DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. Ferdo Šulentić (Ogulin)


UPOTREBA I RASPORED STROJEVA U SANDUČARAMA
ZA PROIZVODNJU SANDUKA ZA VOĆE


Ranije smo obradili upotrebu i raspored strojeva za proizvodnju sanduka
fine obrade. Iz dvije alternativne šeme A. 1 B. o rasporedu strojeva
mogli smo zaključiti, da je u načinu proizvodnje tih sanduka došlo do izvjesnog
sistema, t. j . specijalizacije rada i pojedinih strojeva, i da se gledajući
u budućnost, u ovoj radnoj fazi može raditi na tehničkom usavršavanju
strojeva i pomoćnih naprava.


Ovo se ne odnosi u tolikoj mjeri na proizvodnju sanduka za voće.
Ne bi se moglo reći, da se ta proizvodnja odvija bez sistema. Naprotiv,
ima više sistema i kombinacija, kako u pogledu upotrebe strojeva, taka
i u pogledu redoslijeda radnih operacija. Međutim kod svakog tog sistema
ima i krupnijih nedostataka. Za to ima i opravdanih razloga. Sanduci su.
za voće sitan Sortiment; pojedinih elemenata imamo već od debljine 6 mm,
širine 25 mm, a duljine ispod 200 mm. Ni ostali elementi nisu puno krupniji.
Radi toga su sirovine za proizvodnju deklasirani pilanski sortimenti i pilanski
otpaci. Ovakav materijal (sirovina) imao je veoma malu tržišnu
vrijednost, a ponekad nikakvu. To je bio slučaj na Šipadovoj pilani u
Drvaru, gdje su pilanski otpaci odvažani na »Špicker« i tamo spaljivani
u »vječitoj vatri«). Budući da nije bilo naročite potrebe za štednju sirovina,
nije se pazilo niti na izbor i usavršavanje strojeva i uže sistematizacije
rada u proizvodnji. Pokretač za ovu vrstu proizvodnje bile su konkretne
mogućnosti za zaradu. Prerada se je vršila na raznim strojevima (bez tipizacije)
često škartiranim pilanskim strojevima, prerađenim i slično.


Ovakvo organizaciono stanje u sandučarama ostalo je sve dok se nisu
na tržištu počeli pojavljivati s jedne strane simptomi nestašice drveta, a
s druge hiperprodukcija. Prvi je slučaj uvjetovao postepeno poskupljenje
sirovina, a drugi pad prodajnih cijena sanduka. Ova pojava izaziva oštru
bitku na tržištu; trebalo je uskladiti kotu proizvodnih troškova s padom
cijena gotovoj robi s jedne i porastom cijena sirovini s druge strane. Na
taj se način poduzetničke zarade svode na minimum, a postaju čak i negativne;
pojedini proizvođači financijski propadaju i nestaju s tržišta, dok
se na tržištu održavaju samo oni, kojima je uspjelo u potrebnim granicama
sniziti proizvodne troškove. To sniženje moglo se je postići: 1, boljim iskorišćavanjem
sirovina; 2. boljim učinkom radnih strojeva i smanjenjem pogonske
režije i 3. uštedom na radnoj snazi po jedinici gotovog proizvoda.


Moralo se dakle preći na savršeniju organizacionu formu. To se postepeno
ostvaruje upotrebom ekonomičnijih strojeva, mehaniziranjem,
rada, boljim rasporedom toka proizvodnje i drugim mjerama. U to vrijeme
organizaciji rada u sandučarama daju obilježje slijedeći strojevi: špaltgater,
stolni cirkular stol sa suportom, stolni cirkular za krajčenje sa suportom,
cirkular letvak za proizvodnju letvica i mali egaliziri. Stvar se razvijadalje i obzirom na današnji izbor strojeva, iz dobro uređenih sandučara
nestao je špaltgater, stolni cirkular štuc, mali egalizir, a sve manju primjenu
ima i stolni cirkular za krajčenje sa suportom.


264
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iako danas raspolažemo izborom strojeva i njihovih konstruktivnih
rješenja, čijom nam je upotrebom omogućen još povoljniji radni efekat, ipak
smatramo, da se u konstrukciji strojeva, koji bi bili bolji i prikladniji za
proizvodnju sanduka za voće može još mnogo učiniti. Radi toga ćemo u
nastavku analizirajući šemu upotrebe i rasporeda strojeva ukazati na pojedina
pitanja, za koja smatramo, da bi trebalo pronaći povoljnija rješenja.


