DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

, znatno je manja, nego vrijednost drvne mase glavnej sječe, ali se p r o r edivanjem
ipak znatno podiže ukupan prihod. Pri tom
ne smijemo zaboraviti da su sastojine zrele za sječu, a u kojima je redovno
vršena proreda, kvalitativno mnogo vrednije od onih, koje nisu
nikako pr ore divane.


Prinosi prorede važni su još i radi toga, što se time p o prav i j a


asortiman šumske proizvodnje. Kada bi se vršila samo


sječa zrelih šuma, nastao bi veliki manjak u sortimenitima slabijih di


menzija, a koji su od velike važnosti za narodnu privredu. Proredama


popravljamo asortiman naročito u rudnom i celuloznom drvetu, telefon


skim, elektrovodinim stupovima i željezničkim pragovima. Posebno mo


ramo istaknuti, da proizvodnja rudnog drveta postaje sve kritičnija, i da


se problem njegove proizvodnje može riješiti jedino iimtezivnim proiređi


vanjem. Pod intezivnim proređivanjem ne mislimo toliko na jako prore


divanje sastojina, tkoliko na proširenje proredivanja u svim šumama u


kojima se dosada nisu vršile prorede, kao i na što niži turnus proredi


vanja.


Prorede se kod nas izvode sa uspjehom i dovoljno intenzivno gotovo
u svim šumama, koje leže u ravnici i pribrežju. No u brdskim šumama
ostale su znatne površine mladih i srednjođobnih šuma, koje se nikako
ne proređuju. Te se šume nalaze najviše u Psunju, te na Kordunu
i Baniji, ali ih ima i u Zagorju, zatim u Lici u najnižim dijelovima
Velebita između Gospića i Lovine a.


Kod uvođenja proredivanja na površine, odnosno na krajeve u ko


jima se do sada nisu vršile, treba savladati otpor, ikoji se javlja kod uvo


đenja svake novine. Taj otpor ima svoje objektivne razloge i to:


a) Sječa, izrada i privlačenje prorednog materijala znatno je skuplje


nego kod sječe zrelih sastojina.


Prema Tschermaku * troškovi sječe, izrade i privlačenja kod
prorede veći su za 20—60% prema troškovima u čistoj sječi. Radi većih
troškova proizvodnje kao i manje vrijednosti prorednog materijala, može
nastupiti slučaj, da su troškovi proizvodnje veći od prodajne vrijednosti
izrađenog materijala; dragim riječima, prorede u nekim slučajevima nisu
rentabilne. Zato se mnogi šumski kompleksi ne proređuju. No u tom
računu rentabliliteta redovno se ne uzima u račun povećanje vrijednosti
preostale glavne sastojine u doba sječne zrelosti. Kada bi se i ta uzela
u račun, trebalo bi izvoditi proređivanje i u takovim šumama, gdje su
troškovi proizvodnje veći od vrijednosti izrađenog materijala, ako je taj
višak toškova manji od povećanja vrijednosti preostale sastojine. Takav
račun rentabiliteta nije tako jednostavan, a ovdje je navedeni samo
osnovni princip.


Cijene drveta neprestano rastu, a naročito u posljednjoj godini na


stupio je jaki skok cijena, Isto tako napredovala je tehnika i mehaniza


cija u izradi i privlačenju drveta. Zato u posljednje vrijeme proređivanje


postaje rentabilno, odnosno ekonomski moguće i u onim šumama, gdje


su raniji troškovi proizvodnje bili znatno veći od troškova proizvedenog


materijala.


* Prof. dr. Leo Tschermak: Die Durehforstung als Mittel! der Produktiomssteigerung.
— Članaik u Iintemiatiionialer Hoilzmarikt podaci, ikoji se odnose na_Austrijiu, Švicarsku i Baden.
209