DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ing. Ivan Sol jari ik (Beograd)


NOVI RUČNI PRAŠAČ


I. Uvod. Ako analiziramo proces proizvodnje rasadničkog materijala
u šumskim rasadnicima kod nas, u pogledu odgovarajućeg alata za
rad, zapazićemo da se pojedine faze obrađivanja zemljišta (gruba i fina
obrada) kao i njega i održavanje ponika i mladih biljaka ne vrši odgovarajućim
alatom t. j . obrađivanje pojedinih faza u proizvodnji šumskih sadnica
ne vrši se onim alatom, koji toj fazi najbolje odgovara.
Tako rta pr. kod jesenje grube obrade zemljišta možemo naići na upotrebu
pluga, asova pa čaik i obične motike. Cilj je grube jesenje obrade u tome, da se
zemljište krupno-g´rudvaisto obradi kako bi u tetku zime premrzlo, dobro provetrilo
i prikupilo što više vlage od atmosferalija. Jesenja gruiba obrada zemljišta motikom
neće dati one rezultate koje daje obrada plugom illi asova™, jer obrada motikom
stvara sitno-grudvasto zemljište. U ovom slučaju motika je nepravilno upotrebljena.
Još veću grešku prave oni, kojli u jesen posle grube obrade takvo zemljište i podrljiajiu,
jer time zatvaraju otvore za pristup vazduha i vlage, pošto drljanjem stvaraju
sitno-grudvöistu strukturu zemljišta.


Isto täko i kod održavanja i nege pomiikai i mCladih biljaka u toku leta čest je
slučaj, da se u procesu pljevljenja, prašenja i akopavanja biljaka greši u pogledu
izbora i upotrebe odgovarajućeg alata. Tako na pr. u letnjim mesecima često se u
rasadnicima mesto plitkog prašenja obavlja duboko kopanje običnom manjom ćli
većom motikom. Kao poSledica takvih i sličnih nepravilnih radnji, sa upotrebom
pogrešno odabranog alata, česta je pojava da porast pa i kvalatet rasadničkog materijaila
podbaci.


Kod proučavanja proizvodnje sadnica autor je posvetio naročitu
pažnju pitanju nege ponika u semeništu t. j . pljevljenju i prašenju, pošto
su ostale etape oko proizvodnje šumiskih sadnica više osvetrjene i poznate.
U toku proučavanja pravilne upotrebe alata za prašenje ponika
i sadnica u Institutu konistruisan je i predložen praksi mali ručni prašač.


II. SVRHA PRAŠENJA. Obradivi gornji sloj zemljišta gubi vlagu
neravnomerno, Površinski sloj gubi veće količine vlage neposredno isparavanjem
ili transpiracijom biljaka. Dublja vlaga u zemljištu troši se ili
korenotm biljaka ili se ona gubi u pukotinama. Iz fizike se zna, da uži
kapilari mogu oduzeti vlagu širim kapilarima, ali ne i obrnuto (fizički
zakon kohezije, adhezije i meniska). Tako na pr. ako glina leži iznad
peska ona je u stanju da se ovlaži na račun peska, fako je: pesak vlažan,
ali suh pesak koji leži na vlažnoj glini ostaće i dalje suh.
U biljnoj proizvodnji, pa prema tome i u proizvodnji šumskih sadnica,
ovo se pravilo iskorišćava radi sprečavanja isušivanja (evaporacije)
obrađenog zemljišta. Površine na kojima se obrazovala pokorica naglo
će se isušiti, jer se u pokorici stvorio sitno-kapilairni sistem. Prašenijem
gornjeg sloja zemljišta na dubljim od 3—5 cm. mi te kapilare razbijamo


t. j. stvarajući takvu strukturu u kojoj će krupni kapilari biti pri vrhu,
a sitni ispod njih, mi ćemo prašenjem sprečiti isparavanje obrađene površine.
Valjanje valjkom ili kojom drugom spravom površina zaseianin
u proleće postiže se suprotno dejstvo t. j. stvara se na površini zemljišta
sloj sa sitno-kapilarnom strukturom i na taj način izvlači — podiže donja
vlaga na površinu. I
240
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Prašenje površina u rasadnicima obavlja se običnom motikom, motičicama
i malim grabljicama. U redim slučajevima upotrebljavaju se, na
većim površinama i ručni prasadi na točkovima. U svim tim slučajevima
prašenja radnik ide napred, prašeći ispred sebe meopraseni prostor.
Radeći tako radnik gazi nogama već oprašeni prostor. Ako posle prašenja
dobro pregledamo i analiziramo izvršeni rad zapazićemo sledeće:


1. Oprašeni prostor ponovo je sabijen (utaban) od nogu radnika i to
u znatnoj meri, a to znači da je uporedo sa prašenjem izvršeno i valjanje
t. j . ponovo je na oprašenom prostoru stvorena površina sa sitno-kapilarnom
strukturom u gornjem delu zemljišta. Prema pedološkim zakonima
na takvom zemljištu proces isparavanija će trajati i daljet jer funkciju
valjanja zemljišta, mesto valjka, izvršile su noge radnika koji je oprašeni
prostor i utabao,
2. U toku prašenja često puta na lejama ima i korovskih biljaka.
Korovske biljke u procesu prašenja podrežu se ili prosto presade motikom
ili motičicom na taj način što radnik zahvati motikom ispred sebe
7—10 cm. široki sloj zemlje i povuče ka sebi, U toj radnji često puta
koren korova ostane ne presečen, i kada takvu blijku radnik još i nagazi
nogom, a to je običan slučaj kod prašenja, korovske biljke se samo presade.
Posle takvog presađivanja korovske biljke i daljie vegetiraju, a
često puta porastu i razviju se još bolje kao šikara posle resurekcije.
m/Tehnika rada sa novim prašačem


Prašenije kulturnih površina pomoću novog prašača vrši se na sle


deći način. Radnik sa prašačem stane između redova ponika ili sadnica


u rasadniku, na tabli ili leji, i ide natraške. Pošto je prašač nasađen na


drvenu držalju kao i motika, radnik nožem prašača zahvata gornji sloj


zemljišta na dubini od 5—7 cm i vuče sebi. Pošto je nož prašađa postav


ljen koso (nagnut), to se podrezani sloj zemljišta presipa preko noža, U


tom presipanju podrezanog zemljišta preko gornje tupe ivice noža pra


šača, ono se drobi, a podrezana korovska biljka ostaje na površini ze


mlje. Na ovaj način prašenja radnik otstupa nazad a ispred sebe podre


zuje još neoprašeni prostor uvek zahvatajući prašačem malo oprašenog


prostora i tako sve dok ne stigne do kraja table. Radnik ispred sebe


ostavlja neutaban oprašeni prostor.


Kod takvog načina prašenja i sa takvom alatkom (prašačem) postiže


se sledeće:


1. Oprašeni prostor ostaje neutaban od radničkih nogu, sa rastresitom
strukturom bez sitnih kapilara na površini te je na taj način i sparivanje
vlage sprečeno.
2. Podrezane korovske biljke ostaju na površini, na neugaženom i
rastresitom zemljištu, u za njih nepovoljnom položaju. Usled rastresitosti,
posle prašenja gornjeg sloja zemljišta, vazdušne infiltracije i sunčanog
zagrevanja one se brzo osuše.
3. Efekat rada, po obimu, na ovaj način prašenja i sa takvim prašačem
je za 2—3 puta veći od učinka kada se prašenje vrši motikom, jer
/ idući nazad radnik prašačem podriva (podrezuje) 15—20 cm. široki sloj


241
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 38     <-- 38 -->        PDF

V


zemljišta, a samim tim što je zemljište ostalo neutabano od nogu ra 1nika
postigao se i bolji kvalitet rada.


Možda je kod ovog načina prašenja nezgoda u tome, što radnik u
radu ide natraške, ali kod ispitivanja prašača na terenu pokazalo se da
u radu ta nezgoda ne postoji, jer se radnik na ovakav rad brzo navikne.
Da radnik u radu ide nazad nije novo, jer prilikom grabljanja sena ili
zemljišta grabljama, radnik isto tako u radu ide natraške. Sa ovim pr:šačem
može se raditi i kao sa običnom motikom t. j. idući napred pa i u
tom je slučaju efekat rada veći od rada motikom ili motičicom, dok bi
kvalitet rada bio približno isti pošto radnik gazi oprašeni prostor.