Uz članak dajemo dvije šeme o rasporedu strojeva i napredovanju
proizvodnje u sandučarama ove vrsti: šema A. s kapacitetom za osam
sati 750 kom. kosih letvarica, 500 kom. plitkih letvarica i 140 kom. letvarica
za jabuke, i šema B. s kapacitetom 350 kom. kosih letvarica i 720 kom.
plitkih letvarica. Ovim smo šemama predstavili raspored i upotrebu strojeva
tako, kako smatramo, da najbolje odgovara prirodi toga posla. Kod
toga smo se oslonili na dobre i loše strane u organizaciji proizvodnje većeg
broja sandučara ovog tipa, koje smo imali prilike upoznati. Broj strojeva i
njihov raspored u ovim šemama predviđen je tako, da se istovremeno
može proizvoditi najmanje dvije vrste sanduka. Ovakav način rada omogućuje
nam bolje iskorišćavanje sirovina i u izvjesnim granicama uštede
na radnoj snazi, a za pojeftinjenje proizvodnje važno je i jedno i drugo.
Ovo je veoma važno i treba usvojiti kao osnovno pravilo, da se materijal
koji se unese u sandučaru odmah preradi u odgovarajuće Sortimente, a
ujedno da se otpadak i pilovina svedu na najmanju mjeru. Nesmije se događati
suprotno, i to samo zato, što sandučara možda nema u planu neku
vrstu sanduka, ili nema nalog za rad i slično. Kadgod se dođe u takvu
situaciju, dužnost je rukovodioca sandučare na osnovu poznavanja tržišta
i sortimenata, da odluči u kakve će još sanduke preraditi materijal, koji
otpada prilikom izrade glavnog sortimenta, bez obzira je li to u planu, je
li naručeno ili nije. U principu treba izbjegavati proizvodnju neplanirane
i nenaručene robe, ne smijemo ipak ići tako daleko, da samo za volju formalnosti
rušimo kapacitete i moguću rentabilnost pojedinog pogona.


Da bismo mogli odrediti potreban broj strojeva i predvidjeti njihov
raspored za zadane kapacitete prema ovim šemama, morali smo prethodno
izvršiti analizu i svih radnih operacija za svaki tip sanduka, pa na osnovu
toga i radnog kapaciteta strojeva odrediti potrebno radno vrijeme na bazi
proizvodnje 1000 garnitura sanduka. Ove analize razrađene su u tabeli 1 za
kose letvarice, u tabeli 2 za plitke letvarice i tabeli 3 za letvarice za jabuke.
Broj strojeva i potrebno radno vrijeme na osnovu analiza za oba
slučaja razrađen je u tabeli 4. Analizirajući radne operacije u tabelama
1—3 uzimali smo prosječne kapacitete radnih strojeva, pa u konkretnom
treba izvršiti ev, ispravke.


Upotreba i raspored strojeva prema šemi A.


Raspolažući prednjim analizama i uzevši za osnovu kvalitet dva cirkulara
letvaka (b. 1 i 2) i jedne rasporne tračnei pile (br. 8) kao osnovnih
strojeva u ovakvoj sandučari, odredili smo i broj ostalih strojeva, potrebnih
za dovršenje proizvodnje. Tako smo došli do ukupno dvanaest strojeva
s već spomenutim kapacitetom. To odgovara učinku od cea 5,0 m3 gotovih


265
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tabela 1. PROIZVODNJA


Red.
broj


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Naziv radne operacije


Pripremanje deklasiranog
materijala


Prcip´Ijivanje uskih daščica*
(letvica)


Prorezivanje uskih daščica


Propilivanje daščica »Jugoslavija
«


Prerezivanje daščica »Jugoslavija
«


Krajčenje daščica »Jugoslavija
«


Prerezivanje materijala za
uglovne daščice


Simetrično prorezivamje materijala
za uglovne daščice


Propiljtivoinje uglovnih daščica


Propiljiivanje daščica za dna


Prertezivanje daščica za dna


Srezivanje dna za potrebnu
širinu


Propiljivanje letvica za okvire


Prerezivanje letvica za okvire


Analiza radnih operacija i potrebe


Broj dijelova za Tekućih metara Poprečnih
kom. letvarica za kom. letvarica za kcm.


