DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. Ferdo Šulentić (Ogulin)


UPOTREBA I RASPORED STROJEVA U SANDUČARAMA
ZA PROIZVODNJU SANDUKA ZA VOĆE


Ranije smo obradili upotrebu i raspored strojeva za proizvodnju sanduka
fine obrade. Iz dvije alternativne šeme A. 1 B. o rasporedu strojeva
mogli smo zaključiti, da je u načinu proizvodnje tih sanduka došlo do izvjesnog
sistema, t. j . specijalizacije rada i pojedinih strojeva, i da se gledajući
u budućnost, u ovoj radnoj fazi može raditi na tehničkom usavršavanju
strojeva i pomoćnih naprava.


Ovo se ne odnosi u tolikoj mjeri na proizvodnju sanduka za voće.
Ne bi se moglo reći, da se ta proizvodnja odvija bez sistema. Naprotiv,
ima više sistema i kombinacija, kako u pogledu upotrebe strojeva, taka
i u pogledu redoslijeda radnih operacija. Međutim kod svakog tog sistema
ima i krupnijih nedostataka. Za to ima i opravdanih razloga. Sanduci su.
za voće sitan Sortiment; pojedinih elemenata imamo već od debljine 6 mm,
širine 25 mm, a duljine ispod 200 mm. Ni ostali elementi nisu puno krupniji.
Radi toga su sirovine za proizvodnju deklasirani pilanski sortimenti i pilanski
otpaci. Ovakav materijal (sirovina) imao je veoma malu tržišnu
vrijednost, a ponekad nikakvu. To je bio slučaj na Šipadovoj pilani u
Drvaru, gdje su pilanski otpaci odvažani na »Špicker« i tamo spaljivani
u »vječitoj vatri«). Budući da nije bilo naročite potrebe za štednju sirovina,
nije se pazilo niti na izbor i usavršavanje strojeva i uže sistematizacije
rada u proizvodnji. Pokretač za ovu vrstu proizvodnje bile su konkretne
mogućnosti za zaradu. Prerada se je vršila na raznim strojevima (bez tipizacije)
često škartiranim pilanskim strojevima, prerađenim i slično.


Ovakvo organizaciono stanje u sandučarama ostalo je sve dok se nisu
na tržištu počeli pojavljivati s jedne strane simptomi nestašice drveta, a
s druge hiperprodukcija. Prvi je slučaj uvjetovao postepeno poskupljenje
sirovina, a drugi pad prodajnih cijena sanduka. Ova pojava izaziva oštru
bitku na tržištu; trebalo je uskladiti kotu proizvodnih troškova s padom
cijena gotovoj robi s jedne i porastom cijena sirovini s druge strane. Na
taj se način poduzetničke zarade svode na minimum, a postaju čak i negativne;
pojedini proizvođači financijski propadaju i nestaju s tržišta, dok
se na tržištu održavaju samo oni, kojima je uspjelo u potrebnim granicama
sniziti proizvodne troškove. To sniženje moglo se je postići: 1, boljim iskorišćavanjem
sirovina; 2. boljim učinkom radnih strojeva i smanjenjem pogonske
režije i 3. uštedom na radnoj snazi po jedinici gotovog proizvoda.


Moralo se dakle preći na savršeniju organizacionu formu. To se postepeno
ostvaruje upotrebom ekonomičnijih strojeva, mehaniziranjem,
rada, boljim rasporedom toka proizvodnje i drugim mjerama. U to vrijeme
organizaciji rada u sandučarama daju obilježje slijedeći strojevi: špaltgater,
stolni cirkular stol sa suportom, stolni cirkular za krajčenje sa suportom,
cirkular letvak za proizvodnju letvica i mali egaliziri. Stvar se razvijadalje i obzirom na današnji izbor strojeva, iz dobro uređenih sandučara
nestao je špaltgater, stolni cirkular štuc, mali egalizir, a sve manju primjenu
ima i stolni cirkular za krajčenje sa suportom.


264