IV. Opis novog prašača
Predloženi novi ručni prašač je veoma jednostavne konstrukcije
kao što se vidi na si, 1. On se može napraviti u običnoj kovačkoj radionici
od lima debelog 3—4 mm! ili čak i od otpadaka gvozda. Takva
izrada prašača, ručnim putem, razume se ograničava njegovu proizvodnju
jer je spora. Za masovnu proizvodnju, izradu prašača bolje je izvesti
u nekoj fabrici alata ili u većoj mehanizovanoj kovačnici. Izrada ove
alatke, bilo u običnoj radionici bilo u fabričkoj proizvodnji, može se
obaviti na dva načina. Kod prvog načina izrade prašač bi se izrađivao
od četiri dela koji se posebno serijski izrađuju a poisle se sklapaju (vidi
si. 2):


Cnttlta i


1, Nož prašača (a) dužine 20 cm, širine 5—6 cm, a debljine 3—4
m/m, koji je na jednoj ivici naoštren kao i obična motika, a oštrica može
biti prava ili zaobljena.


2, i 3. Desni krak (b) i levi (bj) su pantlike odi mekog lima, širine
2 cm. dužine 22—25 cm. a debljine isite kao i nož 3—4 m/m. i dva puta
savijene u obliku razvučenog latinskog slova S.


4, Ušice (c) za koje se pričvršćuju kraci prašača svojim jednim krajem
dok se drugimi krajem pričvršćuje za nož prašača, U ušice se namešta
držalja, kao i u običnu motku vidi si. 2.


242
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Prvi deo prašača, nož, poželjno bi bilo izraditi od čelika, kako bi
alatka bila što duže upotrebljiva kada se naoštri, Drugi i treći, deo t. j .
desni i levi kraci mogu se praviti od običnoig gvožđa-lima debljine
3—4 m/m. Četvrti deo, ušice, najlakše je praviti od crnih gvozdenih, vodovodnih
cevi prečnika oko 3 cm, jednostavnim odrezivanjem odsečaka
po 7 cm diužine. Na taj način čelik bi se trošio za izradu ove alatke u
maloj količini t, j, samo za nož prašača. Drugi i treći deo prašača t. j,
kraci učvršćuju se jednim krajem za nož a drugim za ušice prašača putem
švajsovanja. Ovo pričvršćivanje krakova za nož i ušice moglo bi da
bude i pomoću nitni, ali po stručnom mišljenju maslinskih tehniča-a
danas je električno zavarivanje (išvajsovanje) i brže i jeftinije, Ovaj proces
proizvodnje alatke izveo bi se sa hladnim materijalom, bez zagrevanja
pomoću štanc-mašina sa švajisovanjem pojedinih delova kako je to napred
rečeno.


Drugi način proizvodnje prašača bio bi kovački t. j . putem zagrevanja
materijala radi lakšeg savijanja, kao što je urađen sadašnji
model prašača, I ovaj način izrade prašača može se
mehanizovati slično fabričkoj proizvodnji vila, asova, motika, grablja
i t. d. Koji jie od ovih macina proizvodnje prašača brži i jeftiniji stvar je
stručnjaka mašinske tehnike koji će taj problem najbolje resiti.


Prikazani prašač konstruisan je i izrađen za prašenje u šumskim
rasadnicima s obzirom na uobičajeni razmak među redićima biljaka od
25 cm. Međutim, prašač može biti i imainji i veći. Veći prašač. čiji
nož može da bude i do 50 cm, dužine, mogao bi se
upotrebiti i za prašenje poljoprivrednih i industrijskih
kultura kao: kukuruza, vinograda, du-


v a n a, pamuka , ka o i p i k i r i š t a u šumski m i poljo privredni
m ras a d niči m a, gdje je razma k redov a
međ u biljkam a već i od 50 c m.