1 1.000 1 1.000 i
27 27.000 8,3 8.300


27 27.000 cea 40


2 2.000 cea 0,3 300
2 2.000 cea 3
2 2.000 0.422 422
1 1.000 1,5
1 1.000
8 8.000
2 2.000 cea 0,8 800
2 2.000 3
1 1.000
8 8.000 2,8 2.800
8 8.000 cea 1Q
266
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 15     <-- 15 -->        PDF

KOSIH LETVICA
strojeva za proizvodnju 1.000 kom za 8 sati.


rezova


Radnog stroja


.U´tvarics Učinak
u


Tek. br u lemi


1 minuti


1.000 naziv
A B


Stolni cirkular 7 1


Cirkular letvak 1,2 6 3 tek. metra
po 3 letvice
40.000 Stojeća klatna
pila
3,4 7 50 rezova
Rasp orna tračna
pila
8 2 4 tek. metra
3.000 Stojećapila
klatna 9 3 40 rezova


Stolarska tračna 10 5 20 daščica
pila


1.500
Stojeća klatna 3,4 3 20 rezova
pila
Stolarska tračna 5 5 12 proreza
pila


Stolarska tračna 6 5 10 komada
pila


Rasporna tračna 8 2 4 tek. metra
pila


3.000
Stojeća klatna 9 3 40 proreza
pila
Stolni cirkular «a 11 4 10 komada
suportom


Cirkular letvak 1,2 6
3 tek. met.
po 4 letvice


10.000
Stojeća klatna 3,4 7 33 rezova
pila
Ukupno


Za 1.000
komada
radnih
sati


4


15,3


15


1,25


1,2


3,4


1,3


1,4


13,4


3,3


1,3


2,0


5,0


5,0


72,95


Primjedba


Uposilenje stroja
ovisno je o količini
i kakvoći
materijala


Viae komada letvica
prerezuje se
skupa u snopiću


Više komada da.
ščica prerezuje
se od jedamput


Daščice sa širinom
približno
propisanoj idu na
stolni cirkular sa
suportom267
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tabela 2.
PROIZVODNJA SREDNJIH


Aaaliiza radnih operacija i potrebe strojeva


Broj dijelova za Tekućih metara Poprečnih


o
kom. sanduka za kom. sanduka za kom.
Naziv radine operacije
13


1
1000 1 1000 1


Srtednja plitka letvarica:
1 Pripremanje deklas. materijala
2 Propilivanje čela 2 2.000 0,3 300
3 Propitivanje stranica 2 2.000 0,7 700
4 Propilivanje dna 3 3.000 1,0 1.000


2—4 Ukupno . . . 7 7.000 2,0 2.000
cea 10


5 Prerezivanje dijelova 2—4 7 7.000
6 Priprem, četvrtača za kolčiće 2 2.000 0,246 246
7 Prerezivanje četvrt, za kolčiće 2 2.000 3
8 Propilivanje kolčića 4 4.000 0,442 492
9 Srezivanje dna na širinu 1 1.000


Tabela 3. PROIZVODNJA
Analiza radnih operacija i potrebe


Pripremanje deklasiranog
1 materijala
Propilivanje daščica za stra


2
13 13.000 7,28 7.280


nice i dna
Propilivanje daščica za čela


3
12 12.000 4,44 4.440


i pojačanja
2—3 Ukupno . . . 25 25.000 11,72 11.720
4 Prerezivanje dijlelova 2—3 6 6.000 cea 9
5 Priprem, četvrtača za kolčiće 2 2.000 0,518 518
Prerezivanje četvrt, za kolčiće 2 3


6
2.000
Propolivanje kolčića 4 1.036
Zaobljavamje rubova postra-8 7,33 7.300


7
4.000 1,036
8


nih daščica


268
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PLITKIH LETVICA
za proizvodnju 1.000 kom za 8 sati.


rezova
sanduka
1000
Radnognaziv
sitroja
Tekući broj
U šemi
A B
Tekući broj
u šemi
Učinak
u
1 minuti
Za 1.000
komada
radnih
sati
Primjedba
Stolni cirkular 7 1 3 Razna krajčenja
materijala
10.000
3.000
Rasporna tračna
pila
Stojeća klatna
pila
Stolni cirkular
Stojeća klatna
pila
Stolarska tračna
pila
Stoka cirkular sa
sup ort om
8
9
7
9
10
11
2
3
1
3
5
4
4 tek. met.
4o rezova
1,5 tek. met.
20 prereza
1,0 tek. met.
po 2 kolč.
10 kom.
8,7
5
3
2,5
4
2
Četvrtače se guraju
prema pili
kroz preciznu
šablonu
LETVICA ZA JABUKE
strojeva za proizvodiiiju 1.000 kom za 8 sati.
Stolni cirkular 7 5 Razna krajčenja
materijala
9,000
3.000
Stolarska tračna
pila
Stojeća klatna
pila
Stolni cirkular
Stojeća klatna
pila
Stolarska tračna
pila
Frezer
5,6
9
7
9
10
12
3 tek. metra
15 rezova
1,5 tek. met.
20 prereza
1 tek. met.
po 2 kolčića
5 tek. met.
65
10
5,8
3
8,6
2,4
Prerezuju se cijeli
komadi. Ova
op eracij a dolazi
prije operacije
pod 2—3


