DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDFKRATAK PREGLED RADA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Šumarsko društvo NRH. nakon svoje 73 godišnje skupštine a u vezi zaključaka
skupštine, ulaže napore, da podigne društven» život unutar samoga društva, te
putem predavanja li što tješnjeg društvenog kontakta među članstvom podiže i
izgrađuje članove u ideološko-polMtičikoim i stručnom pogledu. Osim navedenoga,
postoje i drugi vrlo važni; zadaci ij «djelovanja našega društva, ali ćemo se u ovome
prikazu ograničiti1 samo na naprijed navedeni rad našeg društva, te ukratko iznjeti
šta je do sada učinjeno.


Dana 13. III. 1952. održao je ijnig. Josip Šaifar predavanje sa temom: »Odgoj
mladih šumarskih stručnjaka«. Predavanje je bilo kratko i sažeto, aflli je otvorilo
vrlo mnogo važnih problema, što je zapravo i bio cilj predavača,


U tome nastojanju je predavač zaista i uspio, te je izazvao vrlo plodnu i
sadržajnu diskusiju, Ovakova tema, te diskusija iz šumarskih redova, drvne industrije
i naših fakulteta, dovela je do toga, da se je naša predavaona sa auditorijem


od skoro 100 šumarskih stručnjaka i studenata, punopravno formirala u jedno tijelo,
u jedan forum, koji! može, hoće i mora da donese zaključke, sa kojima treba upoznati
naše nadležno stručno rukovodstvo.


Zaključci nastali iz predavanja i diskusije predloženi su direktoru Glavne
uprave za šum.., Glavnom direktoru Glajvne direkcije drvne industrije i dekanu
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, a sastoje se iz slijedećih postavki:


1. U interesu´ užeg povezivanja operative i nauke, odmah započeti osnivanjem
Uzornih šumarija na području pojedinih Gospodarstava, Zadatak tih šumarija jest
da budu odgojni, naučni i ogledni objekti za dotična gospodarska: područja. Da te
šumarije mogu pravilno funkcionirati potrebno je da se ostvaruju preduvjeti,
materijalni" i personalni, za pretvaranje izabranih šumarija u uzorne. Na tim
objektima može sarađivati i fakultet.
2. U svrhu odgoja mladih stručnjaka u drvnoj industriji potrebno´ je također
stvarati Uzorne objekte^pogooe.
3. Na šumskim i drvnoindustrijskim Uzornim objektima, mladi stručnjaci treba
da stekniu općii uvid u pravilno poslovanje. Specijalizaciju treba da u pravilu razvijaju
kasnije naikon obavljenog staža, kad se upo>znaju njihove sklonosti j sposobnoti.
Izuzetno pojedini mladi stručnjaci mogu se odgajati odmah za užu specijalizaciju.
Odgajanje mladih stručnjaka ne moma se vršiti saimo na Uzornim objektima nego
i na šumskim gospodarstvima (u ´Uredima za uređivanje šuma i dr.) i u naučnim
zavodima (za užu specijalizaciju ilii za usmjeravanje u užu specijalizaciju). Čitav
odgoj mladih kadrova treba da bude »koncentriran na razvitak samoinicijative i
samopouzdanja, kao> i na izgradnju novog lika stručnjaka ekonomiste. Otvoreno je
pitanje, da Ili će mladi .kadrovi biti za čitavo razdoblje staža na jednom objektu
ili na više objekata. Svakako rješenje tog pitanja ne smije se kruto postavljati,


4. Staž mladih stručnjaka ne bi se smio tretirati) kao sistematizirano radno
mjesto, te prema tome u prvim godkuaima mladi stručnjaci ne i» se smjeli smatrati
kao radna jedinica. O njihovom radu, i razvitku treba voditi zasebnu evidenciju, da
se kasnije mogu rasporediti na odgovarajuća radna mjesta, kao i na užu specijalizaciju.
5. Budući da naša zemlja imade vrlo različite ekološke okolnosti, potrebno je
da se stručnjaci obrazuju ne samo za rad na pojedinim Gospodarstvima nego i da
se u tim područjima specijaliziraju i za pojedine uže specijalnosti (na pr, u nizmskoim
području za uzgoj vrsta drveća brzoga rasta, djelomično za zaštitu šuma). U vezi
s time treba ozbiljno rješavati i problem stalnosti šumarskih stručnjaka na odnosnim
gospodarskim područjima.
6. U svrhu užeg povezivanja fakultetske nastave i operative u oblasti drvne
industrije, trebalo bi imati u vidu da operativa treba da ustupi fakultetu manji
252
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 49     <-- 49 -->        PDF

drvinoindustrijski objekat. Za sada treba omogućiti, da studenti šumarstva obavljaju
svoju praksu na drvnoiindustrijskim pogonima operative.


