DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 21     <-- 21 -->        PDF

daščice, čija ukupna širina iznosi 1 do 3 mm više od propisane širine dna.
Ovakav složaj daščica meće se u format-sandučić, koji je pomičan u pravcu
naprijed i nazad (na stolnom cirkularu sa suportom), te potiskom u naprijed
izvršimo srezivanje cijelog složaja na potrebnu širinu.


Rekli smo, da se krajčenje daščica »Jugoslavija« obavlja na stolarskoj
tračnoj pili. Smatramo, da bi za ovu radnu operaciju bilo efikasnije
upotrebiti stolni cirkular za krajčenje sa automatskim potiskom daščica
{valjci i pritiskivač sa strane). Za to nam može dobro poslužiti »Raiman«cirkular,
kojeg nalazimo u sastavu garniture za izradu lastinog repa (vidi
publikaciju u Šumar, listu br. 11/51).


Stolarska tračna pila pod br. 10 smještena je tako, da nam osim namjene
za obavljanje redovitih operacija, korisno služi u zamjenu i drugih
strojeva, koji bi ev. bili u kvaru, kao i za reparaciju pojedinih sandučnih
dijelova, koji u toku proizvodnog procesa ne ispadnu dobro.


Pod br. 13 i 14 smješteni su stolovi s žigovima (električnim) za upaljivanje
znaka »Jugoslavija« na već spomenutim daščicama. U slučaju potrebe
na isti način mogu se upaljivati i drugi znakovi i etikete.


2. Tok proizvodnje plitkih1 letvarica.
Proizvodnja daščica i dna obavlja se na isti način i na istim strojevima
kaoidašice »Jugoslavija« i dna za kose letvarice. Ostaju još uglovni
kolčići. Kolčići se općenito dobivaju, da se profil 38/38 mm prorezuje
po pola (dijagonalno). Radi toga na stolnom cirkularu br. 7 vršimo najprije
pripremanje, t. j . izradu odgovarajućih četvrtača, koje nakon toga
porezujemo na duljine kočića na stroju br, 9. Na stroju 10 vršimo propi-
Ijivanje kroz dijagonalu i tako dobivamo uvijek po dva kočića. Propiljivanje
se vrši tako, što se četvrtasti komadići guraju kroz- odgovarajuću
šablonu prema listu pile.


3. Tok proizvodnje letvarica za jabuke.
Uglovni kočići proizvode se na isti način i na istim strojevima, kao
i za plitku letvaricu. I kod proizvodnje uglovnih kočića mogao bi se
ostvariti stroj, na kojem bi se obavljale sve tri radne operacije.
Sve ostalo kod ovog sanduka sastoji se od daščica jednake širine i
jednake debljine. Radi boljeg iskoririšćenja kapaciteta ove sandučare i sa
ovim rasporedom strojeva predvidjeli smo izradu ovih daščica na strojevima
7, 9, 5 i 6. Na stroju 7 vršimo pripremanje, naročito krajčenje.
Na stroju 9 vršimo presijecanje na odgovarajuće duljine, a na strojevima
5 i 6 vršimo prorezivanje ovih debljih komada na određene debljine daščica.
Ovaj način proizvodnje letvarica za jabuke iziskuje relativno veliki
utrošak mašinskih radnih sati, pa se također treba pozabaviti pitanjem
racionalizacije. Pretpostavljamo konstrukciju stroja, na kojem -bi se prethodno
obavljalo propiljivanje na debljine fšpaltcirkular s više listova pila),
a poslije automatsko presijecanje na duljine.


Općenite napomene


Stolni cirkular pod br, 7 djelomično je namijenjen obradi i pripremi
materijala (otpadaka), koji pristižu iz pilane u raznim oblicima i dimenzijama.
Radi toga dužnost je cirkulariste na ovom stroju da svaki komad


273