269
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

proizvoda, te prema tome iskorištenju sitnih sortimenata i otpadaka pilane,
koja dnevno prerađuje oko 100 m3 oblovine.
Pristupit ćemo sada obrazloženju šeme analizirajući tok proizvodnje::
za svaki od navedena tri tipa sanduka.


KQspored stro/ovo i napredovanje


proizvodnje u čondučari nornijanjanoj


za proizvodnju sanduna za voće..


Sema ß.


Kazalo


napredovanje proizvodnje Kosih tetvartca


-„_ _.~ plitkir, —~
~ ~-"— **" ktvorioo nv jastuke


STr OJ&VI


U dornt A u lemi §
I Z cirKulor letvaK 6
S>,9 stojeća Klatna ^llo J,7
5,7 / stolnt cjrKulor . 1


e rasporno tračna ptk> Z
´o stolarska «- -.«


s


11 stolni cirkulor sa sop´Ortom A.
12 freie* xa raob/jVuorya >*>ioo *ta*LJca


13, M. L!o 8


Sorna. ß


~*~i


y$


i^a-^-^-js CÜZ!


270
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Tabela 4. — TABELARNI PREGLED STROJEVA I POTREBNOG RADNOG VREMENA


ZA PROIZVODNJU SANDUKA ZA VOĆE


1) Uz šemu A.


«


Kosa Pilitka Letvarica
letvarica letvarica za jabuke Ukupno


NAZIV STROJA: radnih


750 kom. 500 kom. 140 k.
sati


Potrebno radnih sati


Stolni oirkular letvak 16 16 2 16
Stojeća klatna pila 17,75 3,75 2 22,5 3 24
Stolni oirkular 4 3 1,6 8,6 3 24
Stolna tračna pila 11,25 2 10,4 23,5 1 8
Rasporna tračna pila


3,4 4,4 7,8 1 8
Stolni cirkular sa
1,5 1 2,5 1 8


suportom
Frizer 3,4 3,4 1 8


UKUPNO: 84,3 12 96 88%
Bez glodalice:´ 80,9 11 88 91%>


2) Uz šernu B.


Kosa PK tka Moguće Postotak


Ukupno Broj po


letvarica letvarica radno iskorišćc


NAZIV STROJA: radnih trebnih


375 kom. 720 kom. vrijeme nj.a stro.


sati strojeva


strojeva jeva


Stolni oirkular letvak* 8 8 8
Stojeća klatna pila 9 5,4 14,4 8
Stolni cirkular 2 4,2 6,2 8
Stalna tračna pila 5,7 2,8 8,5 8
Rasporna tračna pila 1,7 6,3 8 8
Stolni oirkular sa


0,75 1,4 2,15 2 16


supprtom


UKUPNO: 47,25 7 5(6 86 »A


Broj
potrebnih
strojeva


Moguće radno
vrijeme
strojeva


Postotak


iskorišćenja
strojeva


1. Tok proizvodnje kosih letvarica.
Materijal za proizvodnju uskih daščica (letvica) dovozimo kolosjekom
izravno do cirkulara-letvaka br. 1 i 2 i na njima izvršimo prorezivanje na


271
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

potrebne debljine letvica. Isti je postupak i s proizvodnjom okvirnih letvicaBudući
okvirne letvice proizvodimo od daščica debljine 20 mm. (širina.
okvirne letvice), a trebamo ih znatno manje od uskih letvica (omjer 2,8 :8,3)1
a uske letvice od daščica 25 mm (širina uske letvice), preporučuje se, da
se okvirne letvice proizvode samo u određene dane cijelu ili pola smjene.
Tako ćemo izbjeći suvišnim dangubama oko španovanja i mijenjanja listova
cirkularnih pila na letvicama.