7. Studenti šumarstva na poljoprivredno-šumarsikoim fakultetu treba da štetnu
širi pogled na opću ekonomiku naše privrede, jer šumarstvo i drvna industrija
uklopljeni su u opći privredni sistem naše zemlje.
8. Apsolventi srednjih škola danas većinom nemaju dobre kvalitete za upis na
Univerzu i nedovoljno su upoznati sa sadržajem studija šumarstva i rada šumarskih
stručnjaka u operativi. Zato treba pronaći mogućnost, dal interesenti za studij šumarstva
prije upisa upoznaju sadržaj rada na fakultetu i u operativi, da potom, prema
svojim intelektualnim i» fizičkim sposobnostima mogu donijeti odluku za svoj studij.
Dana 27. III. 1952. održao je Ing. Zvonko Potočić vrlo- uspjelo predavanje, sä
temom: »Orjentacija šumske privrede u svijetu i kod nas«. Predavao, je svojim predavanjem
iznio vrlo mnogo dobrih pou vezi šumarske privrede. Mora se priznati, da je predavač u ovo predavanje, koje
je sastavio za godišnju skupštinu i nije tada iz tehničkih razloga održao, uložio
mnogo truda i znanja, te doikazao da vrlo dobro vlada sa problemima ekonomike
u šumarstvu i drvnoj industriji. Radi aktuelnostii te radi vrijednosti predavanja,
predavanje je umnoženo i poslato svima šumarskim Klubovima na diskusiju, a osim
toga štaimpa se po predavaču prerađeno u Šumarskom listu.


Društvo je priredilo dana 3. IV. 1952 društveni sastanak sa prikazivanjem filmova
i to film o šumama bez puteva, te film o borovom prelcu, zatim film o
iskorišćavanju šuma kao i za djecu naših članova jedan crtani film.


Povodom proslave 70 godišnjice smrti Charlsa Darwina priređeno^ je predavanje:
»Darwin i darwinizam«, koje je dana 24. IV. 1952 održao Ing. Petar Ziani. Predavač
je iscrpno obradio život i rad Darwina te prikazao značenje njegovog rada u razvoju
nauke i pravilnog svatanja razvoja živih bića.


Prof Dr. Ivo Horvat održao je u našem društvu predavanje: »Fenomeni vegetacije


našega krša«, dana 22, V. 1952, koje je organiziralo Hrv. Prirodoslovno Društvo.


Predavanje, osobito dobro obrađeno i- interesantno, postavilo je na naše s´tručnjake


par važnih problema, naročito u vezi iskorištavanja šuma na (kršu.


Mislimo da je šumarsko društvo sa ovim predavanjima i priredbama, zadovo


ljilo jednom djelu svojih zadataka; predaivanjima ovakove kvalitete i koja su obra


đivala za nas tako aktuelne teme j ukazala na mnoge probleme u šumarstvu.


U ovome razdoblju Organizacija za prehranu »poljoprivredu Ujedinejnifa Nacija


F. A. O. (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS) počinje da realizira utanačenje s našom Vladom, u pogfedu tehničke
pomoći našoj zemlji. Glavna Uprava za šumarstvo i Glavna direkcija za drvnu industriju,
a na inicijativu ovoga Društva, povjerile su našem Društvu da izradi plan
rada i boravka stranih stručnjaka kod nais. Na proširenom sastanku izrneđu Uprave
Društva j drugova sa fakulteta, šumarstva i drvne industrije, te u radu oformljenih
komisija izrađen je plan rada i boravka stranih eksperata, te je isti putem našega
društva predložen Savjetu za poljoprivredu i šumarstvo FNRJ. Šumarsko društvo je
predvidilo da strain^ eksperti nakon svoga boravka i obilaska terena, održe predavanja
odnosno svoje ekspertize u našemu Društvu.
11. aprila 1952 priređeno je predavanje sa temom: »Šumarstvo Burme«, koje je
održao g, C. W. Scott ekspert FAO-a po liniji drvne industrije. Predavanje je
održano na engleskom jeziku a prevodio ga je Dr. Ing. Špoljarilć. U vrlo dobro
posjećenoj sali gosta je poizdrarvio akademik A. Ugrenović, a ispred Šumarskog
društva naš podpredsjednik Dr. Ing. Ivo Horvat.
Po liniji šumarske genetike boravio je kod nas g. C. S. Larsen, iz Danske.
Održao je predavanje: »Šumarstvo Danske« dana 30. IV. 1952. Nakon predavanja je


