DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stojećih puteva, te na osnovu toga izraditi plan izgradnje šumskih komunia-
kcija. Ovaj je posao u radru, te ćemo uskoro imati i rezultate. Za
vođenje intenzivnog gospodare nj a, u kojima se sve mlade i srednjodobne
šume njeguju i proređuju, bitan preduvjet je gusta mreža puteva. Izgradnja
puteva se prema tome pokazuje kao jedan
od primarnih zadataka u cilju unapređenja
proizyodnje,


c) Za izvođenje prorede na svim površinama, uz već pomenute
uvjete, potrebno je zavesti intenzivno gospodarenje. Organizacija
naših šumarija i stafflje stručnih kadrova nije takovo, da je
svugdje moguće intenzivno gospodarenje, Kođ onih šumarija, koje imaju
veliku površinu šuma, a od toga znatan dio površina za proređivanje, i u
kojima nisu izvođene prorede, ili samo u manjoj mjeri, uvođenje ili proširenje
površina za proređivanje naići će na veće organizacl´one poteškoće.
Uslijed nedostataka stručnih kadrova, prve teškoće javit će se kod d oznak
e stabala . Doznaka stabala u proredama zahtijeva mnogo
više vremena za istu količinu drvne mase, nego kod doznake glavnog
prihoda. Osim toga potrebno je specifično iskustvo, koje manjka osoblju
u šumarijama sa ekstenzivnim gospodarenjem.


Ozbiljno povećanje stručnih kadrova ne može se postići u kraće
vrijeme. Stoga treba u prvom redu osposobiti -postojeće i manje kvalifikovane
kadrove (lugare) da budu sposobni za doznake u proredama.
Održavanje kurseva i seminara ne bi bilo najuspješnije. Mišljenja smo,
da bi bolje bilo. da se kadrovi, koji nemaju iskustva u proredama, na
kraće vrijeme dodijele takvim šumarijama, gdje se proređivanje prakticira
već odavna, i gdje ima dobrih rezultata. Osim toga, šumska gospodarstva
treba da zaostalim šumarijama neposredno pružaju pomoć. One
mogu za doznaku i nadzor nad izvršenjem proreda osnovati posebne
ekipe, bilo iz vlastitih kadrova bilo iz onih šumarija, koje bez štete mogu
delegirati dio svog osoblja na kraće vrijeme u druge šumarije.


Prorede u pravilu treba izvoditi u vlastitoj režiji.
Držimo, da to ne treba posebno obrazlagati, jer zato postoji mnogo
jakih razloga, koji su svakom šumaru poznati. Kako se iz proreda najčešće
snabdijevaju seljaci, ne će se odmah, na svim površinama moći
tako brzo zavesti vlastita režija, već će prorede izvršavati sami kupciseljaci.
U krajevima, gdje su prorede već odavno udomaćene (na pr. u
bjelovarskom kraju) seljaci to rade vrlo dobro, i ako je i tamo potreban
intenzivan nadzor. No u krajevima, gdje treba zavesti proređivanje, javit
će se otpor kod samih seljaka, jer nisiu naučeni na upotrebu i potrošnju
ororednog materijala. Tipičan primjer zato su šume na području V e 1 e-
b i t a, južno od Gospića . Tamo postoje svi uslovi za vršenje prorede,
seljaci bi na taj način mnogo lakše došli do ogrevmog drveta, jer su te
šume blizu sela. Ipak seljaci više vole da prođu i po desetak kilometara
dalje, pa da sijeku deblja sabla, tako da zavođenje prorede još nije
uspjelo, iako je bilo pokušaja, No šumarije i gospodarstva treba da budu
upornija, da počnu najprije sa manjim površinama ma kojima mogu osigurati
intenzivan nadzor.


Daljnja je poteškoća, što prorede treba da vrše šumski radnici, koji
u tome imaju prakse i iskustva. Za proređivanje više nego za sječu zrelih
šuma treba nastojati stvoriti kadrove stalnih šumskih radnika. Svaka


211