Trenutno se kod nas proizvodnja letvica vrši na pretežno preteškim
letvacima (pilanskim). Ova okolnost negativno utječe na finoću reza, dobiva
se više pilovine i troši više pogonske snage. To pitanje može se riješiti
ili uvozom odgovarajućih letvaka (laganih), ili da ih se proizvede u domaćim
tvornicama za izradu strojeva za obradu drveta. S letvaka dobivamo
letvice određene širine i debljine (25 X 6 mm) ili okvirne letvice
20 X 10 mm. Prerezivanje na potrebne duljine vršimo na stojećim klatnim
pilama (br. 3 i 4. preporučuju se klatne pile s ugrađenim elektromotorom,
kao najbolje i najkarakterističnije, a dovoljna im je pogonska snaga od 2
do 3 kw.


Nakon prerezivanja na duljine završena je proizvodnja letvica, koje
tada odnosimo radi uskladištenja prije upotrebe. Preporučuje se, da se
letvice vežu u snopove. U protivnom slučaju dalazi do rasipavanja i gaženja
materijala i povećanog utroška radne snage.


Kod ove proizvodnje vidjeli smo dvije radne operacije na dva stroja.
Valjalo bi se međutim pozabaviti pitanjem konstrukcije jednog stroja, na
kojem bi se obavljale obe radne operacije-prorezivanje na debljine i nakon
toga automatsko prerezivanje na duljine.


Na strojevima br. 3 i 4 predvidjeli smo još i prerezivanje materijala
za uglovne daščice. Ta operacija traje dnevno na oba stroja oko pola sata.
Ovdje se radi o komadima određene širine (125 mm = 100 + 25) dok je
poželjno, da su debljine što jače. Nakon prerezivanja na duljinu, dobiveni
četvrtasti odresci dolaze na stolarsku tračnu pilu (br. 5) radi simetričnog
kosog prorezivanja. Na taj način dobijemo dva jednaka komada, čije su
gornje širine 100, a donje 25 mm. Ove komade, koji sada imaju potpunu
formu uglovne daščice propiljujemo na slijedećoj tračnoj pili (br. 6) onoliko
puta u daščice debljine 6 mm koliko nam dozvoljava ukupna debljina komada.
Ova tračna pila treba da je jače konstrukcije, jer mora savladati
priličan otpor. Općenito za sandučare nisu preporučljive stolarske tračne
pile laganih konstrukcija. Tračne pile su svestrano upotrebljive, pa su
praktičnije i efektnije u sandučarama od stolnih cirkulara, i trebaju relativno
manje pogonske snage.


I u ovom slučaju trebalo bi se zabaviti pitanjem konstrukcije stroja»
na kojem bi se obavljale sve tri radne operacije jedna za drugom.
Materijal za izradu dna i daščica »Jugoslavija« dovozimo kolosjekom
do rasporne tračne pile (br. 8), na kojoj vršimo propiljivanje na određene
debljine daščica. Na stroju 9 (stojeća klatna pila) vršimo prerezivanje na
duljine. Nakon toga krajčenje daščica »Jugoslavija« vršimo na stolarskoj
tračnoj pili (br. 10), dok srezivanje dna na propisanu širinu obavljamo na
stroju br. 11 (stolni cirkular sa suportom). Srezivanje dna vršimo tako, da
prethodno u više naslaga složimo daščice. U svakoj naslagi imamo 1—3


272
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 21     <-- 21 -->        PDF

daščice, čija ukupna širina iznosi 1 do 3 mm više od propisane širine dna.
Ovakav složaj daščica meće se u format-sandučić, koji je pomičan u pravcu
naprijed i nazad (na stolnom cirkularu sa suportom), te potiskom u naprijed
izvršimo srezivanje cijelog složaja na potrebnu širinu.


Rekli smo, da se krajčenje daščica »Jugoslavija« obavlja na stolarskoj
tračnoj pili. Smatramo, da bi za ovu radnu operaciju bilo efikasnije
upotrebiti stolni cirkular za krajčenje sa automatskim potiskom daščica
{valjci i pritiskivač sa strane). Za to nam može dobro poslužiti »Raiman«cirkular,
kojeg nalazimo u sastavu garniture za izradu lastinog repa (vidi
publikaciju u Šumar, listu br. 11/51).


Stolarska tračna pila pod br. 10 smještena je tako, da nam osim namjene
za obavljanje redovitih operacija, korisno služi u zamjenu i drugih
strojeva, koji bi ev. bili u kvaru, kao i za reparaciju pojedinih sandučnih
dijelova, koji u toku proizvodnog procesa ne ispadnu dobro.