g. Larsen prikazao projekcije svojih diapozitiva, koji prikazuju rezultate njegovog
naučnog rada na polju šumarske genetike. Predavanje, a naročito projekcije diapo-zitiva,
bile su vrlo interesantne za naše stručnjake, Predavača je pozdravio u ime
fakulteta dekan Dr. Ing. Millan Anić, a u ime Društva Dr, Ing. Ivo Horvat.
Prof. Jean Poiurtet, nastavnik Visoke škole voda i šuma iz Nanoia (Francuska)
predavao ie dana 14. VI. 1952 o šumarstvu Francuske. Gosta je tt ime Šumarskog
društva kratko pozdravio tajnik Ing. Vlado Supek. Nakon predavanja razvila se .je
diskusija sa predavačem u vezi organizacije šumarstva u Francuskoj kao i po pitanjima
pošumljavanja i brzorastućih vrsta drveća.


253
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Direktor Šumskog gospodarstva iz Nice Ing. Alfred Dugeky dao je u našem
društvu svoju ekspertizu dama 28. VI. 1952 u vezi svoga puta po našim terenima kao
i; referat o konservaiciji tla 5 bujičarstvu u Francuskoj. Gosta je pozdravio tajnik
društva Ing. Vlado Supek,


Posebno želimo naglasiti da je skoro svima predavanjima, priredbama kaoekspertizama strainfJh stručnjaka prisustvovao drug direktor Glavne Uprave za
Šumarstvo1 Ing. Branko Matić, što smatramo za priznanje našemu Društvu.
U zakljiuoku ovoga prikaza rada našega Društva, smatramo, da je naše Društvo
do sada dosta pridonijelo podizanju struke te da je to naprijed navedenim radom
neminovno. Nastavkom ovakovog i još boljega rada; može naše Društvo, ali Ü uz
pomoć samih članova, da okuplja svoje članove u svrhu postizavanja ciljeva i zada


taka Društva, kalkovi su mu i namijenjeni, i da će se članovi Društva čvrsto sjediniti
u svome Društvu u cilju izgradnje šumara-privrednika — šumara graditelja socijalizma
u našoj domovini. V. S.


GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR MAKEDONIJE


Dana 30 i 31 maja tekuće godine održana je godišnja skupština Šumarskog
društva NRM, kojoj je prisustvovao´, pored ostalih delegata, i pretsjednik Saveta za
poljoprivredu i šumarstvo drug N. Naumovskii«. ´
Ovotm prilikom održani su i sledeći referati:


1. Metode pošumiljavanja u svetu i kod nas (ing. B. ,Ničota).
2. Reonizacija e glavne biljne asocijacije koje se susreću u NRM (T. Nikolovski).
3. Uređenje jednog lovišta za visoku divljač (Docent ing. R, Jovetić).
4. Stanje lova u ´NR Makedoniji (ing. D. Šaltanski).
5. Problem transporta u roždenskom šumskom bazenu (ing. M. Rostov).
Posle plodne diskusije i izveštaja stare uprave izabrana je nova uprava od
skdećih drugova: N. Spaseski, M. Mihajlov, L. Trajkov, B. Pejoski, P. Popovski,


B. Ničota, B. Tanevski, V. Stojanovski, R, Aćimovski. Nadzorni odbor´čine drugovi:
M.
Rostov, T. Anđelkov i S Stojkovski,
Društvo broji 76 članova (58 inžinjera i 18 tehničara).
B, Pejoski


ISPRAVAK!


U broju 5—6/52 izostavljeno je ime autora koji je napisao članak:
Orijentacija šumske privrede u svijetu i kod nas. Članak je napisao ing.
Zvonko Potočić, Zagreb.


Drugo: članak »Motorni izvlakač« napisao je ing. Vlad. Beltram.


254


\