Napravljeni prašač, sadašnji model, težak je oko 0,75—1 kgr. bez
držalje. Na drvenu držalju mamešta se kao i obična motika,


ANALIZA RADA SA NOVIM PRAŠAČEM


Sa već izrađenim modelom prašača vršeni su radovi prašenja u
oglednom šumskom rasadniku Instituta za naučna istraživanja u šumarstvu
NRS u toku leta 1951. god, Tom prilikoim je ustanovljeno, da je
efekat rada nekoliko puta veći od radnog učinka običnom motikom, dok
je kvalitet rada znatno bolji. Tako na pr. prema evidenciji jedan radnk
za osamičasovno radno vreme u rasadniku Košutnjak oprašio je površinu
od 20 ari. Prašenje je vršeno na prostoru zasejanom na leje dužine 25 m.
i to prvi put po završetku izbijanja ponika, uskoro posle kiše u junu,
dok je drugo prašenje obavljeno u julu za vreme suše. U oba slučaja
prostor je bio srednje zakorovljen, a i pokorica je već bila obrazovana
debljine oko 2 cm, Upoređo sa ovim vršeno je prašenje i sa običnom
malom motikom, pa je isti radnik, za isto vreme, oprašio u prvom) slučaju
10 ari a u drugom 6 ari.


243
ŠUMARSKI LIST 7/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Isto tako zapaženo je, da kod prvog prašetnja, uskoro posle kiše, pokorica
nije bila kompaktna, kao što je bio slučaj kod drugog prašenja u
julu za vreme siuše, pa je obrađena površina prašačem iza oba prašenja
bila više sitno-grudvasta nego li kod prašenja motikom. Na obrađenom
prostoru prašačem rastresiti materijal ravnomerno je raspoređen tako
kao da je oprašena površina pograbljana, dok na prostoru obrađenom
motikom materijal je neravnomerno raspoređen t, j. više talasasto i sa
većim gudvama na površini. .


Prašačem podrezani korov ostaje na površini sparušen-oisuše.n za
90%, dok je kod prašenja motikom procenat osušenog korova iznosio
svega 65.


iŠirom upotrebom ovog prašača, a eventualno i njegovim daljim usavršavanjem,
pokazaće se njegova efikasnost u pogledu racionalizacije
proizvodnje rasadnog materijala.


RESUME


Dains il´introduc^ioii a son recent ouvrage, le constructeur du nouveau bineur
ß main insiste, dans sa description de son apparejA, sur 1´importance d´un choix
judiicieux de ll´outillage a employer dans certaines phases de la culture des terres et,
notaimmen, lors de la production des plancons dans les pepiniers forestieres.


II parle ensui´te, dans son expose, de ´l´lmportance du binage des surfaces cultivees,
comime mesure effective contre [´evaporation aiu point de vus pedoloigique.
LI evaCiue, en peu de mota, l´ancienne maniere de binage aiu mioyen d´ulne binette,
ou I´ouvri´er avaince en travaillant et foule, de ce faiit, les surfaces qu´il vient de biner,
attendu que dans ce´t´te facom de proceder les pieds de l´hamime font fonction d´un
rouleau et pair consequent le resultat oibtenu est diametralement oppose a celui que
l´oin desirai´t obterart.


Avec le nouveau bineur, l´ouvrier doit reculer en traivaill´lant. M doit bien faire
attention a se tendir entre les rangs de jeunes pousses et de plaincoras et, en reouilant,
d´effectuer les binages necessiaires, en tiirant sur soii la bineur, comme il le ferait
d´un nateaiu. De cette facon les mottes brisees se deversent par dessus le dos couteau
du bineur.


Dans la suite de son ouvrage, l´auteur nous donine ulne description de son
bineur, avec dessiins et dimensions de toutes ses parties. II expose egalement quelques
considerations sur les possibilites de construction de cet appaireil. La construction
peut etre effectuee dans un simple atelier de forgeron, ou bien dans un atelier
mćcanise ou une fabnique. II parle, pouir terminer,- des avamtages que presente son
bineur et du binage execute avec ce dernier, en ce qui concerne la qualite du travail
et il´imppirtanee des resultats obtenus suir des surfaces cultivees.


Le bineur peut etre execute en dilfförentes grandeurs, ainsi que les binettes,
de facon a ce qu´il puisse etre adapte aux besoins des pepinieres agricoles ainsi qu´aux
autres branches de l´agrieuilture en generali.


244