Pod br. 13 i 14 smješteni su stolovi s žigovima (električnim) za upaljivanje
znaka »Jugoslavija« na već spomenutim daščicama. U slučaju potrebe
na isti način mogu se upaljivati i drugi znakovi i etikete.


2. Tok proizvodnje plitkih1 letvarica.
Proizvodnja daščica i dna obavlja se na isti način i na istim strojevima
kaoidašice »Jugoslavija« i dna za kose letvarice. Ostaju još uglovni
kolčići. Kolčići se općenito dobivaju, da se profil 38/38 mm prorezuje
po pola (dijagonalno). Radi toga na stolnom cirkularu br. 7 vršimo najprije
pripremanje, t. j . izradu odgovarajućih četvrtača, koje nakon toga
porezujemo na duljine kočića na stroju br, 9. Na stroju 10 vršimo propi-
Ijivanje kroz dijagonalu i tako dobivamo uvijek po dva kočića. Propiljivanje
se vrši tako, što se četvrtasti komadići guraju kroz- odgovarajuću
šablonu prema listu pile.


3. Tok proizvodnje letvarica za jabuke.
Uglovni kočići proizvode se na isti način i na istim strojevima, kao
i za plitku letvaricu. I kod proizvodnje uglovnih kočića mogao bi se
ostvariti stroj, na kojem bi se obavljale sve tri radne operacije.
Sve ostalo kod ovog sanduka sastoji se od daščica jednake širine i
jednake debljine. Radi boljeg iskoririšćenja kapaciteta ove sandučare i sa
ovim rasporedom strojeva predvidjeli smo izradu ovih daščica na strojevima
7, 9, 5 i 6. Na stroju 7 vršimo pripremanje, naročito krajčenje.
Na stroju 9 vršimo presijecanje na odgovarajuće duljine, a na strojevima
5 i 6 vršimo prorezivanje ovih debljih komada na određene debljine daščica.
Ovaj način proizvodnje letvarica za jabuke iziskuje relativno veliki
utrošak mašinskih radnih sati, pa se također treba pozabaviti pitanjem
racionalizacije. Pretpostavljamo konstrukciju stroja, na kojem -bi se prethodno
obavljalo propiljivanje na debljine fšpaltcirkular s više listova pila),
a poslije automatsko presijecanje na duljine.


Općenite napomene


Stolni cirkular pod br, 7 djelomično je namijenjen obradi i pripremi
materijala (otpadaka), koji pristižu iz pilane u raznim oblicima i dimenzijama.
Radi toga dužnost je cirkulariste na ovom stroju da svaki komad


273
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 22     <-- 22 -->        PDF

na pogled ocijeni, kako ga treba na cirkularu preraditi (pripremiti), da se
što povoljnije iskoristi. Uvjet je, da bude što manje otpadaka, a da kod
prerade komad dobije oblik i dimenzije, koje odgovaraju za preradu u
neki od sandučnih elemenata. Da kod toga posla ne bi dolazilo do većih
pogrešaka i slabog ekonomskog efekta, potrebno je, da na ovom mjestu
radi okretniji radnik s dobrim iskustvom, koji savršeno pozna sve elemente
sanduka i njihove dimenzije.


Također se naglasuje potreba stalnog i budnog nadziranja toka proizvodnje
i redovitog interveniranja, da se iskoristi sve, što se može i da
se materijal koji otpada kod proizvodnje jedne vrsti sanduka, u koliko još
odgovara za drugu vrstu, odmah prebacuje na preradu na odgovarajuće
strojeve.


Pitanje dopreme materijala na preradu i otpreme gotove robe riješeno
je kolosijecima. Pitanje prenošenja materijala od stroja do stroja preporučuje
se, da se riješi plato-kolicima (koja smo već opisali u ranijim publikacijama)
i transporterima. Prenošenje na rukama treba
smatrati akutnom bolesti i toga se kloniti na svakom
koraku , jer to guta radničke nadnice.


