9 sati od mogućih 11 X 8 = 88 sati ili 91 % od maksimalnog kapaciteta
strojeva. To znači, da maksimalni kapacitet nije iskorišćen za svega 9°/o.
Ovo se može usvojiti za krajnju granicu iskorišćenja strojeva. U protivnom
slučaju došao bi u pitanje proračun moguće proizvodnje, budući da sa 9°/»
gubitka maksimalnog kapaciteta moramo pokriti sve nezgode, do kojih
redovito u proizvodnji dolazi (kvarovi i drugo). Iz ove tabele vidimo, da
je efektivan rad stolnog cirkulara (br. 7) računat sa 8,6 sati. Smatramo
za umjesno, da se rješenje takvog slučaja prepusti konkretnom rješavanju
prilikom samog rada. Tom prilikom ili će se pronaći rezerva u kapacitetu
kod kakvog drugog srodnog stroja, ili će se boljom ekonomijom pronaći
potrebne uštede u radnom vremenu na samom cirkularu. Postoji u tom
pogledu dosta mogućnosti, jer se radi o stroju, na kojem se pretežno vrši
pripremanje deklasiranog materijala.


Upotreba i raspored strojeva prema šemi B.


U ovoj su nam šemi osnovni strojevi rasporna tračna pila (br. 2) i
cirkular letvak (br. 3). Ovdje raspolažemo samo s jednim letvakom, dočim
smo u prvoj šemi imali dva. Prema tome kapacitet ove sandučare u proizvodnji
kosih letvarica bit će u pola manji. To znači, da će rasporna
tračna pila na proizvodnji toga proizvoda raditi za isto toliko manje vremena.
Tako nam ostaje veći dio kapaciteta ovog stroja slobodan za proizvodnju
ostalih proizvoda. Ostatak kapaciteta smo iskoristili za proizvodnju
plitkih letvarica, a da bi se i jedan i drugi proizvod mogao dovršiti,
kao neophodni, uslijedili su i ostali strojevi (br. 1, 3, 4, 5, 7 i 8).
Kapacitet ove sandučare u predviđenim proizvodima za osam sati iznosi
cea 3 m3 gotovih sandučnih dijelova.


274