Ako eliminiramo iz računa stroj pod br. 12 (glodalica), koji ima ograničeno
djelovanje, te računajući s prvih jedanaest strojeva, vidimo iz
tabele br. 4, da je njihov kapacitet u jednoj radnoj smjeni iskorišten sa
80,9 sati od mogućih 11 X 8 = 88 sati ili 91 % od maksimalnog kapaciteta
strojeva. To znači, da maksimalni kapacitet nije iskorišćen za svega 9°/o.
Ovo se može usvojiti za krajnju granicu iskorišćenja strojeva. U protivnom
slučaju došao bi u pitanje proračun moguće proizvodnje, budući da sa 9°/»
gubitka maksimalnog kapaciteta moramo pokriti sve nezgode, do kojih
redovito u proizvodnji dolazi (kvarovi i drugo). Iz ove tabele vidimo, da
je efektivan rad stolnog cirkulara (br. 7) računat sa 8,6 sati. Smatramo
za umjesno, da se rješenje takvog slučaja prepusti konkretnom rješavanju
prilikom samog rada. Tom prilikom ili će se pronaći rezerva u kapacitetu
kod kakvog drugog srodnog stroja, ili će se boljom ekonomijom pronaći
potrebne uštede u radnom vremenu na samom cirkularu. Postoji u tom
pogledu dosta mogućnosti, jer se radi o stroju, na kojem se pretežno vrši
pripremanje deklasiranog materijala.


Upotreba i raspored strojeva prema šemi B.


U ovoj su nam šemi osnovni strojevi rasporna tračna pila (br. 2) i
cirkular letvak (br. 3). Ovdje raspolažemo samo s jednim letvakom, dočim
smo u prvoj šemi imali dva. Prema tome kapacitet ove sandučare u proizvodnji
kosih letvarica bit će u pola manji. To znači, da će rasporna
tračna pila na proizvodnji toga proizvoda raditi za isto toliko manje vremena.
Tako nam ostaje veći dio kapaciteta ovog stroja slobodan za proizvodnju
ostalih proizvoda. Ostatak kapaciteta smo iskoristili za proizvodnju
plitkih letvarica, a da bi se i jedan i drugi proizvod mogao dovršiti,
kao neophodni, uslijedili su i ostali strojevi (br. 1, 3, 4, 5, 7 i 8).
Kapacitet ove sandučare u predviđenim proizvodima za osam sati iznosi
cea 3 m3 gotovih sandučnih dijelova.


274
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kod ove smo sandučare postigli iskorišćenje maksimalnog kapaciteta
strojeva (prema proračunu) sa 86%, t. j. za 5% manje nego prema šemi A.
Mi bi se radije opredijelili za ovaj drugi slučaj, jer imajući u vidu realne
prilike u proizvodnji, ovaj je odnos između maksimalnog kapaciteta i uposlenosti
strojeva prihvatljiviji. I ovdje je uposlenost stolarske tračne pile
(br. 5) veća za 0,5 sati od moguće uposlenosti. To se pitanje mora rješavati
na isti način, kao što je objašnjeno kod slučaja stolnog cirkulara u
šemi A. Osim toga ovdje je stvar iako rješljiva, uzimajući u obzir stolni
cirkular sa süportoma (br. 4), koji je prema proračunu iskorišten sa svega
2,15 sati.


Ako uporedimo produktivnost jedne i druge sandučare, t. j . podijelimo
učinak s brojem uposlenih strojeva u oba slučaja dobivamo količnik
0,42. Budući da su prema šemi B strojevi manje uposleni nego prema
šemi A, i s te strane radije prihvaćamo kalkulaciju prema šemi B.


1. Tok proizvodnje kosih letvarica.
Materijal za proizvodnju letvica dopremamo kolosijekom do letvaka
br. 6, na kojem vršimo propiljivanje na debljine. Nakon toga izvršimo prerezivanje
na duljine na stojećoj klatnoj pili br. 7. Materijal za daščice
za dna i daščice »Jugoslavija« dovozimo kolosijekom do rasporne tračne
pile br 2, tu ga propiljujemo, da bi ga prerezali na duljine na: stroju 5
(stojeća klatna pila), te srezivanje dna na širinu izvršili na stroju 4 (stolni
cirkular sa suportom), a krajčenje daščica »Jugoslavija« na stroju 5 (stolarska
tračna pila), ili na stroju 4. Daščice »Jugoslavija« dopremamo poslije
na stol za upaljivanje žiga (br. 8).


2. Tok proizvodnje plitkih letvarica.
Pripremanje četvrtaiča za kočiće vršimo na stroju br. 1 (stolni cirkular),
prerezivanje na duljine na stroju br, 3) stojeća klatna pila) i prorezivanje
po dijagonali na stroju 5 (stolarska tračna pila). Materijal za
dna, stranice i čela prerađujemo na isti način i na istim strojevima, kao
i dna i daščice »Jugoslavija« pod 1.


Zaključak


Radi općenito uspješnijeg poslovanja kod ove vrsti sandučara preporučuje
se, da se na stovarištu sirovina drži po jedan cirkular i jedna
klatna pila, a ako treba i više, radi prerade i pripremanja) otpadaka, koji
pristižu iz pilane. Time ćemo obezbijediti maksimalno´ iskorišćenje pilanskih
otpadaka, a osim toga uštedjeti na transportu i prenošenju kroz sandučaru
znatnih količina materijala, koji zbilja nije ni za šta drugo nego
za otpadak. U tom pogledu može se također učiniti puno pozitivnog stalnom
kolaboracijom s rukovodstvom pilane, jer se u pilani dobrom organizacijom
može obaviti dosta posla, koji nas inače čeka u sandučari, a
da radi toga pilana ne trpi nikakvo povišenje proizvodnih troškova.,


Sandučare s ovim brojem i rasporedom strojeva mogu se ostvariti
kao samostalne sandučare uz manje pilane, a u centralnim sandučarama
dolaze u fazu za obradu sanduka za voće. Kao samostalne sandučare
mogu se djelomično upotrebiti i za obradu neobrađenih sanduka, pa čak


275
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i nekih obrađenih, u koliko bi se, u kombinaciju uzela još i jedna blanjalica.
To se i preporučuje, jer ćemo na taj način bolje i krupnije pilanske
otpatke i kratku robu u svakom pogledu bolje i korisnije upotrebiti. Obzirom
na to treba računati s realnim prilikama i mogućnostima sandućare,
a u vezi potreba tržišta plan proizvodnje uvijek usmjeriti tako, da dobijemo
povoljnije rezultate, kako u proizvodnji, tako i u iskorišćenju
sirovina.


DIE ANWENDUNG UND DIE VERTEILUNG DER MASCHINEN


IN KISTENFABRIKEN FÜR DIE ERZEUGUNG DER OBSTKISTEN


Der Verfasser stellt im kurzen Zügen die geschichtliche Entwicklung der Organisation
der Obstkisitenerzeuigung dar und betont, dass die nötige Spezialisierung der
ArbeitsTnaschinen noch nicht erreicht worden ist.


De>m Artickel sind tabellarische Analysen der Kapazität der Maschinen mit
zwei Schemen der Arbeitsmaschincn mit der Erklärung des Erzeugumgprozesses zair
«efügt.


Ing.
Mirko Špiranec (Zagreb):


DIFERENCIJALNA RENTA POLOŽAJA U ŠUMARSTVU


Do nedavna računali smo cijenu drveta na panju deduktivnim putem,
odbijajući od prodajne cijene izrađenog sortimenta sve troškove, koji su
nastali počevši od doznake drveta na panju. Kod takvog načina računanja
cijena drveta na panju nije bila izraz vrijednosti drveta na panju, već je
bila ovisna o tržnoj cijeni drva i o troškovima sječe, izrade i transporta.
Cijena drveta na panju rezultirala je kao diferencija između ovih veličina,
te je u izvjesnim slučajevima mogla biti i negativna. Danas zastupamo
gledište, da cijena drveta na panju ne smije biti ovisna o tržnoj cijeni
gotovog sortimenta, već obratno: cijena drveta na panju jest jedan od
elemenata prodajne cijene sortimenta, dakle tržna prodajna cijena ovisi


o
visini cijene drveta na panju.
Vrijednost drveta na panju jednaka je visini troškova, koji su bili potrebni,
da se za to drvo proizvede. Prema tomu danas računamo vrijednost,
dakle i cijenu, drveta na panju induktivnim putem iz troškova uloženih
u proizvodnju drvne mase.
Upravni i proizvodni troškovi šumskog gospodarstva razdijeljeni sa
proizvedenom drvnom masom daju prosječnu cijenu 1 m3 drveta bez obzira
na vrst drveća i sortimenat. Da" dođemo do konkretnih iznosa, treba
godišnj e proizvodne i upravne troškove podijeliti sa drvnom masom,
proizvedenom u toku jedne godine.


Da li se pod »prozivedenom drvnom masom« ima razumijevati godišnji prirast
ili godišnji etat, mišljenja su podijeljena. Zagovornici prerasta ističu da je jedino
prirast rezultat rada uloženog u šumsku proizvodnju i prema romiu, da bi se vrijednost
toga rada mogla svesti na jedinicu do-bivenog proizvoda, mora se ukupni trošak
podijeliti sa drvnom masom prirasta. Svi naši napori usmjereni su na poveöainjei pi*
ras*a, kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom pogledu. Etat je, naprot´Jv, odraiz


276